Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

17oC, 20:00

15oC - Υγρασία 75%-99% - Άνεμοι: A-NA 2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:45 - Δύση ηλίου: 18:03

€0.80

ÊñõììÝíïé ðßóù áðü ôï äÜ÷ôõëü ìáò

Το χαμηλό σκορ στους εμβολιασμούς των Κερκυραίων, αποδίδεται, σύμφωνα με αξιόπιστες, νοσοκομειακές πηγές, στη χαμηλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Διαπίστωση εν πρώτοις άσχετη με την καταγγελλόμενη καταστρατήγηση των κανόνων εμβολιασμού στο Κέντρο Υγείας Κερκύρας, που ερευνάται ποινικά και υπηρεσιακά. Προέρχεται από την εκτίμηση των στοιχείων, που ανακοινώνονται καθημερινά, κεντρικά, για
την πορεία των εμβολιασμών. Η Κέρκυρα υπολείπεται, τηρουμένων των αναλογιών, π.χ. της Ηπείρου και ειδικότερα των Ιωαννίνων. Ανάλογη υστέρηση εμφανίζεται και στην προσέλευση στα rapid test, ακόμα και σε εκείνα που γίνονται παροδίως και είναι δωρεάν! 3»

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5287

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΕΤΑΞΕ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Äéêïãñáößá ãéá ôá åìâüëéá
Äåí èÝëçóå íá
åìðëáêåß óôçí ÅÄÅ,
ï ÄéïéêçôÞò
ôïõ íïóïêïìåßïõ

ÂñÞêáí åðéôÝëïõò ôï áãíïïýìåíï áåñïðëÜíï

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δικογραφία σχηματίσθηκε από την Εισαγγελία για
την περίπτωση της παραβίασης
των εμβολιαστικών κανόνων. Σ’
αυτήν περιγράφονται τα αδικήματα ενώ διατάχθηκε επείγουσα
προκαταρτική έρευνα της υπόθεσης, που έγινε το θέμα της ημέρας. Και μάλιστα, όχι μόνον
στην Κέρκυρα.
ΣΕΛΙΔΑ

Áíáêïßíùóç
ôçò Íïìáñ÷éáêÞò
ôïõ Êéí. Áëë.
ÄÞëùóç ôïõ Äçì.
ÌðéÜãêç 5»

5»

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Σε χιονισμένη και απόκρημνη πλαγιά του ορεινού Ζαγορίου εντόπισε χθες το στρατιωτικό ελικόπτερο τα συντρίμμια του χαμένου εκπαιδευτικού αεροσκάφους (φωτο πίσω από τον αρχιεκπαιδευτή Παπαμιχαήλ της
Εγνατία aviation). Σπεύδουν πεζοπόροι διασώστες στο σημείο. ΡΕΠΟΡΤΑΖ:EPIRUSPOST•ΣΕΛΙΔΑ 4»

Óôï « ìéêñïóêüðéï» ôçò
ÊÅÄÅ ï íÝïò åêëïãéêüò
íüìïò ôçò Áõôïäéïßêçóçò 3»

Äå öôÜíïõí ôá üâïëá ãéá
ôç ìåôáöïñÜ ôùí óêïõðéäéþí,
ãñÜöåé ï ÍåñÜíôæçò 9»

Ç Ìåñüðç åðéäåéêíýåé
ôïõò Üèëïõò ôùí óõíåñãåßùí
êáèçìåñéíüôçôáò 8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα