Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
27Ιανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Πρωινές βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 9β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πιθανότης χιονόνερου και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 6β.
Αριθμ. φύλ 41868
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ιωάννου του χρυσοστόμου, άρχιεπ. Κων/πόλεως
Σελήνη 14 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.32-Δύσις 5.43
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΩΣΤΟΥ ΑΤΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΟΝΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ
Κοινές περιπολίες έρεύνης - διασσεως
ζητεί ή Άκυρα στόν 25ο μεσημβρινό!
Ππροσετέθη στήν άτζέντα της σέ σύγκριση μέ τό 2016- ΐ άφήρεσε ή Ελλάς
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τό τεριεχόμενο των διερευνητικν έπαφν πλευρές έπιασαν τό νήμα άπό έκει
μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας κυκλοφορούν μέ τό σταγονόμετρο. Δείγμα ρικές διαφοροποιήσεις όμως . Ή
της προθέσεως και τν δύο μερν να Ελλάς τούλάχιστον κατά την έναράποφύγουν τίς κατηγορίες, δτι ύπονομεύεται μέ τό καλημέρα ή έπανα προσέγγισις τν δύο μερν . Πόσω
μάλλον πού ή γείτων λόγω οίκονομικν προβλημάτων καίγεταν να
έπαναπροσεγγίσει τήν Εύρωπαϊκή κείμενο διαλόγου μέ τήν Τουρκία
"Ενωση. Ώστόσο άπό τά ψήγματα στις διερευνητικές έπί των κυβερπού έχουμε στήν διάθεσή μας άλλά νήσεων Σημίτη, Παπανδρέου και
και άπό την παράταξη τν άντιπρο- Τσίτρα . Επί Καραμανλή τό ζήτημα
σωπιν στό Ντολμά Μπαχτσέ καθί στανται σαφή δύο πράγματα.
ρεσε άπό τήν άτζέντα θέμα πού τήν
άφορά, ή Τουρκία τούναντίον προσέθεσε ένα νέο θέμα πού δέν είχε τρόπον στε τά πλοϊα τής άκτοφυσυζητηθεί μέχρι τό 2016: τίς περιοχές πού πραγματοποιούν οί δύο
χρες έρευνα και διάσωση.Όπως
προκύπτει και άπό τόν τελευταίο Αρχιπέλαγος του Αίγαίου. Πρόκειτουρκικό κανονισμό έρεύνης και διασσεως (πού άνήρτησε δ Τουρκος ζεται μέ τά κλιμακωτά χωρικά ύδαΥπουργός Μεταφορν Άντίλ Καραισμαίλογλου στόν λογαριασμό καθς τυχόν διαφοροποίησις τού
του στό Twitter) ο όποίος συνοδεύετο άπό χάρτες-πρόκληση, στρατηγικός στόχος τής γείτονος είναι νά
τα πού εύρίσκονται άπό την δική
μας πλευρά . Δυτικά τν νήσων είς
Το πρτο: Πράγματι, οι δύο
πού τό είχαν άφήσει τό 2016 μέ μενα φθάνουν στόν 25ο μελακής της
σημβρινό. Καί νά διχοτομούν έτσι
διά της διασσεως μεταναστν τό
ξη τν διαπραγματεύσεων έδειξε να
άποκλείει άπό την άτζέντα το ζήτημα τν κλιμακωτν χωρικν ύδάτων στό Αίγαΐο και τήν Μεσόγειο,
άν και τό κεφάλαιο αυτό ήταν άντι ται για μία στρατηγική τού συνδυάτα πού ζητεί ή Άγκυρα στό Αίγαίο
εύρους τους σέ σχέση μέ τό Ιόνιο
και την Κρήτη θά αύξήσει τά δι εθνή ύδατα στό Άρχιπέλαγος.Εως
δτου φθάσουν νά έκδσουν τόν
Όνέος κανονισμός-πρόκλησις τής Τουρκίας για τά όρια έρεύνης καί, πραγματοποιεί έπιχειρήσεις έρεύέτέθη κατ' ούσίαν έκτός μέ άπόφαση Μολυβιάτη. Έν ή 'Ελλάς άφή- διασσεως
νης και διασσεως στά διεθνή ύδαΣυνέχεια στήν σελ .3.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Γεραπετρίτης
κατηγορεϊ Σαμαρά
για έκβιασμό
Ποτα οί έγγυήσεις άσφαλείας
Ή Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ύπέβαλε τά
σέβη της στόν Αρχιεπίσκοπο
οΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ έπαφές μέ τήν Τουρκία άπο - λάγματα. Όπως για παράδειγμα ή τυχόν άπόκτηση
τελούν άκριβς αυτό πού ολέειν τό όνομά τους:
άνίχνευσις διαθέσεων μεταξύ άμφοτέρων χωρν . μανούς, ή κατασκευή νέων ύποβρυχίων 214 σέ αυτά
Ωστόσο αύτές διεξάγονται έντός ένός εύρύτερου και βεβαίως τό άνοιγμα χιλιάδων θέσεων έργασίας
φόντου . Τον διαπραγματεύσεων πού έχει άρχίσει ή σέ μιά περιοχή πού δοκιμάζεται άπό τήν άνεργία .
έλληνική Κυβέρνηση μέ συμμαχικές χρες μέ άντι - Στήν πραγματικότητα άπό τήν έπιλογή τού τύπου
κείμενο τήν ένίσχυση του Πολεμικου μας Ναυτικού . φρεγάτας ή Κυβέρνηση θά δείξει τί δόγμα προτιμά:
Τον διαπραγματεύσεων έπίσης για τήν νέα άμυντι- άμυντικό ή οίκονομικό.
κή συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-ΗΠΑ καθς ή προηγουμένη έτησία έληξε. Δέν πρόκειται για αμελητεα κτείνου με τά χωρικά μας ύδατα στά 12 μίλια και να
πολιτικά και διπλωματικά χαρτιά . Μπορει να χρησι - ένοποιήσου με άν θέλουμε τίς ΑOΖ Ελλάδος-Κυμοποιηθούν και αυτόνομα άλλά καί εύρύτερα στήν
διαπραγμάτευση όταν καί άν αύτή άρχίσει νά είσέρ - πρου . Η Beiharta άλλάζει τόν συσχετισμό στήν Με χεται στήν ούσία της. Όσον άφορά τό πρτο είναι σογειο υπερημων. Δυνάμεθα νά ύπερασπιστοϋμε
γνωστό ότι φρεγάτες ένδιαφέρονται κυρίως νά μάς
προμηθεύσουν οί Γάλλοι, οί Άμερικανοί, οί Γερμα - βοηθεια τρίτων . Μέ φρεγάτες άλλου τύπου άπλως
νοί και οί Όλλανδοί Ή άπάντηση γιά τον τυπο της λισν καί έπικεντρωνόμαστε στήν οίκονομική διάσταφρεγάτας που θέλουμε όμως ένδεχομένως μαρτυρα και τίς θέσεις μας στόν έλληνοτουρκικό δι - ση της παραγγελίας των έξοπλισμν: Συμπαραγωάλογο για το Αίγαΐο και γιά τήν Άνατολική Μεσό- γες, εργοστάσια, θέσεις έργασίας, κοινως τά κανόγειο. Άλλο εύρος ζωτικού θελάσσιου χρου δύναται νά φυλάξει κανείς μέ άκριβές γαλλικές φρεγά- τερο αναλόγως του πλοίου που θά παραγγείλουμε,
τες, οι όποΙες φέρουν πυραυλικά συστήματα πού έπλέγουμε και σύμμαχο στίς διαπραγματεύσεις μέ
φθάνουν έως τήν Αγκυρα και άλλη μέ φθηνότερες τους Τούρκους: Γερμανούς και Άμερικανούς ή Γάλφρεγάτες έτέρου τύπου, οί όποιες ένδεχομένως να λους; Η Συνοδος Κορυφής πλησιάζει . Πέραν τν
μήν έχουν τήν ίδια έπιχειρησιακή δυνατότητα προ- εξοπλισμν υπάρχει όμως καί ή άνανέωση της άμυσβολής τοϋ έχθρο , άλλά ή προμήθειά τους μάς ντικής συμφωνίας μέ τίς ΗΠΑ, οι όποίες θέλουν νά
προσφέρεται πακέτο μέ άλλα ένδιαφέροντα άνταλτον Ναυτηγείων άπό τούς Αμερικανούς ή τούς ΓερHΑΡΧΙΚΗ άμηχανία πού προεκάλεσαν
στήν ΝΔ οί δηλσεις τοϋ πρην Πρωθυπουργού Αντνη Σαμαρά για τά έθνικά
θέματα μετετράπη χθές σέ έντονη ένόχληση και δυσφορία . Πρωτοκλασσάτα
στελέχη όπως ό στενός σύμβουλος το
Πρωθυπουργού Γιργος Γεραπετρίτης
και ή Ντόρα Μπακογιάννη κέσφαξαν
μέ τό γάντν τόν κ. Σαμαρά . Μάλιστα δ
ύπουργός Επικρατείας ήταν σαφής και
άπόλυτος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δέν έκβιάζεται, δέν φοβάται , προχωράει μέ την κρίση του και την άποψή του
στά έθνικάθέματαν. Έπίσης έξέφρασε
την άποψη, ότι δέν πρόκειται να ύπάρξουν διαρροές όταν έλθουν πρός ψήφισιν
Μέ τίς γαλλικές φρεγάτες μπορουμε νά έπε(σελ.4)
τά νέα σύνορα και μάλιστα άνεξάρτητοι, χωρίς την
Ήφωνή
επ τν νέων
uiοθετο ϋ με τό δόγμα είναι έθνικισμός τά 12 μΣυνέχεια στήν σελ .3
Πρός ένα νέο
αυτοδιοικητικό
κδικα
νια θά φέρουν βούτυρο . Και βεβαίως τό σημαντικΜνημείο γιά τόν Μάρτιν
Λούθερ Κίνγκ και την
σύζυγό του στήν Βοστνη
του Θανάση Μιχαλόπουλου *
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΟ 2021 άποτελεϊ έτος όρόσημο για
την πατρίδα μας . Έπετειακά, έννοιολογικά, έθνικά, έμπεριέχει μέσα τίς
άνέκφραστες νότες έλπίδας και παλιγγενεσίας που όλος ό λαός έχει
άνάγκη. Πολιτικά, δέ, το 2021 κρύβει πλείστες εύκαιρίες για σαφείς
μεταρρυθμίσεις , ίδίως στό αύτοδιοικητικό πεδίο. "Ηδη άπό τά μέσα του
2020 τό σχέδιο του καθηγητή Πισσαρίδη πρόδηλα άπεκάλυψε πς όνέος
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ποδαρικό στίς άγορές
μέ 10ετές όμόλογο
Στό έλεος των έλλειμμάτων
και ή Ίταλία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ δημόσιο πραγματοποιεί σήμερα τήν
πρτη έξοδο στίς άγορές για τό 2021 μέ την έκδοση
10ετούς όμολόγου και στόχο την άντληση 2,5 δισ. εύρ .
ΌΟΔΛΗΧκαι τό Υπουργείο Οίκονομικν σχεδιάζουν
μία έξοδο στίς άγορές κάθε τρίμηνο, άποσκοπντας
έως τό τέλος του έτους να άντλήσουν άπό 10-12 δισ.
εύρ προκειμένου να μειωθεί τό ποσόν πού θά χρησι.
μοποιηθεί άπό τά ταμειακά διαθέσιμα, στά 6 δισ. εύρ .
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΣΕ ΝΕΑ κυβερνητική κρίση είσέρχεται ή 'Ιταλία
καθς δ Τζουζέππε Κόντε παρητήθη άπό την πρωθυπουργία διαβλέπων τήν ήττα πού θά ύποστεί στήν Γερουσία κατά την ψηφοφορία έπί τν πεπραγμένων τού
ύπουργού Δικαιοσύνης. Η άκυβερνησία στήν χρα
έρχεται όχι μόνο έν μέσφ πανδημίας άλλά και τήν ρα
πού τό έλλειμμα του προϋπολογισμού ένδέχεται φέ
τος νά άγγίξει τό 9,2%.Η προοπτική έκτοξεύσεως του
Συνέχεια στήν σελ.5
. Μιά 85χρονη γυναίκα στήν Ίσπανία , Τήν
όποία θρήνησαν οί συγγενείς της σάν θύμα του
κορωνοϊού , έπέστρεψε στόν οίκο εύγηρίας όπου
διέμενε, έννέα ήμέρες άφ' ότου ή οίκογένειά της
πληροφορήθηκε άπό τίς άρχές ότι είχε γίνει καί
ή κηδεία της. Λόγω ένός μπερδέματος μέ τό όνομα τής γιαγιάς, ή οίκογένεια Τής Ροχέλια Μπλάν
κο πληροφορήθηκε ότι ή 85χρονη πέθανε στις
13 Ιανουαρίου και κηδεύθηκε τήν έπομένη ήμέρα. Έξ αίτίας τν περιορισμν, καινείς συγγενής
της δέν κατάφερε νά παραστεί στήν κηδεία Έτσ,
όταν έκείνη έπέστρεψε, ύγιέστατη , στό γηροκομείο Της πόλεως Χόβε, όπου διαμένει καί ό σύζυγός της , Ραμόν Μπλάνκο, προεκάλεσε σόκ . κΔέν
μπορούσα νά τό πιστέψω. Έκλαιγα, γιά τον θάνατο της γυναίκας μου, είπε ό ήλικιωμένος, έξηγντας ότι έκείνη που πέθανε ήταν μιά άλλη ήλικιωμένη άσθενής, μέ τήν όποία ή Ροχέλια μοιραζόταν τό ίδιο δωμάτιο.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έμείς παίρνουμε την μπάλα μας καί φεύγουμε
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πιτσιρικάδες, είχαμε Τις παίρναμε μαζί μας όταν παίποδοσφαιρικές όμάδες τής ζαμε μπάλα μέ Τις άντίπαλες
γετονιάς . Πολλές άπό αύτές όμάδες σέ ένα άδειο οίκόπεδο
κοντά στήν γειτονιά μας, Το
παια! Μπορεί νά μήν ήμασταν κάναγνωρισμένερ όμά
δεs, άλλά είχαμε κανονισμούς
στά παιχνίδια μας . Απαγορευόταν νά παίζουν <μεγάπαίζαμε κι άς φναζαν οί
άντίπαλοι διάφορα συνθήματα , όπως <ύποχωρέίτε
γιατί δέν μπορείτε ή (κοπιάστε μή φοβάστε, δδεκα
θά φάτε, και άλλα τέτοια.
Έμές πηγαίναμε νά παίξουμε μέ βάση τους-άγραφους
άλλά ίσχυρούς- κανόνες και
13:00-15:00
είχαν και όνομα! Τήν δική
. Μετά άπό άποτιχημένες προσπάθειες σχεδόν
δύο έτν νά σκάψει βαθιά τό έδαφος του πλανήτου Άρη, μέ τό γερμανικής κατασκευής τρυπάνι τού
ρομποτικού γεωλογικού έργαστηρίου InSight , ή
NASA τελικά τό πήρε άπόφαση . Ανεκοίνωσε έπι
σημα ότι θεωρείαπιά νεχφό τόν "τυφλοπόντικα"
όπως είχε βαφτίσει τό άρχικά πολλά ύποσχόμενο έργαλείο.
μας όμάδα τήν είχαμε βαφτί- άφήναμε μάλιστα έπίτηδες π
λοι. Παιδιά του δημοτικού
σχολείου είχαν μόνο τό δικαίωμα νά παίζουν .
Δύο απ' όλα!ν
καί ένα τσίγκινο άνθοδοχείο
τής γιαγιάς μου που έμοιαζε μέ Κύπελλο, τό είχαμε
γυαλίσει μέ μπράσον καί τό
σει Αήττητορ. Είχαμε βρεί νά φαίνεται όταν άποθέταμε τά πανωφόρια μας πίσω
άπό τό τέρμα, γιά νά κατα λαβαίνουν οί άντίπαλοι όι
ήμασταν όμάδα μέ τρόο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Αν βλέπαμε μεγάλου
άπό τήν άλλη μεριά , δέν
Συνέχεια στήν σελ. 3
27-1-2021
5771308 "701137 "