Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

12oC, 20:00

13oC - Υγρασία 89%-96% - Άνεμοι: A-NA 3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:51 - Δύση ηλίου: 17:56

€0.80

Áðü ìÝóá ìðÝëá, ìðÝëá êáé áðÝîù êáôóéâÝëá*

Η Οδύσσεια των δυο μικρών μαρινών σε Μπενίτσα και
Παλαιοκαστρίτσα εκθέτει τις πραγματικές δυνατότητες
της κερκυραϊκής αυτοδιοίκησης, διαχρονικά. Ειδικά στην Μπενίτσα πρόκειται για έργο, που το απαίτησε η τοπική κοινωνία. Το κατασκεύασε με τα χίλια ζόρια, η Αυτοδιοίκηση, που στη συνέχεια στάθηκε αδύνατον να το στελεχώσει και να το λειτουργήσει, προς όφελος κυρίως
της τοπικής κοινωνίας αλλά και ως απαραίτητη ψηφίδα σε μια μεγαλύτερη εικόνα θαλάσσιου τουρισμού. Από τα ατού δηλ. της τουριστικής
Κέρκυρας. Εις μάτην. Το έργο έκανε χρόνια να ολοκληρωθεί, σκούριασε κυριολεκτικά. Καταστράφηκαν οι υποδομές του. Μεταβλήθηκε σε
νεκροταφείο σκαφών. Ουδέποτε οργανώθηκε προς όφελος μιας οικονομίας, μερικά βήματα απέναντί του, της οποίας θα άλλαζε η μοίρα. 3»

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5285

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 45 ΧΙΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Óôï óöõñß, ç ìáñßíá Ìðåíéôóþí
Óå äçìüóéá, áíïéêôÞ,
ðñïöïñéêÞ êáé
ðëåéïäïôéêÞ äçìïðñáóßá,
ðñï÷ùñÜåé ï ÄÞìïò

«ÎåêéíÞóáìå óôïí Åñçìßôç», ëÝåé ç NCH Capital

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αντικείμενο της μίσθωσης το ομώνυμο λιμάνι, το οποίο αποτελείται από τη χερσαία
και τη θαλάσσια ζώνη, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου, των
κτιριακών, εγκαταστάσεων κυρίων
ή/και βοηθητικών, των συστατικών τους μερών και των παραρτημάτων τους, των υποδομών, κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού κτλ.
ΣΕΛΙΔΑ

11»

Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, λέει η εταιρεία

Ã. Êáñýäçò: Ç êõâÝñíçóç
åôïéìÜæåé íÝá õðïâÜèìéóç
ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò

6»

Ðñüôáóç Ãêßêá ãéá
ÁåñïíáõôéêÞ Äýíáìç
ÅéñÞíçò óôç Ìåóüãåéï

Äéáìáñôõñßá ÅËÌÅ-Ó
ÓÅÐÅ: Äåí
èá áöÞóïõìå êáíÝíáí íá
ðáßîåé ìå ôçí õãåßá ôç äéêÞ
ìáò êáé ôùí ìáèçôþí ìáò 4»

7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα