Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Αp. φύλλου 6880-12. 280
00,50 ε
Περισσότερες
από 380 εικόνες
θρησκευτικού
περιεχομέν ου και
εκκλησιαστικά είδη
σε οικία στη Δράμα
Εντός Φεβρουαρίου
η προκήρυξη στον ΑΣΕΠ!
Ένα μικρό βήμα
για Τις προσλήψεις
στις Φυλακές
Νικηφόρου Δράμας
Στήριξη
της εστίασης
ζητούν
τα Επιμελητήρια
Νέα επαναπροκήρυξη
από το Δήμο
για το αναψυκτήριο
της οδού Χελμού
Δηλσεις του διευθυντή της ΔΙΑΑΜΑΘ κ. Γ. Βογιατζή στον n.Τp
Καθαρίζουνν από τον κορωνοϊό μικρά Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας
Προβλήματα στη χωριστή συλλογή
του χαρτονιού λόγω πανδημίας
από Δήμους της Δράμας
Το Νοσοκο μείο της Δράμας
θα μεταφέρει περιστατικά
στα Νοσοκομεία Καβάλας ή Σερρν
Μόνο 6 Δήμοι στην Περιφέρεια ΑΜΘ δεν μετέχουν στο
πρόγραμμα μεταφοράς των απορριμμάτων μέσω τυ
ιδιτη: οι 3 είναι στην Π.Ε. Δράμας
Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στο Νοσο κομείο Δράμας
ΤΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΝΕΙΟ ΔΡΑΝΑΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ ΠΤ.
ανήκουν στη ΔΙΑΑΜΑΘ.
Όπως αναφέρουμε και παραπάνω , το
Του Θανάση Πολυμένη
ΠΩΣ εναι γνωστό , ήδη από 14 Ιa
| νουαρίου, ξεκίνησε για πρτη νέο πρόγραμμα μεταφοράς των απορ Ψφορά το πρόγραμμα μεταφοράς ριμμάτων από ιδιτη έχει ήδη ξεκνήσει
των απορρμμάτων των Δήμων στην Πε - από 14 Ιανουαρίου 2021 , και σε δηλσες
ρεφέρεα Αν. Μακεδονίας -Θράκης μέσω του στον -Πρωινό Τύπο , ο διευθυντής
διτη από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οrοίο λνει κανοπαιημένος για τη μέχρι σήμετά από σχετική δημοπρασία που είε μερα πορεία του . Όπως επισημαίνει
ξεκινήσει και ολοκληρθηκε το 2020, η μάλιστα , όλοι οι Δήμα που μετέχουν στο
ΔΙΑΑΜΑΘ έχει παραδσει τη μεταφορά πρόγραμμα , έχουν ήδη παραδσει τα
των απορριμμάτων από τους Δήμους , φορτηγά στον ιδιτη και η μεταφορά
προς τους ΧΥΤΥ της Περφέρειας ΑΜΘ . εκτελείται χωρίς προβλήματαΓια παράδειγμα , τα τελικά απορρήμματα Σε ερτηση για το πόσοι Δήμα στο σύμετά από τη διαλογή των ανακυκλσ- νολο της Περιφέρειας συμμετέχουν στο
μων , καταλήγουν στον ΧΥΤΥ Καβάλας . πρόγραμμα , ο κ . Βογατζής τονζει ότι
Μέχρι πρότινος , τη μεταφορά τωναπορ - στο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν μόνο
ριμμάτων την είχαν οι ίδιοι οι Δήμοι, οι 6 Δήμοι στο σύνολο της Περφέρεας
οποίοι διέθεταν φορτηγά και προσωπικό , ΑΜΘ . Μεταξύ αυτν είναι τρεις Δήμοι
προκειμένου να αλοληρνονται καθημε - της ΠΕ. Δράμας: ο Δήμος Δοξάτου , ο
ρνά οι μεταφορές αυτές .
Τη μεταφορά αυτή έχει αναλάβει για τα ροκατίου . Δεν συμμετέχουν επίσης ο
δύο επόμενα χρόνια , η εταιρείαΕλλη- Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Θάσου και ο
νική Βομηχανία Περιβαλλοντικν Συστη Δήμος Νέστου.
μάτων ΑΕΒE με τον διακριτικό τίτλο
Helesi, η οποία δραστηριοποιείται στη αυτα θεωρούν ότι μπορούν να τα μεταΒΙΠΕ Κομοτηνής Αυτό σημαίνει ότι , οι φέρουν μόνοι τους κρίνοντας ότι έχουν
εργαζόμενοι των Δήμων που συμμετέ χουν στο πρόγραμμα της ΔΙΑΜΑΘ , τημετα φορά μόνοι τους . .
απαλλάσσονται πλέον από τη μεταφορά Στο σημείο αυτό , να πούμε ότι ο -n.Τs
των απορριμμάτων στους ΧΥΤY και επ - επικοιννησε xθες με το δήμαρχο Προ
στρέφουν στα καθήκοντα αποκομιδής σοτσάνης κ . Αθανασιάδη, ο οποίος ερω των Δήμων τους.
Συν τοις άλλοις , οι Δήμοι έπρεπε να πρόγραμμα μεταφοράς σημείωσε ότι
πληρνουν για τη μεταφορά τους αυτή έχουμε το ανάλογο προσωτικό και μπο
το κόστος ταφής στου XΥΤY , το κόστος ρούμε να μεταφέρουμε μόνοι μας τα
μεταφοράς (καύσμα ) καθς και το κό - απορρίμματα . Μας έρχεται πιο φθηνάν
στος συντήρησης των φορτηγν που
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ να καθαρίζουν- σιγά-σιγά τα θα παραπέμπονται κατά κύρο λόγο στην Καβάλα και μικρά περιφερειακά Νοσοκομεία της Βόρειας Ελ- εφόσον κρθεί αναγκαίο- στις Σέρρες, :
λάδας από τον κορωνοϊ .
Ο σχεδιασμός της 3ης και της 4ης ΥΠΕ, έλαβε έγκριση στην Αλεξανδρούπολη. Οnως ανέφερε ο κ . Τσαλικάκης,
από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικν Περιφερεκν πλέον τα περιστατικά που προσέρχονται στα συγκεκρ( ΚΕΣΥΠΕ ) καθς κρίθηκε ότι πλέον το εππρέπουν τα μένα νοσοκομεία εναι λίγα, οπότε είνα διαχειρίσμα από
επιδημολογικά δεδομένα . Ετσ, πλέον από την Τετάρτη, τα μεγάλα νοσοκομεία .
τα επβεβαιωμένα περιστατικά κορωνοϊού που προσέρ
χονται σε μικρά νοσοκομεία και κρίνεται ότι χρή ζουν νο σηλείας θα παραπέμπονται
δυναμκότητας νοσηλευτικά δρύματα, είτε της περρέ - μας , θες Τετάρτη οσηλευόταν 1 άτομο θετικό στον κο
ρειας , είτε της Θεσσαλονίκης , πάντα κατά την κρίση και ρωναί , καθς και άλλα .
με την έγκριση του γιατρού .
Ουσιαστικά , δηλαδή , εφαρμόζεται εκ νέου ο σχεδια - αποδεκθεί ότι εναι θετικά.
σμός που υπτήρχε μέχρι τις 12 Νοεμβρίου , όταν η επιδη
μιολογική κατάσταση επιδενθηκε ραγδαία . Στόχος του ται αποτελέσματα , εν κατά βάση παρουσιάζουν κι
Η σχεδίου είναι να πάρει μα ανάσα το υγειονομικό προ - άλλα πρoβλήματα υγείας .
! σωπικό , το οποίο όλο αυτό το δάστημα εργαζόταν κάτω
: από συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, αλλά κα να εξυπηρε -έχει απολυμανθεί και αναμένεται η εντολή να ξεκνήσει
τούνται καλύτερα τα μη COVID περιστατικά.
Πάντως , όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου , Προσλήψεις
οι κλινικές COVID των συγκεκρμένων νοσοκομείων θα
εξακολουθούν να δέχονται ύποπτα περιστατικά και σε όλα αυτό το διάστημα , προσλήψεις ακόμα δεν έχουν
καμία περίπτωση δεν θα κλείσουν , αλλά θα παραμείνουν Υνει . Επί της ουσίας , το Νοσοκομείο παραμένει στην
σε ετομότητα για να μπουν στη μάχη ενάντια στον κο - ίδια κατάσταση που ήταν πρν Covid-19 εποχή , και αρ .
ρωναίό , εφόσον χτυπήσει τη χρα μας το αναμενόμενο κετά τραυματισμένο, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο κύμα
1 τρτο κύμα της πανδημίας.
Ποια νοσοκομεία αnoφορτίζονται
Σύμφωνα με δηλσες του διοκητή της 4ης ΥΠΕ , Δη- Συμβούλιο ενέκρνε ήδη την rρόσληψη 4 Παθολόγων , 1
μήτρη Τσαλικάκη , με βάσει τον σχεδιασμό για την Κεν-Ουρολόγου , 1 Αναισθησιαλόγου, 1 Διευθυντή Πνευμοτρική Μακεδονία , τα περιστατικά από τα νοσοκομεία της νολόγου και 1 Γνευμονολόγου . Αυτές οι θέσες έχουν
Χαλκδιής και του κλς θα κατευθύνονται στη Θεσσα - εγκρθεί από το Διοκητικό Συμβούλιο , και βέβαια α e
Στην Ανατολική Μακεδονία οι ασθειείς από τη Δράμα
της ΔΙΑΑΜΑΘ K . Πργος Βογιατής , δηστη Θράκη
τα περιστατικά από Ξάνθη και Κομοτηνή θα οδηγούνται
Το Νοσοκομείο της Δρά μας
Αναλυτικότερα και όσον αφορά το Νοσοκομείο της
μεγαλύτερης Δράμας , σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας
περιστατικά τα οποία έχουν
εμπύρετα συμπτματα , χωρίς όμως ακόμα να έχουν
Στα 11 άτομα έχουν γνει μοριακά τεστ και αναμένονΔήμος Προσστσάνης καιο Δήμος Κ. ΝευΕπίσης η Μονάδα Ενταπικής Θεραπείας έχει αδεάσει .
Διευκρινίει μάλιστα ότι , ο Δήμο
εκ νέου τη λειτουργία της ως μη Covid -19 MEe
Παρά τα όσα έχουν συμβεί στο Νοσοκομείο Δράμας
το κατάλληλο προσωπικό για να κάνουν
της πανδημίας .
Σύμφωνα με πληροφορίες μας Πάντως , το Διοικητικό
τμενος για παο λόγο δεν μπήκε στο
σεις αναμένεται να προκηρυχθον .
σελ4n
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα