Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Παρασκευή
29 Ιανουαρίου 2021
Ηάνακομιδή των λειψάνων του ίερομ Ίγνατίου
Σελήνη 16 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.31-Δύσις 5.45
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις καίνοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 11β
Αριθμ. φύλ , 41870
"Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙΜΕΤΗΝ ΒΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ 100 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
Δύο κόσμοι
Επιστη
στήν Ανωτάτη έχπαίδευση :
έκπαίδευο
Έπιστήμονες έναντίον αίωνίων>
αιωνίων>
Οf "Ελληνες πού διαπρέπουν καί οί κέπαναστάτες πού κάνουν πορείες
μέσα στήν έξεταστική παραβιάζοντες όλα τά μέτρα
ΗEΝΕΛΛΑΔΙΆριστερά, κομμουνιστική και άνανεω
τική, διοργάνωσε χθές συλλαλητήριο στό Κέντρο των
Αθηνν προκειμένου νά διαδηλσει τήν άντίδρασή
της στήν ίδρυση της πανεπιστημιακής άστυνομίας και
στις άλλαγές που έπιφέρει στό έσωτερικό τής Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως ό νέος νόμος πλαίσιο της Υπουργού
Παιδείας Νίκης Κεραμέως , Βοηθουσν και κάποιων
άστόχων δηλσεων κυβερνητικν στελεχν για τήν
παρουσία τής Αστυνομίας μέσα στά ΑΕΙ κατά την διάρκεια τής δικτατορίας, δέν δυσκολεύθηκε και πολύ ή
ήμέτερος Αριστερά νά βρεί αίχμή στά συνθήματα της
Επικεντρθηκε στά μεταπολιτευτικά πλέγματα καί τά
συμπλέγματά της . Αύτά πού μονίμως τήν καταδικουν.
Καίδμως ύπάρχει έλπίς στήν πατρίδα μας! Τήν ίδια ρα σ μια ζωή δίδουν μάχη γιά άντατες σπουδές άορίστου
χρόνου, ύπέρ αίωνίων φοιτητν. Εκείνοι πού πορεύονται μέ σημαϊες ντουντοϋκες και συνθήματα χωρίς νά
έχουν νά προτείνουν άπολύτως τίποτε. Επαναλαμβάνοντες μάλιστα τά συνθήματα τν ίνστρουχτόρων τους .
Δύο κόσμοι λοιπόν πράγματι: άλλοι τραβουν για τήν κορυφή όπως οι έπιστήμονες του ΑΠΟ, οι όποίοι παρή γαγαν έρευνητικό έργο σε άφιλόξενα κτίρια στόν περίβολο τν όποίων έγίνετο έμπόριο ναρκωτικν , λαθρεμπόριο, διακίνηση προσφύγων και άλλες έκνομες
ένέργειες . Και άλλοι τραβούν γιά τό πεζοδρόμιο, τον
μόνιμο και εύκολο προορισμό τους, στό όποιο γνωρί
.Οπουτανις.
πού κάποιες χιλιάδες νέων έπορεύοντο στούς δρόμους Ελληνικής Άνωτάτης Εκπαιδεύσεως ύπάρχουν δύο
τν Αθηνν, παραβιάζοντες προκλητικς τά περιοριστικά μέτρα, έγίνετο γνωστή μία άλλη σημαντική είδησις. Μία είδησις πού έπιβεβαινει ότι και έντός της
κόσμοι. Εκείνοι πού δίδουν μάχη για τήν γνση μέ - ζουν πολύ καλά νά διακηρύτουν τί δέν θέλουν, άλλά ποσα σέ άντίξοες άκαδημαϊκές συνθήκες και έκεϊνοι πού
τέ δέν ξέρουν τί θέλουν! Δύο κόσμοι, ναί. Άλλοι πάνε
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέ όδηγό
τό διεθνές δίκαιο
ή διανομή τν φυσικν
πόρων στήν Μεσόγειο
Τό μυστικό τής άλλαγής
Άναβινει ή τέχνη
του σταμπωτού μαντηλιού
Το ΚΑΚΟ μέ τήν πανδημία ξεκίνησε άπό τήν Κίνα.
ψη Ψυχολογικής προετοιμασίας για τήν διαχείριΤό πραγματικό κακό αύτής της πανδημίας δμως σή της. Έχουμε πάρει τήν κατιούσα . Άρνουμαιόσο μπορ βεβαίως διότι ή φύση τής έργασίας μας
κόσμου στόν όποιο ζουμε καί τήν βρίσκει μικρή . είναι ή κριτική-νά δ τόν έαυτό μου σέ αυτό τό
είναι ότι δοκιμάζει τήν ψυχραιμία του μεταβατικού
ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ τής Ελλάδος να συναινέσει σέ διαμοιρασμό τν φυσικν
πόρων της Μεσογείου βάσει τοϋ διε θνους δικαίου, κατέστησε σαφή δύπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας όμιλν
πρός τό δίκτυο Euronews. Ο κ . Δένδιας
όμίλησε για κσυναντίληψην έπισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί νά γίνει μόνον
στό πλαίσιο τού διεθνούς δικαίου. Άνέφερε σχετικς: Δέν θέλουμε νά άποκλείσουμε την Τουρκία άπό ότιδήποτε. Αύτό
είναι άπολύτως λάθος . Μάλλον άκριβς
τό άντίθετο. Θέλουμε νά συμμετέχει ή
Τουρκία σέ όλα . Άλλά βάσει ένός συνόλου κανόνων. Και ποιοί είναι αυτοί οί
Έλαχίστη. Το κακό κυριαρχεί στίς ψυχές μας. Έχει κάδρο .
ριζσει καλά τά προηγούμενα χρόνια και δύσκολαξερριζνεται. Κανείς δέν μας ύπέγραψε συμβόΠροχθές έπαιξαν μέ την ίδέα νά κάνω πρτο
θέμα της Έστίας τήν ίστορική συνάντηση τοϋ
λαιο ότι ή τροχιά του κόσμου μας θά είναι γραμμι- Σωκράτη μέ τόν Κομφούκιο στήν Άρχαία Άγορά ,
έκειπου θά τοποθετηθεί τό κοινό άγαλμά τους τον
προσεχή Μάιο στό πλαίσιο των έορτασμν Έλλάκαλς έπ ' φελεία μας καί ότι δέν θά ζήσουμε τρι-δος-Κίνας-ή Λίνα Μενδνη κάνει καλή δουλειά
σέ αυτό . Μου άρέσουν τά θέματα που προβάλλουν
τήν οίκουμενικότητατου έλληνικού πολιτισμοϋ.
Τά θέματα πού δείχνουν στίς νετερες γενιές πς
οι άρχαιότεροι πολιτισμοί του κόσμου-ό έλληνικός, ο κινεζικός καί ό αίγυπτιακός , έξακολουθούν
κή, άνοδική σταθερά πρός τά πάνω. Κανείς δέν μας
προεξόφλησε ότι όλα σέ αυτή τήν ζωή θά βαίνουν
(σελ. 7)
κυμίες, δοκιμασίες και καταστροφές. Καί όμως: άν
και τό γνωρίζαμε πς δέν θά πηγαίνουν όλα καλά
για μιά ζωή, άν καί ξέραμε πς θά έρθουν καί στιγμές δύσκολες, έμείς έπιλέγουμε μέσα στόν περιορισμό νά δείξουμε τά χειρότερα ένστικτά μας . Νά
κλείσουμε παλαιούς λογαριασμούς . Νά τιμωρή-νά έπικοινωνουν.
σουμε. Να έπιτεθουμε. Πράγματα που ήταν θαμμένα μέσα μας, μέ δική μας έπιλογή, αίφνης, τά φέρνουμε στήν έπιφάνεια, τά κοινολογοϋμε και έπι τιθέμεθα σέ αύτούς πού άνεχτήκαμε, δειλιάσαμε
νά καταγγείλουμε στήν ίσχύ τους, συγχωρήσαμε
ίσως , μπορεϊ άκόμη καί να ήπιαμε ένα ποτήρι κρασί μαζί τους κάποτε .
Τά θέματα πού δείχνουν πόσο ψύχραιμη , σοφή και έπίκαιρη είναι ή παλαιά σκέψη του κόσμου
τούτου, πού βρήκε πολύ έγκαιρα άπαντήσεις για
όλα όσα μας άπασχολουν και μάς τίς κληροδότησε άσχέτως άν έμετς οί άνόητοι κάνουμε κάθε μέρα άποποίηση κληρονομιάς . Καθόμαστε πάνω σέ ίστορικό χρυσάφι και δέν το ξέρουμε δυστυχς. Ή Ελληνικότητα και ή διεθνής άποδοχή
της φιλοσοφικής σκέψης τν προπατόρων είναι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ή περιπέτεια
του Έλληνικού
άγροτικού
ζητήματος
Συνέχεια στήν σελ.3
Καταδίκη
έφημερίδος για ψεύδη
είς βάρος του έφοπλιστοϋ
Νικολάου Πατέρα
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΜΕΡΟΣΑ'
Δείτε τί γίνεται στόν χρο της τέχνης τίς τελευταίες ήμέρες. Ή πραγματική άνακάλυψη της
πανδημίας κατά συνέπεια είναι ή παντελής έλλει"Ο γάδαρος, τό βόδι μας
τό κόκκινο κι έγπιστρέφαμε .
Βράδιαζε ό κάμπος μέ τό τριφύλλι.
Μακριά ό ήλιος μέλωνε τό δελι
όταν έφάνης νά 'ρχεσαι
μέ βήμα άργό >
"Οπτασία του Στρατή Τσίρκα
άπό τους Φελλάχους
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Πούτιν , Μακρόν, Κάρολος
προσκεκλημένου
για τήν 25η Μαρτίου
Ή ΕΕ έξετάζει
νομικά μέσα γιά τίς
καθυστερήσεις έμβολίων
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΣΤΑ ΜΕΡΗ μου (της Όρεινής Όλυμπίας ) κυκλοφοροϋσε ένας μυθος.
"Ότι τά πρτα χρόνια της Τουρκικής
καθόδου και κατάκτησης του Μοριά
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΜΕ μία μεγαλειδη στρατιωτική παρέλαση στίς 25
Μαρτίου πρόκειται ή χρα μας να έορτάσει τά 200
χρόνια της Επαναστάσεως του 1821.Ό Πρωθυπουργός έχει άπευθύνει προσκλήσεις στούς Προέδρους
της Γαλλίας και της Ρωσσίας καθς καί τόν Πρίγκηπα
Κάρολο της Ούαλίας γιά νά δσουν τό <παρν στην
ΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ "Ένωσις όφείλει νά έξετάσει νομικά
μέσα για νά διασφαλίσει τήν τροφοδοσία της σέ έμβόλιακατά τής Covid-19, τά όποία πρέπει νά λάβει βάσει
συμβολαίου , έάν οί διαπραγματεύσεις μέ τις έταιρείες
για τίς καθυστερήσεις στίς παραδόσεις άποτύχουν.
Αυτό άναφέρει σε έπιστολή του πρός τούς 27 ήγέτες
Ή βασίλισσα Έλισάβετ είναι γνωστή για τό
σοβαρό καί στωικό ύφος της Μπορεί όμως καί νά
αύτοσαρκάζεται. Όχι πολύ καιρό μετά τόν γάμο
του υίου της , πρίγκιπο Καρόλου τό 1981 μέ τήν
πριγκίπισσα Νταιάνα, παρακολουθούσε τήν τελεΤή που έπαιζε στήν τηλεόραση. Βλέποντας τόν
έαυτό της στήν όθόνη, ήβασίλισσα Ελισάβετείπε
2, νά ή έκφρασις Miss Piggy στό πρόσωπό μου.
<Μπορεί καί γελάει μέ τόν έαυτό Την είπε ή Μπέ
ντελ Σμίθ , συγγραφεύς του βιβλίου dΗ ζωή μιάς
μοντέρνας Μονάρχουν.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.5
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μάλλον δέν ξέρουμε τί σημαίνει πανδημία..
. Ο δισεκατομμυριούχος CEO Τής Tesla, έπιτυχημένος έπιχειρηματίας"Ελον Μάσκ, έχει μιάν
άλάνθαστη μέθοδο στις συνεντεύξεις γιά πρόσληΨη προσωπικού. Κάνει μιά συγκεκριμένη έρτηση
γιά νά έντοπίσει τόν .. Ψεύτη . Η έρτησις είναι:
<Πές μου μερικά άπό τά πιό δύσκολα προβλήματα
πού κλήθηκες νά άντιμετωπίσεις καί μέ ποιόν Τρόπο
τάέλυσες. Όπως τονίζει, οί άνθρωποι που Ελυσαν
πραγματικά ένα πρόβλημα είναι είς θέσιν νά τό πε
ριγράψουν άκόμη καί μέ τήν παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι πράγματι ύπερήφανοι γιά τό έπίτευγμά
τους καί δέν θέλουν νά παραλείψουν Τίποτε Άντίθε τO, ό Μάσκ θεωρεί ότι όποιος ίσχυρίζεται Ψευδς
ότι έχει έπιλύσει σοβαρά προβλήματα, δέν είναι είς
θέσιν νά ύποστηρίξει τόν ίσχυρισμό του .
Είναι δυνατόν νά μήν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παρακολουt κάθε πρωί
τίς cένημερωτικές έκπο-Πρέπει νά ένημερνομαινέχουν άνοίξει ένα βιβλίο νά θη παντογνστρια, <Πότε
μπές. Εσχάτως διαπιστ- άντέταξα, άλλά είσέπραξα διαβάσουν ότι σχεδόν κάθε ύπολογίζετε νά άνοίξουν τά
νω ότι τά μαλλιά μου άραινουν! Πήγα στόν δερματολόγο . <Μήν βλέπεις τηλεόραση χριστιανέ μου! μού
είπε, καθς δέν διαπίστωσε λοιμωξιο- παθολογο-πνευποθολογική αίτία τής τριχοπτσεως .
<Πς να μήν βλέπω;
ρια; έρωτά μιά κατάξαν13:00-15:00
ένα ξερό τότε, ήθελες τα κι
έπαθές τα!. Τί άκούω κάθε πρωί , άδελφέ μου! Είναι
δυνατόν όλοι αυτοί πού καλούν τους ναρκισσευόμενους
έκατό χρόνια ή άνθρωπό- μπαράκια;> άπορείδ άλλος.
τητα έχει νά άντιμετωπίσει
έναν έπιδημιολογικό πόλεμο; <Πότε θά άνοίξει ή έστί αση;> ρωτάει ό ένας . Γιατί
δέν άνοίγουν τά γήπεδα;>
Καί τά μασάζ; Πότε θά λειτουργήσουν τά μασάζ; πε
τάει άλλη ένημερωμένην..
Μέ τό πού μεινονται, πε
ριστασιακά τά κρούσματα
Δύο απ'
όλα!ν
μονολόγους νά μήν γνωρί - λέει ό δεύτερος. κΠότε θά λει ζουν τί θά πε κπανδημίαω;
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τουργήσουν τά γυμναστήΣυνέχεια στήν σελ. 4
29-1-2021