Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΨΑΛΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ
ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ!
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 5350 (11950)
Ψεκασμένο" και Εθικστές!
στο Καπιτλιο για
ην ορκωμοσία
Μπάνντεν,
κ Μητσοτάκη;
+ ΕΝΘΕΤΟ
ΕΜΒΟΛΙΑ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ!
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΝΕΟΙ ΑΝΟΡΩΠΟΙ
917711091057158.
Αρθρο
Μλπάδη Βπάλη
για έσχατους
καιρούς
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΔΕΝΔΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΔΙΧΑΖΟΥΝ
ΑΙΓΑΙΟ &
12 ΜΙΛΙΑ
ΕMΒΟΛΙΑ
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
10-11,
Η ΝEΑ ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΤΟ
ΠΟΣΘΑ ΠΙΝΕΙ
Η "ΑΡΠΑΓΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
αναγκν της Διεύθυνσης Κoνωντική ε Ανάπτυξης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηντν για
την αντιμετπιση της ανάνκης περιορισμού της διασπορας του κορωνοίού COVID -19.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσλημη με σύμβαεη εργασίας 1δτικου Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συτολικά οκτ (8)
ακόμων pαικής ιάρκειας τεπάριων 14) μηνν. και συγκοκρηέτα ενός flp ΠΕ Ητχολόγου, Sto
(Σ) ΤΕ Κοινωνικν Λειτουργν. δψο (3) ΤΕ Διοικητικού και τριν (3ι Νοσηλευτν. για την κάλονη
κετεπειγουσν αναγκν. της Διεύθυν σης Κονωνικής Ανάπτυξης για την αντιμετπιση της ανάγκης
Φι υποψήφιοι όλων των κατηγηριν πρέπει να καταθέσουν ος απαραίτητο τυπικό προσόν
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδν καθς και την άδεια dσκη σης επαγγλματος όπον απαιτείται.
Οι υποψήφωι της Κυτηγορίας ΤΕ Διοικητικού, πρέπει να καταθέσον επιπλέον και το αντίστοιχω
παραστατικό για τη γνση ΗΥ στα αντικείμενα ε α) επεξεργασίας κεμένου, β) υπολογιστικν
φύλλων και γ) υπηρεσιν δι αδικτύου
1. Οι υποψήφιο όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετν
2. Οι νπονήσιοι όλν των ειδικοτή των πρέπει να έχουν την υγεία και την φισική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκύντων της ειδυκότητας που επιλέγουν. Να μην έχουν
χpόνια ή υπακείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στων tο του
κορωνοϊού COVID-19 .
3 Οι βεβαισεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά των χράνο υπαβολής της
αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής α υτής όσο και κατά τον γρόνο
1. Οι υπονήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετν
2. Οι υπουήριο όλιον των ειδικοτήτον πρέπει να έχουν την υγεία και την ουσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέίεση καθηκύντων της ειδικότητας που επύέγουν. Να μην έχυυν
χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα , να μην ανήκουν σε ευταθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του
κορωνοίού COVID-19.
3 0ι βεβαισεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε σχύ τόσυ κατέ τον χρονο υποβολής της
ΣΕΛΙΔΕΣ 12,21,25
ΚΟΡΩΝΟPΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΥ
ν Ότι δεν δηλνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το "eΠεριουσιολόγιο", ουσιαστικά θα κατάσχεται μετά τις 31/12/202 1 ν Άνοιξε ο Ασκός του
Αιόλου: Αδιανόητη προκήρυξη Δήμου για προσλήψεις ΜΟΝΟ υγιν ατόμων!!!