Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974 )"
Αρ φύλλου 6880-12.283
0,50 ε
Δήλωση του προέδρου
του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
Δεν συγκαλεί
συνεδρίαση
του σματος
για νέο ΔΣ
στη ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ
Ολοκληρνεται το έργο
Μια ενδιαφέρουσα
έρευνα για
τα πλημμυρικά
φαινόμενα
στο λεκανοπέδιο
κ. Νευροκοπίου
Δόξα Δράμας.Διαγόρας 0-2
της πυροπροστασίας
Προβληματίζει
η αγωνιστική
εικόνα της Δόξας
στο Δικαστικό
Μέγαρο Δράμας
Μιλάει στον n.Τ η α. Νίκη Κεφαλίδου
σελ. 5η
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού παραμένει κλειστό ι Μια αθρόα διαμαρτυρία για να επιτραπεί το κυνήγι και το ψάρεμα με SMS
Δέκα οχήματα εγκλω βίστηκαν
το απόγευμα της Κυριακής
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
Πλήθος κυνηγν και ψαράδων
διαδήλωσαν με τα σκυλιά τους
στην ανάπλα ση στη Δράμα
Επτά παραβάσεις των 300 ευρ βεβαίωσε η Αστυνομία
Δηλσεις του προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας στον n.Τp
ΦΤΟ ΑΡΧΕΟΥ ΠΤ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΡIΠΟΥ δέκα οχήματα επσκς|πτν εγιλωβίστηκαν το απόγευμα
της Κυρακής 31 Ιανουαρίου, στο ρeιας Δράμας . Μέχρι ης πέντε το από
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού . Σύμ- γευμα τα οχήματα και οι επισκέπτες
φωνα με δηλσεις του αντατεριφερειάρχη Δράμας κ . Παπα δόπουλου στον σοι και αβλαβείς .
Πρωνό Τύπο-, από το πρωί μέχρι και το
μεσημέρι της Κυρακής, ανέβηκαν στο στηρό ύφος, το Χιονοδρομικό Κέντρο
Χιονοδρομκό Κέντρο Φαλακρού περίπου Φαλακρού παραμένει κλειστό στο πλαί50 αυτοκίνητα . Παρ όλα αυτά όμως , σιο των μέτρων υγειονομικής προστα
όπως είναιγνωστό , το Χιονοδρομικό Κέν - σίας Και παρ ' όλα αυτά , θα πρέπει όλοι
τρο παραμένει κλειστό , λόγω τω υγει .
ονομικν μέτρων προστασίας κατά του πόλη μπορεί να μην χονίζει , στο ΦαλαCovid -19.
Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες τική Εκεί έχει συνέχεια χιόνι και φυσάει
άρχισαν να αποχωρούν το μεσημέρι
παρ ' όλα αυτά περίπου 10 οχήματα εγ - γρήγοραν.
κλωβίστηκαν , όταν ένα από αυτά γλί - Σύμφωνα με τον ίδιο, το καλό είναι ότι
στρησε στον παγωμένο οδόστρωμα και δεν υπήρξε κάποιο χειρότερο ατύχημα,
έκλεισε το δρόμο.
Όπως επσημαίνει στον "n.Τ..ο κ. Παπαδάπουλος, οι επισκέττες ειδοπούησαν ανέβη καν στο Φαλακρό για να τους απεγΥ
την αστυνομία να στεύσει προς βοήθειά
τους , και με τη σερά τους ειδατοήθηκαν
οι αρμόδες υπηρεσίες της Αντιπεριφέ
Του Θανόση Πολυμένη
ΛΗΘΟΣ κυνηγν και ψαρά δων διαδήλωσε το Αφρικανική Πανλη των
απόγευμα της Κυριακής 31 Ιανουαρίου στην πε - χοίρων , οκ Ελευθεριάδης
Ιροχή της ανάπλασης , έξω από τα γραφεία του επισημαίνει ότ sπίσης
Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας , προκειμένου να δια - απαγορεύτηκε πλέον σε
μαρτυρηβούν κατά της απαγόρευσης του κυνηγιού όλη την Ελλάδα και επαλλά και του ψαρέματος με καλάμι.
Όπως είναι γνωστό και όπως έχουμε δημοσεύσει κι Νομούς-Ξάνθη, Ροδόπη
άλλη φορά κατά την περίοδο της πανδημίας , κυνηγοί και και Έβρο- πάντα με τη
ψαράδες ζητούν επιμόνως από την πολιτεία , να εππρό - δημιουρία συνεργείων .
ψει το κυνήγι αλλά και το ψάρεμα με καλάμι κατά την Και α συνάδελφα εκεί και
περίοδο της καραντίνας , με σχετικό SMS που θα απο - αυτοί είναι αγανακτισμένοι
στέλλεται στο 13033.
Πα το θέμα της διαμαρτυρίας μλησε στονΠ.Τ.> ο έχουν πολύ μικρά τρα Αλλωστε πλέον δεν έχουμε
πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας κ . Ελευ - κρούσματα αυτή την ρα στην Ελλάδα με την Αφρκαθεριάδης, ο οποίος σημείωσε ότι -αγακακτισμένοι κυνη- νκή Πανληγα αλλά και αρκετοί ψαράδες που βρέθηκαν το Ερτηση στη Βουλή από κα . Κεφαλίδου
απόγευμα της Κυριακής απ ' όλο το Νομό Δράμας, δια .
μαρτυρήθηκαν για το ότπ δεν επιτρέπουν το κυνήγι και προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
το ψάρεμα Όπως είπε ο κ Ελευθεράδης ο κόσμος συγκεντρ - η αποία ετισυνάπτει επίσης και σχετική επισταλή του Κυ
θηκε μόνος του στην ανάπλαση , τηρντας τα μέτρα νηγετικού Συλλόγου Δράμας προς τους βουλευτές Δράασφαλείας και θα πρέπει να σημεκωθεί ότι η συγκέν - μας με κουοποίηση στον αντπτερορερειάρχη Δράμας
τρωση αυή δεν έγνε επίσημα ως Σύλλογος- . Να ση - Όπως επισημαίνει η κα . Κεφαλίδου, ο Κυνηγετικός
μεισουμε εδ ότι κυνηγοί και ψαράδες έκαναν μια Σύλλογος Δράμας με επιστολή του προς τον Υφυ βόλτα στην περιοχή της ανάπλασης μαί με τα σκυλιά πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεας κ . Ταγαρά κοινοτους, εν σε όλη την Ελλάδα έχουν Yive παρόμοιες ποιεί το ατημα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
συγκεντρσεις σε περίπου 20 πόλεις
Όπως δευκφζειο κ. Ελευθεράδης<ούτως ή άλλως ζητήματος μετακήησης των κυνηγν εντός της Περpε
το κυνήγι στις 28 Φλεβάρη σταματάει Τα περσσότερα ρεακής Ενότητας της κατοκίας τους και να εππραπεί
θηράματα έχουν ήδη απαγορευτεί και έχουν μείνει δυο το κυνήγι με την αποστολή του σχετικού SMS , όπως
- τρία είδη. Επίσης έχουν σταματήσει και τα περισσό - προβλέπεται για όλους τους αθλούμενους Πολίτες της
τερα υδρόβια, οπότε ουσιαστικά η κυνηγετική περίοδος ατομοής άσκησης σε εξωτεροούς δημόσιους χρους .
έχει τελεισει . Αν μας φάνε ακόμα μα εβδομάα , επί
της ουσίας δεν έχει τίτοτα .
Ερωτμενος για το πού βρίσκεται το ζήτημα με τους τρων περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας.
είχαν απεγκλωβιστεί και έλα κατέβηκαν
αγριόχοιρους και την
Όπως είε ο κ . Παπαδάπουλος με αυ τρέπεται μόνο σε τpες
να γνωρίζουμε ότι αν και εδ κάτω στην
κρό όμως η κατάσταση είναι διαφορε .
Οκ . Ελευθεριάδης
με αποτέλεσμα ο δρόμος να παγνει
μ αυτό, καθς αυτή την περίοδο τα ζα κυοφορούν ,
εν θα πρέπει να πούμε ότι συνεργεία
της Περιφέρειας ενεργατοιήθηκαν και
Το θέμα έχεε φέρει επίσης στη Βουλή με ερτησή της
κλωβίοουν.
Εππό nαραβόσεις βεβαίωσε
η Αστυνομία
Σύμφωνα με πληροφορές από τη Δ
εύθυνση Αστυνομίας Δράμας , όταν ου
αστυνομικοί ανέβηκαν στο Φαλακρό, εντόπισαν πέντε οχήματα . Προφανς οι
υπόλοιποι είχαν καταφέρει να φύγουν
μόνα τους.
Αφού βοηθήθηκαν στον απεγκλωβσμό τους και αφού διαπιστθηκαν ότι
όλοι ήταν καλά στην υγεία τους , τελικά
η Αστυνομία βεβαίωσε 7 παραβάσεις
από 300 ευρ κατ' άτομο, διάτι το Xoνοδρομικό ήταν κλειστό και επειδή απαγορεύεται η μετακίνηση Άλλωστε, δεν
υπάρχει κωδικός μετακίνησης για Χιονοδρομικά Κέντρα
Σκρέκα, η βουλευτής Δράμας του ΚΙΝΑΛ κα. Κεφαλίδου,
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ελλάδας κα ητά παρέμβασή του για τη δευθέτηση του
ΠΡΩΝΟΣ
TUΠΟΣ
καθότικαι το κυνήγι, ως άθληση, πρέπει να εππρέπεται,
σύμφωνα και με το αυστηρό πλαίσιο των επιμέρους μέΕλπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα