Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΠΑ Ο
ΑΘΗΝΩΝ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
26 Ιανουαρίου 2021
ΑΤΤΚΗ Βροχές άπό τό άπόγευμα και νοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές , χιονοπτσεις και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
Άριθμ. φύλ . 41867
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ξενοφντος όσ. Κλήμεντος όσ. του Αθηναίου
Σελήνη 13ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.33,-Δύσις 5.411
HOMΛΙΑΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΤΟΝΑΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙΤΙΣ ΜΕTΑΡΡΥΘΜΣΕΙΣ
Πρός νέου τύπου ήγεσίες
μέ σύγχρονο έθνικό λόγο
έθνικό λά
οι άφυδατωμένες έλίτ, Ελλάς μετά τό 2021
oί πολτοποιημένες συνειδήσεις καί ή
του χαρακτήρα άνάμεσα στήν Άνατολή τερα ό Κ. Καρυωτάκης. Νάκαταρρέει σέ
και τή Δύση.
ΜΙΑ συγκλονιστική όμιλία μέ παραδείγ- ή πατρίδα μας σέ δλους τούς τομείς είς τό
ματα άπό τό χθές και μέ νοήματα για τό
αύριο έξεφνησε ό πρην 'Ύπουργός παράδοση μέ τόν έκσυγχρονισμό, Ό πρΆλέκος Παπαδόπουλος στήν πρτη δη- ην Υπουργός έκανε λόγο για ήγεσίες μέ
μοσία παρέμβασή του μετά άπό καιρό μι λντας στήν Αίγινα μέ τήν εύκαιρία τής
έπετείου άφίξεως και δρκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια στό νησί στίς 26Ιανουαρίου 1828. Δίδων έμφαση στήν μεταρ- πουλου ός λίαν ένδιαφέρουσα και άφυπν ρυθμιστική προσπάθεια του Κυβερνήτου
στόν τομέα της Παιδείας, ή όποία έχαρακτηρίζετο άπό την άγωνία του νά μάθουν
τά 'Ελληνόπουλα τήν άρχαία έλληνική
γραμματεία καί γλσσα, νά έξειδικευθουν
και να διδαχθουν τίς άρχές της θρησκεί
ας μας , ό κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε
τό μοντέλο τν ήγεσιν που έχει άνάγκη
σημείο έξαφάνισης κάθε προσπάθεια πού
ξεκίνησε δ Κυβερνήτης να θεμελισει
στέρεα παιδεία, δικαιοσύνη, κοινωνική
μέριμνα, στρατό, δημοσιονομικό καί νο- μισματικό σύστημα και πάνω άπ' όλα, τό
μέλλον. Ήγεσίες πού να συνδυάζουν την
(..) Ή περίοδος μετά τή δολοφονία
του καί δσα άμέσως άκολούθησαν όδήγη-.
σαν τόμεγάλο μας ίστορικό Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο πλήρως άπογοητευμέ- αίσθημα έθνικής άξιοπρέπειας. (..)
νο νά διατυπσει σταρακτικά: "Δυστυχς
το νέον έλληνικόν κράτος σκότωσε τό
Έλληνικό"Εθνος. Γιατί έβλεπε να άφυδατνονται οί πνευματικές του δυνάμεις,
αυτές πού κράτησαν όρθιο τό Γένος μας
τά 400 χρόνια ύποτέλειας. Ήταν φανερή
ή έλλειψη διάθεσης και πίστης στή δημι- αίμα . Το όραμά του ήταν ή άνασύσταση
ουργία ένός νέου άξιόπιστου κράτους μέ της κρατικής ύπόστασης της ρωμιοσύρίζες σέ θεσμούς και κανόνες . Είδε τόν
έλληνισμό νά πορεύεται μέ όδηγούς. "Τάς
στρατιάς της ήττης", δπως έγραψε άργόσύγχρονο έθνικό λόγο, έν κατήγγειλε τίς
άφυδατωμένες έλίτ πού δημιουργούν πολτοποιημένες συνειδήσεις. Η Εστίαν άξι
ολογούσα την όμιλία του κυρίου ΠαπαδόΓ' αυτό τό συλλογικό όραμα έδωσε
τόνάγνα τόν καλό δΤωάννης Καποδίστριας. Το όραμα του Καποδίστρια έγινε και όραμα του λαού του καί για αύτό
το δραμα έχυσε ίδρτα και , δυστυχς,
στική , παρουσιάζει σήμερα τά πιό σημαντικά άποσπάσματά της:
ΚΒίναι άλήθεια ότι ο θάνατος του Κυβερνήτη έμεινε άδικαίωτος και ή μοιρα
του "άχυρένιου" έλληνικου κράτους ήταν
προδιαγεγραμμένη νά έξελιχθεί σέ ένα
μετα-οθωμανικό κράτος πού ταλανίζεται
έπί δύο αίνες να άνακαλύψει τόν έθνικό
νης μέσα άπό τίς πολιτικές στάχτες της
Ότρην ύπουργός Άλέκος Παπαδόπουλος
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τουρκικές
άπαιτήσεις
μέ εύλογία Βερολίνου
Νά όργανσουμε τήν φλόγα
"Εως και 20 δισ. το ίδιωτικό
χρέος τής πανδημίας
TΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ μπορείς να τήν ζεϊς μέσα άπό τά βι - στό Καποδιστριακό Γυμνάσιο Λύκειο . Είχα έπίσης
βλία . Θαυμάσια έμπειρία . Μπορείς να την ζεις και προετοιμαστεί τίς τελευταίες μέρες για τήν στιγ
έκει που έξελίχθηκε όμως. Στό πεδίο . Σάν σήμερα, μή μελετντας δύο βιβλία: Το πρτο: Τά Πρακτικά
στίς 26 Ιανουαρίου του 1828 , άφίχθη καί όρκίστηκε της Βουλής 1827-1829 που έπιμελήθηκε ή Διευθύστήν Αίγινα ό κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. ντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής "Ελλη Δρούλια,
"Ενας άπό τούς δύο τρείς σημαντικότερους ήγέτες τά όποϊα έκδίδονται για πρτη φορά , και της άξίτης πατρίδας μας και μάλιστα ό πρτος κυβερνή- ζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Από τίς σελίδες του
της της. Ο ίδρυτής του νετερου έλληνικού κρά- προκύπτει ποιά Έλλάδα παρέλαβε ό Καποδίστριας.
τους. Μέ τόν πρην Ύπουργό Άλέκο Παπαδόπουλο, ό όποιος το 1996 συνέδεσε τήν μεταρρύθμισή
του στήν Αύτοδιοίκηση μέ τό όνομα του μενάλου νυμου στο όποϊο δημοσιεύεται πρτη φορά τό δι
Κερκυραίου, διατηρ παλαιά φιλία άπό τότε πού τόν αταγμα του κοσμοπολίτη Καποδίστρια μέ τό όποιο
<κατεδίωκαν ς ρεπόρτερ για νά τοU παρω ειοησεις 1828 στό ίδιο χαρτοφυλάκιο Υπουργείου τής κυάπό το Υπουργείο Έσωτερικν . Του ζήτησα λοιπόν μέ τήν ίδιότητα του Προέδρου τής τοπικής έπ- βερνησης του μέ Υπουργό (Γραμματέα ) τόν Χρυτροπής 2021 του Δήμου Αίγινας νά έκφωνήσει τόν σογελο. Ωστόσο τά συναισθήματα πού μου γεννήΚυριακή πού μας πέρασε τόν πανηγυρικό τής ήμέ - ηκαν κατά την δοξολογία-άπορ γιατί οι πολιτιρας στόν Ίερό Μητροπολιτικό Ναό του νησιου έπί Κοιβλεπουν αύτές τίς τελετές ς άγγαρείαν-στήν
τη εύκαιρία του έορτασμου της ήμέρας αυτής. Στόν οποια χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης πρωτοσύγκελναό αύτό-δίπλα στό Κυβερνείο- ύπάρχει τό στασίδι λος της ΜητροπόλεωςΎδρας-Σπετσν Νεκτάριος
του Καποδίστρια , το Εύαγγέλιο στό όποιο όρκίστη- Δαρδανος, ήσαν πρωτόγνωρα. Σέ συνδυασμό μέ
κε, άκόμη καί τά έδρανα του πρτο υ Βουλευτηρίου οσα είπε στόν έξαιρετικό πανηγυρικό του ό Άλέκος
της νεωτέρας Έλλάδος. Διότι ς γνωστόνό Ναός
λειτούργησε και ς Βουλευτήριο γιά όσο χρόνο παρέμεινε στό νησί, σχεδόν δύο έτη, ό Καποδίστριας. τε, αλά το ά άκους τό τή Υπερμάχω Στρατηγφν
"Εχω έπισκεφθεϊ δεκάδες φορές αύτήν τήν Εκκλη- έμπρός στήν φωτισμένη Ώραία Πύλη μέ το στασί
σία, τήν Μεγάλη Εκκλησία, ο έφημέριος της όποίας δι και το Εύαγγέλιο του κυβερνήτη δίπλα σου και
πατήρ Εμμανουήλ Γιαννούλης ήταν καθηγητής μου
ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ τον έπί κεφαλής τον
έκπροσπων δανειστν γιά τήν δυνατότητα
ρυθμίσεως του νέου ίδιωτικού χρέους μαμμούθ πού έχει δημιουργηθεί τήν περίοδο τής
πανδημίας και δυνητικς μπορεί νά φτάσει
έως τό τέλος αύτής τής περιπέτειας άκόμα
και τά 20 δισ. εύρ , θά διερευνήσει τό οίκονομικό έπιτελείο κατά την τηλεδιάσκεψη
Τό δεύτερο: Το βιβλίο του Άρχιεπισκόπου ΙερωΩΣΑΝΕΜΕNΕΤΟ ή Τουρκία μέσα στό
παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ παρουσίασε
χθές στην έλληνική άποστολή έπί τρείς
ρες τά άκραία αίτήματά της."Εθεσε την
άποστρατιωτικοποίηση τν νησιν, θέματα γκρίζων ζωνν, δηλαδή νησιά πού
δέν έχουν όνομαστικά άνατεθεί στήν
Ελλάδα, θέμα έναερίου χρου καί ζήτησε την δημιουργία μηχανισμού γιά τό
Συνέχεια στήν σελ . 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
Παιδεία καί Θρησκεύματα τοποθετήθηκαν άπό τό
Έλλάς-Τουρκία
του Κστα Κόλμερ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έξωτερικν της Τουρκίας Μελβούτ Τσαβούσογλου έπανέλαβεν τήν περασμένη Παρασκευή τό
casus belli, δηλ. ότι άποτελεί αίτίαν πολέμου ή έπέκταση των Έλληνικν χω
ρικν ύδάτων στά 12 μίλια στό Αίγαϊον
πέλαγος, άλλά άνεγνρισε τά 12 μίλια
στό Ιόνιον. Όρθς! Δέν είναι "έθνικόν θέμανγιά τήν Τουρκία ς είπεν ό
Μ.T, άνή Ελλάς έπεξέτεινε τάχωρικά
της ύδατα (XY) στούς Όθωνούς ή στό
νησιωτικό σύμπλεγμα τν Στροφάδων
άπό 6 στά 12 μίλια όπως δικαιοϋται
άπό το διεθνές δίκαιο του Μοντέγκο
Μπέυτου 1982. Γιάτην Ελλάδα όμως
καί για τήν Εύρπη-γιατί νά τό κρύβουμε; πού θά έλεγεν ό έπίτιμος +ή προσθήκη του Άρχιπελάγους των
Τό Σαντιρβάν Τζαμί
άπεκατεστάθη
Παπαδόπουλος. Πειτε με ρομαντικό, πειτε με νοσταλγό, πεϊτε με συντηρητικό, πείτε με ό,τι θέλεΛεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ποιοί φόροι έτέθησαν
έχτός στόχου τό 2020
Λουκέτο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
σέ 460 τμήματα ΑΕΙ
. Ήέταιρεία Space X του Ελον Μάσκ έκτόξευσε
ταυτοχρόνως 143 μικρούς δορυφόρους , κάτι πού
άποτελεΐ νέο παγκόσμιο ρεκόρ . Ή έκτόξευσις έγινε μέ έπαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9
άπό τό διαστημικό κέντρο Κανάβεραλ τής Φλόριντα Τό προηγούμενο ρεκόρ ήταν 104 δορυφόροι
που είχαν έκτοξευθεί μέ ίνδικό πύραυλο τό 2017.
Πρόκειται γιά 133 έμπορικούς καί κρατικούς δορυρόρους μεταξύ άλλων γιά λογαριασμό τής Άμερικανικής Διαστημικής Υτηρεσίας (ΝASA ), καθς
έπίσης γιά δέκα τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους
Starlink τής ίδιας Τής Space X. Η έταιρεία έχει ήδη
θέσει σέ τροχιά περισσότερους άπό 800 μικρούς δορυφόρους μέ στόχο νά παρέχει εύρυζωνικό διαδίκτνο παγκοσμίως.
HANΑΔΙΑΤΑΞΙΣ στόν πανεπιστημιακό χρο περι
λαμβάνει καί τό κλείσιμο έκατοντάδων τμημάτων, κυρίως τής έπαρχίας. Η ύπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως άνεκοίνωσε ότι θά κλείσουν τά όλιγομελή τμήματα, τά όποία κατά τήν ύπουργό είναι περίπου 460
σέ όλη την χρα. Ώστόσο δέν θά δημιουργηθεί κενό
γιατί θά ύπρχουν άλληλοκαλύψεις μεταξύ τν τμημάτων. Το ζήτημα αυτό άναμένεται νά προκαλέσει
Συνέχεια στήν σελ.4
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ κατά 8 δισ. εύρ περίπουήταν τό
2020 τά φορολογικά έσοδα συγκριτικς πρός τό 2019
όπως έδειξαν τά στοιχεία γιά την 'Εκτέλεση Κρατικού
Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2020. Άνθεκτικότης
καταγράφεται σέ όρισμένες κατηγορίες έσόδων όπως
δφόρος είσοδήματος και κατηγορίες ΦΠΑ συγκρινόμενες βέβαια μέ τούς άναθεωρημένους στόχους.
Τά έσοδα του Δεκεμβρίου άποκαλύπτουν τήν πίεση
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό Ζαμπέτας τής τζάζ καί οίχαραμάδες του πιάνου
. Οι άστρονόμοι άνεκάλυψαν ένα σπάνιο άστρικό σύστημα, στό όποιο ύπάρχουν έξι άστρα πού
δημιουργούν έξι έκλείψεις μεταξύ τους, όταν παρατηρούνται άπό τό ήλιακό σύστημά μας. Πρόκεια
γιά τό σύστημα TIC168789840 σέ άπόσταση πε
ρίπου 1.900 έτν φωτός άπό τήν Γή . ΗάνακάλυΨ4ς έγινε μέ τό διαστημικό τηλεσκόπιο Transiting
Exoplanet Survey Sate lite (TESS) τής ΝASA.
Πρός τό παρόν, δέν έχει έπιβεβαιωθεϊ ή ύπαρξις
έξωπλανητν σέ αύτό τό άσυνήθιστο σύστημα.
Άν ύπάρχουν, θά βλέπουν μάλλον δύο ήλιους καί
παράλληλα τέσσερα πολύ φωτεινά άστρα νά χορεύουνν στόν ούρανό τους.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
.Είμαι βέβαιος, για-ί του καί νά <κρέμομαι άπό
τά χείλη του . Στά 23 μου ,
Έκει, λοιπόν, στό ΚάνΚάνν τής λεωφόρου Πέτρου
Χθές-άν ζούσε- θά είχε
τά γενέθλιά του ό Γιργος τρέ μου (μέ άποκαλούσε
Ζαμπέτας . Αύτή ή μεγά- Ετσι λόγω του Επαγγέλμα- ύπό δοκιμήνο δημοσιογρά - Ράλλη, ίδιοκτησίας του Ν
λη, ή πολύσημαντική μορφή τής έλληνικής σύγχρονης δταν κλτσαγα στήν κοιμουσικής . Μιά αύτοδίδακτη μουσική ίδιοφυία , που
- όπως μού έλεγe - είχε την
μουσική στό κεφάλι του πολύ πρίν γεννηθ
13:00-15:00
κου Γιγουρτάκη (του άπογιά νά μπείς στό μισθολό-καλουμένου Ο μουστάκιαςν ) , στενού φίλου του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, βλεπόμουν κάθε βράδυ
τος του πατέρα μου) , ότι
φος στήν <Βραδυνήν ( τότε
Δύο απ' όλα!ν
γιον έπρεπε νά περάσεις κανά-δυό χρόνια άμισθος ) καιί
λιά τής μάννας μου, χόρευα
ζείμπέκικο!> μου είχε πεί κάποια άπό τίς πολλές φορές, μουσικός τά βράδυα, καθς
που κατέβαινα στό καμαρί-έπρεπε άπό κάπου νά βγά - μέ τόν Ζαμπέτα.
νι του γιά νά μιλήσω μαο Κστας Πawουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγιαράκης
ζουμε χρήματα!
Συνέχεια στήν σελ. 6
26-1-2021 ο
9* 771108 701120