Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μoann A Δούκας ( 1916-1932) .
Κστος Μ Δούκος ( 1932-1970). Μoαnλ Κ . Δούκας ( 1970-1997) , Κστος Μ Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής, Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φύλλου: 4260
Σάμος, Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021
Ε 100
Βασίλης Πανουράκης:
<Πρέπει να σταματήσει η φτηνή
αντιπολίτευση, αρκετά πιν
Αποζημισεις λόγω μεταναστευτικού
Τι προβλέπει η Κ.Υ.Α.
Στον npwm εκnομn τou Caaio Ca 1024 , Ημερολόγιο Εpτδovν , με τον
Βολης noουoκnς pντος γ το 0μα nou r nροκυψε γιa ες μετοφο | Δημοσεύθnκε n Ko Ynoupγκή Anoφοσn των rnoupyuν οικονομκν και Μετανόστευσος κοι Ασύλου, με τηv οnoa xpματοδοτείτο, μεταξύ όλυν ο Δήμος
ρές των μοθητν της Σομου
Ανατολικής Σάμου , γo onoημoεις, . ono τuχόν npoκAn είσες ξημπές στους Δήμους ή την περιουoίa τρίτων φοσικιν ή νομικν npoonuν aπό τους διομένοντε
κής τάμου, κ navn Aξτη Σύμφωνο
giτημα της μετοφορός των μαθητν.
διευθυντν των σολικν μονδων
ονοματεηνuμο tuν nauv κο τς n .
Aομετρές enogtoρεις στε να μηο οπν να είνοι ο npτος δκοούχος είtε
συς δημν εnί κoλi ργενφυτικν
napayωpv ή εκτpοφν ή μεμανομ
νων δημνσε δtντpo κοι οκόoτο o
μαθητν , unnpEε δοφωνία μετού τoυ eντmoniτευon, opκετά no . .
Ξεκίνησε η λειτουργία
του Γραφείου ΔΑΕΦΚ στη Σάμο
npoς τον ΕΛΓΑ tκ του νόμου ετήσες
Το nερoeμο ΚΥΤ στο Βa0ύ nou cnί xρόνα ανοστοτνε, τη un uν ατοκων Enς aεpoxής εν κατοστρέφοντο
on για τη καταβολή tuv απούμενων
της Διεύουνσης Αnοκατόστοσης Επιττσεων ουσικν Κασταστροφων Κεντρικής
ΕΜος , anό tnv nέμπm , 21 ονουopiou 2021, ξεκίνmε τη Aεπουργία του
γpoφείο στο Δήμο το noo 00 είνα ανοοτό και κοθε napασκευί κατά εις pες
830 14 50.
Σύμφωνο με την κονή Υnoupγ κoλυφη ononμσεων ono τυχον npo
Εβδομοα τoνoραv , ούτως στε να υρπωoη έν κολυητοντο κοι εloi των φυοικν ή ομικν npοούηων onό
ενoι anoτεΛεσματικό το anoτoύμενο pούτα ρητς a ο καλuntoμενες τους δομένοντες στυς μονόδες φθοξε της unorpopn Το αατκό nooό της
tκnς citnoης με θερnon tοu νηoiou unonoγομού και το nooo nυ onoί
εβδομοδ0 0 Λtπoυonoε στο Δήμο αομοκ οκν, tnuyyenμοτικν
Ανατολς Σάμου Aυτερο 25 ς ρων , oημάτων, μησνημότων κόθε nεpmpοφή της δημίοoc nuεpoμηνα nou
Τετάρτη 27 Ιανουοpίου ο μος no είδους β οι ατοημσεις onό noonς tnoβe κoρa , ep0μο τpontoκού Λογa δκοοuους . Νόμμος ttnos δοτηet
ρακpnoε ypoφeίo γα τη Aπουαγα Φ ς κhoneς oε octt κoι εnαyrεh . pοoμού και 1ΒAN κοι ουνnμένα το
της unnpεοίος το oroo σtγoτo στο μοτκούς πpoυς κονα ano ημσεις ονuneeoΛμενα δικnonoymτικά ως
κατοβολλεται στον/στους δοούo/
είδους, βί οι οnοημoσες ono nόσης έhaβε χρα οpθμό τρατεδικού noya - δικαιούκους Νόμμος tthoς ιδοτηoi
ος οκνηεου κnι οε ntaton ΟΔo. tν η νομικν nponuν κn οι εnuίες
για διοφυγόντα κέρδη . 0 ωοκentc συτά nεpγpopoνται κατωτέρω . Ειδικς ουνδοτήτες Anodεεκ Τιονa δος οονομικης εnτροηης tου cεou
μου in . Νομαρα , δna ono tην Υn
peoia aoμηoης του Δήμου . στον npto
Αετoι μία aτnon εκ μέρους οnωw tων onoκotoστοoη των διμν, Αντίγpopo
ουνδοκτπτν , στην onoia aνοφέρο - φοροδογiς ενημερότητος
μoς , βεβaίωonς του ύψους ουτής και
. Η συνέχεια στη σn.9
ος Ανστον Τοουeno | Η Λίνα Μενδνη για τις ζημιές
Το Γρo ί ΕΟΚ Αστο ς Σάμο υγα aοon nou oopo τα σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς
" ν το χρους της Σάμου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το Γpoφείo ΔΑΕΟΚ Ανοτολικής Τομου
Για να δούμε . . .
ακής Ενότητος Σόμου (δίπaa ano την
κλεστικό ono tmv nΑμμuo της 30ης unοuονός nohτιoμου & ΑΟΛητιομου , κα Aίνo Μενδνn, entντησε σε ερτnon pουεντν του EΥΡΙΑ
Η Aεtουργίο tuv Υpoφεiv 0o nνεi Οτppίου 2010, noυ εκoniωθnε ως u είε κατατεθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ανοφορικά με την αντιμετηιση tων ημιων nou εxouν
unοστεί μουσεία, ορκοιολογικού χροι , βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Σάμου κα της Ικαρίος.
ανορnους nou ea nhooooouν τον 450 npotδpo tων
κΠΑ Το Μnoτεv , σε unouprκoύς οκουc Μετού
ουτν και ο Αντον Μnλhxεv Δοβάζουμε Τmv επ
Τρίτη κο Τετόρτη στο νpοφείο του ενός Βοpείου Αγoίου , έ ανορτnθei στη
Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες
για τη μεταφορά των μαθητν
από το Παλαιόκαστρο
Mηniκεν . Anarmuvτος σε γρoπτή ερτηon tou γε .
συμφέροντα της ουοσηκτον στην Ανατολική Μεοoτ μαθnτν του Δημοτικού Εroteioυ και Nnmoγωνείου noοοκόστρου για τη με .
Ερτnoη του rεpouoοστή Μενέντεζ Ετο npoηγοupε
0 δορομός μου , σνυnομον να εξετόoω nεpotto
αυτή τη νομο8εoίa και να ουνεργοστ με το Κογκρέο
ψα κλμακίου του ΥΠΠΟΑ anoτελούμενο ano τον
6δ και nάvω ano μο εβδομόδa κ epon ων δημουργn0εouν εξ erioς Γενκό rρομμετέα nonmepou , κ. Δ600κόλοu.
ουτού κονωνκν omooτηtυν noστμενο uς εν 05Eων Τομοu αωνοομόδας vptς umpoς tοu mno
τη fενκή Δευθύντρο Ανοστήon Μουσεων κοι
υnoστήpiη oupv δεομν μετοξύ των Hνωμένwν
pος υW Δtuουνοη Πρωτοpουμιος oroxntoμου μερίδος μα0ητν αnό τmv
Eκneieuonς ttpou με βoοκό έμα εκnaδευτκή δοδοoio . μες toas | Τεχνκν Εpγων , τν Δεuθύντρο Συντήpnonς Aρ .
η μετοφορό των μοθητν των αο
χoίων και Νεωτέρων Μνημείων , τον Διευθυντη Ανα στήλωoης Βυoτνν και Μετβυζατηνν Μνη
0 10nnoγος npooβno oε κετόθon μεων κα μτημοσκό στεhtxη. εnικερeλής την αι npopnoov στην καταγΡοpη tων βλαβν και
το ουμφέροντά μος στην Ανατολιη Μεοoνεo και έχεi
ουξnθεί onμοντικό κοθς οι διμερείς δεομοί έoυν
yοστ για να ουνεoοω την εμβόυνon των δεσμν
μεταξύ των Hνωμένων nonrtεν και της ΕΛoδος
κοδς και της κυnpου. tnson noΛno έouμε ακούoε
napaκonoυθήoouν το μάθημα εξαπίος
285/20.012021 npoς τη ΔΠΕ Σομου .
eno κn npoς τις σερλικές μονόδες Εuθύuος Μεκς και κωνστατνος Σnuρoος μtλn σοφέρουν οι κκ . Βouλευτές , Μετακνήθηκoν μό
Σήμερα , 20 Ιανουοpioυ , κατοθέοομε
Αa nnημελεοδν Eμου, τον βου .
των Κεντρικν Συμβοunv του ΥΠΠΟA Ακολου
η xpα μος, οε δοφορεικές φοσες ano tς ΗΠΑ ος
υnnpeoia δητντος τmv enifuon του
η καταγpοφή των δημν και nporpaμματομός
δούμε .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα