Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΥΠογράφεται η ΣΔΙΤ
για τα απορρίμματα
της Πελοποννήσου σελ.1.
Προσθήκη του λιανεμπορίου Καθαρόν από κορωνοϊό
στο πρόγραμμα ce-λιανικόν
το Γηροκομείο Σπάρτης
> σελ . 9
> σελ. 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 22 Ιανουαρίου 2021 | Ετος 251 Αριθμός 6042 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Αυξάνεται κατά
3 μήνες η θητεία
στον Στρατό Ξηράς
Έργο ζωτικής σημασίας για τη Σπάρτη
Αναμορφνεuι η περιοχή
εναντι του ουδέ
Την αύξηon tης θητείας
κατά τρεις μήνες στον Στρατό
Ξηράς αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ,
κάνοντας δεκτή τη σχετική
εισήγηση των Γενικν En τελείων .
Συγκεκριμένα, εξισνεται η
διάρκεια της ηλήρους θn τείας των Οηλιτν του Στρα .
του Ξηράς με τη διάρκεια της
θητείας των οπλιτν σε Πο λεμικό Νουτικό και Πολε
μική Αερonoρία ( 12 μήνες
για τους υπόχρεους Πλήρους
θητείας αντί για 9 noυ ισχύει
σήμερα ) . Η αυξημένη Βητεία
θα ισχύσει από την επόμενη
σειρά κατάταξης (ΕΣΣΟ).
τες Πou είναι υπόχρεοι μει ωμένης θητείας (Πολύτεκνοι ,
Προστάτες οικογενειν κτλ)
αυτή πλέον καθορίζεται
στους 8 μήνες από 9 μήνες
nou είναι σήμερα.
Ως προς τη θητεία των Δο κιμων Εφεδρων Αξιωματι κν και των Έφεδρων
Ανθυπολοχαγν του Στρατου Ξηράς , αυτή εξισνεται
με τη διάρκεια της θητείας
των αντίστοιχων κατηγοριν
του Πολεμικού Ναυτικού και
της Πολεμικής Αεροπορίας
[17 μήνες αντί για 14 nou
ισχύει σήμερα .
Καθορίζεται , επίσης , διάρ
κεια θητείας 14 μηνν , για
τους Δόκιμους Εφεδρους
Αξιωματικούς και τους Εφεδρους Ανθυπολοχαγούς του
Στρατού Ξηρός nou unnρe τούν στη θράκη και τα νησιά
του Αιγαίου , κάτι το οnoio
ισχύει ήδη για τους Επίκου ρους Σημαιοφόρους του Πο
λεμικού Ναυτικού και τους
Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς και τους Εφεδρους
Ανθυποσμηναγούς της Πο λεμικής Αεροπορίας nou
υnηρετούν σε μονάδες Που
εδρεύουν στις αντίστοιχες
περιοχές
Φωτογροφία: θονάσης Ρουμελιτης
Ποιες Παρεμβάσεις περιλαμβάνει η μελέτη
Το Πράσινο φως για την Ανά - τος του Δήμου Σπάρτης και από τουργία της Περιοχής Πρόκει- του δυτικού άκρου της ΣπάρΠλαση των κοινόχρηστων την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ται για ένα σχέδιο ενοποίησης της , noυ ξεκινά αμέσως μετά
χρων έναντι του Αλσους Πάρνωνα και υπογράφεται onό του κέντρου της Πόλης και της
Γουδέ , έδωσε τη Δευτέρα 18 τους Χρ . Περδίκη- ορχιτέ - συγκεκριμένης περιοχής , nου
Ιανουαρίουη Επιτροηής Ποι - κτονα , Ευ . Σκούρο μηχανο-θα δημιουργήσει έναν μεγάλο 600 μέτρων.
ότητας Ζωής του Δήμου Σπάρ - λόγο-μηχανικό
της . Η μελέτη , συνολικού Αναστασιάδη, γεωπόνο .
την οδική Υέφυρα του ρέματος
.Κνακίωνα- για μήκος περίπou
Μιx. nερίπατο, έναν ηoδηλατοδρόμο
Τη σημερινή εικόνα της Περιοκαι θα αλλάξει την καθημερινό- xής χαρακτηρίζει η έντονη ΒλάΗ μελλοντική Παρέμβαση στο τητα των κατοίκων και των επι - στηση ano Ψηλά δέντρα και
ένας δύσκολος για ηεζοπορία
εκπονήθηκε αnό τη Διεύθυνση χρο απέναντι από το άλσος σκεπτν nρος το καλύτερο.
Τεχνικν Υπηρεσιν Χωροτα - Γουδέ , αναμένεται να αλλάξει
ξίας, Δόμησης και Περιβάλλον- ριζικά την εικόνα και τη λει-είναι η nαρanoτάμια Περιοχή
Η έκταση nou αφορά η μελέτη δρόμος
ουνέχεια σελ 9
ΑΠοκαλυπτική έρευνα της ΓΣΕ
Μείωση εισοδήματος
για 6 στους 10 στην πανδημία
Έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατν Ελλάδας
ΓΣΕΕΙ αnοκαλύπτει ότι το 56%
των εργαζομένων αναφέρει ότι
μειθηκαν τα εισοδήματά του
κατά τη διάρκεια της Πανδημίας
Αρνητικά αξιολογούν οιεργαζόμενοι την σύξηση της τηλεργασίας
Η έρευνα της ΓΣΕΕ απευθύνε.
ται σε εργαζόμενους ιδιωτικού
τομέο, για την καταγραφή-με τρηση και συγκριτική αποτίμηση
δεικτν κλίματος αναφορικά με
την εξέλιξη των αμοιβν , την
ασφάλεια της θέσης εργασίας
τους , την τηλεργασία κλη.
ουνέχεια σελ Ε
Το άγνωστο πλούσιο
παρελθόν
του τοπωνυμίου
Λεήμονας
του 1. Σομαριζή
Β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ . 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα