Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διεθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ AΟΗ
( 1997-2015)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23- Κυριακή 24
Ιανουαρίου 2021
Κλήμεντος ίερομ. έπισκ. Αγκύρας. Διονυσίου όσ του έν Ολύμπ .
Σελήνης Πρωτο Τέταρτο ! Ανατολή ήλίου 7,35-Δύσις 538
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις μέ βροχές και άνέμους Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέ βροχές Θερμοκρασία έως 12β
Αριθμ. φύλ . 41865
Έτος 144ον
Τιμή 1,5ε
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΠΝΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19
ορκίσθηκε στήν Βίβλο
, το Εύαγγέλιο
Έκείνος
έχείνη <άπθησε>
Καί έπειτα κέτρεχεν στήν Αρχιεπισκοπή μέ αίτημα της γιά ναζητήσει συγγνμη
ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ iίσοδυναμεί μέ χίλιες
λέξεις . Δύο φωτογραφίες όμως; Στήν περίπτω
ση του Προέδρου τν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν (δ
όποίος δρκίσθηκε στήν οίκογενειακή βίβλο
άφου προηγουμένως έκκλησιάσθηκε μαζί μέ
την άντιπρόεδρό του καί την οίκογένειά του)
καί της ήμετέρας αύτου έξοχότητος Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας Αίκατερίνης Σα κελλαροπούλου, οί δύο φωτογραφίες άντιστοιχούν σέ κέκατομμύριαν συναισθήματα .
Όχι σέ δύο χιλιάδες λέξεις. Διότι οί συγκρίσεις για την στάση τν δύο άρχηγν κρατν
άπέναντι στά ίερά κείμενα είναι καταλυτικές
και προσφέρονται πρός έξαγωγή συμπερασμάτων Οφιλελεύθερος δημοκρατικός Πρόε
δρος τν ΗΠΑ δρκίσθηκε μέ τό δεξί χέρι άνα πεπταμένο και τό άριστερό του τοποθετημένο έπάνω στήν οίκογενειακή Βίβλο, κειμήλιο
του 18ου αίωνα, πού μετέφερε δ ίδιος στό Καπιτλιο άπό τό σπίτι του . Η υπόσχεσις πού
έδωσε μέ τόν όρκο άπέναντι στόν άμερικανικό λαό είναι μεταξύ άλλων ανά προστατεύσω
καίνά ύπερασπισθ τό Σύνταμα τν ΗΠΑ. Ας
μέβοηθήσει ό Θεός
Η ήμετέρα Πρόεδρος Αίκατερίνη Σα κελλαροπούλου διερεύνησε την πιθανότητα
νά μήν δσει θρησκεύτικό όρκο, άλλά τό Σύ νταγμα ήταν δεσμευτικό . Και έτσι τήν ήμέρα
ΛΟΟΟΓΙΑ
a0Η' GNAPSΗΤΟΥ .NGOΥ 6TOΥ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ανασχηματισμός
στόν ΕΦΚΑ για τίς
έχκρεμείς συντάξεις
Ή Ελλάς ς <έπιδόρπιον
Στό φς τά μυστικά
του ταφικοΰ τύμβου Μεσιά
στό Κιλκίς
PROJECT MANAGER άναλαμβάνει να τρέξευν στόν ΕΦΚΑ τήν έκδοση τν χιλιάδων έκκρεμν συντάξεων ,
πού άποτελεί μείζον κοινωνικό καί πολιτικό πρόβλημα για τήν Κυβέρνηση. Έπί
της ούσίας eναλιδίζονταυ οί άρμοδι6τητες του διοικητού τού Ενιαίου Φορέ ως Κοινωνικής Ασφαλίσεως Χρήστου
Χάλαρη καί άνατίθεται σέ έπαγγελματία
τό έγχείρημα της έπιταχύνσεως έκδόσε
ως τν περίπου 350.000 συντάξεων πού
κλιμνάζουνν έδ και χρόνια. Έργο στό
όποίο έχουν άποτύχει διαχρονικς οί δι οικητές ΕΦΚΑ και ΙΚΑ άλλά και οί ήγεσίες του Ύπουργείου Εργασίας . Γιά
μένα τό θέμα τν έκκρεμν συντάξεων
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΑΠΟ τήν έκλογή τού νέου Προέδρου τν ΗΠΑ ή νία ς έκπρόσωπο Τύπου του Λευκου Οικου. Πάντα
Ελλάς είναι ήδη κερδισμένη: Τακτικά . Ο Πρόεδρος ύπάρχει ένας Ελλην στό περιβάλλον του έκάστοτε.
Έρντογάν υπό τήν άπειλή της έπιβολής σκληρν Προέδρου των ΗΠΑ, δέν είμαστε τυχαίο"Εθνος. Σύ κυρσεων, οίκονομικν είς βάρος της χρας του , φωνοι τέλος, είναι πολύ ραία έξέλιξη, ότι όΕλλην
και δικαστικν είς βάρος της οίκογένειάς του
( Halkbank) , άναδιπλθηκε προσωρινως . Η ένταση
στό Αίγαιο κέπεσεν . Ή πατρίδα μας άνέπνευσε . Ο της Γερουσίας και της Βουλής τν Αντιπροσπων
Τουρκος Πρόεδρος θεωρεί ότι πίσω άπό το στρατιω- για τά διακόσια χρόνια άπό τήν Ανεξαρτησία μας .
τικό πραξικόπημα του 2016 ήταν ή ύπερδύναμη , πι - Πρόκειται για μοναδική τιμή, ή όποία στό παρελθόν
στεύει δέ ότι έμπνευστής και όργανωτής του ήταν έχει έπιφυλαχθεί μόνο σέ Τρλανδό Πρωθυπουργό.
ότότε άντιπρόεδρός της Μπάιντεν. Γι' αυτό και κάνει ακράττειν για νά τόν ζυγίσει. Ωστόσο η άπάντη- ρεάζουν ένδεχομένως άλλά δέν τήν διαμορφση στό .τίνά περιμένουμε έμεις ς Έλλάς άπό τον
Μπάιντενν δέν είναι θέμα μερικν μηνν , όσο θά ρούν άλλά γιατί είναι τέτοια ή φύση των διακυβευδιαρκέσει τό τζαρτζάρισμαν κορυφής καί ή έπανα- ομένων συμφερόντων που τούς ξεπερνά κατά ποοριοθέτηση τν σχέσων ΗΠΑ-Τουρκίας . Τό παιχνί - λύ . 17 χρόνια πίσω ό τότε Πρωθυπουργός Κστας
διείναι πιό μακροπόθεσμο. Άρα ίδιαιτέρως άπαιτη- Καραμανλης ζήτησε άπό κορυφαϊο όμογενή έπι
τικό. Σύμφωνοι βεβαίως!
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά μιλήσει τόν Μάρτιο στό Κογκρέσσο σέ κοινή έκδήλωση
Μέμιά διαφορά όμως: Τήν γεωπολιτική τήν έπη
( σελ. 9 )
νουν οι Ομογενείς μας στίς ΗΠΑ. Όχι γιατί δέν μπο| Τό Καραγάτς δέν
είναι Καραμπάχ
χειρηματία, βασικότατο ύποστηρικτή καίχρηματο Ο Μπάιντεν έχει καλά αίσθήματα γιά τήν Ελλά-δότη του Τζρτζ Μπούς, νά παρέμβει σέ αύτόν γιά
δα καί τήν Όμογένεια, ή όποία τόν στήριξε άποφα - νά μήν άναγνωρίσουν οί Η ΠΑ τά Σκόπια μέ τό όνοσιστικά σέδύσκολες στροφές της πολυσχιδους πο - μα<Μακεδονία". Η παρέμβαση έγινε άλλά γιά τόν
λιτικής του καριέρας . Σύμφωνοι, έχει άνοικτή γραμ - Μπους και τήν έξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προμή έπικοινωνίας μαζί της , είδαμε και μερικούς έκ ειχε νά ένταχθεί τό κρατίδιο αύτό -μαζί και οί νέτων ίσχυροτέρων όμογενν νά περιγράφουν τίς ες αμερικανικές βάσεις τής περιοχης-στό ΝΑΤΟ.
στενές σχέσεις μαζί του στήν έκπομπή του Antenna Μεταξυ ημων και των συμφερόντων τους προτίμηSpecial Report . Σύμφωνοι, είναι σημαντικό ότι όρισε
την έλληνοαμερικανή κυρία Ψάκι άπό τήν Μεσσητου Κστα Κόλμερ
"Οίμελλοντικοί πόλεμοι θά είναι
για τό νερό-()
Ανοίγουν ΓυμνάσιαΛύκεια την 1η Φεβρουαρίου
Ο ΝΕΙΛΟΣ κι όΈβρος άποτελουν τό
κοινό σύνορο Αίγύπτου μέ τό Σουδάν και της Ελλάδος μέ τήν Τουρκία άντιστοίχως . Αμφότεροι οι ποταμοί άποτελουν σημείο έπαφής μά και
ατριβής" μεταξύ τωνχωρν πού γειτνιάζουν. ΗΑίγυπτος άνησυχεϊ για τήν
σχεδιαζομένη δέσμευση τν νερν
του Νείλου που διέρχονται άπ' τό
Σουδάν κι ή Ελλάς ύφίσταται τήν παραβίαση τν ποταμίων συνόρων της
άπό λαθρομετανάστες που προωθεί
ή Τουρκία. Είς πρτη φάσιν. Η κατάσταση έπιδεινοϋται άπό ένα φυσι
κό φαινόμενο: τήν λειψυδρία. Τά νερά
του Νείλου έχουν κατέβειν αίσθητά
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
σαν τά συμφέροντά τους . Άν θέλουμε νά είμαστε
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Τήν Δευτέρα ύπογράφεται
ή συμφωνία γιά τά  άπό όμάδες Ελλήνων καί την
Εκκλησία. Κατά τόν κ. Παπαγεωργόπουλο στόσο
κδένζήτησε συγγνμη γιά τότεράστιο κακό πού έκανε
Συνέχεια στήν σελ .3
.Ο ράρος του Άνν βα είναι μιά ίστορία
άποτυχίας στόν Βόρειο Είρηνικό. Κτίσθηκε άπό τούς Ίάπω-.
νες τό 1939, πάνω σέ
ένα βράχο στήν νότιο
άκτή Τής νήσου Σοχαλίνης, στό όμνυμο βραχδες άκρωτήριο Η Σοχαλίνη είναι ένα μακρόστενο νησίμήκους 950 χλμ., άκα
τοίκητο μέχρι Τό 1800, όταν ή Ίαπωνία άλλά και ή
Ρωσσία προσπάθησαν νά τό προσαφτήσουν . Αυτό
όδήγησε σέ χρόνια συγκρούσεων , μέ τά δύο έθνη νά
συμφωνούν νά χωρίσουν τό νησί στόν 50ό παράλληλο . Μετά περίπου 50 χρόνια κοινήs χρήσεως τού
νησιού, οί Ρσσοι τό προσάρτησαν στό τέλος του
ΒΠΠ, άναγκάζοντος περίπου μισό έκατομμύριο Ίά
πωνς νά γίνουν πρόσφυγε Άκολούθως οί Ρσσοι
γιά νά μπορέσουν νά τό άποικίσουν έστειλαν έκεί
ποινικούς κρατουμένους Όμωs είναι Τόσο δύσκολο
νά φθάσει κάποιος σέ αύτόν τόν άπομονωμένο φάρο
πού σταδιακά έγκαταλείφθηκε . Για τήν συνεχή λειτουργία του έγκαταστάθηκε μικρός πυρηνικός άντδραστήρας ό όποιος μτάχρόνια (τό 2006) άφηρέθη,
καί άπενεργοποιήθηκε καί μαζί του καί ό Φάρος. Σήμερα ή περιοχή είναι ίδιαίτερα άπομονωμένη. Πλέονό φάρος έρειπνεται καί μόνοι κάτοικοί του είναι
τάχιλιάδες . θαλασσοπούλια
Συνέχεια στήν σελ. 10
Συνέχεια στήν σελ . 3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν ή δημόσια τηλεόραση, έπί τέλους, έπιστρέφει
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
σαι μέ την ΕΡΤ; μ ρτησε ένας άπό τους μετέχοντες
στό γκάλοΤ. Και πιάσαμε
κουβέντα, άφού , φυσικά του
έξήγησα ότι ούδεμία έπαγγελματική σχέση έχω μέ τόν
κρατικό τηλεοπτικό φορέα .
σια τηλεόραση . Τήν άπέφευ- φάσισα νά κάνω τό δικό
Έπιτρέψτε μου σήμερα νά σάς άπασχολήσω μέ γαέπιμελς!
τήν ΕΡΤ. Καί νά έξομολογηθ ότι γιά πολλά-πολλά
χρόνια είχα σχεδόν ξεχάσει
νά συντονίζω τόν δέκτη μου
στις συχνότητές της
μου (γκάλοπ .
13:00-15:00
Τηλεφνησα σέ καμμιά
όπως κάθε Πέμπτη- καρ-δεκαριά φίλους καί φίλε, τν
φθηκα στήν πολυθρόνα όποίων οί άπόψεις και τά
( ποιός; Έγ, στήν ΕΡΤΙ) γoύστα έχουν ένα έπίπεδο.
γιά νά παρακολουθήσω Λοιπόν, όλοι Εβλεπαν ΕΡΤΙ
<Τά καλύτερά μας χρό-Καί μού δήλωσαν ένθουσινιαν και άμέσως μετά την ασμένοι! Και γιατί ρωτάς ;
παρακολουθούσα τήν δημό- Τούρτα τής μαμά, άπο - Άρχισες πάλι νά συνεργάζΧθές, λοιπόν, πούαΔύο αn' όλα!ν
Μέ έξαίρεση κάποιες
άθλητικές μεταδόσεις , δέν
Αποφανθήκαμε , λοιπόν,
δτι σέ ένα δίωρο ( 10-12 τό
ο Κστας Πawνουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 5
23-01-2021