Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής - Νκόλαος Καραθάνος 1951-197* Βοκτήτρα - Εκδύτρια Σεανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974"
Αρ. φύλλου 6880-12.281
0,50 ε
Παράταση του έργου
του ΔΕΔΔΗΕ
Τα ποσά της επιδότησης
στο Κ . Νευροκόπι
δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες θέρμανσης
μιας περιοχής
με 7-8 μήνες Χειμνα
Προσλήψεις 500 μόνιμων υπαλλήλων
στην Υγεία σε άγονες θέσεις
Προβλημάτι σε
Μία πρόσληψη
η αγωνιστική
στην περιοχή
παρέμβασης του ΒAA
του Δήμου Δράμας
για ένα χρόνο
στο Περιφερειακό
εικόνα
Ιατρείο Κα λαμπακίου
μέσω του Κ.Υ. Προσοτσάνης
της Δόξας
Του κ . Γεργιου Μουρουζίδη
Στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
Στο τέλος Φεβρουαρίου
οι οριστικές μελέτες για Τις κερκίδες
του Δημοτικού Σταδίου Δράμας
Από χορηγούς εταιρείες οι μελέτες για Δημοτικό Κολυμβητήριο και Στάδιο
Έγγραφη ενημέρωση για την πρόοδο
των εμβολιασμν στη Δράμα
ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος
> Ιατρικός Σύλλογος Δράμας: Τα νέα από το μέτωπο της πανδημίας δεν είναι
τόσο αισιόδοξα >
Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για τη διαχείριση των δόσεων που περισσεύουν .5
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για ζητήματα που αφο - στάδιο κα σύντο μα θα γίνουν επίσημες
Αρούν το Δημοτικό Καλυμβητήριο ανακοκσεις-.
Γολάκαιτο Δημοτικό Στάδιο Αλέκος Να σημεσουμε εδ ότι μόλις πρό
Φρούσος, έδωσε κατά τη διάρκεια της σφατα, στις 22 Ιανουαρίου, ο-Πρωνός
προ ημερηίας συζήτησης θέματα , ο αρμό
διος αντιδήμαρχος Τεχνικν Έργων κ. Κα έδρου του Κολυμβητικού Ομίλου Δράμας
ψημάλης.
Σε σχετική ερτηση που έθεσε προς το τικότερα στα σχετικά έργα .
σμα ο επιε φαλής της παράταξηςλaκή Δημοτικό Στάδιο
Συσπείρωση- κ . Μήτρου, ζίτησε να μάθει Αναφερόμενος στο Δημοτικό Στάδιο
που βρίσκεται το ήτημα με την ανακατα σκευή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, εν ότι βρέθηκε στη Δράμα τις προηγού μενες
αναρωτήθηκε αν Δήμος Δράμας έχα χορηγούς λες και είναι κάποα ΠΑΕ.
Όπως είτε μετά από σχετικά δημοσεύ - φθηκε το Δημοτικό Στάδιο και είδε τον
ματατων τελευταίων ημερν αλλά και τη χρο.
λεοπτικές δηλσεις του δημάρχου κ.
Μαμσάκου , καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμος της και σύντομα ο ανάδοχος θα υπογράψει
άφησε τον χορηγό να βρει την ενδεδειγ- την σύμβαση του έργου , το οποίο είναι
μένη λύση- στο Κολυμβητή μο Τόνα μά- αξίας των 600.0ο0 ευρ. Τοέργο αναμένe
λιστα ότι γενικά δεν υπάρχα καμιά ται να ξεανήσει την άνοιξη μόλις το επιτρέ
ενημέρωση και ότι επικρατεί μια μυστικο - ψουν α καιρές συνθήκες .
πάθεια από την πλευρά της δημοτικής
αρχής
Απαντντας αργότερα ο αρμόδιος αντ χρου προπονήσεων κάτω από τις νέες 1 ότι είναι απαράδεκτο να μετατρέπεται σε πρωτοβάθμια μοδίους φορείς
δήμαρχος κ Καψημάλης , είπε ότι , η Τχνκή Υηρεσία του Δήμου , σε συνεργασία τες που έχουν αναλάβει μπχανεκοί ενός
μετους τεν κούς-μηχανικούς της χορη άλλου δωρητή προ το Δήμο Δράμας , βρέ
γού εταιρείας (σ.σ. ο ίδιος δεν κατονόμασε σκονται στο τέλος τους και αναμένεται να
την εταρεία Rayeap, η στοία έχει αναλάβει κατατεθούν ολοκληρωμένες στο τέλος Φe
πις μελέτες για το Κολυμβητή ρω), βρίσκον - βρουαρίου.
ται σε αγαστή συνεργασία Οπως είτε μά- Να σημεσομε ότι δωρηπής της μελέ
λιστα, υπάρχει η ανιδιοτελής στάση της της για τις ερκίδες και τον πολυχρο γυεταιρείας να λύσουμε άλα μαί τα ζτή- μναστικής του Δη μοτικού Σταδίου Δράμας,
ματα Η εταιρεία αυτή στέκεται δίπλα στο είναι ο Δραμινός εφαπλιστής κ Αgης Θεo
Δήμο και δπλα στην πόλη της Δράμας , κά - δωρίδης . Ο κ . Καψημάλης σημίωσε όι
νοντας επενδύσες . Εναι καλοδεχούμενο υπολείπονταν η γεωτεχνική μελέτη και τα
όλο αυτό , tίποτα δεν γίνεται εν κρυτ, τεύχη δημοπράτησης. Όταν όλα αυτά είναι
ούτε χρήζει αντιπαλότηταςΌπως είπε για το Κολυμβητή ριο, ciναι έργο στο πρόγραμμα Αντνης Τρτσης, ρωνοίού που συνδυάζεταιμε υπερμετάδοση.
ένας σκόπελος εδ κα πολλά χρόνια και πρακεμένου ναχρηματοδοτη θεί από εκεί
θα τον ξεπεράσουμε . Είμαστε στο τελικό
Τύπος- δημοσίευσε συνέντευξη του προ
FΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ όι τα νέα από το μέτωπο της παν- τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί , παρά τς δεσμεύσεις
δημίας δεν είναι τόσο ασιόδοξα , κάνει με ανακοίνωσή του ο ίατρικός Σύλλογος Δράμας, διαχείριση των δόσεων , που περισσεύουν, είτε λόγω
αναφερόμενος μάλιστα και στην αργή πορεία των εμβο - ακυρσεων , ετε λόγω εξοκονόμησης της 6ης δόσης .
λιασμν στο Νομό μας
Με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες οΙατρικός Σύλλο- οποία έχει καταφέρeι να εμβαλιάσει το 4,3% του πληθυγος, ζητάει έγγραφη ενημέρωση για την πρόοδο των εμ- σμού της . Στην Ελλάδα , έχουw εμβολιαστεί περάτου
Ι βολιασμν
επισημαίνοντας παρόλληλα ότι, υπάρχουν μέλη του αυτήν τη στιγμή, λειτουργούν δύο εμβολιαστικά κέντρα ,
Συλλόγου μας τα οπαία δεν έχουν εμβολιαστεί , παρά τις όταν ο αρχκός σχεδιασμός ήταν για περισσότερα ( 5-6
δεσμεύσες της κυβέρνησης- και όπως χαρακτηριστεκά συνολεκά).
αναφέρεται δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση γα τη δια1 χείριση των δόσεων που περισσεύουν
Επίσης , στην ανακούνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος από όμορους νομούς και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ότι
1 του Νομού μας, τονίζει χαρακτηριστικά ότι το Νοσοκο-ήμασταν μια από τις πο επιβαρυμένες περιοχές του
μείο Δράμας αποτελεί δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας δευτέρου κύματος
με σκοπό την παροχή εξειδεκευμένων ιατρικν υτηρε 1 σν (νοσηλεία και εξωτερικά ατρεία ) και επισημαίνε ρωση, που οφελουμεα έχουμε , ζηπούμε από τους αρκ. Μπαντη, ο οποίος αναφέρεται αναλυτης κυβέρνησης Δεν υπάρχει καμμά ενημέρωση για την
Από τις ευρωπαϊκές χρες, πρτη έρχεται η Μάλτα η
- Αλέχος Φρούσος, , ο κ. Καψημάληςς είτε
ημέρες ο ανάδοχος του έργου για την αλλαγήτου τάτητα (τορτάν ), ο αποίος επσκέ
pn περιοχή του Νομού, 154000 άτομα ή το 15% του πληθυσμού Στην Δρμα
Η διαδικασία βρίσκεται προς το τέλος
Ο αριθμός στων εμβολιασμένων στον νομό μας, σύμ
φωνα με επίσημα στοχeία του ΕΟΔΥ , είναι μικρότερος
Οσον αφορά το ζήτημα της καθαίρεσης 1
των κερίδων και τη δημιουργία ενός πολυΩς Ιατρικός Σύλλογος , εκτός από την επίσημη ενημέ1 φροντίδα Υγείας μέσω της εμβολιαστικής διαδικ ασίας,
! όταν άπαντες γνωρίζουν ότι υπάρχουν άφθοες εναλ - λισμούς των υγειονομκν σε συνεργασία με τον ίατροκό
1 λακτικές λύσεις, πολλές από τς οποίες επισήμανε ο Ιa- Σύλλογο , ούτως στε να είναι όλα τα μέλη μας πλήρως
1 τρκός Σύλλογος αλλά δεν εισακούσθηκεΙ Aναλυτικότερα η ανακούνωση του Ιατρικού Συλλόγου είναι έτομα να προσφέρουν ης υτηρεσίες τους για την
1 Δράμας παρακάτω:
D ατρικός Σύλλογος Δράμας ζητά εγγράφως ενημέ1 ρωση γα την πρόοδο των εμβολιασμν στην ευρύτερη ευπαθείς ομάδες-χρόνια πάσχοντες , ΑΜEA, δεδομέ
περιοχά του νομού μας Τα νέα από το μέτωπο της παν -νου ότι ο εμβολιασμός τους είναι προαπαιτούμενο για
δημίας δεν είναι τόσο αισιόδοξα , καθς τα προγράμ να αρθούν τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα
1 ματα εμβαλιασμν αποδεκνύονται πιο αργά από ό,τι
1περιμέναμε και υπολογίζαμε, ως χρα και επί πλέον κα
Ι λούμαστε να αντιμετωπίσουμε και μια μετάλλαξη του κο- άλλων εθελοντικν ομάδων, όπως ο Ερυθρός Σταυρός
κερχίδες , οκ Καψημάλης είπε ότι α μελέ .
1. Να επισπεύσουν και να ολαληρσουν τους εμβο καλυμμένα και το βοηθητικό μας προσωπικό στε να
υπεράστιση της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή μας .
2. Να ενταχτούν στους εμβολιασμούς σταδιακά και οι
3 Να εγκριθεί και η συμμετοχή των δωτν ιατρν
στον εμβολιαστικό μηχανισμό με την συμμετοχή και
έτομα , ο Δήμος Δράμας θα εντάξει το
και οι κατά τόπους διευθύνσες υγείας .
Μέχρι και σήμερα υπάρχουν μέλη του Συλλόγου μας
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π. .
Πάικας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜΕΝΝ Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα