Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική.
Πέμπτη
Ιανουαρίου
(Κκδημερινή οικονομική ειδική φημερίδα Διακηρίξευν Δημοηρασιν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ .: 7270
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
ΓΣΕΕ: Μεγάλη
μείωση
εισοδημάτων
για 6 στουs 10
εργαζομένοus
Μειωμένα ενοίκια
Γιατί "κόπηκαν" από τιs αποznμισειs
χιλιάδες ιδιοκτήτεs
- Τι Πρέπει να κάνουν για να τιs Πάρουν
Σοκάρουν τα στοι
χεία πουαποκαλύπτει
η ΓΣΕΕ, όσον αφορά
στη μείωση των εισοδημάτων των εργαζο μένων στην Ελλάδα.
Στον τραπεζικό λογαριασμό τους άρχισαν
να βλέπουν την αποζη .
μίωση για τα "κουρεμένα ενοίκια
εισέπραξαν τον Νοέμβριο οι ιδιοκτήτες ακιΜερικοί
που έπεσαν θύματα
των ενοικιαστν τους
ή των δικν τους
λαθν : Απο τέλεσμα να
μην εισπράξουν τα
χρήματα που περίμεΚΛΕΙΣΤΟΝ
ναν .
νήτων.
Ποιοι ακόπη καν, και
τι πρέπει να κάνουν
Ποιες είναι αυτές οι
κατηγορίες των "κομμένων, και τι πρέπει
να κάνουν;
Όσοι έχουν ενοικια.
στές πουψευδς τους
δήλωσαν ότι είναι
δήθεν δικαιούχοι μεί .
ωσης ενοικίου . Δη λαδή περιπτσεις nou
ο ενοικιαστής δεν υπά
γεται στους λεγόμε.
νους πληττόμενους
ΚΑΔ οπότε δεν δι
καιούται
ενοικίου, αλλά ωστόσο
προχρησε συχνά αυ Διά μέσου έρευνάς χιλιάδες από αυτούς
όμως μάταια περιμέ .
νουν , είτε γιατί οι ενοι
κιαστές τους δεν τους
τα είπαν και πολύ
σωστά , είτε επειδή
έκαναν λάθη στην υπoβολή της δήλωσης που
πρέπει τρα να διο θσουν με συγκεκριμένες κινήσεις .
Στους ακομμένους
δηλσειs 2021: | Της αποζημίωσης που
άρχισε να αποδίδεται
σε εκμισθωτές ακινήτων για τη ζημιά που
υπέστησαν από
"κουρεμένα - ενοίκια,
της , η Γενική Συνομοστονδία Εργατν Ελλάδος (ΓΣΕ Ε) , κρούει
τον κδωνα του κινδύνου για τα αλλεπάλληλα πλήγματα
συνέχεια στην 11
ενοικίου χωρίς πολλές
φορές ο εκμισθωτής
να ξέρει εάν υπάγεται
στους πληττόμενους
κειται για λάθη που
αφορούν σε ανακριβή
χρήση ακινήτου , δια.
φορές στο ύψος του
μισθματος ή μη κατα χριση του ακινήτου
0ορολογικές
Όσοι κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμε - στο E9.
επεξεργασίας
Επίσης όσοι
έχουν δηλσει στη σελίδα τους στο ΤΑXISΝET το ΙBAN του
τραπεζικού λογαρια σμού τους. Αυτοί πρέ
συνέχεια στην 10
διαπιστνεται
Επιβεβαινε
ται η δυσάρεστη έκπληξη
έχουν λάθη στις δηλσεις τους . Αυτοί θα λάβουν σχετικά emails ,
για να προβούν σε
διόρθωσή τους . Πρόκούρεμα
χιλιάδες ιδιοκτήτες τοβούλως , σε μείωση
Επιβεβαινεται η δυσάρεστη έκπληξη για
τις φορολογικές δηλσεις 2021. Η ΑΑΔΕ
θα καταγράψει μει.
ωμένα δηλωμένα ε
σοδήματα
ανοίξει το Taxisnet .
Ασχημα είναι τα νέα
για τα εισοδήματα των
συνέχεια στην 2
Πράσινο φως
για πληρωμή
του ελάχι στου
εγγυημένου
εισοδήματοs
Σελίδα 9