Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ4
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Δευτέρα
1 Φεβρουαρίου 2021
Τρύφωνος μάρτ. Βασλείου Θεσίκης του έξΑθηνν
Σελήνη 19ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.28-Δύσις 5.48
ΑΤΤΙΚΗ Βροχή μέ νοτίους ίσχυρούς άνέμους . Θερμοκρασία έως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Βροχές και μέτριοι νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ 41872
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΗΜΟΣΕΥΜΑ ΤΗΣ<ΓEΝΗΣΑΦΑΚ ΔΕΙΧΝΕΙΤΗΝ ΒΡΧΟΝΗΣΙΔΑ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Ντροπή! Πανηγυρίζουν οί Τουρκου
Πανηγυριςουν οι
έπειδή στά "Ίμια
δέν πηγαμε
Τήν στιγμή πού θέτουν ζήτημα γκρίζων ζωνν στίς διερευνητικές-Οργανσεις μεταναστν
- άριστεριστν διεδήλωσαν στήν Αθήνα ύπέο τν oνν άγνωνν λαν
Έλλάδος-Τουρκίας!
ΥΠΟΤΙΘΕΙΑΙ ότι ή Ελλάς δέν άποδέχεται νά συζητήσει θέμα γκρίζων ζωνν στίς διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας οί όποίες άρχισαν
την περασμένη έβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη .
Καί σωστά . Αύτήν την σταθερή και παγία άρνησή της
άπό τό 2002 πού άρχισαν οί συνομιλίες αύτές έως και
τό 2019 τήν συνδευε όμως και μέ μία πειστική άσκηση κυριαρχίας κάθε χρόνο τέτοια έποχή. Όλοι άνέκαθεν οί ' Υπουργοί Εθνικής Αμύνης προσέγγιζαν τό μικρό αυτό σύμπλεγμα τν βραχονησίδων είτε άπό άέείτε διά θαλάσσης και έρριπταν ένα στεφάνι στήν
συγκεκριμένοι . Υπήρξαν ήρωες άπό έπιλογή. Είχαν
τήν δυνατότητα και τήν σχετική άδεια νά προσνηωθούν σέ τουρκική φρεγάτα έκείνη την βραδιά για νά
μήν συντριβούν, άλλά είπαν όχι. Αρνήθηκαν τόν έξευτελισμό μέ τίμημα την άπλεια της ζωής τους , πέφτοντας για την πατρίδα.
Kardak kayal iklari 25 yil sonra lik
kez sesiz kaldr
Στό παρελθόν λοιπόν Υπουργοί Άμύνης όπως ό Δημήτρης Άβραμόπουλος άπό την ΝΔ ήό Πάνος Καμ
μένος άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, έστω ύπό άντίξοες συνθήκες ,
.gelmedigi ogronlldi Katdik Kayalilan: koiainin 25 yl donuπu nedeniyα 1 saves gemist 2
Sahil Guven ik botu bolgcds deνriye attt 26 yl sonia Ik kez Kardak kayalikiarindan
gerginik yaρanmadk.
Ε Αριστερά ή άνάρτησις στόν δικτυακό τροσεγγιζαν αύτή την άποφράδα ήμέρα τά Ίμια και
τόπο τής < Γενή Σαφάχ για τα μια. ό μαρτυριάρης Υπουργός Άμύνης της Τουρκίας Χου
θάλασσα στήν μνήμη τν τριν ήρωικν πιλότων του
έλικοπτέρου πού κατέπεσε την μοιραία για τόν Ελληνισμό έκείνη βραδιά: τού Βλαχάκου, του Γιαλοψού και
του Καραθανάση. Δέν ύπήρξαν ήρωες κατά λάθος οί
τόπο τής Τενή Σαφάκ γιά τά Ίμια, εκαναν το καθήκον τους . Δυστυχς άπό πέρυσι όταν
Έτάνω φωτογραφία της έφημερίδος, στήν
ότοία φαίνονται τουρκικά πεοιπολικά σέ λουσί Άκάρυπεστήριξε ότι ύπάρχει συμφωνία να μήν
άπόσταση άναπνοής άπό τς νησίδες
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τρία δισ. εύρ τό κόστος
νέου όλικού lockdowη
Έμφύλιος στήν καρδιά τής έξουσίας
Πρός τό ζ0χν καί ό Μακρόν
για τήν 25η Μαρτίου
Η ΑΓΩΝΙΑ γιά ένα όλικό 1ockdown
πού θά στοιχίσει στήν οίκονομία τρία
δισεκατομμύρια εύρ μηνιαίως κυριαρχεί στό οίκονομικό έπιτελείο, πού έχει
μπροστά του τό πιό δύσκολο δίμηνο άπό
την έναρξη της πανδημίας του κορωνοί
ού. Τό μηνιαϊο κόστος των νέων περιορι
στικν μέτρων πού έπεβλήθησαν άνέρχεται στά 500 έκατομμύρια εύρ καιάναμένεται να προκαλέσουν σοβαρούς κλυδωνισμούς στόν Προϋπολογισμό . Πόσω
μάλλον έάν στό Υπουργείο Οίκονομικν βρεθούν άργά ή γρήγορα στήν δυσάρεστη θέση νά διαχειρισθούν τίς παρενέργειες άπό μιάν όλική καραντίνα
είτε στήν Αττική, πού παράγει σχεδόν
τό 50% του ΑΕΠ τής χρας , είτε σέ πα νελλαδικό έπίπεδο .
ΗΤΑΝ 2016 καί το είπε περίπου έτσι , τό άποδίδω:
<Μέ τίς άντιπολιτεύσεις μιά χαρά τά παμε, όταν γί- άποφάσεις . Ο πυροκροτητής ήταν τυπικς ή φιλονονται κυβερνήσεις τάχαλαμε!>. Η φράση άποδί- ξενία της συνέντευξης του πρην Πρωθυπουργου
δεται σέ μηντιάρχη όμίλου που έχει στήν ίδιοκτησία Αντνη Σαμαρά στήν μία έκτν δύο ίστορικν έφητου τηλεοπτικό σταθμό και ίστορική έφημερίδα της μερίδων του τόπου μας , τήν παραμονή της έναρξης
χρας . Ελέχθη κατά τήν διάρκεια κατάθεσής του
στήν έξεταστική έπιτροπή της Βουλής μέ άντικείμενο τά ΜΜΕ το " σωτήριον" έκείνον έτος της αρι- όσα δέ έπακολούθησαν δυστυχς τό πιστοποιούν .
στεράς-νά σου πετύχει-διακυβέρνησης. Τήν συγκράτησα γιά τήν ίστορικότητα της και να που ση- σημαντικό : όπροκάτοχος του Πρωθυπουργού στήν
μερα, δύο σχεδόν χρόνια μετά τήν άνοδο της ΝΔ ήγεσία της ΝΔ , ο άνθρωπος που παρά τήν διαχρονιστήν έξουσία , το άξίωμα έπιβεβαινεται και πάλι κή έχθρα μέ την οίκογένεια Μητσοτάκη όρισε τον
(Οποιος μελετήσει σοβαρά τά πρακτικά έκείνης της κυριάκο Υπουργό της κυβέρνησής του τό 2013 καί
έξεταστικής στήν όποία παρέλασαν όλοι οί μηντιάρ-τά κέδωσεν όλα γιά νά έκλεγει άρχηγός το 2016,
χες καθς καί της πρόσφατης γιά την Νovartis στήν άποσύρει τήν έμπιστοσύνη του καί άμφισβητεί εύθέ όποία κατέθεσε όλη ή ήγεσία της δικαιοσύνης, μπο- ως τήν στρατηγική του Πρωθυπουργού στά έλληνορείνάγράψει άνέτως διδακτορική διατριβή για τούς τουρκικά, πέντε άκριβς χρόνια μετά. Λογικό . Καί
άρμούς της έξουσίας στήν Ελλάδα.) Γιατί έπιβεβαι- πολύ κράτησε . Οί συμμαχίες που δέν είναι στέρενεται καί πάλι; Γιατί ή προσεκτική μελέτm του Τύ- &
που του Σαββάτου καί της Κυριακής άποτελεϊ ένα μάτων καί σέ κοινά χνωτα άλλά σέ εύκαιριακή συδρο για τόν"Ελληνα άναγνστη, τόν"Ελληνα πο- νοδοιπορία πολιτικν συμφερόντων, έτσι καταλήλίτη, τόν"Ελληνα σκεπτόμενο ψηφοφόρο.
τος έξουσίας για τό ποιός έχει τόν πρτο λόγο στίς
των διερευνητικν μέ τήν Τουρκία.
Τά αίτια στόσο είναι κατά πολύ βαθύτερα. Τά
Τόπολιτικό θέμα πού προέκυψε προφανς καί είναι
(σελ. 3)
Αντέχουμε
τά έξοπλιστικά
το δημογραφικό
όμως όχι
Συνέχεια στήν σελ. 2
ες, που δέν βασίζονται σέ κοινή άντίληψη τν πραγ
Αναδρομικό χαράτσι 7 %
σέ είσοδήματα πανεπιστημιακν
γουν συνήθως: όμορφα καίγονται . Δέν χρειάζονται
πολλά: Αρκεί μία ύπόσχεση που δέν τηρήθηκε, ένα
του Γιργου Κουρή
Στίς ίστορικές και έγκυρες έφημερίδες τν
Αθηνν τοϋ διημέρου καθρεφτίζεται πλέον ή άντί - προεδρικό άξίωμα πού δέν προσεφέρθη, μία θέση
ληψη των μηντιαρχν γιά τήν διακυβέρνηση του τό - Επιτρόπου που παρεχωρήθη σέ τρίτον και ίδού τά
που και άποκαλύπτεται σέ όλο της τό μεγαλείο ή άποτελέσματα . Ωστόσο-έπανέρχομα- ή σκόνη πού
διαμάχη πού σοβεί στά σωθικά του νέου συστήμαΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ έχουν μπει για
τά καλά στή ζωή μας και βλέπουμε
τίς πιέσεις που άσκουν στήν οίκονομία οι αύξανόμενες δαπάνες για έξοπλιστικά προγράμματα (2,5 δισ. τό κό στος των Rafale ) . Η πίεση αυτή , που
άργά ή γρήγορα μεταφράζεται σέ φόρους, πολλαπλασιάζεται άπό τά άνυ.πέρβλητα βάρη του δημογραφικού
μας προβλήματος τό όποιο άν τό δει
κανείς σέ βάθος χρόνου, τρομάζει
Όποιος είναι έως 50 έτων καί έχει
οίκείους μικρότερης ήλικίας θά πρέ
πει νά τρομάζει άκόμα περισσότερο
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Σημαντικά εύρήματα στό
ίστορικό ναυάγιο <Μέντωρν
Τό Λύκειον των Ελληνίδων
τιμά τά 200 χρόνια άπό τό 1821
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Δύο άνθρωποι πού είχαν καταπλακωθεί άπό χιονοστιβάδα στήν Ελβετία διεσθησαν χάρη στούς
σκύλους τους που γάβγιζαν ζητντας βοήθεια καιί
έτσι Τράβηξαν τήν προσοχή κάποιων περιπατητν
κοντά στήν περιοχή πού κατάφεραν νά τους άπε
γκλωβίσουν Ήχιονοστιβάδα παρέσυρε τό ζευγάρι
άπό ένα μονοπάτι στήν κοιλάδα Αβέρ Της νοτιοδυΤικής Ελβετίας , κοντά στά ίταλικά σύνορα δυτικά του
Σαίν Μόριτζ Οί σκύλοι τους πού δέν θάφτηκαν κάτω άπό τό χιόνι, γαβγίζοντας πολύ δυνατά, προεκάλεσαν τήν προσοχή μιας όμάδος περιπατητν στό
χιόνι που εύρίσκοντο σέ μικρή άπόσταση στήν ίδια
κοιλάδα , άλλά δέν είχα δε τήν χιονοστιβάδον σημεινει άνακοίνωσις τού τοπικού κίτρου διασσεως
TΗΝ γενικτερη καταστροφή τού συντελέσθηκε
στόν χρο του ναυαγίου του ίστορικού πλοίου ΚΜέ
ντωρ) στά Κύθηρα κατά την βύθισή του , άλλά και κατά
τις μετέπειτα διεργασίες ναυαγιαιρεσίας, μαρτυρούν
τάπολλά καί διάσταρτα ξύλα τόσο άπό τό πέτσωμα το
πλοίου όσο και άπό τμήματα νομέων , τά όποία έντοπί
σθηκαν κατά την συστηματική ύποβρύχια άρχαιολογική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Άρχαιοτήτων πού
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΜΕ την ψηφιακή έκθεση Μύρια όσα [ραμμένα, έν
πανίον . 1821-2021y τό Μουσείο Ιστορίας της Έλληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου τν Ελληνίδων συμμετέχει στούς έορτασμούς τν 200 χρόνων άπό την
Ελληνική Επανάσταση, Η έκθεσις έπιχειρει νά ταρουσιάσει πλήθος μικρν ίστοριν στό φόντο μιάς με γάλης, μέ σημείο άναφοράς τό ένδυμα , τούς μετασχηματισμούς τού, καθς και τίς διαφορετικές χρήσεις του,
Συνέχεια στήν σελ . 7
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. δικαστήριο του Νιούκαστλ τής Βρεταννίας
έκδικάζετα αύτές τις ήμέρες ή υπόθεσις του Marius
Petrikas , ή ότποία. δέν είναι και ή πιό συνηθισμένη
που συναντά κανείς . Πόσες φορές άλλως π συναντάa κανείς έναν κλέφτη νά κοιμάτα μεθυσμένος στό μέ
ρoς που έχει είσβάλει; Έλάχιστες Αύτό όμω ήταν
που έκανεό 30χρονος άνδρας πέρυσι, τό καλοκαί ρι όταν τά ξημερματα τής 8ης Αύγούστου μπήκε
στήν πάμπαy Tavern του Νιούκαστλ. Έκει άφου
έναξε γιά χρήματα άρχισε νά καταναλνει μεγάλες
ποσότητες άλκοόλ που ύπήρχαν στό μαγαζί καί νά
σπάει ο,Τι έβρισκε μπροστά του . Είναι χαρακτηριστικό πς οί ζημίς που προξίνησε ξεπερνούσαν τις
25.000 εύρ Όμως τό πρωί, ό ίδιοκτήτης τόν βρήκε
νά ροχαλίζε.
Αθλητισμός κο0ωνοϊός καί άπαγορευτικό
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σαββόπουλος, πολλά ήταν είναι έκείνα που έπηρεάζουν Επαγγελματικού βόλευ.
Πόσο κόσμο άπασχολούν οί έν λόγω δραστηριΚαί τρα , δπως λέει δ καί τά μεγάλα συμφέροντο Υελματικού μπάσκετ και του δίς έπιχειρήσεις FIFAUEFA
FIBA, Euroleague) άλλά και
Τίς πολυεθνικές στοιχηματικές έταιρείε. Πόσος κόσμος
13:00-15:00
τά Ψέματα που είπαμε ς τίς άποφάσεις τους και όχι
έδ, 6ς πούμε και μιά άλήθεια -μόνο- τό ευρύτερο συμφέ
κκάς πέσει στόν γυαλόν ..
ρον τν πολιτν . Η πανδη- ότητς; Χλια: Δύο χιλιά - άσχολετα μέτον έρασιτχ
"Δύο απ' όλα!
Ο τομέας του Αθλητι-μία, λοιπόν, έχει άπαγορεύ- δες άτομα ; Τόσα , περίπου .
σει κάθε άλλη άθλητική έκδή- Απασχολούν , όμως, τις
άποκαλύπτε την ύποκφισία λωση, πλήν έείνων οί όποίς μεγάλες τηλεοπτικές έπιχειάπτονται τού έπαγγλματι- ρήσεις, Τις μεγάλε έπαγγελκαταδεικνύει ότι τό χρήμα κού ποδοσφαίρου, του έπαγ- ματικές άθλητικές όμοσποννικό άθλητισμό; Πόσα Σωματεία; Πόσοι άθλούμενοι; Πό σες έπιχειρήσεις άθλητικν
είδν , Πόσοι προπονητές ;
σμού είναι έκείνος ό όποίος
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τν κάθε λογής άρχν και
Συνέχεια στήν σελ. 4
1-2-2021