Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
21 Ιανουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Λίγες νεφσεις και νοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 9β.
Αριθμ. φύλ. 41863
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Μαξίμου όσίου του όμολογητού, Νεοφύτου μάρτ.
Σελήνη 8 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.36-Δύσις 5.36
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ 284 ΨΗΦΟΥΣ
Έλλάς έπεχτείνουσα μένέα σύνορα
και 12 μιλια έναέ
έριο χρο σέ Ίόνιο- Κοήτη
Αύξάνεται ή έτικράτεια κατά 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΑΠΟ ΟΣΑήκούσθησαν στήν Βουλή κατά τήν συζήτηση του
νομοσχεδίου για την έπέκταση τν χωρικν ύδάτων μας , του
Ιονίου στά 12 μίλια, θά σταθούμε σέ δύο σημεία . Πρτον, ότι
ή Ελλάς αύξάνει τήν έδαφική κυριαρχία της κατά 10%, προσθέτει περίπου 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στά ύφιστάμενα 135.000. Η Ελλάς μεγαλνει για πρτη φορά μετά τήν
προσάρτηση τής Δωδεκανήσου τό 1947. Δεύτερον, ότι ή Κυβέρνησις έπιφυλάσσεται νά άσκήσει τό άντίστοιχο δικαίωμα έπεκτάσεως και στό Αίγαίο , την στιγμή κατά τήν δποία οί
συνθήκες θά φέρουν τά μέγιστα δυνατά όφέλη άπό αυτό . Δεδομένου δμως δτι άνάλογες κινήσεις στό Αίγαίο έπηρεάζουν
τις προσβάσεις πρός τόν Εύξεινο Πόντο και τήν ναυσιπλοΐα
πρός δλες τίς έκει χρες, της Ρωσσίας και της Ούκρανίας περιλαμβανομένων, άπαιτουνται ίδιαίτερες διευθετήσεις μέ όρισμό διαύλων για τήν έμπορική ναυτιλία, στε ή χρα μας νά
μήν φαίνεται άνακόλουθη πρός τηνπαγία πολιτική της ύπέρ
τής έλευθερίας τής ναυσιπλοίας άνά τόν κόσμο . Άλλως τε ή
προεργασία σε ύπηρεσιακό έπίπεδο για μία τέτοια έπέκταση
χωρικν ύδάτων έχει άρχίσει ήδη άπό τό 1994, όταν τό Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης υίοθετήθηκε μέ νομοθετικές ρυθ.
μίσεις, άπό την Ελλάδα.
Είναι δμως σημαντικό δτι ή έπέκτασις της αίγιαλίτιδος ζνης στό Ιόνιο και μέχρι τό Ταίναρο γίνεται ήπίως! στό πλαί
σιο τν προνοιν του Διεθνούς Δικαίου τής Θαλάσσης και χω
ρίς νά δημιουργούνται τριβές μέ τις όμορες χρες. Ο Πρωθυ πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έπεσήμανε ένδεικτικς: Γιά
πρτη φορά μετά τήν προσάρτηση Δωδεκανήσων τό 1947 ή
έλληνική έπικράτεια μεγεθύνεται κατά 10%, όχι μέ άπόσπαση έδαφνή ίσοβαρς άλλων χωρν . Μέ διαδικασίες άπόλυ
τα θεμελιωμένες στούς Κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Είχε προηγηθεί πρτο βήμα μέ ΠΔ για κλειστούς κόλπους και ό προσ
διορισμός ΑΟΖ Σήμερα στήν αύγή του 2021 κάνουμε τό 20
ΕΣΤΙΑ
ΣΝ Υnouργείου Εξωτερικν. Καθορισμός του εύρους της aγιαλίτιδας ζνης στη
nεροχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοr
Τάνέα σύνορα τής Ελλάδος
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ο Μπάιντεν
άναλαμβάνει
ό Τράμπίδρύει κόμμα
Τά σύμβολα δέν είναι έθνικισμός
Ένοχλεί τήν Άγκυρα
ό όρ0ς <μουσουλμανικόν
στήν Θράκη!
Έν ό ίδιος ό Πρόεδρος έκκλησιάσθηκε στόν
ΕΧΩ σήμερα ένδιαφέροντα νέα για τήν άξιότιμη
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αίκατερίνη Σακελλαρο- Καθολικό Ναό του Άγίου Ματθαίου πρίν άπό την
πούλου . Νέα που θά της άρέσουν. Νέα άπό την φι - όρκωμοσία. Καί τό ραιότερο, κυρία Πρόεδρε, ίδού
λελεύθερη και δημοκρατική Άμερική, ή όποία όρκι - τόραιότερο: Ή άναφορά Μπάιντεν στήν ψυχή του
σε χθές τόν τεσσαρακοστό έκτο Πρόεδρό της. Τά Εθνους , λέξη που δέν άρέσει πολύ στήν Έλλάδα
μάθατε τά νέα μήπως , κυρία Πρόεδρε; Πόσο σημα- και ή άνάκρουση του έθνικού τους ύμνου . Ο όποιος
ντικό είναι νά σεβόμαστε τά έθνικά σύμβολα, τήν άποδόθηκε μέ πλήρη σεβασμό και στεντορεία τη
σημαία , τήν παράδοση, τούς έκπροσπους της φωνή άπό τήν Lady Gaga . Όχιξέπνοα . Λοιπόν , κυρία
Θρησκείας, τήν ίστορία, τόν έθνικό ύμνο; Δέν φο - ρόεδρε , τάβλέπετε μήπως; Αυτοί πού θαυμάζετε
βουνται οί φιλελεύθεροι Άμερικανοί μήπως τούς τακάνουν. Γιατί ξέρουν άριστα ότι οι έθνικοί ύμνοι,
χαρακτηρίσουν έθνικιστές", <έθνολαϊκιστές ,
αάκραίους", και τά τοιαυτα . Τήνάγαπουν τήν πα - νικωτερα δέν είναι έθνικισμός . Είναι πατριωτισμός.
τρίδα τους. Όρκισαν τόν Πρόεδρό τους μέσα σέ
ένα πέλαγος άπό χιλιάδες άνεμίζουσες άστερόεσ- στή τήρηση του πρωτοκόλλου ένός άρχηγου κράσες οί όποϊες άντικατέστησαν <τούς πολίτες . Κά- τους δέν άποτελεί τυπολατρεία. Το πρωτό κολθε σημαία έκπροσωποϋσε έναν πολίτη. Κάθε άστέ- λοέκπέμπει ίσχύ, αίγλη , δύναμη. Στέλνει μηνύμαριένα κομμάτι της ίστορίας της . Οί Αμερικανοί όρκι - ταστούς έχθρούς καί φίλους , διότι ναί, ύπάρχουν
σαν έπίσης τόν Πρόεδρό τους χωρίς νά φοβηθουν έχθροί και φίλοι, ό κόσμος δέν είναι άγγελικός.
μήπως τίποτε ήμέτεροι κοσμοπολίτες της έλλη- Εσείς βεβαίως μπορείτε νά συνεχίσετε και νά κάνικής συμφοράς τούς άποκαλέσουν Αμερική Άμε - νετε τά δικά σας . Οι ναφορές πού μου έρχονται
ρικανν Χριστιανν κατά το α Έλλάς Ελλή νων μέσα άπό τό Προεδρικό είναι διαρκείς . Τις προάλ
πού διαρκς άναμηρυκάζουν οί κομπλεξικοί των λες δεχθήκατε πρέσβεις στήν αίθουσα διαπιστευΑθηνν . Δίπλα στόν Πρόεδρο Μπάιντεν στέκονταν τηρίων μέ ένα μουσικό σύνολο άπό τρομπέτες οί
μεταξύ άλλων οί πάστορες και ή Βίβλος. Καί όταν οποίες άπέδωσαν τόν έθνικό ύμνο μέ ένα ντροπαλό
άντήχησε τό " Codbless Amernca κανείς άνόητος δέν
τόλμησε νά χαρακτηρίσει τίς ΗΠΑ Ιράν , κράτοςς νυμά μας είναι "σσσσσστ, ήσυχία, δέν θέλουμε να
θεοκρατικό και ούχί ούδετερόθρηκο.
HΤΟΥΡΚΙΑ όχι μόνο προκαλεί τήν Ελλάδα έλάχιστες ήμέρες πρίν άπό την έναρξη
τν διερευνητικν έπαφν άλλά τήν άπειλεί άκόμη και μέ πόλεμο σέ περίπτωση πού
ψηφίσει την έπέκταση τν χωρικν ύδάτων
στά 12 v.μ. άνατολικς τής Κρήτης . Τά τουρ
κικά ΜΜΕ, πού είναι γνωστό ότι άπηχουν
Συνέχεια στήν σελ.3
οι σημαίες , ή Βίβλος, οί Θρησκετες , τά σύμβολα γε ΕΝΩΤΙΚΟΣ ένεφανίσθη ό Τζό Μπάι ντεν κατά τόν πρτο λόγο του πρός τόν
άμερικανικό λαό , λίγαλεπτά μετά την
δρκωμοσία του ς 46ου Προέδρου τν
ΗΠΑ, μέ ό χέρι του έπάνω στήν Βίβλο
πού άνήκει στήν οίκογένειά του άπό τό
1893. Άρχισε λέγων ότι γιορτάζουμε
Γνωρίζουν έπίσης άριστα και κάτι άλλο: ότι ή π Η διαδοχή Merkel
του Α.
.Δημόπουλου*
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΖΟΥΜΕ, λόγω πανδημίας , μια στιγμή
άπόλυτης παρένθεσης, όμως , φυσι
κά, στίς δημοκρατίες, οί έκλογές δέν
άναβάλλονται . "Ετσι μετά τήν πρόσφατη άλλαγή σκυτάλης στίς Η.Π.Α.
σειρά έχουν οί ήγετικές δυνάμεις της
Εύρπης, μέ την Γερμανία νά όδεύει σέ έκλογές τόν έρχόμενο Σεπτέμβριο και τήν Γαλλία την άνοιξη του
2022. Ομως άντίθετα μέ την Γαλλία
(όπου ή υποψηφιότητα του Προέδρου
Macron είναι έκ νέου δεδομένη ) , με τά 16 όλόκληρα χρόνια στήν έξου σία , ή κ . Merkel δέν θά είναι έκ νέου
ύποψήφια Καγκελάριος, και τό μείζον
έρτημα παραμένει σέ ποιόν τελικά
θά λάχει ό κληρος . Φυσικά, πρίν λί
γες ήμέρες, ή Χριστιανοδημοκρατική
"Ενωση (CDU), το κόμμα της κ. Merkel
και το κόμμα που έχει κυβερνήσει
Κυκλοφορεί τό άνέχδοτο έργο
του Αντνη Σαμαράκη
Γιατί είμαι Χριστιανός
sotto voce-άς πουμε καθ ' ύπερβολήν. Λές και τό μήΣυνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
Μεινεται το οριο
του 30% γιά άποδείξεις
Έπαναπατρισμός δύο
είκόνων άπό τόν Λίβανο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ του ποσοστού τν άποδείξεων πού
φειλαν νά συγκεντρσουν μέχρι 31/12/2020 οί φορολογούμενοι πού έχουν πληγεί άπό την πανδημία .
προκειμένου να μήν έπιβαρυνθούν μέ έπί πλέον φο ρο, μελετά ή Κυβέρνησις. Τό οίκονομικό έπιτελείο θά
λάβει τά στοιχεία άπό τήν Τράπεζα της Ελλάδος τόν
προσεχή Φεβρουάριο, πού θά δίδουν μία άναλυτική
είκόνα τν κινήσεων τνήλεκτρονικν συναλλαγν
Συνέχεια στήν σελ.2
ΔΥΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΣ είκόνες του Χριστου Παντοκράτορος και της Παναγίας Όδηγητρίας , τν έτν
1735 και 1785 άντιστοίχως , παρεδόθησαν στις 19 Ία νουαρίου 2021 στήν Πρεσβεία της Ελλάδος στήν Βηρυτό . Οι δύο είκόνες , οί όποιες είχαν κλαπεί , μαζί μέ
άλλα άντικείμενα , τό 2006 άπό την Ιερά Μονή Αγίας
Τριάδος στήν Οξυά Καρδίτσης, ήταν καταγεγραμμέ
νες και φωτογραφημένες άπό τήν άρμοδία Εφορεία
Συνέχεια στήν σελ. 7
. Ακουσε, φαίνεται , πς τόν χαρακτηρίζουν ήλικωμένο δικτάτοραν ό Βλαντιμήρ Πούτιν καί άπεφάσισε νά άνατρέψει τουλάχιστον τό ότ είναι ήλικιωμέ
νος Έτσι ό Πράεδρος τής Ρωσσίας άψήφησε τό πολικόψύχος καί έπεσε στό νερό κατά τόν άγιασμό τν
ύδάτων μέ τό Παλαιό Ήμερολόγιο , τό όποίο τηρεϊ
ήρωσσική Έκκλησία Νά σημειωθεί ότι οί θερμοκρα
σίες που έπικρατούν στήν Μόσχα είναι Της τάξεως
Τν -20 βαθμν . Μέ έχουν ρωτήσει πολλοί έάν ό
Πούτιν συμμετέχει στήν ελετή τν Θεοφανείων . E4
ρετε είναι ή παράδοσίς του . Παραμένει πιστός στά
Εθιμον έδήλωσε ό έκπρόσωπός του , ΝΤμίτρι Πεσκ .
Ο Ρσσος Πρόεδρος τν πρασμένη χρονιά βρισκό
ταν σέ συνέδριο στό Βερολίνο καιί δέν είχε τιμήσει τό
Εθιμο . Φέτος όμως βούτηξε τρείς φορές στό όνομα
του Πατρός και του Υίουκαι του Άγίου Πνεύματος.
Αύτήν την έπίπτωση Τουκορωνοίού δέν τήν φανταζόταν κανείς Στό Τέξας όμως μιά οίκογένεια κόντεψε νά αεί ζωντανή , διότι τά μέλη της είχαν χάσει τήν όσφρησή τους έξ αίτίας τής άσθενείας. Έτσι
δέν μπορούσαν νά μυρίσουν τους καπνούς και δέν
άντελήφθησαν Τις φλόγες που είχαν Τυλίξε Τό σπίτι
τους Ή 17χρονη Μπιάνκα Ριβέρα ήταν Τό μοναδικό
μέλος Τήςοίκογενείας, πτού δέν είχε κολλήσει τόν κορωνοϊό καί δέν είχε πάθει άνοσμία. Ή κοπέλλα είδοποίησε τά άλλα Τρία μέλη Της οίκογενείας καί τούς
βοήθησε νά βγουν Τρέχοντας άπό τό σπίτι.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Περί τουκάενάως καί έλευθέρως έγκληματείν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
που έγινε γύρω άπό τήν ή ύπόθεση είχε τήν άνα- τής βαρείας σκοπούμενης
σωματικής βλάβης είναι
" φουσκωμένη". Το περιΠολύς ήταν ό θόρυβος κατάληξή της . Κατ ' αύτόν , Ίδίως διότι ή κατηγορία θά πούν πολλοί. Όχι, άλλά
δέν έπιβάλλονται ποτέ . Άν
σου συμβε στή δικηγορική πράξη σκίζεις τό πτυ13:00-15:00
νομική πλευρά του θέμα-μενόμενη έκβαση . Δέν
Tος του ξυλοδαρμού του
σταθμάρχη στόν σταθμό έκκρεμής ύπόθεση. Επειδή
του μετρό .
τή σχολιάζω γιατί είναι
"Δύο απ' όλα!ν
στατικό είναι κλασική πεοί- χίο σου . Αλλά και άν άκόμα συμβεί ή έκτιτέα ποινή
είναι έλάχιστην. . .
πτωση έπικίνδυνης σωμακότητας σς διαβεβαινω τικής βλάβης , Πλημμέλημα
μέ έλάχιστη ποινή 3 μήνες
όμως γράφουν περί άνηλι-.
Ό φίλτατος Πάνος Μπιτσαξή , άπό τούς μελετηρούς και έμπείρους νομι
κού, είχε προβλέψει τήν οί δράστες ήταν ένήλικοι.
Στόν τιμητικό τόμο τού
ύπεύθυνα ότι ή έκβαση θά
ήταν άκριβς ή ίδια καί άν
και μέγιστη 5 χρόνια. ΚΛ- καθηγητή Γιάννη Πανούση
Συνέχεια στήν σελ. 3
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγιαράκης
γα είναι τά πέντε χρόνια; >
21-1-2021