Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 14:00

11oC, 20:00

€0.80

5oC - Υγρασία 48%-91% - Άνεμοι: B-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:52 - Δύση ηλίου: 17:54

¸íáò Üëëïò ôñüðïò æùÞò!

Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποφύγει την εργαλειοποίηση των απαγορευτικών μέτρων,
που επιβάλλονται λόγω της επιδημίας. Ο πειρασμός είναι μεγάλος να ακυρώσει το αντιπολιτευτικό όπλο της λαϊκής διαμαρτυρίας και των συγκεντρώσεων. Ό, τι εν πάση περιπτώσει δεν χαντακώθηκε από την τυποποίηση, τον
σφετερισμό και την προβοκατόρικη αντιμετώπιση, που το σύστημα εξουσίας έχει επεξεργαστεί και επιφυλάσσει στις περιπτώσεις που η λαϊκή κινητικότητα ξεφεύγει της γραφικότητας και γίνεται απειλητική. Έτσι και με τις συγκεντρώσεις έτσι και με τα πανεπιστήμια. Στις αυταρχικές πολιτικές αρωγός γίνεται η αυθαιρεσία στο όνομα των δημοκρατικών δικαιωμάτων αλλά κυρίως οι στρεβλώσεις ιδιοποίησης και
μονιμότητας έναντι του δημοσίου, δηλ. κοινού, αγαθού. Όλα αυτά μετατρέπονται σε βέλη στη φαρέτρα όσων επιθυμούν την ηρεμία του νεκροταφείου ως το υπόδειγμα της τάξης και του νόμου. 3»

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5284

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΜΑΓΑΖΑ

Âïõâüò ï èõìüò ôïõ êüóìïõ
Ôá áéôÞìáôá
ôùí ìéêñþí
åðáããåëìáôéþí

Ìç÷áíïêßíçôç ðïñåßá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας προς την Περιφέρεια Ι.Ν. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/1, από τον
Παγκερκυραϊκό Συνδέσμο Αυτοαπασχολούμενων - Επαγγελματιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων.
Τα αιτήματά τους ήταν τα εξής:
• Να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις επίδομα ειδικού σκοπού.
ΣΕΛΙΔΑ

4»

Από την πορεία των επαγγελματιών χθες στους δρόμους της πόλης.

ÊáíÝíá êñïýóìá
óôçí ÊÝñêõñá, åðôÜ
(7) óôç ÆÜêõíèï ÷èåò

6»

Åñþôçóç Áë. Áõëùíßôç
ãéá ôçí åðéôõ÷Þ Ýêâáóç
ôïõ åìâïëéáóìïý

Óôïí ÅéóáããåëÝá êáé
ç êùðçëáôéêÞ Ïìïóðïíäßá
áðü ôïí ÁõãåíÜêç 13»

9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα