Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αp. φύλλου 6880-12. 279
0.50 ε
Νέα εκστρατεία
εθελοντική ς
Από 8 Φεβρουαρίου εμβολιασμοί
και στο Κέντρο Υγείας Δράμας
Πολύτιμη χορηγία
της εταιρείας
Raycap
στο Κέντρο
Υγείας Δράμας
Νομοσχέδιο για
τα Πανεπιστή μια,
το όριο
της Αυτοδιοίκη σης
Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί
σε Μονάδες
αιμοδοσίας
Φιλοξενίας Ηλικιωμένων
στο Νομό Δράμας
στη Δράμα
Του Γιργου Φιλσόνλου
σελ . η
Δηλσεις του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον Π.Τo
Δηλσεις του αντιδημάρχου Καθαριότητας στον Πρωινό Τύπο
Ανοικτή δια δικτυακή ημερίδα
για τη ρύθμιση οφειλν
Νέο απογευματινό δρομολόγιο
αποκομιδής απορριμμάτων στο κέντρο
διοργαννο υν φορείς της Δράμας
Πούλιος: Πρόκειται για το ΤΙ προβλέπει ο νέος Πτωχευτικός Κδικας , ο οποίος θα ισχύσει κανονικά από τον
Απρίλιο
της πόλης Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή
Κυριακίδης: . Για πρτη φορά ένα δρομολόγιο θα καθαρίζει το κέντρο της αγοράς όταν είναι ανοικτά τα μαγαζιά το απόγευμα
ΟN LINΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘEMA
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΟΙΚΤΗ διαδικτυακή ημερίδα με
. κεντρικό θέμα: Ρύθμιση οφελν
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας,
πραγματοποείται την ερχόμενη Δευτέρα
1 Φεβρουαρίου και ρα 14.00 έως και
16.00 το απόγευμα .
Η διαδικτυακή ημερίδα θα μεταδοθεί μιση των οφελν και την παροχή δεύτε
μέσω των social media του Δήμου Δρά - ρης ευκαιρίας, όπως αυτές έχουν ήδη ει μας και των συνδιοργανωτν της ημερί - σαχθεί στη νομαθεσία της χρας , άπως
δας ( facebook του Δήμου Δράμας , και στο νέο Πτωχευτικό Κδικα.
στο κανάλι του Δήμου Δράμας στο you Του Θανόση Πολυμένη
'ΝΑ ΝΕΟ απογευματινό δρομολόγιο στο κέντρο ταξύ 06.30 και 07.00
της πόλης για την αποκομιδή των απορρμμάτων , Μέχρι τρα το συγ
ξεκνησε από χθες το μεσημέρι , η υπηρεσία Κα - κεκρμένο δρομολο θαριότητας του Δήμου Δράμας. Το δρομολόγιο θα βγα γο δεν υπήρχε . Τα
νει στις 14.30 αργά το μεσημέρ , Τρίτη , Πέμπτη και μαζεύαμε μα φορά
Παρασκευή που είναι ανοικτή η αγορά το απόγευμα .
Για την θέσπιση του νέου δρομολογίου , μιλάει στον πρτη φορά θα τα
-Πρωινό Τύπο ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Χρή - μαζεύουμε
στος Κυριακίδης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι , με φορές την ημέρα και
τον τρόπο αυτό θα υπάρξει αποσυμφόρηση στο κέντρο θα μας ελαφρύνει
από τον μεγάλο όγκο σκουπιδιν που συγκεντρνονται και την πρωνή εικόνα.
τις ρες λεπουργίας της αγοράς και έτσι θα διατηρηθεί
πιο καθαρό.
Αναλυτικότερα , όπως μας εξηγεί ο αντιδήμαρχος Κα - γα κάποιες αλλαγές , ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας δθαριότητας κ . Κυριακίδης , έχει παρατηρηθεί ότι ις ευκρνίζει ότι σε γενικές γραμμές είμαστε καλά . Τα επ
ημέρες moυ είναι ανοικτή η αγορά , κυρίως στο κέντρο πλέον που έχουμε προσθέσει τους τελευταίους 2-3
πρωνές ρες , με
την ημέρα . Τρα γα
Η έναρξη εφαρμογής του έχει προς το
παρόν ανασταλεί τρεις μήνες λόγω της
Ερωτμενος αν αυτή την στιγμή είναι κανοποητικά
τα δρομολόγια της υπηρεσίας και αν υπάρχει η σκέψη
Διοργανωτές είναι η Γενκ Γραμματεία πανδημίας , αλλά η ουσία εναι ότι από
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Ο - τον Απρίλιο και μετά θα ισχύσει κανονικά.
κονομικν, ο Δήμος Δράμας , το Επιμελητήριο Δράμας , ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύλλογοι όλης της χρας έχουν εκφρά Δράμας και η Ένωση Φοροτεχνικν Λο - σει την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο της πόλης , δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τα μήνες περίπου , είναι το χαρτί- χαρτόνι , το οποίο κάνει
γιστν Ελεύθερων Επαγγελματιν N . νομοθέτημα, διότι ουσιαστικά αναιρεί ενΔράμας.
Επί της ουσίας , πρόκειται για μια ημε - κίας όπως την γνωρίζαμε μέχρι τρα και
ρίδα , η οποία θα αναφέρεται στο νέο ουσιαστικά δίνει μια μεγάλη δυνατότητα,
Πτωχευτικό Κδικα και στο τιπροβλέπει ευχέρεκα , στα τραπεζικά συστήματα, να
Πούλιος: Ο νέος Πτωχευτικός Κδικος προχωρήσουν σε διαδικασίες κατασχέΓια τη διοργάνωση της ημερίδας , αλλά σεων και πλειστηριασμν , χωρίς να λαμ
κυρίως για το τι προβλέπει ο νέος Πτω - βάνεται υπόψη η ακονομική κατάσταση
χευτικός Κδικας , μιλάει στον-Πρωνό του οφελέτη , όπως αυτό συνέβανε με
Τύπο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλ- τον γνωστό νόμο Κατσέλη και όλα τα
λόγου Δράμας κ . Πούλιος.
Όπως επισημαίνει συγκεκρμένη σκοπό την προστασία της πρτης κατα διαδικτυακή ημερίδα , αφορά την ρύθ - κίαςθα πρέπει να πούμε ότι οι Δικηγορικοί
σκουπίδια και σε ορισμένα σημεία ξχειλίζουν ακόμα και μια ξεχωριστή διαλογή ουσιαστικά και αυτή τη στιγμή
οι κάδοι Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και να
έχουμε μια καλύτερη εικόνα στο κέντρο της πόλης μας , αναγκαιότητες , το στέλνουμε απευθείας , στε να λύνον! στην αγορά , και με τη δυνατότητα που έχουμε με τα ται προβλήματα που δημουργούνται , είτε κάποιο Σαβ4μηνα που έχουμε πάρει , θα βγάζουμε ένα εξτρά δρο - βατοκύριακο , είτε κάποιο τριήμερο . Αυτό έχει
μολόγιο Τρτη , Πέμπτη και Παρασκευή που έναι ανοικτή θεσμοθετηθεί εδ κι ένα μήνα εράπου με τον ερχομό
η αγορά το απόγευμα . Το δρομολόγιο θα βγαίνει στις των 4μήνων
14.30, στε το απόγευμα που θα είναι ανοιτή η αγορά,
να εναι πεντακά θαρα όλα .
Στην ερτηση αν το δρομολόγιο αυτό υπήρχε πρν πολιτν μας , για το ότι τις πρωινές ρες που τα
από την περίοδο της καραντίνας υπό κανονικές συνθή - απορρμματοφόρα δενεργούν την αποκομιδή, δημουρ κες , ο Κυριακίδης απαντάει αρητικά και επισημαίνε: γείται μπλοκάρισμα σε ορισμένα σημεία της πόλης
"Ολα αυτά τα σκουπίδια της αγοράς , μαζεύονται τις
τελς την προστασία της πρτης κατα
έχουμε ένα εξτρά εφεδρικό όχημα . Όπου υπάρχουν
Στη συζήτηση που είχαμε με τον κ . Κυρακίδη , αναφέ ραμε στον αντιδήμαρχο ότι υπάρχουν παράπονα συμ
σχετικά νομοθετήματα , πoυ είχαν ως
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα