Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τ ε τ α ρ τ η 27 Ι α ν ο υ α ρ ι ο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3766 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Óôçí Êáñäßôóá
ï Ê. ÌçôóïôÜêçò
ôï ÓÜââáôï

ÓÅ Ë . 3

Ê. ÌçôóïôÜêçò-Covid:
Áéóèáíüìáóôå áñêåôÜ
óßãïõñïé üôé äå
èá Ý÷ïõìå ðñüóèåôá
ðñïâëÞìáôá

Ïé êáèõóôåñÞóåéò
ôùí åìâïëßùí, áðåéëïýí
ôï «êáíïíéêü» êáëïêáßñé
ÓÅ Ë . 9

ÕðåãñÜöç ç óýìâáóç ðñïûð.
150.000 åõñþ ãéá ôï áãñïôéêü
-äáóéêü êáé äçì. ïäéêü
äßêôõï óôç ÄÅ ÌåíåëáÀäáò

ÓõíÜíôçóç Ã. Êùôóïý
ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÅËÃÁ
Á. ËõêïõñÝíôæï ãéá ôéò ÷áìçëÝò
åêôéìÞóåéò ôùí æçìéþí ôïõ «Éáíïý»!

ÁãùãÝò Ôóßðñá óå
ÊïõñôÜêç-Ðáðá÷ñÞóôï
ãéá ôï óðßôé óôï Óïýíéï
ÓÅ Ë . 2 3

ÓÅ Ë . 7

ÐPOÓÖOPEÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ
ãéá ÔåôÜñôç 27/01
& ÐÝìðôç 28/01/21

×ïéñéíü øá÷íü....................................... 3,79 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïύ.................................. 3,49 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá................................. 3,59 € ôï êéëü
ÐáíóÝôá ÷ïéñéíÞ..................................... 3,99 € ôï êéëü
Óíίôóåë ÷ïéñéíü..................................... 4,19 € ôï êéëü
Óπάλαχοιρινήµελίγοκόκκαλογιαµαγείρεµα..... 2,99 € το κιλό
Ôηγανιά χοιρινή µε λίγο κόκκαλο........... 3,39 € ôï êéëü
Ìïó÷άñé øá÷íü..................................... 7,49 € ôï êéëü
Ìïó÷άñé ìå êόêêáëï............................. 4,99 € ôï êéëü
Êéìάò áíÜìåéêôïò.................................. 4,99 € ôï êéëü
Áñíί ãάëáêôïò ïëόêëçñï....................... 5,49 € ôï êéëü
............................................êáé 5,99 € ôï êéëü ôï ìéóό
Êáôóίêé ãάëáêôïò.................. 5,49 € ôï êéëü ïëόêëçñï
............................................êáé 5,99 € ôï êéëü ôï ìéóό
Ëïõêάíéêï ÷ùñéάôéêï............................. 2,99 € ôï êéëü
Æõãïύñé................................................. 3,39 € ôï êéëü
Ãßäá....................................................... 2,99 € ôï êéëü

Ðñïóöïñέò êáé óôá øçôά ìáò
Êïôόðïõëï ïëόêëçñï........................... 5 åõñώ ôåìά÷éï
Êόôóé ÷ïéñéíό....................................... 3 åõñώ ôåìά÷éï
Êåìðάð ÷ïéñéíό...................................... 6,99 € ôï êéëü
Êåìðάð êïôόðïõëï................................ 4,99 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï......................................... 7,90 € ôï êéëü
Êïêïñέôóé............................................... 8,90 € ôï êéëü

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÓÅ Ë . 6

Óõíåñãáóßá êáé óýìðñáîç
óå ðñïãñÜììáôá êáé äñÜóåéò
Ä/âÜèìéáò & Ð/âÜèìéáò
Åêðáßäåõóçò Êáñäßôóáò

Ó ÅË . 7

14 êñïýóìáôá êïñùíïúïý
óôçí Êáñäßôóá ôçí Ôñßôç,
842 óå üëç ôçí ÅëëÜäá
-37 óôç ËÜñéóá, 13 óôç Ìáãíçóßá & 3 óôá Ôñßêáëá

ÓÅ Ë . 6

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

ÓÅ Ë . 5

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα