Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
28 Ιανουαρίου 2021
Εφραϊμτου Σύρου . Παλλαδίου όσ . Χάριτος μάρτ.
Πανσέληνος 1Ανατολή ήλίου 7.32-Δύσις 5.44
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 96.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 7β
Άριθμ. φύλ , 41869
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙΟΠΕΝΤΑΡΟΦΣΚΙ ΚΥΡΙΕ ΤΣΠΠΡΑ
Ζήτημα <μακεδονικής μειονότητος>
στήν Έλλάδα έγείρει ό Πρόεδρος τν Σκοπίων
0ς των Σκοπίων
Νά έπιστραφεί ς άπαράδεκτη ή πρόσκλησις Ζάεφ στόν Μητσοτάκη γιά έπίσκεψη στήν βόρειο γείτονα!
ΑΤΥΧΗΣΕ δάρχηγός της άξιω ματικής Αντιπολιτεύσεως κύριος Τσίπρας. Τήν ήμέρα πού έγκαλούσε μέ άρθρο του τόν Πρωθυ- κύριος Πενταρόφκσι- ή Συμφωπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για
τήν στάση του στό Σκοπιανό, ένεφανίσθη ό Πρόεδρος τν Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι-στό
Klan Tv- για νά διακηρύξει ότι
ύπάρχει θέμα μακεδονικής μειονότητος και στην Ελλάδα καί
στήν Βουλγαρία. Ότι οί Μακε - Άντιπολιτεύσεως δτι ό Κυριάδόνες μποροϋν νά κάνουν έλευ θέρως προσφυγές σέ διεθνείς τής ΝΔ είχε έκμυστηρευθεί τό
δργανισμούς όπως τό Συμβούλιο
της Εύρπης γιά τά άνθρπινα δικαιματά τους! Και ότι τό δικαίω - θάρισε στήν Μέρκελ ότι θά κατα Ψηφίσει τήν Συμφωνία γιατί δέν Τσίπρας τότε , ό κύριος Μητσοθά έπέτρεπε ποτέ στόν έαυτό του
να άφήσει την Βόρειο Ελλάδα
νά μετατραπεί σέ αυτόνομη περι
οχή τύπου Καταλωνίας. Θέλουμε όμιλίες τους στήν έθνική άντιπρονά θυμίσουμε στόν κύριο Τσίπρα σωπία. ) Το έρτημα γιά τόν ΣΥότι είχε άνεμίσει τό πρωτοσέλιδο τής Εστίαςν μέ την έκμυστήρευση Μητσοτάκη σέ πρό ήμε - δηλσεις του Προέδρου τν Σκορησίας διατάξεως συζήτηση στήν πίων; Τν δηλσεων Πενταρόφ
Βουλή, προκειμένου να φέρει σέ
δύσκολη θέση τόν τότε άρχηγό
της άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως. Θέλουμε να τουθυμισουμε ίστορία, δ κύριος Στέβο Πενταότι τότε τόν χαρακτήριζε έθνικς
έπικίνδυνο. (Τιμή μας βεβαίως
πού δύο Πρωθυπουργοί, ό κύριος
μα έγέρσεως μακεδονικουν μειονοτικού ζητή ματος στήν πατρίδα
μας τούς τό δίδει-όπως δήλωσε δ
ΞΕΣΤΓΙΑ Φ
τάκης πρόσφατα, έπεκαλέσθησαν πρωτοσέλιδα της έφημερίδος
μας για τά έθνικά θέματα κατά τίς
Aοopα4φρνμου 2310
Δέν θά έπιτρέψω νάγίνει
Καταλωνία ή Βόρειος Έλλάς
νία τν Πρεσπν! Ή κέθνικς
έπωφελήφ κατά δήλωση του ίδίου τού κυρίου Τσίπρα, Συμφωνία
τν Πρεσπν.
φνοdκόλο ννoννοό
PIΖΑ είναι συγκεκριμένο: Ποιός
δικαινεται άπό τις άλωτρωτικές
ωροω ομδιρουο νως τουςν
ωε κο Καροο Μoυνό sωρνουκιοοο κα λΑ oκρλνουδοόχ >γαοω, ρνκά ουέολοτος ταο
ου, διδίν. δα Αδυν β ωνιφος ρελ νέα δνδρο.
/440Ονγ βνι.
5εις 5ΜΑίηρορο οι λοόουοτραα.
, ρριαουνοωούν ς οιοοορδους.
6αένη νς υν
, οοοος δνδοένρονοοοννς
Νο, 58 ηριμορείς δδρρονδ θα 0
δαγνχοκλουΑν νν μας
κνέρηκ γωννγρονν
Θέλουμε νά θυμίσουμε στόν
νUν άρχηγό της άξιωματικής
Άντιπολιτεύσεως ότι ό Κυριάκος Μητσοτάκης ς Πρόεδρος
ο ρδλ) 50 ύαμ ωΜeί Ν4, έρο, νιονεονΑ ς όδήκ, Ααι5 Μου ν 0νν
00 κ4εερν σεοφ 0κλογμομν 900 αετοοα δωο οοαμαν
νν Κου νο eνέ φνο α
λονοι κνρνδον διομραμρον
σκι δοθέντων έξακολουθεί άραγε
νά είναι ύπερή φανος όάρχηγός
της άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως γιά τό κατόρθωμά του; Γιά τήν
δνο 00 ν %κνοΟυ,
,οεωνμίν Μοοομν ΜονλΚΑΟδεόομρς α νας τως το 15. ς φλρνς Μα φνουν Υ tν ου ο0 o
δαόλρυγανομ οναρμς κργοο β ρόωνοοκ έρνε ρος ύρίδα Sλν δα α όν νολοόν
ροδόοοοορο έρ νογοαονονορν0νο σιοκος ρ νδομα
ωνν ιον δκοοονν,
Αλρο ούροον γδονς λ σντδενιφρααα ωόρν νας δο, ωυμοδος α0α
νφίνν, δνν φείν.
Πς θά φορολογηθούν
τα είσοδήματα του 2018
2019 στόν Διευθυντή τής Εστίας) Μανλη Κοττάκη πς ξεκαρόφκσι έρωτηθείς γιά τήν θέση
Συνέχεια στήν σελ . 3
pss0)ω οομλρουκς
Όφοθηνοον γραγές ωνες δαρααδνν.
νόνθνονο2ω
λς12ου αλορνόα
6Ο0οοκ δυαρά ρο οωρωτας,
ωωοοονο Φ60000ΟΝ 00 α wκοωύνες09
Η Τόπρωτοσέλιδο τήςκΕστίαςν στίς 402.2019 ΌΣτέβο Πενταρόφσκι
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
οι άντικειμενικές
άλλάζουν τούς
συντελεστές ΕΝΦΙΑ
<Δέν είσαι ένας ,
είσαι σμα στρατού!>
Ίστορική συνάντησις
Σωκράτη- Κομφούκιου
στήν Άρχαία Άγορά
ΤΟ ΣΚΑΚΙ τν πολιτικν άρχηγν μέ τα έθνικά θέ- δεξιά παράταξη δέν μοιάζει καθόλου μέ τήν Άριστεματα άρχισε και έπισήμως . Ο άρχηγός της άξιωμα-ρά, είναι άλλο κόμμα . Αύτό το θεμελιδες έμμένει
τικής Αντιπολίτευσης Άλέξης Τσίπρας μέ άρθρο νά τό άγνοει ό άρχηγός της άξιωματικής Άντιποτου στήν ίστοσελίδα News247.gr συγκρίνει τόν έαυ- λίτευσης. Τί σημαίνει αύτό; Κάθε άρχηγός της ΝΔ
το του μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, άντιπαραθέ-προφανς καί βάζει τήν προσωπική του σφραγίδα
κατά την διάρκεια της ήγεσίας του, άλλά κατά τήν
κόμέ τούς τρέχοντες χειρισμούς του Πρωθυπουρ-διακυβέρνηση δεσμεύεται άπό τίς άρχές και τίς άξίγου στά έλληνοτουρκικά , ύποστηρίζει ότι ό ήγέτης ες του κόμματος, τήν ίστορία του, τήν κοινωνική
του βάση καί την παράδοσή του. Δέν κάνει ό άρχηΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τής προσαρμογής των άντικειμενικν άξιν στίς
έμπορικές προγραμματίζει το Υπουργείο Οίκονομικν μέχρι τόν Μάρτιο το
2021, στε δ ΕΝΦΙΑ τού έπομένου έτους
νά ύπολογισθεί μέ τίς νέες τιμές.Ωστόσο, δύπολογισμός θά γίνει μέ νέους μει
ωμένους συντελεστές προκειμένού να
μήν έπιβαρυνθούν όσοι φορολογούμενοι
έχουν μικρή ή μεσαία άκίνητη περιουσία. Η ένταξις τν 3.000 νέων περιοχν ,
πού μέχρι σήμερα παραμένουν είς τό
άπυρόβλητον της Εφορίας, στό σύστημα τν άντικειμενικν άξιν έκτιμάται
ότι θά δημιουργήσει τόν κατάλληλο δημοσιονομικό χρο για παρεμβάσεις άφού
έχει έκτιμηθεί ότι ή ένσωμάτωσις αύτν
τει τήν στάση που τήρησε ό ίδιος στό Μακεδονιτης κεντροδεξιάς παράταξης τελεί ύπό τήν όμηρεία του Άντνη Σαμαρά και στό τέλος τόν ρωτά: γός το κόμμα άλλά το κόμμα τον άρχηγό . Δέν ράα Θά κάνεις τό έθνικς έπωφελές όπως έπραξα έγ βει οάρχηγός τό κόμμα στά μέτρα του, άλλά ή βάση μέ τίς εύαισθησίες της κατευθύνει τόν άρχηγό.
( σελ. 7)
μέ τά Σκόπια;. Στήν πραγματικότητα ό κύριος Τσί
πρας δέν άπευθύνεται στόν Πρωθυπουργό. Στόν δι Η ΝΔήταν (άπό τήν έποχή του Λαϊκου Κόμματος και
εθνή παράγοντα άπευθύνεται στόν όποιο- είδικς της ΕΡΕ) , είναι και θά είναι παράταξη πού έκτείνεστήν Καγκελλάριο Μέρκελ-οί πολιτικές του μετοχές είναι άνε βασμένες . Απέδειξε στήν πράξη ότι
έκείνος, τό κόμμα του, ή Άριστερά, μπορεί νά τεται πέρα άπό τά όριά της! Όχι άθροισμα συνιστωσν
όπου κάνει ό καθένας ό,τι θέλει . Γι ' αυτό και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δέν ύπέγραψε τελικς συμΌΑ.Σαμαράς
και ή αύθεντία τν
κδιανοουμένων . . .
λεινει τίς δουλειές και νά φέρει σέ πέρας δύσκο- φωνια για το Μακεδονικό τό 1993. Γι' αύτό καίό Καραμανλής έβαλε .βέτον στό Βουκουρέστι. Γι' αύτό
λες γεωπολιτικές άποστολές καί μάλιστα στο όνομα καί ό Σαμαράς στήν πρωθυπουργία του έστειλε
του πατριωτισμού. Στό όνομα τοϋ έθνικς έπωφε- αύστηρότατη έπιστολή στόν Γκρούεφκσι . Γι' αυτό
καί ό Κυριάκος δέν εύλόγησε μια σύνθετη όνομαδονικής γλσσας καί μακεδονικής ταυτότηταςσία μέ άντίτιμο τήν παράδοση της μακεδονικής ταυτότητας καί γλσσας. Διότι τούς όριζε ο Καζαντζάκης μέ αύτό που έγραψε στήν Άσκητική του: Δέν
λάθος. Στίς Πρέσπες πίστευε ότι μπορεί νά διασπά-είσαι ένας, είσαι σμα στρατουν. Ακολουθοϋν έκασει τή ΝΔ έκτιμντας ότι ό Κυριάκος Μητσοτάκης τομμύρια πίσω σου . Καί όπως άπεδείχθη σωστά
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
λους. Όπου έπωφελές ήταν ή άναγνριση μακετου Διονύση Κ Καραχάλιου *
Εύγε στήν κ. Σακελλαροπούλου
για την νέα διακόσμηση
στό γραφείο της!
έκ μέρους της Ελλάδος.
HΤΑΝ άναμενόμενη ή άντίδραση πού
προκάλεσε ή συνέντευξη του Άντνη Σαμαρά στήν Καθημερινή της
Κυριακήςν (24.01.2021) σ ' έκείνους
που όμιλούν άπό πανεπιστημιακής
ή δημοσιογραφικής καθέδρας καιί
θεωροϋν ότι διαθέτουν το άπόλυτο της αύθεντίας στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. Έκεΐνο που δέν ήταν
άναμενόμενο ήταν ή πενία της έπιχειρηματολογίας τους. Ή όποία ένω
θά όφειλε νά άντικρούσει μέ τεκμηριωμένο λόγο τίς θέσεις Σαμαρά, άν
ήθελε νά προσδσει στήν διαφωνία
τους πειστική βαρύτητα και ούσιαστική ίσχύ, έπέλεξε την έκτόξευση
Νομίζω ότι ό κύριος Τσίπρας πάλι κάνει τό ίδιο
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
θά εύλογήσει τόν συμβιβασμό του . Άλλά ή ΚεντροΠΕΝΝΙΣ
Μέ taxisnet θά γίνονται
οί πορείες
Επετειακό γιά τό 1821
τό πρόγραμμα της Λυρικής
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ οί διαδηλσεις θά γίνονται μέ την
χρήση τν κωδικν taxisnet, βάσει του σχεδίου τής
ΕΛ.ΑΣ για τίς συναθροίσεις πού έπαρουσιάσθη τήν
περασμένη έβδομάδα . Χθές τόΥπουργείο Προστασί
ας του Πολίτου και ή Ελληνική Άστυνομία άνήρτησαν 11 έρωτήσεις και άπαντήσεις σχετικος μέ τά να
δεδομένα πού θά ίσχύσουν. Η άστυνομία θά ζητεΐ άπό
τόν όργανωτή-έκπρόσωπο τής πορείας νά καταθέσει
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ την φράση του Μίλαν Κούντερα Στή
ζωή προχωράμε μέσα σέ όμίχλη και τά ίστορικά φαινόμενα φαντάζουν ς ξεκάθαρος όρίζοντας μόνο
έκ τν ύστέρωνν ή Εθνική Λυρική Σκηνή κατήρτισε το έφετινό έπετειακό πρόγραμμά της για τά 200
χρόνια άπό τήν Ελληνική Επανάσταση, τό όποίο θά
πραγματοποιηθεί είτε μέ τήν παρουσία κοινου έφ
όσον τά περιοριστικά μέτρα το έπιτρέπουν είτε σέ
Συνέχεια στήν σελ. 7
. Η Κυανή Αίθουσα τής Στοκχόλμης, όπου έπιφανείς έπιστήμονες , πολιτικοί και μέλη βασιλικν
οίκογενειν συγκεντρνονται γιά το έπίσημο
δείπνο τν βραβείων Νόμπελ, θά χρησιμοποιηθεί γιά νά έμβολιασθούν οί πολίτες της σουηδικής
πρωτευούσης κατά τής COVID-19. Ή αίθουσα
τν 1.500 ττραγωνικν μέτρων θά μετατραπεί
σύντομα σε προσωρινό χρο έμβολιασμού τν
κατοίκων τής Στοκχόλμης. Λόγω τού εύρους της
αίθούσης αύτή θεωρείτα ς ίδανικό μέρος για Τήν
χορήγηση τν έμβολίων
Τό Κέντρο Πομπιντού, ένα άπό τά κορυφαία πο
λιτιστικά άξιοθέατα τού Παρισιού όπου βρίσκετα
μία άπό Τς μεγαλύτερες συλλογς έργων μοντέρνας
Τέχνης στήν Εύρπη, πρόκειται νά κλείσει άπό τό
2023 για τέσσερα χρόνια προκειμένου νά άνακαινισθεί Σχεδιασμένο άπό τούς διάσημους άρχιτέκτονες
Ρέντσω Πιάνο καί Pίτσαρντ Ρότζεp, τό Κέντρο Πομπιντού έγκαινιάσθηκε τό 1977 καί έχει άρχίσει νά
έμφανίζει τάσημάδια τής ήλικίας του Όπως όλοι οί
πολιτιστικοί χροι στό Παρίσι, τό Κέντρο Πομπντού έκλεισε τήν περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου τόν πε
ρασμένο χρόνο, κατά τό πρτο κύμα τής πανδημίας
και παραμένει και πάλι κλειστό άπό τά τέλη Όκτωβρίου . Όριζοσπαστικός σχεδιασμός του κτιρίου θ4
λει σχεδόν όλα τά δομικά και μηχανικά του στοιχεία νά είναι έμφανή ξξωτερικά, έλευθερνοντας έτοι
τεράστιους έκθεσιακούς χρους στό έσωτερικό του
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADA
Παρά θίν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Από τόν Πειραιά, δυνατά στήν ψηφιακή ναυτιλία
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μία ένδιαφέρουσα είδη-ρική , τά τελευταία χρόνια,
ση έρχετα άπό τόν Πειραιά . κερδίζα συνεχς έδαφος στόν
Πρόκειται γιά μιά σημαντική ναυτιλιακή συνεργασία , έκσυγχρονίζονται , οί γέφυή όποία ένισχύει σημαντικά την θέση τής Ελλάδος