Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

15oC, 20:00

€0.80

14oC - Υγρασία 77%-84% - Άνεμοι: Ν 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 17:48

ÐáíôéÝñá êßôñéíç, óéíéÜëï ôïõ íåñïý...

Στην ερώτηση, πως βλέπεις την πολιτική κατάσταση; Η απάντηση
είναι, υπό τον καταρράκτη της ελληνικής πραγματικότητας. Ο ελληνικός σχηματισμός αποκλίνει και η πολιτική του δυνατότητα περιθωριοποιείται. Αυτή η κατάσταση δεν βαρύνει αποκλειστικά και μόνον
την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά παρακολουθεί τη χρόνια διολίσθηση του σχηματισμού. Τα τραύματα της παρ’ ολίγον και τυπικά πτώχευσής του όχι μόνον δεν επουλώθηκαν αλλά τον καταδίκασαν σε αιώνια επιτροπεία. Αλλά σα να μην έφτανε αυτό, η συζήτηση που επιβλήθηκε για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, απέτρεψε όσους δεν μετέχουν του ελληνικού διευθυντηρίου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και της οικονομίας. 3»

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5280

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΥΔΡΑΙΟΥ - ΚΡΑΤΣΑ, ΣΥΔΙΣΑ - ΦΟΔΣΑ

«ÃÝöõñá» ðñïò ôï åñãïóôÜóéï
Óå ðåñéïñéóìÝíï êýêëï,
êáè’ üðùò ëÝãåôáé, óå êáëü êëßìá îåêßíçóáí ïé åéñçíåõôéêÝò óõíïìéëßåò, ÐåñéöÝñåéáò É.Í. êáé ÓÕÄÉÓÁ, ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò.

Ìíçìüíéï õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí êáé Ìïõóåßïõ Êáðïäßóôñéá

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, σε ρόλο
κυανόκρανου η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού,
Κατερίνα Μοθωναίου, που φέρεται
να αναρρωτήθηκε «προς τι το μίσος
και ο αλληλοσπαραγμός;», προτρέποντας τους αντιμαχόμενους να
καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι. Κι
αυτό ήταν της περιφερειάρχη, στην
άκρη του ευρύχωρου γραφείου της,
στις Αλυκές του Ποταμού.
Σελίδα 5»

ΑΘΗΝΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, θα βρεθεί σήμερα στο νησί, προκειμένου να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μουσείου Καποδίστρια - Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών. Στο πλαίσιο της σχετικής εκδήλωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό.

Óõíå÷ßæåôáé ç ëåéôïõñãßá ôçò ÌïíÜäáò
ÓùìáôéêÞò Áðïôïîßíùóçò óôï Íïóïêïìåßï

¢ìåóç ìåôåãêáôÜóôáóç
æçôÜåé ç ÅðéôñïðÞ ÃïíÝùí
êáé Êçäåìüíùí ôïõ 8ïõ
Íçðéáãùãåßïõ 10&11»

4»

Äß÷ùò íÝï êñïýóìá
êáé ôçí ÐÝìðôç »
6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα