Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό10 toυ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΑΦΩΝΑ ΔΙΑΦΝΑ, ΔΙΑΦΩΝΩ
ξιολογ την.ταιεινή έπυτην κίνη- λη Πou επέλεξε , για ταrnoύν αμάση το EA Το oroo εκφρά - σε , επιτέλους , η βιοτου Παραθερισμό της
πpοδρου oικογένειας tou , nληρνει για μια ρd ην έντονη αντθe μονοδικό σκουό
...χάnαtα για να κα ουμβούλιο της ΕΣΗ117861, στε να naύ.
τον ισχυρισμό ότι γα μια ακόμη φοτου ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη στο Σούνιο, ως αno - naραλιακή έnαυλη , oή του για της ενέpTοίπpα , να καταθ - λύτως
σει αγωγή , με την ο - Τον ενόχλησε η α.
noίa ζητά αnoζημί . ποκάλυψη . Διότι στη Σπάρτη Διο γοuν σε αγωγtς κατά
ωση υψους εvός ε.
κατομμυρίου, απ οχόλια ακόμη και αγωγη, να αλλαει δ0τρι οταν ποκi ούνη, όταν θεωρeί όtι
δυο δημοσιογρά - στο εoωτερικό του το κλίμα .
χουν να πλήξουν την
θεατρική . όσα και ένας φοιτη- γες nολιτικν προ - ελευθερία του Τ τής για ένα δυαράκι οonων, nou καταφεύ - Που .
Το δικαίωμα nροπροκάλεσε δυομενή και εnχειρεi , με την δημοσιογράφων , opuγής οτην δικαιο Δεν μπορ όμως να nολιτικά πρόοωna διασύρεται , δεν το χΨαν σχετικς με ποu δεν είναι όλοι συμμερισθ το νεύ . και επαναλαμβάντι τη
μα της αναικοίνωσης nάyια θέση του για
Που εδωσε , er ' au. την κατάργηση του Πολιτική ιδιότητα.
του , το διοικητικό τυnoκtόνου νόμου
Taν αντίδραση της ΕΣΗΕΑ Προκάλεσε..
Η ειέργεια του Α Τίnρn, να κάνει ηγωγές
τους διμοσιογράφους Γ. Παπαχρίστο ΚιL. Κουρτίκι
| Επιτροή ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΝΗΜΗ-ΕΛΕΥΟΕΡΙΑ'
Τmν έντονη ανpooη τη EHEΑ
npοκάλεσε nενepγεa του nρnv rpoΤο πρόγραμμα των εκδηλσεων
Κουρτάκη.
| Εnδo των επιευγματων των Ηρων, nou
Τα τελευταία 24ωρα
Αυξάνονται τα κρούσματα του Κορωνοίού στη χρα μας
Τι λένε οι ειδικοί επιστήμονες
hnς υ nρέβεζος ως ναν στορο και non 200 Χρόνια
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΤΗΣ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΑΣ
1διαίτερα
μεγάλη αmή.
χηση και θ .
1. ψηφοφορία στην των εeνικν συμφερόη ευμφνία αυτή έδετικά σχόλια
unon tnς A0 Εδος μυς , γιαti ψήφιοε nA το ou n xρα μας δεν
Αγύπτου , Το νομοσκέ .ΡON: ΥΡΙΖΑ δεν εί κάνει napάνομες ουμ
διο καταψηφίο0ηκε οno to κKE tmv EA . Λύoη Αξωματική Αντιηoni . tα δικαιματα των γ
και το ΜPΑ 25, Το ΚΚΕ τευon Δεν γνup ότι τονικν μας κρων, ότι
ναι αnoκoμμα Είναι η φωνίες και όυ otβεται
στες,
στο διαδί.
κτυο το δη μοσίευμα της Τοπικής Φωνής για
συνειοφορο , nou δκαιολογεί τnν nopouoia oης και εnβεβαινει το φωνία αυτή ενσυθn του στην Βοunn , είvα γεγονός ότι τα νηoά
να καταψηφζει
νομοσκέδια ανεξάρτη - δικαιματα και ΑΟ2 nto, με το δίκαιο της θαλo νετα όυ με την Συμ
τον Διονύση Παρούση και την κα
θημερινή τοu ενασχόληση με το μα.
σεις μο με
γείpεμα για τα ζα.
|ο Μιχαηλ Γ. Λουκάς tα αν ουτa είνα, unep
Δεν αντιλαμβάνεται ότι νχε στη σ. ο