Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
(Κθιμερινή οικονομική ειδική cςημρίδα Διακηρύξων Δημοηρισν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7275
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 5
Δικαιούχοι,
όροι και Προυποθέσειs
Προϋπολογισμός 2020:
Αυτό είναι το κόστ0s
τns Πανδημίαs
Προκαταβολή
Πάνω από 20 δισ. υπολογίζεται οτι μας κό- νένας δεν μπορεί να
στισε η πανδημία του αμφισβητή σει ότι η
Covid 19 στον κρατικό
προϋπολογισμό
2020.
Σύμφωνα με τα στοι χεία εκτέλεσης του
κρατικού pούπολογι διάστημα του 2019. Κα5
πανδημία έπαιξε τερά.
στιο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής
εικόνας.
Η προσωρινή εικόνα
των κυριότερων πλη
ρωμν των μέτρων
κατά της πανδημίας ,
έχει ως εξής σύμφωνα
με το ΥΠΟΙΚ:
' α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
λόγω της πανδημίας
Οι κλάδοι οι οποίοι
παραμένουν κλειστοί
λόγω των αναγκαστικν μέτρων που έχει
λάβει η κυβέρνηση , |σμού , σε τροποπο αλλά και υπηρεσίεςεπαγγέλματα
συνδέονται με την
αγορά και έχουν πληγεί είναι οι πιο ευνοημένοι στη διανομή
των 1,5 δις, Ευρ της
συνέχεια στην 11
ημένη ταμειακή βάση,
για την περίοδο του α
νουαρίου βρίου
παρουσιάζεται
λειμμα στο ισοζύγιο
του κρατικού προϋπολογισμού
Δεκεμ2020,
δων από τις μειωμένες ρηγήσεις προς ΟΤΑ
ύψους
τν και επιστημόνων)
ύψους 2.202 εκατ.
ευρ , η οποία πληρ
θηκε από το Υπουργείο
ρές λόγω της πανδη.
μίας , ύψους 943 και μέτρα COVID-19 και
263 εκατ. ευρ αντί
στοιχα ( κατηγορία με
ταβιβάσεων),.
y)η επστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4.551
εκατ. ευρ ( κατά το
αποκλειστικά
έναντι στόχου για έλλειμμα 24.319 εκατ .
ευρ που έχει περιλη- Εργασίας και Κοινωνι' ε) τα μέτρα μέσω του
ΠΔΕ όπως η δαπάνη
για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επχει
ρήσεων
αυτοαπασχολούμενων
ύψους 495 εκατ . ευρ,
η επδότηση τόκων δα νείων μικρν και με
ΕΣΠΑ:
Επιχορήγηση
έωs 5.000 ευρ θεί για το αντίστοιχο
για e - shop
- Πότε θα τρέξει "
το Πρόγραμμα
διάστημα του 2020
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
ελλείμματος 168 εκατ.
ευρ το αντίστοιχο λυψη υστέρησης εσό κν Υποθέσεων ( κατη
yορία μεταβιβάσεων ,.
β ) η δαπάνη έκτακτης
επιχορήγησης
τον ΕΦΚΑ και τον
ΕΟΠΥΥ για την κάκαι
προς μέρος που εκτελείται
από τον τακτικό προυπολογισμό ) .
δ) οι έκτακτες επχoκαι
συνέχεια στην 10
e-SHP
ΟΑΕΔ:
Τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να "τρέξει
" το πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ ενισχύσεων για
αναβάθμιση e-shop .
Πρόκειται για την προ
κήρυξη της δράσης
του ΕΣΠΑ"e-λιανικό
που επιχορηγεί μικρομεσαίες ειχειρήσεις
για τη δημιουργία ή
συνέχεια στην 2
Μέχρι και
την 1 η Φεβρουαρίου
οι απήσειs για
το Πρόγραμμα
απασχόλησns
ανέργων 18-29 ετν
Σελίδα 9