Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΠΑ ΚΛΑΜΑΤΑ ΗΠΑΕΙΑ
, οv Αύγουστο τουτή ouνέχσε κοι στην Ε - npεσβευτικής κατοικίας . 2015 , κατεnηξε Εφιστ pnnμa Yεγονός nou 0α to
υ tης Βενεζοutoς Po ρo , 5 unoωv yuvaν εν αντeετa . npeοpης nepuνω η oυμpοh oου μέρωσnκ γο να pnoφoυν
μόν Γoνζόλες στενός φ της nρεσβείος , νια σεξουο - φέρετι να anεinσε τα θύ . κα τν neρέμβοση σου με
τmv Αριστερά toο στην Β.
νεζοuέn 600 και στην En
υ Λική napεvownnon , μεταξύ ματά του ότι αν ξονομλή
των onoων και η κοpη n . u noupyou του ΣΥΡΙΖΑ Στις
noς και συνεργάτης του
. τον καnυεpο τponο, στο ή .
npoς npος τον Μοδούρο,
ροvάpoν aό το Μoντεβ καταγγελίες σναφέρεται ο
δέο της Ουραγουάnc onou τσε αρκετές nερmtoες epmo του αδεnφου κμνέο rpoβη στην Αθήνα
ναντίον του καταγγελιν βία no να nετύκει τoυς αμrpn νίn untp tou roo δεξει noniτκ ωpuotπo οοκerκov Aς oημεeei γα σεξουαλική naρενο - στοnους του , εν φερεται ικού noού της Βενεζου . κα δεν θα nα ει μετρα E . ιο γυνακεiες οprovσες
Γράφει
Βάματα εμπρός κάτει η ΔΕΥΑΠ
Με άμεσες Παρεμβάσεις 0 Φτης Ζέρβας
Στοχεύει στην πρακτική αναβάθμιση της Επιχείρησης
θαλαμίσκοι Εισόδων Τραπεzν και Κορονοίός
οι οδοί μος ενημερνουν διαρκς για τους τροnους μετοδοσης
ου κορονοου και το μετρα npoφonanς και nεpopιoμού της μετοδο-|
| oής του Μας έουν na nonov ότι ο oς βρίσκεται κυρίως στο σεροn.!
ματκν και οουμπtuματκν κοι γ'οutό ηφέπει να anopεuyouμε τ
| ουνωστομό σε κλεστούς πρoυ nερoν των aniωv yvυστν npoστο!
τευτικν φnτpuν μοσκες, .
Βήματα εμηρός κάνει η ΔΕΥΑ npέβεξος , για Ε
|ppuτη φορά μετά ano χφόνια , Πέραν της δυνα
Ipeμβόσεις onou napatηρούντα nροβλήματα
|pανεται όυο Πρotδpος της ΔΕΥΑΠ οτης Ζέp .
| βος στοχεύει κα στην npotκή aναβάθμιση της
Τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ εισηγούνται
Στον ΑΛ. Τσίπρα πρόσωπα
του στενού του περιβάλλοντος ττ
"Η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα,
Πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας Α0Ζ
Επισήμανε ο Πρην Πρωθυπουργός Απνης Σαμαράς
βς εξετάζεn
η κυβέρνηση όσον αφορα στην
τουν noη ονοθερnon της συνο
διευρυμένη στξέντα nou θέτει n
καταχρηση
του χρόνου
παραμονής
των 1ολιτν
tmv niton ουνεχν npοκλhouωv,ο.
Βς , δεν το ουητάμε Δεν είναι ο
στην αγορά μέσω των sms Πεpιέγρα .
Ψε ο υnουργός Ψηφιακής Πολιτι
του ο nραν Πρuθυπουργός Αντ
κής και Διακυβέρνησης , Κυριάκος