Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΑΘΗΝΩΜ.
ΗΜΕΡΗ Σ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30- Κυριακή 31
Ιανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ. 41871,
"Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Των Τριν Ιεραρχν
Σελήνη 17ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.32-Δύσις 5.46
ΟΙ ΕΞΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Τό γερμανικό κατεστημένο
κρίνει τόν χρόνο τν έκλογν
Μονόδρομος οίκάλπες άν τό Βερολίνο δσει στήν Κομισσιόν γραμμή έπιστροψής στήν λιτότητα το 2022
τεύθυνσις που θά δοθεϊ-έτσι δουλεύει τό σύστημα-τόσο στήν Κο - μισσιόν δσο και στήν πολιτική τά ξη τής χρας είναι νά έμμείνει στήν
ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΣ κυβερνητι- νικές όσο καί στίς άμερικανοτουρκικός παράγων μέ τόν όποίο συνομίλησε ή Εστία τονίζει ότι ή
πιθανότης διεξαγωγής πρόωρων συνάρτηση μέ την έξέλιξη της πανέκλογν έως το φθινόπωρο του
2021 είναι αυτήν τήν στιγμή <5050%. Ωστόσο ή τελική άπόφασις
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ό όποιος μέ βάση και τις υποψηφίους τν Χριστιανοδημοτελευταϊες δημοσκοπήσεις διαθέ
τει μεγάλα περιθρια έλιγμν (ή για την καγκελλαρία στά τέλη τής
ΝΔ προηγείται μέ 16,5 μονάδες ) , Ανοίξεως πρός άρχές του θέρους .
θά κριθεί άπό τρείς παράγοντες:
- Τήν πορεία του έλληνικοτουρ- ριστική για τίς τελικές άποφάσεις
κικού διαλόγου σέ συνάρτηση μέ τίς
έξελίξεις τόσο στίς έλληνοαμερικά- αύτήν θά κριθεϊ έάν θά έξακολου- Αύγουστο
θήσει ή χαλαρή έφαρμογή τν Συνθηκν γιά τά έλλείμματα ή ή "Ενωσις θά έπιστρέψει στήν αύστηρή πολιτική της λιτότητος και του κλιτούν
βίου. Αξιόπιστες άναφορές πού έχει αυτή ρητορεία. Αναλόγως θά συνεστήν διάθεσή της άπό τό Βερολίνο ή χίσει να συμπεριφέρεται και ή ΕΚΤ,
Κυβέρνησις, άλλά και άλλοι παρά - προστατεύοντας τάκράτη μέλη άπό
γοντες στήν Ελλάδα, τονίζουν ότι ή κρίσεις χρέους άγοράζοντας όμόλοοίκονομική έλίτ της Γερμανίας θά γά τους στήν δευτερογενή άγορά .
λάβει τίς άποφάσεις της και θά διαβουλευτεί μέ τούς βασικούς διεκδικητές τής καγκελλαρίας στίς άρχές ποιηση-έγκριση τν σχεδίων του
του θέρους . Εάν κρίνει ότι ή πολιτική της χαλαρσεως καί των μεγά- κριθεί πς ή πολιτική αυτή δ,τι είχε
λων έλλειμμάτων εύνοεί τήν έξαγωκές σχέσεις.
- Τήν πορεία της οίκονομίας σέ
δημίας.
- Τήν κατεύθυνση πού θά δσει
τό γερμανικό κατεστημένο στούς
κρατν και των Σοσιαλδημοκρατν
Εάν δμως μετά και την δριστικοΤαμείου Ανακάμψεως άνά χρα"Ισως μάλιστα ή άποψις του γερμα
νικού ταράγοντος νά άποβεί καθονά δσει τό έδωσε καί πς τά κράτη
διαθέτουν κοινοτικό χρήμα για τήν
του κυρίου Μητσοτάκη, καθς άπό
Oiκ Μητσοτάκης καί Λάσετ κατά τήν συνάντησή τους τόν περασμένο γική πολιτική και τίς πωλήσεις της
γερμανικής βιομηχανίας, τότε ή καΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή Βρεταννία
παρακρατεί τά μισά
έμβόλια τής Ε.
Κατάθεσις διαπιστευτηρίων στό Aljazeera
ΖΟχν του Πούτιν
στήν πρόσκλη ση
για τήν 25η Μαρτίου
Ο ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ πόλεμος των έμβολίωνν πού έχει ξεσπάσει, προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις καθς πέρα άπό
την Κομμισσιόν και τίς φαρμακευτι κές έταιρετες , έμπλέκεται πλέον και ή
βρεταννική κυβέρνησις , ή όποία κατη
γορείται δτι παρακρατεί τά μισά περί που έμβόλα πού προορίζονται για την
ήπειρωτική Εύρπη. Τήν περασμένη
έβδομάδα ή άγγλοσουη δική έταιρεία
AstraZeneca άνεκοίνωσε δραστική περικοπή τν ποσοτήτων έμβολίων πού θά
παραδσει στήν Εύρωπαϊκή Ένωση, κάτι πού σημαίνει μείωση κατά 60% στά 31
έκατομμύρια δόσεις μέχρι τό τέλος του
Μαρτίου Συμφνως πρός τό συμβόλαιο
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΟ ΕΔΡΕΥΟΝ στό Κατάρ τηλε οπτικό κανάλι Al λέμου καί τίς όλέθριες συνέπειές τουν προκει
Jazeera πρωταγωνιστεί έσχάτως μέ ρεπορτάζ , μένου να πείσουν τούς ζαλισμένους Έλληνες για
κάποκαλύψεις και παρεμβάσεις στόν διπλωμα- τήν άνάγκη ένός έπδυνου έθνικου συμβιβασμου.
τικό πόλεμο έντυπσεων είς βάρος του Ελληνι- Ωστόσο οι άπόψεις των καθηγητν Ιωακειμίδη και
σμού καί τν δικαίων του. Τόν Απρίλιο του 2020 σέ Ψαρόπουλου πού παραθέτω πιο κάτω δημοσιευ
ρεπορτάζ του Γκλέν Έλις άποδόθηκε στήν Θρά - θείσες στό Α' Jazeera News κέξελίσσουν~ τήν έπι κη μας ό χαρακτηρισμός της άμφισβητούμενης χειρηματολογία. Κυρίως του κυρίου Ίωακειμίδη.
περιοχήςν, οι δέ μουσουλμάνοι κάτοικοί της χα- Πρτον γιατί άποκαλύπτουν τά πρακτικά των διερακτηρίστηκαν συλλήβδην Τουρκοιν. Τόν Οκτ- ρευνητικν έπαφων μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας
βριο του 2020 τό ίδιο κανάλι προέβαλλε τό γνωστό της περιόδου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Γιά
βίντεο μέ τόν Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής-νά υπογραμμίσουν ότι τό μόνο που συζητουσε τόπροϊόν παγίδευσης του χρου στόν όποο έγινε ή τεή Ελλάς μέ τους Τούρκους ήταν τά χωρικάύδασυνομιλία γιά τίς κινεζικές βίζες-μέ άποτέλεσμα τα και ότι είχε συμφωνήσει-ή Ελλάς του ΠΑΣΟΚ.
την παραίτηση του κυρίου Συλλούρη άπό το άξί- μήν ξεχνιόμαστε- σε 12 μίλια χωρικά ύδατα γιά τήν
ωμά του. Πάνω σέ αυτό το ζήτημα χτίζεταιν στήν ήπειρωτική χρα και σέ 6 μίλια χωρικά ύδατα γιά
Μεγαλόνησο ή άμφισβήτηση του Προέδρου Άνα-τάνησιά του Αίγαίου , πλήν Κυκλάδων! Τήν άποκάστασιάδη στήν πορεία πρός τήν άτυπη Πενταμερή λυψη αυτή έπιβεβαινει σύμφωνα μέ τό κανάλι και
του Μαρτίου. Όλως συμπτωματικς αύτό τό κανά -άνωτερη έλληνική διπλωματική πηγή !
λι καί αύτόν τόν όμιλο έπιλέγουν έσχάτως "Ελληνες πανεπιστημιακοί, μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ για νά
καταθέσουν τά διαπιστευτήριά τους και νά είση - αποκάλυψε ή έφημερίδα μας τόν Αϋγουστο του
γηθούν στήν διεθνή κοινή γνμη (είδικς στόν
άραβικό κόσμο) πς φαντάζονται έναν συμβιβα- Εχει όμως μεγάλη σημασία γι' αύτούς νά φωτίζοσμό Ελλάδος-Τουρκίας.Άν κρίνω και άπό τό κεί μενο άλλου Όμότιμου Καθηγητή του Ελληνικού
Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκε στήν έφημερί - ΜΜΕ. Δεύτερον , έξελίσσουν τήν έπιχειρηματοδα-Τά Νέα τό περασμένο Σάββατο, έχει <πέσειν Λογια του συμβιβασμου διότι ζητοϋν άρον άρον
γραμμή: όλοι έπικαλούνται τόν κίνδυνο του πο(σελ. 3
Τό καθήκον
του δημοσίου
προσπου
Τά πρακτικά βεβαίως δέν είναι άγνωστα: τά
2020. Τά έχουν στήν διάθεσή τους και οί Τουρκοι.
του Γιάννη Ή Πάγκαλου *
Ο Γεργιος Τερτσέτης ,
τά χειρόγραφα του Π. Σκουζέ
καί ό κάγνωστος ίστορικός
καί φιλόλογος