Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
7 3 Φεβρουαρίου 2021
Συμεν του θεοδόχου καίΑννης της προφήτιδος
Σελήνη 21 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.26-Δύσις 5.50
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17 .
Αριθμ. φύλ. 41874
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΗΑΓΚΥΡΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣΤΗΣΗΜΕΡΑΣΤΟΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ύποκρίνονται κστροφήν πρός την Εύρπη
προς την
άλλά έξοπλίζουν τρομοκράτες!
0ατες
Προεδρικό Διάταγμα σόκ άπό τόν Έρντογάν-Επιτρέπει μεταβίβαση
στρατιωτικού έξοπλισμοϋ σέ <όντότητες όπως ή Μουσουλμανική Άδελφότης
μενα πρωτόκολλα , χωρίς να άναφέρεται στά άπαραίτητα πιστοποιητικά τελ κού χρησιούχου (προβλέπεται γιά όλα τά
ΟΛΟΙ γνωρίζομεν τί ση μαίνει ακράτος) . Μάς διαφεύγει ότι γιά την Τουρκία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Έπί παραδείγματι θεωρεί κκράτοςν τό Τουρκο- σμό ψευδοκρατν και κόντοτήτων μέ
κυπριακό μόρφωμα τν κατεχομένων,
τό όποίον μόνον άπό τήν ίδία άναγνω- φωνίες. Έν όλίγοις μέ τό Προεδρικό Δι ρίζεται Ομως μέ ένα διάταγμα πού ύπέ - άταγμα 3374/6-1-2021 έξουσιοδοτείται ή
γραψε ό Ταγίπ Ερντογάν πηγαίνει άκόμη παραπέρα. Είσάγει και την έννοια
νητν περιουσιακν στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων όπλικν συστημάτων,
όπλων καί πυρομαχικν , τν τουρκικν
Ένόπλων Δυνάμεων , τής Εθνικής Υπη-όπλικά συστήματα) να παραδσει όπλα
ρεσίας Πληροφοριν καί της Τουρκικής και πυρομαχικά στόν όποιονδήποτε έπιΆστυνομίας μέ έγκριση τού Τουρκικού
Υπουργείου Άμύνης σέ συμμαχικό ή
φιλικό κράτος ή άκόμα και σέ όντότητα
μέ την όποία έχουν συναφθεί συμφωνί- τεχόμενη Κύπρο. Μπορεί νά παρέχει
ες συνεργασίας, χωρίς σύνταξη τν σχετικν πρωτοκόλλων παραδόσεως και πα
ραλαβή )!
τημα είναι ότι τό διάταγμα του Ερντογάν
δέν μένει σέ θεωρητικά ζητήματα άναγνωρίσεως. Άποσκοπεί στόν έξοπλιτά όποία ή χρα του έχει συνάψει συμθυμεί και αύτά νά μήν έντοπισθούν ποτέ .
Karnr Say: 3374
μεταβίβασις πολεμικοϋ ύλικού στίς όμάΚαί δέν πρόκειται μόνον γιά τήν καμη παραπέρα. Είσάγει και τήν έννοια δες αύτές, οι όποιες γιά όλον τόν ύπόλοιτης κόντότητοφ. Τί μπορεί να είναι μία
κόντότης κατά τήν τουρκική θερηση;
Προφανς κάτι σάν τόν ISIS ή την Μου
σουλμανική Άδελφότητα , πού δέν έχει
κρύψει δτι στηρίζει όΕρντογάν . Το ζή- έπισημοποιεϊται κή μεταβίβασις κιkonuimasm , 5013 ayh Kam Mai Υδneti Ve Kotrol Kannun 44 tins maddes
ποκόσμο είναι είτε κατοχικά καθεσττα
είτε τρομοκρατικές όργανσεις όπως τό
Ίσλαμικό κράτος.
όπλικά συστήματα και ύπηρεσίες άνε
ξελέγκτως στήν Άλβανία ή στά Σκόπια .
Σε χρες μέ τις όποίες έχει ήδη συνάΨει στρατιωτικές συμφωνίες . Μπορεϊ
5Ocak 2021
Δηλαδή ή Τουρκία μπορεϊ έφ έξής
χωρίς κάν νά ύπογράψει τά προβλεπόΔυνάμει τοϋ έν λόγφ Διατάγματος
ΤόΠροεδρικό Διάταγμα του Ερντογάν
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πρός μείωσιν
ΕΝΦΙΑ κατά 8%
Στίς σιωπές <γεννιούνταν οί μεγάλες άλλαγές
Τό Καποδιστριακό στά 200
κορυφαία στόν κόσμο
<ΑΝΟΙΚΤΟ παράθυρο για νέα μείωση
του Ενιαίου Φόρου Ίδιοκτησίας Άκινήτων κατά 89% άφησε ό ύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας.Όπως άνεφερε μιλντας σέ ραδιοφωνικό σταθμό
ή προσαρμογή τν άντικειμενικν άξιν
δέν θά δδηγήσει σέ αύξήσεις στόν ENΦΙΑ παρά μόνον στίς περιοχές όπου
πρέπει νά αξηθείν .
ΚΑΙ πάλι τό Κέντρον λοιπόν . Καί πάλι οι δημο- μα πού έχουμε λοιπόν μελετντας τίς δημοσκοσκοπήσεις.Έτσι κυβερνάται ή πατρίδα μας τά τε - πήσεις είναι μεθοδολογικό . Καί πάνω σέ αύτό το
λευταία χρόνια. Οχι μέ αυτό που άκριβως συμβαί- πλαίσιο θά πρότεινα στόν Στράτο Φαναρα (του
νει Άλλά μέ αύτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει. άπευθύνομαι γιατί αύτός βρέθηκε στό έπίκεντρο
Μέ συνέπεια κάθε τρείς και όλίγο ό δημόσιος διά- προσφάτως ) στήν έπόμενη δημοσκόπηση να μελογος νά έγκλωβίζεται σέ άναλύσεις που πλησιά-τρήσει πρόθεση ψήφου και μέ άπλή άναλογική και
ζουν, άλλά δέν άποτυπνουν τήν πραγματικότη-χωρίς άπλή άναλογική . Καί άν ή κεντροδεξιά προτα . Έξηγουμαι: Κατ' άρχάς μας λείπει μία μέτρη-ηγείται καί στίς δύο μέ 16,5 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ
ση, που θά διερευνήσει ταυτοχρόνως την πρόθε-τότε ή άκτινογραφία της ΝΔ είναι καθαρήν.Άν
ση ψήφου σέ έκλογές μέ άπλή άναλογική και σέ ή άναλογική συσπειρνει όμως τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν
έκλογές χωρίς άπλή άναλογική . Άλλις συμπερι- έλπίδα ότι θά κυβερνήσει συντεταγμένα μέ έναν
φέρεται ένας ψηφοφόρος στό πρτο σύστημα και πόλο ή ή άναλογική προκαλει διαρροή σέ κομμαάλλις στό δεύτερο.
Σημεινεται ότι ό δημοσιονομικός
χρος για την νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ
σχεδιάζεται άπό το Υπουργείο νά προκύψει άπό την ένταξη περίπου 3.000 νέων περιοχν στό σύστημα άντικειμενικου
προσδιορισμού. Πρόκειται για περιοχές
φιλέτω , οί όποίες βρίσκονται κυρίως σέ
παραθαλάσσιες περιοχές τής νησιωτικής
χρας και δπου οί τιμές ύπολογισμού
(σελ. 4
τίδια στά δεξιά της ΝΔ το άθροισμα των όποίων
Μέ άπλή άναλογική έχει τήν πολυτέλεια νά ψη- αφαιρει κρίσιμες έδρες, τότε ή άνάγνωση άλλάζει.
φίσει τό μικρότερο κόμμα της άρεσκείας του, χωρίς συνέπειες άν προσβλέπει στήν συνεργασία του μοσκοπήσεις, χωρίς νά φταϊνε αύτές, είναι μέ ποιά
μέ τό πρτο, μέ ένισχυμένη άναλογική λειτουρ-άτζέντα θά γίνουν οί έκλογές. Το Κέντρο για το
γει ή θεωρία της χαμένης ψήφου. Άλλις συ μπε-όποιο γίνεται τόσος λόγος τίς τελευταϊες ήμέρες
ριφέρεται στήν προεκλογική έκστρατεία καί το θεωρεί τόν έαυτό του μεταρρυθμιστικό. Άν άπαιπολιτικό σύστημα τό ιδιο, έχοντας στό πίσω μέ -τεϊται κατά τήν κρίση του νά ληφθοϋν μέτρα γιά
ρος του μυαλου του ότι πρέπει νά συνεργαστεί τήν οίκονομία ή νά προχωρήσει ό μεγάλος συμβιμέ άλλα κόμματα στήν διαδικασία των διερευνη-βασμός μέ την Τουρκία θά τό ύπαινιχθεί Δέν θά τό
τικν έντολν. Λειαίνονται οί γωνίες στόν πολιτι- πεϊ εύθέως, άλλά δέν θά τό κρύψει κιόλας. Ποιά θά
κό του λόγο.
Τό δεύτερο πρόβλημα που έχουμε μέ τίς δηΦιλελληνισμός
καί Μισελληνισμός
τόν 19ο καί 20ό αίνα
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Χαράλαμπου Ήσαΐα *
Η ΙΔΕΑ της Εύρπης ς αύτόνομης
ίστορικής όντότητος διαμορφνεται
άπό τά τέλη του 17ου αίνος (βλ. De
nys Hay, Europe. The emergence ofan idea,
Έδιμβουργο 1967 καί Heinz Gollwitzer,
Europabild und Europagedanke, Μόναχο 1964 ) . Άρχικά άναζήτησε τίς ρίζες
της στήν Ρμη καί τόν Χριστιανισμό,
άλλά ή σύμπλευση τν δύο, στήν Άγία
Ρωμαϊκή Αύτο κρατορία , στήν ύπό
άπόρριψη πλέον έποχή του Μεσαίωνα, ήταν άσύμβατη μέ τά κελεύσματα
του Διαφωτισμο ϋ . Ή άρχαία Έλλάδα
άνακαλύφθηκε ς πολιτισμός μέ άξίες καίπρότυπα χρήσιμα γιά την θεμελίωση της νέας ίστορικής άληθείας.
Στά χέρια του Ίβάν Σαββίδη
τό λιμάνι Θεσσαλονίκη ς
είναι ή άτζέντα λοιπόν; Το #metoo; Άν έπί ΝΔ διοΗ άπλή άναλογική έπίσης τιμωρεί τόν ήγε μο- ριστηκε οπρωτος open gay Υπουργός και έδωσαν
νισμό του πρτου κόμματος. Απαιτει συναινετικούς τόνους έκστρατείας. Το πρτο πρόβληπολιτικό δρκο τρείς Υπουργοί της; "Η ή άπάντηση
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τρα θυμήθηκαν
τό ρωσσικό έμβόλιο
Κρίσις
στό Εθνικό Θέατρο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟ έμβόλιο Sputnik V είναι κατά 91,6%
άποτελεσματικό . Αύτό έδειξαν τά άποτελέσματα της
τρίτης φάσεως τν κλινικν δοκιμν , τά όποία έδημοσιεύθησαν χθές στό διεθνές ίατρικό περιοδικό
The Lancet. Oι έπιστήμονες δήλωσαν ότι τά άποτε λέσματα τής τρίτης φάσεως σημαίνουν ότι ό κόσμος
έχει ένα άκόμη άποτελεσματικό όπλο γιά νά καταπολεμήσει τήν θανατηφόρα πανδημία, δικαιολογντας
ΤΟΟ Εθνικό Θέατρο δέν έμεινε άνεπτηρέαστο άπό την
κρίση πού περνα τίς τελευταίες ήμέρες ό χρος το
θεάτρου έξ αίτίας τν άλλεπάλληλων καταγγελιν
για άνάρμοστη συμπεριφορά έκ μέρους σκηνοθετν
και ήθοποιν. Μέχρι άργά χθές τό άπόγευμα κυκλοφορούσαν οί φήμες, ότι ή ύπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμοϋ Λίνα Μενδνη είχε ζητήσει την παραίτηση τού καλλιτεχνικού διευθυντοϋ τής πρτης
. Η μεγαλύτερη πτήσις που έκανε ποτέ άεροπλάνο τής Lufthansa όλοκληρνεται σήμερα.
Πρόκειται γιά πτήση 15 ρν καί 36 λεπτν
χωρίς ένδιάμεση στάση, τήν όποία έκανε ένα
Airbus τής Lufthansa που προσγειθηκε στήν
βάση τής Βασιλικής Αερο πορίας (RAF) του
Mount Pleasant στά νησιά Φκλαντ του ΝοτΙ
ου Άτλαντικού . Στό άεροσκάφο, τό όποιο ξεκίνησε άπό τό άεροδρόμιο του Άμβούργου, όπου
έπιστρέφει, σήμερα , έπέβαιναν έρευνη τές τού
Ίνστιτούτου Πολικν καί Θαλασσίων Έρευνν
Alfred Wegenery καί τό νέο πλήρωμα του παγοθραυστικού Polarstem . Oί 92 συνολικά έπιβάτες μετεφέρθησαν στό πλοϊο για νάξεκινήσουν
γιά δίμηνη έρευνα στόν Νότιο Πόλο .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ή Κάτια της Παντείου καί τν Φυλακν Άβέρωφ
.Ό κορωνοϊός έπληξε σφόδρα τις γερμανικές ζυθοποιίε. Όπως άνεκοίνωσε ή Όμοσπονδιακή ΣταΤιστική Υτηρεσία, Τό 2020 έπωλήθησαν συνολικά
8,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας, δηλαδή 5,5%
ή 508,2 έκατομμύρια λίτρα λιγτερο άπό ό,Τι Τό
προηγούμενο έτος . Άνάμεσα στά φεστιβάλ πού
ήκυρθησαν καί τό διάσημο Οktoberfest τόν περασμένο Όκτβριο, όπου καταναλνονται χιλιάδες λίτρα μπύρας. cΗ κρίσις είναι πολύ βαθύτερη
άπό ό,τι ύποδηλνουν μέ τήν πρτη ματιά τάT
λευταία στοιχεία γιά Τις πωλήσεις μπύραςν έδήλωσε ό διευθύνων σύμβουλος τής Γερμανικής Ενσεως
Ζυθοποιία , Χόλγκερ Αιχελ.
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η έπτάχρονη διακυβέρνηση τής χρας άπό τους συνταγματάρχες ήταν φυσικό
να ένεργοποιήσει τόν δημοκρατικό κόσμο , που δέν άνεχόταν τήν στέρηση τν άτομικν έλευθεριν και τήν ακατάψυξην τν δημοκρατικν
του δικαιωμάτων. Άπό τίς μερινή Β Λυκείου ) , είχαμε τήν
πρτες ήμέρες του πραξικο-Τύχη νά μάς διδάσκουν καθηπήματος, έπειτα άπό τό άρχι- γητές οί όποίοι ήταν χαρα-.
κτηρισμένο γιά τά δημοκρα τικά τους φρονήματα. Έτσι,
πολλές φορές, στό μάθημα τής
σεις , άρχισαν νά σχηματίζο-Ίστορίας ή τής Λογοτεχνίαs, οί άναλύσεις μας άλλαζαν
χαρακτήρα και κατεύθυνση .
Θυμάμαι άκόμη έκείνο τό πρωί
Πέμπτης του Γυμνασίου (ση- τής 13ης Δεκεμβρίου του 1967 ,
που ό καθηγητής μας τν ΝE
ων Ελληνικν , Νίκoς Εύθυμ!ου, παλαιός άριστερός , μέ έξορίες και βάσανα , πανηγύριζε έπειδή ακατέβαινε Βασιλιάς άπό τήν Μακεδονία γιά
νά έπαναφέρει τήν χρα στήν
σωστή κατεύθυνσην ! Ό άριστερός , δηλαδή , πανηγύριζε
ύπέρ του Βασιλέως. Είναι γνωστό ότι τό κίνημα έκείνο άπ
τυχε, άλλά είχαμε πλέον άντι ληφθεί ότι oί συνταγματάρχες
κό μούδιασμα και καθς τό
καθεστς είχε προχωρήσει σέ
άθρόες συλλήψεις και έκτοπί
13:00-15:00
νται οί πρτοι πυρήνες άντιστάσεως στό στρατιωτικό καθεστς . Έμεΐς, μαθητές τής
Δύο απ' όλα!ν
οΚστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
3-2-2021