Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 22.01.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7529
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Για την ανάπτυξη ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας
Στρατηγική συνεργασία ΣΕΒ-ΣΕ ΚΕΕ
Βορείου Ελλάδος
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το σύνολο των ημερν αναστολής
Ατοζιμίαση 534 ευρόσενουτικούς
για Ιανουάριο-Φεβρουάριο
Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργεο Μαυπλίς και Νησιάτικης Πολπικής με
Τπλο Ολοκληρωμένη θαλάσσα ολπική στον νησωτικό χόρο , δατίξεις για συμόρφωση με
υποχρεσεις διεθνούς ναυσιπλοίας και την αναβάθμση Α.ΣΕΑΚΤ. και εδικές ρυθμίσεις για Την
Ψηφοτοίηση και εν γένα ενίσχυση της αταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτλας στη μετά COVID
εποχήν.0ι σημανικότερες από Τς δατάξεις Που περλαμβάνει είναι: Κεφάλαο r- Αρθρο 16
Εξεδικεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω τον αρνητικν συνεπαν της Παν
δημίας του κορωνοού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριω 2021 ,
elαμι φοιμ
α. Οι ατοπλαίκές επηειρήσις-Πλοοκτήτες- εφοτλστές που πλήττονται
σημαντικά απότην Πανδημία Του κορ
ωνοίού, βάσει των ΚΑΔ Που ορζoνται
από το υπουργείο Οικονομικν, επ
Τρέπεται να Παρατείνουν ή να Βετουν
αρχικάς σε αναστολή, συμβάσεις αυτολόγησης ναυτολογημένων ναυ
Τικν, εξαιρουμένου του Προσωικού
ασφαλείας-φύλαξης, συγενφιμένων
κατηγοριν Πλοίων, εφόσον αυτά
κατά το ανωπέρω χρονικό διάστημα
δεν δραστηροοιούντι .
Συνάντηση Πλανιωτίκη με τη
νεα διοίκηση του Οίκου Ναύτου
Με τον νέο πρόεδρο του Οίκου Ναύτου κ. Παρ- φορέα προς τους ναυτικούς,
ασκευά Γιαννόπουλο και τον αντιπρόεδρο κ.
Πάνη Κουλιζάκο, συναντήθηκε σήμερα ο υnυργός Ναυτλίας και Νησιωτικής Πολτικής κ.
Γάννης Πλακιωτάκης
Στη συνάντηση τέθηκαν στο τραπέζ όλα τα
ζητήματα Που αφορούν τον Οίκο Ναύτου, εν κές υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και
ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο θέμα της κάλ- Νησιωτικής Πολπικής σε συνδυασμό με την
υψης των οικονομικν υποχρεσεων τυ
Ο κ. Πλακιωτάκης ενημερθηκε για Τις πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης σχετικά με Τις εκκρεμότητες των προηγού μενων ετν εν
συζητήθηκε ακόμη και η ανάγκη της ηλεκτρονικής διασύν δεσης του Οίκου με τις ηλεκτρονι
του μήνα οι δηλάσες
απλοποίηση τον διαδικασιν .
ανατολνι
νέο Νησιωτικής βαρύτητα δόθη- βουλίες της νέας του Οκου με τις
κε στο θέμα της διοίκησης σχετι-ηλεκτρονικές
κα με τι εκκρ-υπηρεσίες του
υπουργείου
Στη συνάντηση υποχρεσεων προηγούμενων Ναυτιλίας
εν Νησιωτικής
συζητήθηκε Πολτικής
η συνδυασμόμε
της την απλοποίηση
διαδικαΜε
Πρόεδρο
Οίκου Ναύτου κ.
Πολιτικής
Γιάννης Πλακιω-κάλυψης
Πλακιωτάκη μετη
Παρασκευά τάκης.
Γιαννόπουλο και
οικονομι κν εμότητες
τον αντιπρό εδρο τέθηκαν
κ . Γιάννη Κουλι- Τραπέζι όλα τα
ζάκο,
τήθηκε σήμερα αφορούν
υπουργός Οίκο Ναύτου, ης ενημερθηκε ηλεκτρονικής των
Ναυτιλίας
5ΚΕΡΑΟΦΟΡΕΣ ΕΠΚΕΡΗΣΕΙΣ
του φορέα Προς ετν
τους ναυτικούς.
ζητήματα
ακόμη και
Ο κ. Πλακιωτάκ- ανάγκη
συνανΠου
στο Χρηματστήρο
του Οκου Ναύτου
ιδιαίτερη για τις Πρωτο-διασύνδεσης σιν .
Created by Universal Document Converter