Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

13C, 14:00

11oC, 20:00

€0.80

8oC - Υγρασία 70%-93% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:54 - Δύση ηλίου: 17:51

Ç Áõôïäéïßêçóç ùò ðñüó÷çìá

Η διάκριση ανάμεσα στην αποφασιστικότητα και την αυθαιρεσία, είναι το θέμα του
πολιτεύεσθαι και του διοικείν όσον αφορά στα μεγάλα έργα στην Επτάνησο για τη
διαχείριση των αποβλήτων. Η ελλειπτική ιδιοσυστασία της Περιφέρειας ως αυτοδιοικητικού θεσμού γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, υποκαθιστάμενη από εταιρείες Α.Ε., κατ’ ευφημισμόν αυτοδιοικητικές. Ο χαρακτήρας τους δεν εξασφαλίζεται από την συμμετοχή στη διοίκησή
τους των δημάρχων, πόσο μάλλον όταν εκείνοι αρνούνται να συναινέσουν. Τότε ανακύπτει θέμα δημοκρατίας, όχι μόνον με την ηθική του
διάσταση αλλά και με την λειτουργική. 3»

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5282

ΜΕ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο ΦΟΔΣΑ/ΠΙΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΑ

Ðùò öïýóêùóå ï ëïãáñéáóìüò
ÅîçãÞóåéò áðü
ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ ôçò
ÐåñéöÝñåéáò ãéá ôïí
ôñéðëáóéáóìü ôïõ
ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
Ýñãïõ óôçí ÊåöáëïíéÜ

Ðåñéðåôåéþäçò èÜíáôïò, üðùò ç æùÞ ôïõ üëç

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Στη διαχείριση
του έργου για έξι χρόνια αφ’ ότου ολοκληρωθεί και στην προαίρεση επέκτασης του, αποδίδεται ο σχδόν τριπλασιασμός του
αρχικού προϋπολογισμού της
Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. Για τον επιμερισμό του
αυξημένου κόστους στους δημότες δια των ανταποδοτικών τελών, κάνει λόγο η ΑΝΑΣΑ/Γαλιατσάτος. Άναψε η υπόθεση,
εργοστάσιο σκουπιδιών.
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

4&5»

Ένα από τα μυθικά εκείνα παλικάρια, που ο θρύλος τους συνέδραμε στην πολιτικοποίηση της γενιάς της μεταπολίτευσης. ΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ 1972 ΣΕΛΙΔΕΣ 8&9»

Åíéó÷õìÝíç ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
Ýêôáêôùí áíáãêþí æÞôçóå ç Õäñáßïõ »
10

ô ÅèíéêÞ: Ìßá åâäïìÜäá
áêüìá áíáìïíÞ ãéá ÁÅË, ÏÖÁÌ
êáé ÁÏÊÊ 15»

Êõêëïöüñçóå
ï «Ðüñöõñáò»

11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα