Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) Η
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
20 Τανουαρίου 2021
Εύθυμίου όσίου του μεγάλου. Ζαχαρίου νεομ. του έξ Αρτης
Σελήνη 7 ήμερν ! Άνατολή ήλίου 7.37-Δύσις 5.35
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 9β
Αριθμ. φύλ .41862
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΗΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΑΤΗΝΙMΒΡΟ>
Βόμβες Δένδια γιά Λωζάννη
12 μίλια καί συμφωνία Βερολίνου
0 0λίνου
Επεκτεινόμεθα 12 μίλια καί άνατολικά της Κρήτης- Ισχύει ό νόμος Μανιάτη
για ύφαλοκρηπίδα Καστελλορίζου>
χωρικά ύδατα>- Δέν νοείται νά άσκεΐ πολιτική έν άγνοία του ΥΠΕΞή κ. Σουρανήν
κΟύδείς Ελλην Πρωθυπουργός θά διεπραγματεύετο
ζάννης κπερί έγγυήσεων στόν μή μουσουλμα- μονίμου άντιπροσπου μας Ελένης Θεοφίλη
στόν ΟΗΕ τόν Αύγουστο άλλά έγκατελείφθη .
κή διοίκηση και τήν προστασία τν προστων Καθς άργότερα κορυφαίοι Ελληνες άξιωμακαί της περιουσίας τους Προειδοποίησε μάλι- τούχοι ύπεστήριζαν δημοσίως σέ παρεμβάσεις
τους , δτι ή περιοχή στό Καστελλόριζο είναι
έκπληρωθουν τά ίστορικά δίκαια τν Τμβρίων. κάμφισβητούμενης δικαιοδοσίαςν όχι έπειδή
ή Τουρκίακαταπατά τόν νόμο Μανιάτη άλλά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ τέμπο στήν έλληνική έξωτερι - άπό τίς νέες άπειλές Τσαβούσογλου καί την έπί κή πολιτική δίδει την τελευταία έβδομάδα δ θεση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικν
Υπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας άποστέλλων συγκεκριμένα μηνύματα άποφασιστικότητος στήνΆγκυρα . Μετά τήν έπίσκεψή του
στήν Λισσαβνα κατά την διάρκεια της όποι
ας ό έπί κεφαλής τής έλληνικής διπλωματίας σιότητα τό κείμενο του χαιρετισμού του στήν
ξεκαθάρισε γιά πρτη φορά δημοσίως και μέ διαδικτυακή κοπή πίττας τν Ιμβρίων στίς
ένταση ότι τά χωρικά ύδατα και ή έννοια της
εύθιδικίας είναι έκτός διερευνητικν έπαφν ,
πού άρχίζουν την Δευτέρα στήν Κωνσταντινού- Τουρκία . Τήν κάλεσε νά μήν θεωρεί έχθρό
πολη, ό Υπουργός Εξωτερικν έπανήλθε χθές την Ελληνική Μειονότητα και την κάλεσε νά
μένέες βόμβες . Πρίν κάν συμπληρωθεϊ 24ωρο έφαρμόσει τό άρθρο 14 τής Συνθήκης της Λωνικό ίθαγενή πληθυσμό όσον άφορά τήν τοπιστόν Αρχιεπίσκοπο Ιερνυμο! Νωρίς τό πρωί
και πρίν μεταβεί στήν Βουλή νά μιλήσει γιά τ
νομοσχέδιο έπεκτάσεως τν χωρικν ύδάτων
στό Ιόνιο ό κύριος Δένδιας έδωσε στήν δημοστα έμμέσως και μένομικές προσφυγές γιά νά
Λίγο μετά δ κύριος Δένδιας μετέβη στό
Κοινοβούλιο όπου προέβη σέ νέες έντυπω - επειδη πρόκειται για μή όριοθετημένη περιοσιακές παρεμβάσεις . Πρτη και πλέον σημαντική ή έπαναφορά τής έλληνικής θέσεως
γιά τό έξωτερικό δριο τής έλληνικής ύφαλο- την υπό τον πρέσβη Παυλο Αποστολίδη έλληκρηπίδας βάσει του νόμου Μανιάτη. Ή θέσις νική άντιπροσωπία στίς διερευνητικές έπαφές
αυτή είχε ύπογραμμισθεϊ στήν έπιστολή της
17.1.2021 . Το ύφος τού Υπουργού σε αύτόν
τόν χαιρετισμό ήταν έξόχως αύστηρό πρός την
χή. Χθές όΎπουργός Εξωτερικν έπανέφε ρε τήν έλληνική θέση, δεσμεύων βεβαίως και
EΌΎτουργός Εξωτερικν
NKoς Δένδιας
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έχταχτος έσωτερικός
δανεισμός 2 δισ.
άπό τό Δημόσιο
Ή κληρονομιά άντίδοτο
στην άσυδοσία
Ίδού τί σημαίνει
όσεβασμός στήν σημαία
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ μας Θεόδωρος Τριανταφυλλόπου-μας τά τελευταία είκοσι χρόνια . Μέ μια προσθήκη έκπληξης όμως: Η καθ ' ήμας Δεξιά δανείζεται
άπό την Αριστερά τήν λέξη αλαϊκισμός , όταν και
νέντευξη που έδωσε τόν Μάρτιο του 2019ό (έκλι- αυτή νοιθει άμήχανη κάθε φορά που οί πλειοψηπν) Άγγλος φιλόσοφος και συγγραφέας Ρότζερ φίες τήν προσπερνουν. Ή Δεξιά έπίσης στίς ήμέΣκράτον στήν γαλλική έφημερίδα Le Figaro (στήν ρες μας μάχεται τήν κληρονομιά άπεμπολντας
Εύγενία Μπαστιέ) μέ θέμα τήν Άριστερά καί τούς ένα κατ' έξοχήν όπλο της για τήν διατήρηση τής
λογίους της . Αφορμή άποτέλεσε ή κυκλοφορία κοινωνικής συνοχής και την ένίσχυση της κοινωτου βιβλίου του στά γαλλικά γιά την έλίτ τής Νέ - νικής δικαιοσύνης. Μέ όρατό τόν κίνδυνο νά προας Αριστεράς . Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο και κύψει στό μέλλον μιά μεγάλη άκροδεξιά σεπολλά
δημοσιεύτηκε ή συνέντευξή του άμφιβολία δέν μικρά κομμάτια , ύπερδιψήφια στό άθροισμά της.
ύπήρχε καμμία: Όσα έλεγε ό διάσημος έπίμονος Μέ όρατό τον κίνδυνο έπίσης νά πραγματοποιηθεί
συντηρητικός άφοροϋσαν και τήν καθ ' ήμάς Αρι- υπό συνθήκες άπλής άναλογικής ή έξοδος του Μεστερά. Όχι μόνο την γαλλική . Μετά δύο χρόνια σολογγίου άπό τά κόμματα έξουσίας. Αντί άρθρου
λοιπόν , σήμερα Σκράτον. Άκολουθούν άποσπάλος άπό τό Αίγιο είχε τήν καλοσύνη νά μου στεί
λει σέ μετάφραση του Εύάγγελου Νιόνιου μιά συΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΕΣ άνάγκες χρηματοδοτήσεως τν μέτρων κατά της πανδημίας δδήγησαν τό έλληνικό Δημόσιο
στήν άπόφαση να άντλήσει αίφνιδιαστικς 2 δισ, μέσω ίδιωτικής τοποθετήσεως 30ετν όμολόγων σέ δύο έλληνικές
τράπεζες , Επί της ούσίας προχρησε σε
έσωτερικό δανεισμό μέ άνταλλαγές όμολόγων μέ δύο τράπεζες , την Εθνική και
την Πειραις, άνοίγοντας έκνέου τήν περυσινή έκδοση 30ετν τίτλων.
( σελ. 5
Συμφνως πρός τό πρακτορείο
Reuters , σχετική άπόφασις έδημοσιεύθη
Φτιάξτε
φυλακές
όμως και μετά άπό όλα όσα έχουν συμβεί στήν πατρίδα μας , νομίζω ότι άφορουν και τήν καθ ' ήμας σματα άπό τήν ένδιαφέρουσα συνέντευξή του ή
όποία δημοσιεύτηκε μέ τόν τίτλο Εύαγγελιστές
άποτελεί τόν πρτο δανεισμό της χρας
Δεξιά. Δέν θά έπεκταθ πολύ.
χωρίς Θεό , κηδεμόνες του λαούν.
Ο όρισμός που δίδει ό Σκράτον γιά τόν συντη
ρητικό καί τόν δεξιό πολίτη, ή άνάλυση πού κάνει για τό πος ή ύπεράσπιση της κληρονομιάς και τήν αίσθηση ότι άνήκει σέ κάτι πού κληρονόμητης ταυτότητας των Εθνν είναι ό μόνος δρόμος
για να μπεί φραγμός στήν άσυδοσία της άνεξέλε- σφαίρα άγάπης. Η άριστερά άντιστοιχει σέ διαφογκτης άγοράς και του καταναλωτισμού , ή άποκά- ρετικό τύποχαρακτήρα. Δέν βλέπει τήν ταυτότητά
λυψη πού κάνει για τό πως ή Αριστερά έπινόησε της μέ ορους κληρονομικν προσηλσεων , άλλά
τήν έννοια του λαϊκισμού- όταν οί πλειοψηφίες μέ όρους έμπειριν πού έπεκτείνουν τήν έλευθετήν προσπερνοϋσαν , όλα αυτά άρκουν για νά έξη- ρία και παρέχουν ίσα δικαιματα σέ όλους. ( . .)
γήσουν πολλά άπό όσα συμβαίνουν στήν πατρίδα
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ο μέσος δεξιός άνθρωπος (όπως έγ) έχει
του Στάθη Κεφαλούρου *
σε : έθνος , θρησκεία , έθιμα, οίκογένεια. Είναι μιά
ΦΤΙΑΞΤΕ φυλακές. Το ξέρω, δέν
άκούγεται ραίο . Είδικά όταν έκφέρεται άπό κάποιον που συχνά αύτοπροσδιορίζεται ς άναρχοδεξιός
καί έχει φίλους άναρχικούς . Άλλο
όμως οί προσωπικές προτιμήσεις
και άλλο ή μεγάλη κοινωνία, γιά τήν
όποία νοιάζεσαι και άρθρογραφεΐς.
Η Εστία> καί
δκ.Άδωνις Γεωργιάδης
( σελ. 3)
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Το άρθρο αυτό έρχεται ς συνέ
χεια στό έξαιρετικό άρθρο του κ. Κοττάκη για τήν κατάρρευση των θεμελίων την προηγούμενη έβδομάδα.
Είναι άλήθεια-τήν όποία συνυπογράφω καί ς δικηγόρος-πς όλοένα και λιγότεροι έγκληματίες περνουν τελευταίως το κατφλι των φυλακν . Δέν θά έξετάσουμε έδ τό
σκανδαλωδς ύπέρ του κατηγορουΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μόνιμη ή τηλεργασία
στό Δημόσιο
Κακούργημα
ή κακοποίησις ζων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Καί όμως δέ πρόκειτα γιά κνηματογραφική τα
νία Έπί τρείς όλόκληρους μήνες κρυβόταν ένος άνδρας
στήν ζνη άσφαλείας Του διεθνούς άεροδρομίου '
Hare του Σικάγο έπειδή φοβόταν νά πετάξει στήν
Τνδία καί νά περάσει έκί τήν πανδημία του κορωνοίού!
0 36χρονος Αντίπα Σίγκ συνελήφθη καί του άπηγγλθησαν κατηγορίς γιά παράνομη είσοδο σέ προστατευόμενο χρο του άεροδρομίου και κλοπή ο
Σνγκ είχε φθάσει στό άεροδρόμιο Ο Hare μέ πτήση
άπό Τό Λός Αντζελες στίς 19 Όκτωβρίου καιί έκτοπε
ζούσε έκχωρίς νά τόν άντληφθεί κανείς Έγινε άντιληπτός όταν ύπάλληλοι της United Airlines Τόν πλη
σίασαν καί του ζήτησαν τήν ταυτότητά του . Έκεινος
κατέβασε τήν μάσκα προστασίας πού φορούσε καί
τους έδειξε μιά τουτότητα ύπαλλήλου του άεροδρομίου που φορούσε περασμένη στόν λαιμό του . Μόνον
πού ή ταυτότης άνήκε σ' έναν άλλο ύπάλληλο , πού
είχε δηλσε άπό Τις 26 Όκτωβρίου τήν άπλειά της.
Κατά τάλοιπά ς πρός τήν άσφάλεια, τά άμερικανκά άεροδρόμια θεωρούντα κάστακοίν ..
ΣΧΕΔΟΝ BΕΒΑΙΟΝ είναι ότι πολλές πρακτικές πού
uiοθετήθηκαν έν μέσω πανδημίας, κυρίως στόν έργασιακό τομέα, θά συνεχίσουν νά ύφίστανται-ένδεχομές
νως μέ κάποιες τροποποιήσεις-και μετά την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Μία έξ αυτν είναι και ή τη
λεργασία . Σέ όρισμένους τομείς του Δημοσίου φαίνεται
ότι ή τηλεργασία έχει φέρει ίκανοποιητικά άποτελέ
σματα , γεγονός πού δέν άφήνει άσυγκίνητο τό Μέγαρο
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ άλλαγές πρόκειται νά έπιφέρει τό νομοσχέδιο γιά τά ζα συντροφιάς. Η σημαντικτερη
είναι ότι δ βασανισμός τν ζων θά τιμωρείται ς κα
κούργημα. Ο Πρωθυπουργός, γνωστός για τά φιλοζω
κά αίσθήματά του, άνεκοίνωσε ότι στό'Υπουργικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου θά έγκριθούν οί βασικές άρχές
του νομοσχεδίου , Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις μέ
φιλοζωικές όργανσεις , οί όποίες δέν πρόκειται νά
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΌΤιτσάνης ό Χατζιδάκις, ό Λόρκα καί ό Μπάχ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Είδα άρκετά δημοσιεύ- στιγμές τis όποίες πέρασα κάποια βράδυα στό Χάρα-ήταν ή Αχάριστην καί πόματα προχθές , 27η έπέτειο
του θανάτου του Βασίλη λέ, δυστυχς-όταν ό καλός τήν εύκαιρία νά τού π νεφιασμένη Κυριακή) του ..
Τσιτσάνη, του άνθρπου συνάδελφος Γιργος Κοντο
ό όποίος έχει γράψει σπουδαiες μουσικές και έχει όμορφύνει τήν ζωή μας.
κοντά του-όχι τόσες πολμαν τής Καισαριανής είχα
σο μουσικά γεμάτη ή Συν13:00-15:00
Γιατί βάζετε συχνά τήν λέ. Όνομάζονται αίπποπόταμοι τής κοκαίνηςν καί
άνήκαν κάποτε στόν Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο διαβόηTο βαρνος τν ναρκωτικν είχε είσαγάγει λαθραία
Τέσσερα Τεράστια θηλαστικά στά Τέλη τής δεκαετίας
του 1980 Τά περισσότερα ζα έπέστρεψον στίς χρς
προελεύσες του , άλλά οί τίσσερεις ίπποπόταμοι Τό
έσκασαν και έτοτε άναπαράγοντα μέ άνεξέλεγκτους
ρθμούς . Σήμερα είνα 80ή 100 καί όμως σέ 20 χρόνια
Βά έχουν φθάσει τους 1.50.
πόσο άγάπησα την μουγιάννης, σέ συνεννόηση μέ σική του , πόσο κέψαχναν ξη "τρελή" στούς στίχους
Δύο απ' όλα!
τον άείμνηστο Μιχάλη Πα- τίς μελωδίες του στό πιάνο
παδόπουλο, τον κατέβαζe
σας , όταν άναφέρεστε σέ γυναίκες ; τόν είχα ρωτήσει
( μέ παρότρυνση του Κοντογιάννη ) . Επειδή ή γυναίκα
και έπιχειρούσα νά τίς διαΈπιτρέψτε μου σήμε- νωρίς τό πρωί στόν Πειραιά , σκευάσω , άναζητντας τόν
ρα νά άναφερθ σέ έκείνον,
στήν μουσική του , στίς κής Έκε , λοιπόν , όπως και χεία τζάζ , πόσο τρυφερή
ο Κστας Γιawoυλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
σέ μιά καφετέρια τής Πειρα - τρόπο νά προσθέσω στοΣυνέχεια στήν σελ. 6
20-01-2021 .