Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ Ε
CRETE
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ- ΠΟΛΗΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatoih.com
www.crete-homes.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
www.peponis.gr
Τ: 28410 28804
18.990
Σελίδες 6 και 9
Σελίδα 23
Π Κούτρας Σημαντικό να είσαι συνεπής
Πεκόνα της αγοράς στην Ιεράπετρα και τη Νεάπολο απέναντι στην κοινονία και στα παιδιά
Νέο σύστημα διαχείρισης έργων
. Σταθεροί
θα παραμείνουν οι μισθοί
των ξενοδοχουπαλλήλων
Η υλοποίησή τους θα γίνει ευκολότερη
Σελίδα 3
. Λιγότεροι γάμοι ,
λιγότερες γεννήσεις,
λιγότεροιθάνατοι το 2020
Τι κατέγραψαν
τα Ληξιαρχεία
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Έργων , το
πρτο απ όλες τις Περι φέρειες, το οπoίo μπαί
νει σε εφαρμογή στην
Περιφέρεια Κρήτης πα .
ρουσίασε χθες στα στε .
λέχη της Διεύθυνσης Τε χνικν Υπηρεσιν της
ΠΕ. Λασιθίου , ο Εκτελε στικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Κρήτης Ν του έργου και πλέον η yου και το νέο σύστημα κτες σε ότι αφορά την
κος Pαπτάκης , παρουσία Περιφέρεια με την εφαρ . διαχείρισης έρχεται να εξέλιξη υλοποίησης των
των Αντιπεριφερειαρχν , μογή του νέου συστήμα- καλύψει ανάγκες πληρο -έργων , για να μπορεί να
Γιάννη Γουλιδάκη και Μa- τος , προσαρμόζεται στη φόρησης διαχείρισης και λάβει έγκαιρα τις σωστές
ρίας Χανιωτάκη καθς μεθοδολογία της Ευρω- υποστήριξης λήψης απo - απoφάσεις .
και της Γενικής Διευθύ - παϊκής Ενωσης pm2 που φάσεων , Γιατί όσο ανε ντριας Τεχνικν Εργων περιγράφει ολόκληρο τον βαίνει στην ιεραρχία , στο στη διάθεσή τους το νέο
της Περιφέρειας Ελένης κύκλο δημιουργίας ενός κάθε επίπεδο ο υπεύ ηλεκτρονικό σύστημα
Δοξάκη. Το νέο σύστημα τεχνικού έργου.
στοχεύει στην αποτελεσματικότερη και αποδο - συνεργάστηκε με την α -πρέπει να έχει σε πρα τικότερη διαχείριση τν
έργων πουυλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης
Το λογισμικό του νέου την αποκτημένη εμπειρία
σχεδίου διαχείρισης ε.
γκαθίσταται στις Διευ- της ηεριφέρειας βάσει
θύνσεις Τεχνικν Υπηρε - των οποίων ολοκληρ σιν των τεσσάρων Περι . θηκε και αυτό το καθιστά
φερειακν Ενοτήτων και μοναδικό , και δεν υπάρχει
στην κεντρική Διεύθυνση αντίστοιχο σε άλλες Πε
Τεχνικν Έργων της Π.
ριφέρειας. στο Ηράκλειο , πτάκης, Αυτό το Διαχει
που διαχειρίζεται έργα με ριστικό Σχέδιο Τεχνικν
διαπεριφερειακό χαρα - Εργων δεν το έχει καμιά
κτήρα. Οπως εξήγησε ο κ άλλη Περιφέρεια ΔημιPαπτάκης μέχρι σήμερα ουργήθηκε με τη γνση
απουσίαζε ένα σύστημα τις ανάγκες και τις απαι διαχείρισης έργων με συ - τήσεις των στελεχν των
νολική προσέγγιση στον Τεχνικν Υπηρεσίν της
κύκλο δημιουργίας και Κρήτης.
Εωής , ενός έργου . Το σύστημα αυτό παρακολου - Περιφέρειας έχει nολλά
θεί καταγράφοντας κάθε επίπεδα διακυβέρνησης.
στάδιο, από την ημερο - από τον Περιφερειάρχη.
μηνία έγκρισης διάθεσης το φορέα υλοποίησης τη
πίστωσης με την οποία διαχειριστική αρχή , τη δ εγκρίνεται η χρηματοδό - ευθύνουσα Υπηρεσία , με .
τηση του έργου , μέχρι χρι τον επιβλέποντα μητην ολοκλήρωση της κα - χανικό . Ο καθένας απ
τασκευής και έναρξη λει - αυτούς έχει το ρόλο του
τουργίας του , Αυτός είναι στην πορεία υλοποίησης
σίνθετος κύκλος ζωής. και λειτουργίας του έρτου Ν. Λασιθίου
Σελίδα 5
. Κλείνει λόγω κρουσμάτων
ο Παιδικός Σταθμός
της Αμμούδας
Έτσι , τίθεται πλέον
στο οποίο έχουν διαβαθ .
Η Περιφέρεια Κρήτης πόφαση για το έργο θα μισμένη πρόσβαση όλο
οι εμπλεκόμενοι ( μηχαν
νάδοχο εταιρεία , προ - ματικό χρόνο , αξιόπιστα κοί διευθυντές Τεχνικν
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 28
θυνος να λάβει μια a .
Σελίδα 28
σαρμόζοντας στο σχεδι- έγκυρα στοιχεία και δεί.
ασμό ειδική ανάλυση από
και γνση των στελεχν
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΙΜΕΣ ΣΟΚΙ
Μπακαλιάρος
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
έρειες, τόνισε ο κ . Ρa.
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΟΜΟΝΤΟΡΙΑ ΣΙΣΙΟΥ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΛΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜEΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΓΕλούντας
Ένα τεχνικό έργο της
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑΣ LIKE ΤΗ ΣΕΛΙΑΑ ΜAΙ ΣΤο FACEBOOKbecbock,
www.facοbook.com /0nωρonuλείο Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανυκά
Πληση λιανική -χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΓΟΣ ΝiΚΟΛΑΟΣ . ΤΗΛ. 2841021711
Τoυ694S-000.1032941101000
Τερόστια γκομα καθημερινο φρέσκων Ψαριν ano τα καϊκια μας
| onς και τερόστια γκάμα κατυγμένων 6αλασστνν npoϊόντων
όηως κοκκνόψορα , βοκαλάο , Υλσ00 και noλλά άλλα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα