Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
(Κκδημερινή οικονομική ειδική εφημερίδα Διακηρύξευν-Δημοτρισιν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7274
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
ΣυντάξειsΜητέρεs ανηλίκων:
Ποιεs σζονται
Ανοίγουν οι ρυθμίσειs
και Πs από
τα νέα όρια
nλικίas
"step up
- Πs θα Πληρσετε μισή δόση δανείου
Το 50% της δόσης
που πλήρωναν μέχρι
τον Φεβρουάριο του
2020 θα κληθούν να
Από τις ανατροπές καταβάλουν καθ ' όλη
που επέρχονται από
το 2022 στα νέα όρα
ηλικίας συνταξιοδιό
τησης μπορούν να ..
σωθούν οι μητέρες
που είναι
να πληρσουν το 50%
της μηνιαίας δόσης για
ολόκληρο το 2021 και
το 75% για το πρτο
εξάμηνο του 2022.
Σύμφωνα με τραπεζ .
κές πηγές, και οι υπό λοιπες
επικοινωνούν με τους
πελάτες τους για τους
οποίους λήγει η αναστολή πληρωμής της
δόσης και τους προτεί
τη διάρκεια του 2021
βγήκαν ή αναμένεται
να βγουν σταδιακά
μέχρι τις 30 Μαρτίου
από το καθεστς ανα.
στολής πληρωμής της
μηνιαίας δόσης . Τα
νέα προγράμματα ρυθ- νουν , ανάλογα με τη
μίσεων, nou φέρουν
τον τίτλο "step up ,
έχουν ήδη αρχίσει να
μπαίνουν σε τροχιά,
ωστόσο η καθολική
εφαρμογή τους από το
σύνολο των τραπεζν
θα ξεκινήσει από τον
Φεβρουάριο. Η, τρά .
δανειολήπες
τράπεζες
μέχρι το 1076ημένες
προλαβαίνοντας στις περισσότερες περιπτσεις
να υπαχθούν στα νέα
μεταβατικά όρια συν
συνέχεια στην 11
σημερινή
τική τους κατάσταση,
αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Ωστόσο, περιμένουν
να ολοκληρωθεί ο Ια
νουάριος, πpοκειμέεισοδημα.
θα ισχύσει οριζόντια εργασίας , όσοι είδαν
τα εισοδήματά τους να
περιορίζονται τουλάχι
στον κατά 20% και
σαφς οι ευάλωτοι οιΌσον
όσους αποδεδειγμένα αφορά τις επιχειρήσεις, το μέτρο θα ισχύόσες
για όλους τους δανει ολήπτες (φυσικά πρόσωα
Voucher
επχειρήσεις ) ,
αnοκλειστικά
έχουν
κονομικά.
για tablet, ζα rοu ανακοίνωσε
laptop
σαφέστερη εικόνα για
το πόσοι δανειολήπτες επλήγησαν από την
πλήρωσαν κανονικά τη
πόσοι εκδήλωσαν αδυ - πληρσουν όσοι εργα.
ναμία . Το νέο μέτρο
της μισής δόσης δεν
υγειονομική κρίση. Σ .
δανείου και γουρα μισή δόση θα
εντάσσονται
ΚΑΔ, όσες είδαν τον
τζίρο τους να προσγει
συνέχεια στην 10
ήδη το μέτρο-ρύθμιση
είναι η Πειραις , καλντας τους πληγέντες δανειολήπτες της
στους
ζόμενοι βρέθηκαν σε
καθεστς αναστολής
Ξεκινούν
οι Πληρωμές
του επιδόματοs
θέρμανσns και
τns επιστρεπτέαs
προκαταβολήs
Αντίστροφη μέτρηση
για τη χορήγηση
νοucher 200 ευρ σε
μαθητές και φοιτητές
για την αγορά tablet ,
laptop ή σταθερού
υπολογιστή . Τι πρέπει
να κάνουν οι δικαιούχοι.
"Με παράπονα από
πλευράς των γονιν
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9