Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μoann A Δούκας ( 1916-1932) .
Κστος Μ Δούκος ( 1932-1970). Μoαnλ Κ . Δούκας ( 1970-1997) , Κστος Μ Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής, Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φυληου : 4261
Σάμος, Eαββατο 50 Ιανουορίου 2021
Παρενέργειες του σεισμού
Έρευνα για την ανύψωση του νησιού
Νέα στοί a τον σεσμό στη Σάμο το 2020 έφερε n tpευνο τρν επιστη
μόνων anό το καnoδστρακό noνεπιστήμιο Α0ηνν και το Eονικό Μετοβο
για τον μόλο Πυθαγορείου
Πολυτεχνεία
Αγωνία επκρστεί στους τουριστικούς επoεipηματίες για την έγκορm onoατόστοση της χεροαίος νης του Πυθαγορείου noυ anoτελεί και την βτρνα του του
στροφές στις unoδομές της noλης του
Σύμφωνα μ την έρευνα , ο no npo ,
οφοτος στορκός oεομός στη Τομο νwν νεunoγν , νεωμορφολογκν
καταγράφικε το 1766 , εν ανάμεοα
στο 1700 και το 1799. οκτ eεομοί 0ε0ες nou εκαν tετοστεί το 2015
εav nnEε το νno , Onως aνοφeρi η μελετήeηον ξανό το 2020 στε νο
tpευνo , στη βορεοδυτική nnεupo του
nμενιομό σκοφν και στη Λετουογο
και oponoγικν δετων . Ο τοno
δαπιστωθεί aν υπnpξαν αλΜoγές μετά
χεpoio ζνη του ευρυτερου ημένα
rou tyoν στο nopenθόv . Αυτό μορ nou δεύνε noο dMaξε το νησί μετά
μεθεί ότι το Αμάν του Πυθαγορείου
οον το μονοδικό δατηρημένο oοχnio
Νέος αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου
ο γιατρός Εμμανουήλ Κιάσσος
τερόστο τουρστική και tnoytλματική
Αντιδήμαρκος του Δήpου ΑνατοΑικής Σάμου με αρμοδότητες του Τμήμστος
Enoyεnμευν nυθογopεio στην
cρμοδωv υγειοvομκν μονόδων του
noponna, onμενει ου 4εν έεi
εnoKtun του εν εniεrte n ένοpn
δο0φonoης της υγείος των nonπν .
Εκουν ήon nεpocεi 3 μήνες anό τον ζνης του Λμένος Πuθaγορείου , nou
Σάμου
Αμανού δεν έουν ξενήσει κκαι η θ .
eεματιν rpοστοoος της δημοσος | ooo δοβρνει μέρα με τmν μέρο τον της rpος τον unoupr Εοuτερκν και νο ιαμορφοουν τponκές uκ και κοEυμβούno m odiro rpo ν u ηEpon EnoγtAμστν tou n
B oομενν υονο|
Κορωνοϊός -Ξεπέρασαν τους 500
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
κν urnpeov npος του nonitες και
μορυος στο hoo σo w εooο ο δτ ο τν οι εμβολιασμοί στο Νοσοκομείο Σάμου
2 ταχυτήτων;
pους ορμοδιότητος του Δημου.
. ΗΟέα στη σtA 9 oυν napουσάσει nopενέργειες όοως ανέφερε στο Raaio Cafe 102,4 ο διοικητής του δρύματος κ .
Έχουμε nov anoδεδεί nuς εντός της Ευρωnoίς
Στα λευκά η Σάμος
Χιονοπτσεις και χαλάζι
σε Πολλές περιοχές
ματούχο, των Βpυξεnν. Στην οκονομιή κρίon των
nponyouμενων ετν ουτό αυτή η διοpορonoinon ntαν
κα επnneε η nootnτο - μεταξύ των κωρν . Οo ioo
Μετά τις npuτες ονoτσεις nou εμε φέτος στη Σόμο, στις 13 σνουορο .
είομε 4εύτερο γο έντονuν κορκν φονομένων , το δήμερο 27 κοι 25 Ιο
συ n xpα μος 0α δημουργη0ουν ntpoές 2 ταυτηepoκn ηopyος c tκ ntpoές nov , μείο nopoλaμβάνει εμβόλια , εν tri n6η ξεκνn 0oείte στον tομ50 της Δημοσος ΤΥείος και ανοσει η 2η φόcn tης δαδικοοίος, κοθς δύο γιστροί φέρει ως βάζ καθrμερηνό c κίνοuο tnν υτεia
οon Αγίoν θεοδpων tως ς nεpιoκές εμβοηόστηκον με τη δεύτερη 600n, Ανοφερό έργooμένων και 000ενwν . Ορm κoι σrυνοτηoη
τελευτa ων επtά ημερν ανά εppepεακή ενόττα
του αρμόδιου Υnοuργείου , tnκ 2ης Υ.nΕ. και tης
Τα tντονο καφκό φονομενο tnovnn στοoίος της neppeρειοκής Eνότητος | oχuvoυν το xto μg το oήμα nως κερδουμε tη Δοnoης του Νοoοκομείου Σάμου , nou έxouν
tαμου στο ουνοο του οδκουκtυου μέη . Μος γεμζουν με οooδοδο . ο κ Ιτεpoνnς οψneεi εδ κα μνες τους εpγοtoμενους mρς το
σκέoη με τον nλnoυομό και μο δυναμική της tnpε
μπτη 28 vouopioυ, εnnpedaντοςτη της toμου δonιστθηκε ότι urtpt nons εnoήμανε ως σύντομα 0ο undχουν οδn.
Σάμο και tηv Ικooiο , με κονenτoεx μεγoho npόβnμo on00npotntος ono Eς να τον ευβολοσυό κατοίκυν nou δεν μηορούν Υάντια Ano tον Aύγουστο του 2020 το νάντα γο
κα πλoοτoεις σε nupyο , Πάv η δοστούρυoη του Πλaτάvoυ κ α να μετακγρoύ..
γiες για τον tμβonooμό κατοίων nou δεν μηορούν νάντα . Ano τον Αύγουστο του 2020 το νάντα για
τους εργαζόμενους του Νοοοκομείου είνα είδος
τη δοστούρωση του ΠΑστόνου uς κα
κνοκατοκημένη nepoή tης χpoς, Στις nεpoοότερες
τον Πύpγο , ουμπερλαμβανομένου κοι
δρους Πnτoνo κοι Kοoa κopios
Το τμήμα noλτκnς Προστοσίος της
και δεν εnορκούν . εv oε nonnts nepntuoeκ δεν
νορο μμa και εν η tάμος εύx νο naρουσιοσει εni μακρό ενδείνυτα για Μροoεoμεοχή κρήon . σε nρλλtς
nεpπτioες ο εργοζόμενο, για να μηορούν να
εββομόδα 50% και άνω , και ntov το40%-45% tων
χpονκό διόστημα θετικό κρούσμα κορωνoίού oπo
Kαι τα nληpνουν ono tην τoinn touε Η xpin
του κορωνοίου στη xρα μας xBες ανακονerε ότι
τν anatρευoη tκ υεnoφορίας των tρνοντaι ρό στραες nouυnnρετoύν στο νnol Υoντν ano τους εργοζeμενους στην γγεία εnpoη
έpoνtoι αnό στpοττες nou unnpετούν στο vnoί νoντν ano τους εpγοόμενους στην Υγεία εnβon .
και βρίοκοντον στον ίδο Βoλαμο του στρστοnδου
νο nεpopιστούν οι μετοκήοεις στο
των εργοζομένων και των οθενν για tmν ono στην Αττκn , έvo cε nunn εo0δου της xρoς) . το e .
τκά στο βρετανικό μεταλλογμένο στέλεος tου κορυ
Εργαόμενοι του Νοοοκομείου: Είδος noautελείος μηευτεί όμεοο το νοοοομείο όλa τα anopoitntο
Ανστοnής και δυτικής Σόμου , ο Δήμος
κατά της nανδημίος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα