Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876 Μ
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
22 Τανουαρίου 2021
Τιμοθέου άποστόλου. Αναστασίου όσιομ του Πέρσου
Σελήνη 9 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 736-Δύσις 5.37,
ΑΙΤΙΚΗ Λίγες νεφσεις και νοτιοδυτικοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ. φύλ 41864
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΟΛΙΤΙΚΗΘΥΕΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥΠΑΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝΣΕΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
Πρός άποφυλάκισιν ή <17Ν
μέ τόν ποινικό χδικα ΣΥΡΙΖΑ
Πς τά ένδεκάις ίσόβια θάμετατραποϋν σε 18χρόνια καθείοξεως για τόν δολοφόνο του Παύλου Μπακογιάννη!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ , ή όποία άπομακρύνουν άπό τόν μέσο πολίδημιουργεϊ άμηχανία στόν ΣΥΡΙ
ΖΑ, προκαλεϊ ή παρέμβασις 68 πανεπιστημιακν ύπέρ τής μεταγωγής άποκαλύπτει σήμερα ή Εστίαν .
του βαρυποινίτου Δημήτρη Κου φοντίνα άπό τις φυλακές Δομοκού Όβαρυποινίτης Κουφοντίνας έτοιστίς φυλακές Κορυδαλλου μέ την μάζεται να ύποβάλει αίτηση άποφυ
έπίκληση λόγων ύγείας. Ό έξάδελ-λακίσεως στά άρμόδια όργανα, βέφος του τέως Πρωθυπουργού, βου - βαιος ότι τό προσεχές φθινόπωλευτής Αττικής Γιργος Τσίπρας ,
έσπευσε νάλάβει άποστάσεις τόσο
άπό τις πρωτοβουλίες πρην βου - Και τό δικαίωμα αυτό δέν τό παρέλευτν του ΣΥΡΙΖΑ όσο καί πανε σήμερα τό κόμμα τους . Το δικαίω κει μεταξύ άλλων καιό Δημήτρης
τη και την βυθίζουν περαιτέρω στίς
δημοσκοπήσεις. Ώστόσο, όπως
νικός Κδιξ ΣΥΡΙΖΑ πού είσηγήθηκε στό Κοινοβούλιο λίγο πρίν Κατά πάσα πιθανότητα και άν δέν
άπό την διάλυσή του ή Κυβέρνησις γίνει διαφορετική έρμηνεία του νότης Άριστεράς και ψήφισε σύμπασα ή πλειοψηφία του . Μέ την άνοχή τής άντιπολιτεύσεως, μείζονος σέ ίσόβια και 25 χρόνια κάθειρξη
και έλάσσονος , ή όποία άπείχε για πού του έπεβλήθη γιά 11 δολοφοδικούς της λόγους άπό την ψηφο-νίες προσπων , θά δεί τό φς τής
φορία. Μέ το άρθρο 110A του Κοδικος αυτού λοιπόν έπιτρέπεται ή Εύθύνη του ΣΥΡΙΖΑ.
άποφυλάκισις πολυισοβιτν μετά
17 χρόνια παραμονής στήν φυλακή,
μέ την προϋπόθεση ότι
νει έφέτος 18 χρόνια στήν φυλακή.
ούδείς άναμάρτητος στόν ΣΥΡΙΖΑ .
μου, θά άποφυλακισθεί τό φθινόπω
ρο . Έτσι άντί για ποινή ένδεκάκις
ρο θά μπορεί να έκτίσει τό ύπόλοι πο της ποινής του στήν οίκία του .
έλευθερίας μετά 18 χρόνια. Μόλις
χουν στόν κύριο Κουφοντίνα ούτε
Αναλυτικς: Μέ τό άρθρο 105B
πιστημιακν προσκειμένων στήν νοί 68 πανεπιστη μιακοί πού υπεΆνανεωτική Αριστερά, καθς ή ρασπίζονται έναν κοινό δολοφόΚουμουνδούρου , έντρομη , διαπιστνει ότι αυτοί οί άκτιβισμοί την λευτές του ΣΥΡΙΖΑ πού έκθέτουν
μέ τήν προϋπόθεση ότι θά έκτίσουν (παράγραφος 6) όρίζεται ότι κσέ
τό ύπόλοιπο της ποινής των κατ
Τοίκον. Στήν κατηγορία αυτή άνηνο ούτε βεβαίως και οί πρην βου
κάθε περίπτωση δ καταδικασθείς
Ο Παύλος Μπακογιάννης
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας
Συνέχεια στήν σελ.3
1ο, του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ ΠΑΚΕΣΤΙΑΣ
-Γ.ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟ
Η βίαιη ρίμανσις τν ΑΕΙ
Αύξάνεται ή θητεία κατά
3 μήνες στόν Στρατό Ξηράς
Όμιλία Μητσοτάχη
στό Κογκρέσσο
γιά την Έλευθερία
ΔΥΣΚΟΛΗ, πολύ δύσκολη μεταρρυθμιστική άσκηση ύλη; Άντιπολιτευτικές προφάσεις έν άμαρτίαις έν
τό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τήν προκειμένω . Πανεπιστημιακή Αστυνομία και έξεΑντατη Εκπαίδευση σέ έκλογική χρονιά . Δύσκο - ταστικό είναι λοιπόν τά σημαντικά. Όσον άφορα τό
λη έκ του άποτελέσματος, όπως έξελίσσονται τά πρτο , οί κύριοι Πρυτάνεις μας οί όποιοι διοικουν
πράγματα : οί προωθούμενες άλλαγές διαθέτουν το Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έπιχορηγούακαλς έχεινν της μεγάλης κοινωνίας άλλά συναντούν σφοδρές τοπικές και συντεχνιακές άντιδρά - νούν. Μία λένε ότι το ίσχυον πλαίσιο άσύλου είναι
σεις. Δύο είναι τά βασικά ζητήματα στά όποία έπι - έπαρκές-άλλά όταν άπαιτείται δειλιάζουν νά κά κεντρνεται ο δημόσιος διάλογος έως σήμερα : ή νουν χρήση του και να ζητήσουν τήν παρέμβαση
ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας καί ή μεί - της Αστυνομίας-μία λένε ότι είναι άντισυνταγμαωση του άριθμου των είσακτέων έξ αίτίας της θέ σπισης βάσης είσαγωγής. Γεγονός που μακροπρό - ΥΠουργείο Δημόσιας Τάξης, γενικς για τήν περί θεσμα θά όδηγήσει μέ μαθηματική άκρίβεια σέ λου - πτωσή τους ίσχύει (όχι γιά όλους ) ή παροιμία πού
κέτο άρκετά ήδη ήμιθανή τμήματα περιφερειακων σκινίζε , Μέ τήν άσφάλεια του χρόνου μποροϋμε
ΑΕL. Οι άντιδράσεις γιά λοιπά θέματα του νομοσχεδίου είναι ύπαρκτές-κυρίως για τούς αίωνίους φοιτητές καί γιά τό μομέντουμ της μεταρρύθμισης έν
μέσω πανδημίας-άλλά άναμενόμενες. Και παντως ίδιο καί τό Πανεπιστήμιό του άπό τούς κουκουλοφόόχι σημαντικές . Τί νά καταλάβει ή Αριστερα απο την ρους καί παρά ταυτα τότε, μέ τό παλαιό πλαίσιο-τό
πρόθεση μιας πολιτείας νά όρίσει πλαίσιο περαίω- έπαρκές-άρνήθηκε κάθε προληπτική συνδρομή.
σης χρόνου σπουδν καί χρονοδιάγραμμα ένταξης των άρχν . Καί γνρισε έτσι έναν δημόσιο έξευτε
πτυχιούχου στήν άγορά έργασίας;
μενα άπ' εύθείας άπό τόν προϋπολογισμό , διαφωτικό να υπάγεται ή πανεπιστημιακή άστυνομία στό
(σελ. 4)
λέει κόποιος δέν θέλει νά ζυμσει δέκα μέρες κοΣΕ ΚΟΙΝΗ έκδήλωση τής Γερουσίας
και τής Βουλής τν Αντιπροσπων τν
ΗΠΑ προσεκλήθη νά όμιλήσει δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέ
νά άποκαλύψουμε σήμερα ότι ο Πρύτανης τής ΑΣΟΕΕ κύριος Μπουραντνης είχε προειδοποιηθεϊ δίς
άπό άντατες άρχές γι' αυτό πού θά συμβει στόν
ΕΝΦΙΑ: Ό φόρος
της συμφορας
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γράφει ό Βύρων ΕΠολύδωρας
ΣΤΙΣ 11 Νοεμβρίου 1942, ένω ή Ελλά
δα ξεμάτωνε άπό τή θανατηφόρα
πείνα της Κατοχής μέ 100 χιλιάδες νεκρούς σέ Αθήνα, Πειραια, Θεσσαλονίκη καί άλλα άστικά κέντρα , ή Τουρκία
έπέβαλε τόν φοβερό, έφάπαξ φόρο
περιουσίας (Βαρλίκ Βεργκισ) σέ βάρος των Ελλήνων , τν Έβραίων καί
των Αρμενίων της Κωνσταντινούπο
λης. Ο φόρος άκίνητης περιουσίας ,
έπιχειρήσεως και καταθέσεων έπεβλήθη μέ τό κουτοπόνηρο πρόσχημα-όπως συνηθίζει νά κάνει ή Τουρκία σέ κάθε έγκληματική της πολιτική -ότι έπρεπε νά αύξήσει τά φορολογικά της έσοδα , προκειμένου
να είναι έτοιμη νά άντιμετωπίσει πολεμικές δαπάνες σέ πιθανή έμπλοκή
Τό σπίτι του γερο-Κολοκοτρνη
ομό πού θά μπορουσε άνετα νά είχε άποφύγει. Οι
Η έννοια του χρόνου ήταν πάντοτε σχετική σεβαστοί μας Πρυτάνεις λοιπόν όφείλουν νά γνωγια τήν Αριστερά. Μονίμως τσακωμένη μέ τό τ - ρίζουν ότι δέν λογοδοτουν μόνο στό έκλεκτορικό
ρα , μονίμως έρωτευμένη μέ τό ακάποτε . Καί για σωμα πού τούς άναδεικνύει στό άξίωμά τους. Λογοποιά άναστάτωση στήν προετοιμασία των παιδιν δοτουν στήν έλληνική κοινωνία έν συνόλω και στίς
Συνέχεια στήν σελ. 3
στήν συνοικία Καλαμιτη!
Του Ελευθερίου Γ Σκιαδα
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
όμιλεϊ όταν δέν άλλάζει κάτι άπό τήν έξεταζόμενη
ΠΕΝΝΙΕΣ
Δημοσιονομικός κίνδυνος
άπό την έπιστροφή φόρων
Αρχαίος ναός στό ίερό
Άμαρυσίας Άρτέμιδος
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ο Μπίλ Κλίντον πιάστηκε σέ βίντεο να μισοοιμάται κατά τήν διάρκεια Της όρκωμοσίας Του
Τζό Μπάιντεν Το στιγμιότυπο κατέγραψαν κάμερες άπό άρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, μέ άποτέλεσμα ό πρην Πρόεδρος να σχολιασθεί ποικιλοτρόπως . Αύτή όμως δέν είναι ή πρτη φορά πού
ό Μπλ Κλίντον γίνεται θέμαν σέ όρκωμοσία προέδρου, καθς τό 2017 όφακός τόν είχε συλλάβεν
νά . γλυκοκοιτάζει τήν Τβάνκα Τράμπ.
κΚΑΜΠΑΝΑΚΙ στό οίκονομικό έπιτελείο τής Κυ
βερνήσεως κυπά ή κάθετη πτσις στίς είσπράξεις φόρων λόγω ύφέσεως , άναστολν και παρατάσεων , όπως
καταγράφουν τά στοιχεία για τό γ τρίμηνο πέρυσι.
Αύτό σημαίνει ότι οί φορολογούμενοι θά δηλσουν μι
κρότερα έσοδα και θά λάβουν μεγαλύτερες έπιστροφές
φόρου μετά τήν έκκαθάριση τν δηλσεων , μέ κίνδυνο
νά δημιουργηθεί μία νέα τρύπα στόν Προϋπολογισμό.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΕΝΑΣ ύστεροαρχαϊκός ναός έντοπίσθηκε σέ κεντρικόσημείο τού ίερού της Άμαρυσίας Αρτέμιδος , κατά
τήν έφετινή άνασκαφική περίοδο . Πρόκειται για κτίριο διαστάσεων 10x30 μ μέ μία κιονοστοιχία στόν κεντρικό άξονα, άπό τό όποίο σζεται τό συμπαγές θεμέλιο, στό έσωτερικό του όποίου ευρέθη τοίχος προγενέστερης φάσεως και έσχάρα μέ ίχνη φωτιάς . Επίσης, ήλθανστό φς άναθήματα του 7ου και 6ου αί. π.Χ.
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADA
Ένα άπό τά μυστήρια που έξάπτουν έδ και
αίνες τήν φαντασία τήs βρεταννικής -καί Τής πα
γκόσμιας κοινής γνμης-Ισχυρίζεται ότι έλυσε
ένας Άμερικανός έπιστήμων, ύποστηρίζοντας ότι
τό θρυλικό Τέρας του Λόχ Νς δέν είναι Τίποπ άλλο
παρά ένα κάρχαΐο είδoς θαλάσσιας χελνα . Δύο
χρόνια μετά τς έρευνες διεθνούς όμάδος έπιστημόνων στήν όμνυμη λίμνη της Σκωτία, ό καθηγηΤής Χέγρυ Μπάουερ υποστηρίζει ότή Νέσυν ίσως
είναι ένα είδος χελνα που δέν έχει άκόμη άνακαλυφθεί καί ή όποία παγιδεύθηκε στό Λόχ Νέ, όταν
ύπεχρησαν τά νερά μέ την λήξη Τς Τελευταίας
έποχής τν Παγετνων. Ή πρτη γραπτή μαρπρία άπό τό 565 μ.Χ. περιλαμβάνεται στό συναξάρι Τής Άγίας Κολούμπα. Σύμφωνα μέ τό κείμενο
αύτό, Τό τρας δάγκωσε έναν κολυμβητή κι έτοιμαζόταν νά έπιτεθεϊ σέ άλλον ένα όταν έπενέβη ή
Άγία Κολούμπα καί τό διέταξε νά φύγει.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου.
Ό βιασμός των Μουσν, στήν όδό Άδριανού
κάνει αύτό που πρέπει!. .
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ποια κτήνη μπήκαν μέσα και
τό λεηλάτησαν! Δυστυχς Ατυχς , άγατητέ και διαΔιάβασα μιά άνάρτηση του φιλτάτου Βαγγελη Μπουντούνη . Γνωρίζω αύτά τά κτήνη δέν μπήκαν κε pιμένε διεθνς Ελληνα κ πολύ καλά άπό πρτο χέρι , μέσα στό Athenaeum γιά θαριστή, ό έν λόγω βιασμός
τόν άγνα που έχουν δσει
ή Λούλη Ψυχούλη και ή Ννα Κουκουράκη γιά νά στή ένας άκόμη βιασμός , πού
σουν τό "Athenaeum", ένα έγινε μπροστά στά μάτια νέβη γιά τον βιασμό αυτόν , Υράφω το ρεπορτάζ: Οί
Ωδείο-κόσμημα στό κέντρο μας! Θά περιμένουμε άπό
τής Αθήνας! Δυστυχς κάνως ή τηλεόραση καί τά ραδιόφωνα . Σκεφθείτε, όμως ,
άγαπητοί , τήν κτηνωδία
αυτν τν άτόμων. Είσε βαλαν σέ έναν οίκο της ύψ
στης τν τεχνν καί κατέ
στρεψαν τά πάντα! Άντι13:00-15:00
νά τό κλέψουν , μπήκαν γιά δέν έχει τό κσασπέν τν
άλλων , οί όποιοι μας άπασχολούν τρα . Δέν παρεΔύο απ'όλα!ν
νά το καταστρέψουν! Είναι
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
είκόνες πού άντίκρυσαν οί
τό ύπουργείο Πολιτισμού ,
δέν άσχολήθηκε έπισταμέτήν Ελληνική Αστυνομία νά
Συνόχεια στήν σελ. 4
22-1-2021