Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ.
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
25 Ιανουαρίου 2021
Γρηγορίου άρχιεπ Κων/πόλεως
του Θεολόγου (Ναζιανζηνο )
Σελήνη 12ήμερων ! Ανατολή ήλίου 734-Δύσις 5.40
ΑΤΙΚΗ Βροχή μέ ίσχυρούς άνέμους. Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπκές βροχές και ίσχυροί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ.41866
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΟΠΡΩΗΝΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τό παρελθόν υγκλονίζει
της ΝΔσυ
μέ την δύναμη της έπικαιρότητός του
Σαμαράς κατά Μητσοτάκη γιά Μακεδονικό-έλληνοτουρκικά νούμερο 2
ΟΣΟΙ παρακολουθούν μέ έπιμέλεια τά
οίκογενειακά της κεντροδεξιάς παρατάξεως δέν έντυπωσιάσθηκαν . Η χθε
σινή θορυβδης διαφοροποίησις του
πρην Πρωθυπουργού Άντνη Σαμαρά για τά έθνικά θέματα μέσω συνεντεύξες του-ή ίστορία έπαναλαμβάνεται- στήν Καθημερινήν της οίκογενείας Άλαφούζου ήταν θέμα χρόνου νά
συμβεί Οπρην Πρωθυπουργός έμφα- ζεται βεβαίως στήν έναρξη του διαλόνίζεται έδκαι καιρό δυσαρεστημένος
άπέναντι στό Μαξίμου σέ μία σειρά θέ
ματα, και μετά την άπουσία του άπό την
Ψηφοφορία γιά την Πρόεδρο της Δη μοκρατίας άπειλει τρα νά καταψηφίσει και τις προωθούμενες πρός ψήφι- ρ
σιν στήν Βουλή άμυντικές συμφωνίες
πού άπορρέουν άπό τήν συμφωνία τν
Πρεσπν . Έχοντας πίσω του καί 30
βουλευτές της ΝΔ κυρίως άπό την Βό ρειο Ελλάδα οί όποίοι δυσκολεύονται
βεβαίως καί αυτοί νά ψηφίσουν συμφωνία πού άναγνωρίζει τά Σκόπια ός Βόρειο Μακεδονία .
ίκανοποιουν άπολύτως (παραμονή της έγραφε πς κθά έρθει μιά μέρα πού τό
είσαγγελέως Τουλουπάκη στήν θέση
της έως τόν Δεκέμβριο του 2020, δυσκολία δεσίματος του κατηγορητηρί - όκύριος Σαμαράς έστράφη εύθέως ένα ου μέ την προστασία στούς κουκουλοφόρους μάρτυρες), σέ κυβερνητικές διαρροές στόν Τύπο, ότι θά άποκλεισθεί
άπό τά ψηφοδέλτια τής ΝΔ στίς προσεχείς έκλογές στό όνομα της άνανεσεως (δύσκολο βεβαίως λόγω άπλής γία τής ΝΔ , είμαστε στό ίδιο έργο θε άναλογικής), άκόμη και στήν άπομεί- ατές Οκύριος Σαμαράς άποσύρει την
ωση της συμμετοχής ύπουργν προσκειμένων σε αυτόν (Βρούτσης ) στό
νέο ύπουργικό συμβούλιο. Κάπως έτσι
άναβινει τό παρελθόν τής ΝΔ, γιά νά ριακος Μητσοτάκης ίσως χρειασθεί
δικαιωθεί δ Όδυσσέας Ελύτης όταν
παρελθόν θάμας συγκλονίσει μέ τή δύναμη της έπικαιρότητάς τουνΤό 1992
ντίον του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
γιά τό Σκοπιανό . Τό 2021, πέντε χρόνια μετά τόν συμβιβασμό του μέ τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τήν στήριξη
της ύποψηφιότητός του γιά την άρχηΉ κυρία διαφωνία Σαμαρά έδράγου γιά τά έλληνο-τουρκικά όπου ή διαφορά προσεγγίσες του μέ τόν Πρω θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι
θεμελιδης άλλά έκτείνεται καί σέ
άλλα θέματα: σέ κυβερνητικούς χειρισμούς γιά την Novartis πού δέντόν
στήριξη. Η ίστορία έπαναλαμβάνεται.
Μέ άνοικτό τέλος και αυτήν τήν φορά άλλά έλαφρς διαφορετικό. Ο υ.
Ό ΚυριάκοςΜητσοτάκης
" ΌΆντνης Σομαράς
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό σχέδιο γιά
τίς συντάξεις
Δέν μιλάς καλά!
Στήν Εθνική Πινακοθήκη
ξεναγήθηκε ή Πρόεδρος
τής Δημοκρατίας
ΣΧΕΔΙΟ έκτάκτου άνάγκης μέ τήν συνδρομή έμπείρων στελεχν του ίδιωτικού
τομέως άλλά και την άρωγή σύγχρονων
τεχνολογιν , κέπιστρατεύευ έκτός άπό
τόν project manager ή ήγεσία του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου νά ξεκινήσει ή ταχυτέρα έκδοσις τν συντάξεων.
Στίς λύσεις πού έξετάζονται είναι ή άνάθεσις σε ίδιτες του έργου τής καταρ τίσεως τν φακέλων άπονομής, στε
νά δοθεί έξτρα βοήθεια στούς έργαζομένους τού ΕΦΚΑ άλλά και ή δημιουργία έπί πλέον call centers. Στόχος είναι δ
Ένιαίος Φορεύς Κοινωνικής Άσφαλίσεως νά άπεμπλακεί άπό τό έργο τής άνακεφαλαισεως χρόνου άσφαλίσεως, έλέ χου καταβολής είσφορν, άναγνωρίσεως
και διαπιστσεως χρόνων άσφαλίσεως
ΤΟ ΠΡΩΤΟ σόκ το νοισαμε προσφάτως όταν πα- άνερμάτιστων άνθρπων . Πάει νά πει πς δέν στ ρουσιαστής ίδιωτικου τηλεοπτικού σταθμου διέκοψε κέτσιθελικς στόν άέρα την μετάδοση δι - πς δέν έχουν έμπιστοσύνη στόν έαυτό τους.
αγγέλματος έκλεγμένου Προέδρου τν ΗΠΑ έπειδή διαφωνουσε μέ τά λεγόμενά του ! Ακολούθησαν τάσεις συνήθως άργουν να φθάσουν στήν Ελλά
οι άντιδημοκρατικές άποφάσεις του twitter και του δα -Ιστορικόν κατάλοιπον της Τουρκοκρατίας ή καfacebook νά " κατεβάσουν" τούς λογαριασμούς του
τέως πλανητάρχη καί των έκατομμυρίων όπαδν και μέ άφορμή τήν ύπόθεση Μπεκατρου, ίδού. Νά
του έπειδή οί άξίες> τους δέν συμβάδιζαν μέ το τες! Προτείνω νά συζητήσουμε λοιπόν σήμερα
Σύνταγμάν τους . Καί έπειτα το όλον πράγμα άρχι - τήν συγκλονιστική άπό κάθε άποψη ύπόθεση μεθοσε σιγά-σιγά νά ξεφεύγει. Εστιατόρια, άεροπορικές λογικά."Όχι στήν ούσία της που ουτως ή άλλως είναι
έταιρετες, χορηγοί, πάσης φύσεως έπιχειρήσεις ξε- πλέον άντικείμενο έρεύνης άπό τήν Δικαιοσύνη. Τό
κίνησαν ένα πογκρόμ μακαρθικν διξεων ένα- θέμα μας είναι πς όργαννουμε τήν δημόσια συντίον μελν του ρεπουμπλικανικού κόμματος τν ζήτηση γύρω άπό κάθε δύσκολο κοινωνικό πρόβληόποίων οι άπόψεις έκρίθησαν έπικίνδυνες άπό .. λαϊκά δικαστήρια.
κονται καλά στά πόδια τους, Πς δέν είναι ύγιείς,
Καί υστερα ήλθε ή σειρά μας! Άν και οί νέες
θυστέρησις-στό τέλος τά καταφέρνουν. Φθάνουν.
(σελ. 7)
μα που έχει χίλιες όψεις. Και <πως ή νέα μέθοδος
περνά και σε άλλους τομείς του δημοσίου βίου.
Ή Τουρκία
βουχάται, έχει
όμως τά δόντια;
Τούς άπαγόρευσαν νά δειπνουν στό άγαπη μένο τους ρεστωράν, νά πετουν μέ συγκεκριμένη άε- Όλυμπιονίκου μας ατρέχουν δέν μιλ . "Στήνων
ροπορική έταιρεία, νά έχουν συναλλαγές μέ συ- μόνον αυτί στίς παρέες άνδρν καί γυναικν. Και
γκεκριμένη τράπεζα κ.ο.κ. Το Σοβιέτ στά καλύτε- ξέρετε τί παρατηρ; Ότι ή μοναδική σκέψις , ή μα
ρά του. Θά τους βλέπειό Στάλιν άπό έκετ ψηλά που και μοναδική άνάγνωσις τν γεγονότων, έπιχειείναι και θά μειδιά . Ετε όμως συμφωνεϊ κανείς μέ ρείται νά έπιβληθεί έτσιθελικς , μέσα σέ γενική
τίς άκραίες άπόψεις είτε διαφωνεί, μιά δημοκρατία όχλοκρατία, χωρίς προηγουμένως νά δοκιμάσει
πού έχει έμπιστοσύνη στόν έαυτό της δίνει χρο την άντοχή της στήν βάσανο του έπιχειρήματος και
στόν διάλογο καί στήν άντιπαράθεση.Όσο όξεια και του διαλόγου. Συμβαίνει κάτι ίδιαιτέρως έπικίνδυνο
άν είναι αύτή. Μόνον οί άρρωστες και οί σάπιες δη- έδω: Πάρα πολλοί άνθρωποι πού ύποκλίνονται στήν
μοκρατίες φοβούνται τήν πειθ των έπιχειρημάτων
"Όλες αυτές τίς μέρες που οι καταγγελίες τής
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Γιργου Κουρή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΡΕΘΕΙ τίς άπειλές της
Τουρκίας και τή μιλιταριστική της
τροσέγγιση στήν έξωτερική πολιτική . Είναι γνωστό ότι όποιες χρες δ αδραματίζουν ήγετικό ρόλο στόν κόσμο, έχουν οίκονομικές άντοχές και
μέγεθος πού είναι άπό πολύ μεγάλο
έως τεράστιο. Δικαιολογείται λοιπόν
να βρυχάται ή Τουρκία καί νά δείχνει
τάδόντια της όταν βρίσκεται σέ καθεστς οίκονομικής κρίσης λόγω άνυπέρβλητων προβλημάτων στόν έξωτερικό της τομέα , ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό φτχιας, έντονες και αύξα νόμενες κοινωνικές διαφορές , τεράστια παραοικονομία καί ένα τραπεζικό
Συνέχεια στήν σελ 2
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Χρμα στά πρόσωπα άρχαίων Ελλήνων καί Ρω
μαίων, φιλοσόφων καί πολιτικν, καθς καί Βυζα
ντινν αύτοκρατόρων δίδει ένας ταλάς καλλιτέχνης
Όλόγος γιά τόν Άλεσάντρο Τομάζ , ό όποιος χρησιμοποιεί ς βάση του προτομέ τν προσωπικοτήτων μέ τς όποίς θέλει νά άσχοληθεί και τούς κδ ει ζωήν, δημιουργντας χρωμα πορτραϊτα του .
Όναρός καλλιτέχνης έχει κερδίσει έκατοντάδες άκο
λούθους στά μέσα κοινωνικής δικτυσεως , έξ αίτίας
αυτν τν έντυπτωσιακν σχεδίων του, πού ζωντα
νεύουν τό παρελθόν
Παρεμβάσεις
στά τεχμήρια διαβισεως
Έπίθεσις κατά δικαστοϋ
στό όνομα του Κουφοντίνα
ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ γιά τήν άπενεργοποίηση της πιθανότητος ύπερφορολογήσεως πού προκαλούν στά είσοδήματα τν έργαζομένων τάτεκμήρια διαβισεως έν μέσφ
τής ύγειονομικής κρίσεως έξετάζει τό οίκονομικό έπιτελείο. Τό πρτο προβλέπει νά μήνίσχύσουν τά τεκμήρια
διαβισεως γιά τίς φορολογικές δηλσεις του 2020 πού
θά ύποβληθούν τόν προσεχή Μάιο. Τό δεύτερο είναι νά
μεωθούν κατά 50% στε νάμήν ύπάρξει έπιβάρυνσις .
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
ΕΝΤΕIΝΟΝΤΑΙ oί έπιθέσεις άντιεξουσιαστν μέ
άφορμή τήν μεταγωγή του τρομοκράτου της 17 No
έμβρην Δημήτρη Κουφοντίνα στίς φυλακές Δομοκού.
Αντήν τήν φορά στόχος δέν ήταν κάποιο πολιτικό γραφείο ή δημόσια ύπηρεσία άλλά ή κατοικία δικαστού
στήν Θεσσυλονίκη. Οί δράστες έσπασαν τήν τζαμαρία
της είσόδου πολυκατοικίας στήν Τούμπα όπου διαμένει
όδικαστικός, πέταξαν μπογιές και έρριξαν φέιγ βολάν
Καί όμως ύπάρχουν άξιωματούχοι που παρατούντα . Όχι στήν Ελλάδα όμως Ο άpχηγός Του ΓΕ
νικού Επιτελείου Ένόπλων Δυνάμεων της Ίσπανίας,
πτέρορχος Μιγκέλ Άιχελ Βιγιαρόγια υπέβαλε τήν
παραίτησή του, άφού κατηγορήθηκε ότι έμβολιάσθηκε ακατ'έξαίρεσην γιά τήν Covid-19. Ή παραίτησίς του έγινε δετή άπό Τήν ύπουργό Μαργκαρίτα Ρόμπλες Εξάλλου Τό Υπουργείο Εσωτερικν
άπέλυσε έναν άντισυνταγματάρχη, τόν κσύνδεσμο
της Πολιτοφυλακής μέ τό Γενικό Έπιτελείο Ένόπλων
Δυνάμεων, καθς άπό έσωτερκή έρευνα που διενήρ
γησε διαπιστθηκε ότι εχε έμβολιασθεί χωρίς νά
άνηκει στις όμάδες που έχον προτεραιότητα
Συνέχεια στήν σελ.3
ELLADA
ευααυρμο τε υραρομιαμα μονε,
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Δημοσιογραφία, άσκηση έξουσίας καί πολίτες
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. Η ύποχρεωτική χρήση μάσκας στά μέσα μεταφοράς, όπου δέν είναι έφικτή ή τήρησις τν άποστάσεων , θά πρέπει νά συνοδεύεται άπό ένα πολύ
άπλό προληπτικό μέτρο: άποφύγετε νά μιλάτε και
νά τηλεφωνείτεν . Αυτό άνέφερε σέ άνακοίνωσή της
ή Ακαδημία Ίατρικής Τής Γαλλίας Οατρίκ Μπέρs,
μέλος Της Ακαδημίας, είπε ότι άν στό βαγόν τουμε
Τρό έπιβαίνουν Τρίς άνθρωπο, δέν ύπάρχει κανένα
πρόβλημα Όμω, άνό νας έπιβάτης άτπέχει άπό Τον
άλλο μόλις δύο έκατοστά, έχει νόημα νά μήν συνομιλούν μεταξί τους ή νά μήν όμιλούν στό τηλέφωνο .
Άκούμε κάθε τόσο διάφορα ακοκοράκιαν Τής δη- είχαμε πρωθυπουργούς καί
μοσιογραφίας , τά όποια προέδρους άνω τν 75 καί
έχουν άναρριχηθεί σε θέσεις ,
Τίς όποίες παλαιότερα γιά οί κάνω τν 60, είναι γιά σωλήνες καί τά σακάκια πού
νά τις καταλάβεις έπρεπε νά
έχεις γράψει χιλιόμετραω
και, πράγματι, άπορούμε .
Μέχρι πρίν λίγα χρόνια ογραφίας . Βγαίνουν, λοιπόν , διάφορα καλοχτεν σμένα άγοράκια , μέ τό τζέλ
στό μαλλί, τά παντελόνιαζονται! Απαράδεκτοι! Επι κίνδυνοι ! θά μεταδσουν
τόν ιό! Θά ύποφέρουμε! Θά
πεθάνει κόσμος! Δέν μπορούσαν νά πάνε γιά Ψνια
όταν λήξει ή καραντίνα ; Καί
Τί θά τάκάνουν τρα αυτά
που άγοράζουν; Που θά τά
φορέσουν,. .
13:00-15:00
ξάφνου άποφασίσαμε δτι.
ο απ'
απ' όλα!ν
άπόσυρση.. .
Βεβαίως , τα χαίρια μας
μέ τους <νέουρ τά είδαμε καί
τά βλέπουμε. Αλλά , άς Επε
άφήνουν άκάλυπτα τά όπ
σθια άλλά καί κοριτσάκια, μέ
τό μαλλί ακαρέν, και τείνουν
τό δάχτυλο στούς πολίτες
νέλθουμε στά τής δημοσι- <Γιά δές τους πς συνωστο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Βεβαίως, στήν χρα
αύτή είμαστε τν άκρων .
Συνέχεια στήν σελ. 4
25-1-2021