Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
ΙΦεβρουαρίου
(Κκδημερινή οικονομική ειδική φημερίδα Διακηρίξευν Δημοηρασιν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7280
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Όρια ηλικίαs:
Ποιοι βγαίνουν στα 60
και τι σύνταξη παίρνο υν από
ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζε
Αναστολέs
συμβάσεων
Φεβρουαρίου:
Η αλλαγή και
ο κίνδυνos
να χαθεί
το επίδομα
σημαίνει ότι κλειδ νουν φέτος το όριο
ηλικίας που θα πάρουν
σύνταξη με όρια ηλι- σύνταξη ακόμη και εάν
το όριο αυτό το συμ
πληρσουν μετά τι
2022 που θα ισχύει ο
Τελευταία ίσως ευκαιρία για να κλειδσουν την έξοδο στην
κίας 59-60 ετν και
κάτω των 67 ετν
έχουν μέσα στο 2021
έχουν πολλοί παλαιοί
Αλλαγές
κανόνας για πλήρη κτεe
ισχύουν
στις αναστολές συμ.
βάσεων εργασίας για
τον Φεβρουάριο και
οι εργοδότες πρέπει
να κινηθούν άμεσα ,
καθς σε διαφορε
συνέχεια στην 11
ασφαλισμένοι . Όπως σύνταξη στα 67 ή στα
αναφέρει η εφημερίδα 62 με 40 χρόνια.
Προσοχή: Θεμελιωμένο δικαίωμα είναι
όταν ένας ασφαλισμ νος έχει τα απαιτού χρόνια
ασφάλισης και το όρο
μπορούν να αξιοποι - ηλικίας για να συνταΦορολοταρία ήσουν τις αναγνωρί . ξιοδοτήθεί . Αν δηλαδή
φέτος ένας ασφαλι Ταμείο
ΔΕΚΟ ή του Δημοσίου
έχει ηλικία 61,6 και 35
ετία μπορεί να αποχω
ρήσει οποτεδήποτε για
σύνταξη ακόμη και
μετά το 2022 που θα
"Ελεύθερος Τύrος,
αφορά σε αυτούς που
έχουν ένσημα προ του
1993 σε ιΚΑ , Ταμεία
ΔΕΚΟ -τραπεζν ,
Τύπου . Εντός του 2021
ισχύσουν αλλαγές στα
όρια συνταξιοδότησης
καίωμα είναι όταν ο
ασφαλισμένος έχει το
χρόνο ασφάλισης που
απαιτείται για να συνταξιοδοτηθεί σε καθομεταγενέστερα
εν προκειμένω
μετά το 2022 .
Σε αυτές τις περιπτ.
σεις μέχρι στιγμής δεν
έχει αποφασιστεί αν θα
ετηρεαστούν από τα
όρια ηλικίας του 2022.
Κατοχυρωμένο
πλασματικν
ετν είτε για να θεμελισουν δικαίωμα που
σημαίνει ότι αποχωοποτεδήποτε
είτε για να καταχωρή
σουν δικαίωμα συντα.
ξιοδότησης
Δεκεμβρίου
ΑΑΔΕ:
σμένος σε
Δείτε αν κερδίσατε ρούν
ρισμένο όριο ηλικίας Αν συμβεί κάτι τέτοιο
αλλά συμπληρνει την
ηλικία συνταξιοδότητότε είναι πθανό να
συνέχεια στην 10
Χίλιους τυχερούς ποu
κερδίζουν από 1.000
ευρ ο κάθε ένας αν δειξε η φορολοταρία
Δεκεμβρίου, nou διενήργησε η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό.
δων (ΑΑΔΕ ).
Πρόκειται για την 48η
Δημόσια Κλήρωση για
συναλλαγές Δεκεμ
βρίου 2020, η οπoίa
συνέχεια στην 2
Αυτονομ:
Έρχονται
οι αιτήσειs για
Πολυκατοικίεs
Σελίδα 9