Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6880-12.274
00,50 ε
Για ορεινές και άλλες περιοχές
του Νομού Δράμας
Διευθετήθηκε
το πρόβλημα
με τον Ταχυ δρομικό
Κωδικό και το επίδομα
θέρμανσης
Κυκλοφόρησε το βιβλίο
της Δραμινής Αθηνάς Πρι μικίρη
Εκπαίδευ ση 4.0
-Μάθηση και δεξιότητες
του 21ου αινα
Επιχειρηματικές δεξιότητες
στην εκπαίδευσην
Στις "λευκές"
περιοχές
η Δράμα
στον χάρτη
του ΕΟΔΥ
Το Mobile School
της Ένωσης
Κυριν Δράμας
κταξιδεύε και πάλι
δίπλα στα παιδιά
Ψηφίστηκε στη βάση του ο προϋπολογισμός του Δ. Δράμας 2021 Ο αντι πρό εδρος του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρν Καυσίμων μιλάει στον Π.Τ.
Πέρασε η πρόταση για τη
Σε χαμηλό επίπεδο η κατανάλωση
μη χρηματοδότηση της ΔΕΚΠΟΤΑ
και τη λύση της επιχείρησης
Οι αντιδράσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευ σης για
τον προϋπολογισμό
πετρελαίου στο Νομό Δράμας
Γ. Γρηγοριάδης: Οι καταναλωτές θερμαίνονται και με άλλα καύσιμα
Αναίτια υψηλή και με αυξητικές τάσεις η τιμή του πετρελαίου
Του Θανάση Πολυμένη
ΝΑIΤIA υψηλή και
με ανοδιές τάΤου Θανάση Πολυμένη
/ΑΤΑ Πλειοψηφία
πέρασε ο προολογισμός του
1 την τιμή του πετρελαίου θέρΙ μανσης αυτή την ρα, ο αντ
1 πρόεδρος του Σωματείου
1 Πρατηριούχων Υγρν Καυσίμων Ν. Δράμας κ. Γιάννης
Γρηγοριάδης
Όπως επισημαίνει μλντας
στον Π.Τ.>ο κ. Γρηγοράδης,
η κατανάλωση πετρελαίου
θέρμανσης στο Νομό Δράμας
συνεχίζει να παραμένει χαμηλή αυτή την περίοδο . Αφ Δήμου Δράμας και ο πίνακας στοχοθεσίας για
το 2021. θα πρέπει να
σημεκωθεί ότ, ο προόπαλογισμός πρέπεινα
ψηφίζεται αναγκαστικά
εκτου νόμου, με όποες
εναλλακτικς προτάσεις
υπάρχουν , διαφορετικά
θα υπάρχει πρόβλημα.
Μπορε λοιπόν , οι δη
μοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης κ , είναι μάταιο , παρ' ότι ακούσαμε το
να εθεσαν τους προβληματισμούς τους δήμαρχο πρόσφατα να λέει ότι όλασπό ι νός επειδή μεν είχαν ήδη
να εξφρασαν τις έντονες σε κάποια ση- θα προχωρήσουν στο επόμενο τρίμηνον.
μεία διαφωνες τους , παp' άλα αυτά , επί
της ουσίας , ο προύπολογισμός για το θα πεpμέναμε αυτόν τον προύπολογ2021 του Δήμου Δράμας πέρασε .
Το σπουδαιότερο όμως σημείο , είναι κοινωνκό πρόσωπο του Δήμου μας , το
ότι πέρασε και η εναλλακτυκή πρότασηη οποία είχε ήδη περάσει από την Οκονομή Εππροπή ( αναλυτικά ρεπορτάζ μονο που είδαμε είναι τις ενσχύσεις nou
είχε δημοσιεύσει ο Πρωνός Τύπος- στς βάουμε εμείς στο συσσίτιο , στο Κοινω29 Δεκεμβρίου 2020 και στις 14 ανουα - νό Παντοπωλείο , με την εναλλακτική
ρίου 2021 ) -για την οριστική λύση της πρόταση την στοία καταθέσαμε και πάλι
ΔΕΚΠΟΤΑ
Όπως είναι γνωστό , η υπόθεση ακο - αμτα
λούθησε μια πολύμηνη διαδικασία και τελικά , μετά από την σύμφωνη γνμη της αναμορφσεις θα καταθέτουμε εναλλα δημοτυκής αρχής Μαμσάκου , και της πa - κτοές προτάσεις, έως ότου το πάρετε
ράταξης της μείζονος ανττολίτευσης απόφαση (σ.σ. η δημοτική αρχή ) , στε
Πάλη+ Ζωή , συμφωνήθηκε να μην ενσχυθεί πλέον ο προύπολογισμός της σετε τους δεκαιούχους του Κοινωνικού
ΔΕΚΠΟΤΑ και να παραμείνει ένα ανα γκαίο πόσο ια λεπουργικές δαπάνες και Σχολικν Επτρατν .
τη μεταφορά των 7 υπαλλήλων της και Project Δράμα 2020ν
των αρμοδιστήτων της στο Δήμο Δρα - άταξηςPro ect Δράμα 2020- κ. ΤσαμΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠT.
γεμίσει οι περισσότεροι με
την χαμηλή
σμένου Μαου του 2020, και
αφετέρου ετειδή οι ερισσότεροι απ' αυτούς ,
χρησιμοποιούν
άλλες πηγές για την
1 θέρμανσή τους , όπως
Εύλα και πέλετ.
Όπως τονίζει ο ίδιος
καπό πλευράς κατανά
λωσης και οε σχέση με
την περοινή αντίσταιχη
1περίοδο είμαστε χαμηλά μκας και α περιο
σότερα απ' αυτούς
1 που γέμσαν την άνοξη
Ι του 2020, είχαν ως δεύ
τερη λύση το πετρ
λαιο και ως ενεργειακή
1 πηγή χρησμοτοούν κυρίως ξύλα ή πέλετο.
Δευκρνίζει επίσης ο ίδιος, ότιη περσηή κατανάλωση
1 που έγνε τον περασμένο Μάο , να μεν ήταν αυξημένη , έχει αυξητικές τάσες. Σε σχέση με πέρσιγια την ατοχή ,
παρ ' όλα αυτά δεν ήτων για rρτη και κύρα ενεργειακή ητιμή είναι καλή , Παρ όλα αυτά όμως, θα πpέπεινα σκε λύση . κάποια που αχαν μσά ή άδεια καζάνα και είχαν φτούμε ότιπέρα τέτοα εποχή δεν είχαμε την υγεκονομική
εγκατάσταση πετρελαίου , βρήκαν ευκαιρία και γέμισαν . κρίση, δεν ίχαμε πανδημία και όλα λεπουργούσαν κανο Το κρατάνε όμως ως αποθήκη για έκτακτη περάττωση . νκά Τα πάντα βροκόντουσαν σε λεπουργία , τονίζρι δ
Αυτός είναι ο λόγος που είχαμε αύξηση στην κατανάλωση αίτερα.
πέρο , αλλά και για το λόγο ότι παρατάθηκε ο χρόνος Oως λέα , κφέτος όμως , για την εποχή, νομίζω ότι είναι
Η κατά πολύ το 2020. Κάποιο καταναλωτές nου θα έβαζαν ακρβό το πετρέλαιο . Ο κόσμος δεν έχει την άνεοη να m
Η φέτος για παράδειγμα , βρήκαν δελεαστική τμή και γέμ - νηθeί έχουμε και το πρόβλημα ότι έχουμε κλειστεί μέσα
σαν πέραν .
Φαίνεται όμως ότι ακόμα και η πανδημία και α συνεχό νοι
μενες καραντίνες επέτεναν ακόμα περισσότερο τα γενκότερα προβλήματα , και αυπό έχει αντίκτυπο και στο ούτε στηγμή άλο αυτότο διάστημα και σε γενκές γραμμές
χρο του πτρελαου θέρμανσης Όπως εξηγεί οκ. Γρη είμαστε στην πρτη γραμμή από στίτι σε σττι με τη δια
γοριάδης, στο σημείο που είμαστε σήμερα άλα παρa - νομή πετρελαίου.
μένουν άγνωστα . Δεν ξέρουμε τι χρήματα θα πάρει ο
κόσμος , πότε θα τα πάρει και το μοναδικό που γνωρέ
ζουμε, είναι ότι ένα μέρος των καταναλωτν ου καίε περάσει ένα μεγάλο χρονεκό διάστημα για να επανέλθει
πετρέλαο θέρμανσης , ξέρουν ότι θα πάρουν κάποια επ στροφήΥποστηρίζει ακόμα ότι, φέτος το πετρέλαο είναι ανατα τές .
του περαΟ κ. Χαρακίδης , τόνισε ιδιαίτερα όι
σμό της πανδημίας να είναι έντονο το
οποίο οφελει να έχει αυτή την περίοδο.
Δυστυχς άμως ούτε αυτό βλέπουμε . Το
αυξημένο , όχι για την χεμωνιάτικη περίοδο, αλλά κυ
ρίως για όλα όσα συμβανουν με την πανδημία και
την καραντίνα Όπως σημεκνε , το πετρέλαιο,
φέτος , έχω την εντύπωση ότι αδκήθηκε λίγο, με την
έννοα ότι ήταν μη αναμενόμενη , αναίτια η αύξησή
του Εν έμαστε μέσα στην κρίση και εν δεν ισορρόπησαν οι ακονομίες , παp όλα αυτά παραμένει
ακριβό. Τοπετρέλαο θέρμανσης είναι είδος πρτης
ανάγκης στη Βόρεα Ελάδα . Εσοδήματα δεν υπάρχουν , μεγάλο μέρος του πληθυσμού κιείται με επ
δόματα , οπότε σαφς και είναι δύσκολα και ο
κόσμος αναγκάζεται να στραφεί σε άλλη μορφή θέp αμφβάλουμε αν κάτι υλστοηθεί απ' όλα
Σημείωσε ακόμα ότι, στις επόμενες
να ενισχεται το συσσίτιο και να αυξήΠαντοπωλείου αλλά και ενίσχυση των
μανσης .
Αυτή την ρα το πετρέλαιο βαδίει στα 0,85 λεπτά και
Μετη σειρά του , ο επεφαλής της πα
πούσης, σημείωσε ότι ο προϋπολογ
Από τη συζήτηση που έγνε στο Δημο - σμός έχει δύο σκέλη . Το ένα σκέλος είνα
ικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης το το πολιτικό και το άλλο είναι το λογ βράδυ της Δευτέρας 18 Ιανουαρου , ο στεκό. Οπως είτε , στο πολιπκό κομεπιεφαλής της nαράταξης-Πόλη+ Ζωή- μάτι, δεν μπορεί μια αντατολίτευση να
κ. Χαρακίδης , σημείωσε ότ eκτός από υπερψηφει έναν προύπολογισμά Και
τα nολλά ανεκτέλεστα έργα , την αδυνα - αυτό έχει λογική Εμείς, πολιτικά , δεν θα
μία είσπραξης των βεβαιωμένων οφει . μπορούσαμε να ψηφίσουμε τον προϋπολν, που θα μπορούσε να κάνει το Δήμο λογισμό , εφόσον καταψηφίσαμε το Τε
ακόμα πο εύρωστο , θα μπορούσε να χνικό Πρόγραμμα και ο λόγος που το
κάνει δράσεις περισσότερες , ούτε καν το
ποσό της ΣΑΤΑ, έστω και για μα χρονά φουμε τον προϋπολογισμό , είναι ότι ποδεν μπόρεeσε να το υλοποήσε .
Όπως είπε συγκεκρμένα , το να μλήσουμε για το Εθνικό Στάδιο , για το Kολυμβητήρο, για το στρατόπεδο Ανδρικά - αρχν.
και αναγκαστικά αρεταί άνθρωποι βρέθηκαν καθηλωμέ
Όλα εμείς στο χρο ων καυσίμων δεν έχουμεε κλείσει
καταψηφίσαμε και ο λόγος που καταψηλιτικά η δημοτική αρχή έχει αποτύχα να
εκτελέσει τεχνικά προγράμματα αλλά και
προϋπολογισμούς των προηγουμένων
Καταλήγοντας , τονίζει διαίτερα ότι, η διστακτικότητα
του κόσμου όσον αφορά την κατανάλωση , σαφς και θα
στην κανονικότητα. Οταν δεν υπάρχουν οκονομκά απθέματα , είναι παλύ δύσκολο να κινηθούν α καταναλωσελ.4η |
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα