Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 21.01.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7528
29 χρόνια
ΠΑΝΑΛΗΝΙΑ Για άνοιγμα εστίασης;
'Αδωνης Γεωργιάδης
ΥΠομονή .
Βορείου Ελλάδος
Elevate Greece
το 50%της επένδυσης εκπίπτει το φορολογητέου εισοδήματος
Δήμας: Επτοχνονται οι διοδικασίες
ο δαδικαστες
για την Πολιτεία Καινοτομίας
ησπόκτηση του 754%
οι σημαντικές αλλαγές στα επιχειρηματικά δρμενα, οι οποίες συπελούνται από τη λεπουργία νεο
φυάν επιχειρήσεων και Τις επενδύσεις στην καινοτομία απασχόλησαν το "Eur-FEM Business Ange
Forum, το οΠοίο Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακος από το ΒΕΠ και κέρδισε Τις ετυπσεις, Περισ
σότεροι από 40 ομλητές αλλά και εκτοντάδες σύνεδροι απέδεξαν με η συμμετοχή τους ότι η
αγορά είναι έτοιμη, μετά την Παρέλευση της υγειονομικής κρίσης να χαράξει μια νέα αναπτυξακή
διαδρομή όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για Την Ε.Ε.Η συρή παρουσία θεσμικν Παραγόντων στη
διοργάνωση του "Εuro-FEM Business Anges Forum"
και η αναγνριση των Προσπαθ
ειν Που κάνει το Βιοτεχνικό Εn μελητήριο Περαις για Τις επιχειρήσεις, αλλά και ειδικότερα τη γυναι
κεία επιχειρηματικότητα, επιβε
βαιθηκε με το μήνυμα Παρότρυ
νσης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη Προς τους επιχειρ
ηματες να συμμετάσχουν στο
"Elevate Greece" για την ενίσχυση,
την ανάπτυξη και εξωστρέφεια του
ελληνικού συστήματος καινοτομίας
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιν στη Βιομηχανία (σύνολο εγχριας και εξωτερικής αγο
ράς ) Του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριη
με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019,
παρουσίασε μείωση 2,9% έναντι μείωσης 8,4%
Που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση Δεκεμβρίου 2018-Νοεμβρίου 2019, Παρου
Του έτους 2019 με Το 2018 .
Ο Γενικός είκτης Κύκλου Εργασιν στη Βιομ
ηχανία τουμηνός Nοεμβρίου 2020, σε σύγκρι- προηγούμενων δωδεκαμήνων.
ση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου
2020, Παρουσία σε αύξηση 5,5%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Του δωδεκαμήνου
Δεκεμβρίου 2019-Νοεμβρίου 2020, σε σύγκρ
ιση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου
Ψημακό εργαστήριο
σίασε μείωση 11,2% , έναντι μείωσης 1,3% Που
σημειθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων
διττριγματείσεας
Δευρυνση του
διτύου
νέων καταστημά- στημάτων της σε
των στο άμεσο νέα ακίνητα, στα
διάστημα.
στημα όΠως και
υπόλοιπα
οποία οι όροι καταστήματα
Που θα λειτοθα
από ΣΕΒ
στημα ΒENΕTΗ Όπως ανακοίνω
ξεκινά τη λειτο
υργία του στον
Νομό ΑΤικής. εντάσσεται στο
Πρόκειται για το
σε η εταιρεία, Το
νέο κατάστημα
συνεργασίας και
μίσθωσης
θα υργήσουν,
είναι προσαρμο-απορροφήσουν
ΒENΕΤΗ FOOD Πρόγραμμα Της ετα ιρεία σμένοι στα δεδο- Τμήμα των εργαστη μένα της σημερι-ζομένων από α
καταστήματα.
Σύμφωνα με το
αναπτυξια κό πρόγραμμα,η
HALL στο ΜΠΟ - εαιρείας για ο
Προχωρά
υρνάζι-Περι-2021 Που περι-λειτουργία νέων νής κρίσης.
στέρ , επί της λαμβάνει, μεταξύ καταστημάτων ή
ΒΕΝΕΤΗ
ΒΕΝΕΤΗ
τη μετεγκατά-Σημεινεται ότι έκλεισαν
Το νέο κατά - Οκτβριο.
Κύπρου άλλων , την έναΤον
ρξη λειτουργίας σταση
κατα2η
Created by Universal Document Converter