Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακτρίξευν Δημοηραστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7265
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
ορεινν και
μειονεκτικν
περιοχν
- Νέα ηληρωμή για
όσουs δεν nληρθηκαν
τον Δεκέμβρο
Δρομολογείται
ρεκτιφιέν στη ρύθμιση
για τα κορωνο-χρέην
στην εφορία
Έρχεται νέα ρύθμιση όσους έχουν πληγεί
περισσότερο από την
οικονομική κρίση , θα
αναγνωρίζεται -στο
χευμένα- το δικαίωμα
χορήγησης περισσότε
Νομοθετική ρύθμιση ρων δόσεων . Όσο μεθα βελτισει την ή δη γαλύτερη η ζημιά ποu
έχει γίνει , τόσο μεγα
λύτερος θα είναι και ο
αριθμός των δόσεων
σεων μεταθέτοντας που θα προσφέρεται
στον οφειλέτη για να
αποπληρσει τα χρέη
του . Έτσι , η επιχεί .
ρηση που θα έχει υποστεί μείωση εσόδων
κατά 50% μέσα στο
2020 , θα έχει το δ καίωμα να πληρσει
και σε περισσότερες
δόσεις των συσσωρευμένα χρέη της συγκρι τικά με μια επχείρηση
η οποίa θα εμφανίσει
μείωση εσόδων 10% ή
ληξιτρόθεσμων ,οφε .
στην εφορία για
| τα χρέη που δήμιουργήθηκαν κατά τη διάρ.
κεια της πανδημίας.
Στις 29 Ιανουαρίου
μαζί με
των επδομάτων του
ΟΠΕΚΑ θα πληρω .
θούν και 2.978 δικαιούχοι
επιδόματος ορεινν
και μειονεκτικν περιοχν 2019-2020.
Σύμφωνα με πληρο
συνέχεια στην 11
ληρωμή
ψηφισμένη ρύθμιση
των 12 άτοκων ή των
24 χαμηλότοκων δό.
την ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης
και αυξάνοντας τον
αριθμό των δόσεων
βάσει των οποίων θα
μπορεί να αποπληρωθεί το συσσωρευμένο
χρέος.
Οι 12 άτοκες ή οι 24
έντοκες δόσεις ( με
επιτόκιο 2,5% ) θα αποτελούν τη "βάση- η
οποία θα ισχύει για το
σύνολο των οφειλετν.
λήξουν μέσα στις επό και από τους θεσμούς μενες εβδομάδες . Τα
επχειρήματα της ελπέζουν τα όποια μέτρα ληνικής πλευράς είναι
πολύ συγκεκριμένα:
1. Όταν αποφασιζόταν η ρύθμιση των 12ή
24 δόσεων , δεν είχε
προκύψει ζήτημα δημι ουργίας νέων φορολουποχρεσεων
σε εκκρεμότητα μέχρι
συνέχεια στην 10
μπορεί να περάσει.
οι οποίοι συστηματικά
άδωρον;
Οι επιχειρήσειs
γυρίζουν
την πλάτη στην
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 5
διευκόλυνσης λαμβά νονται να μην επηρεά.
ζουν την κουλτούρα
πληρωμν.
Οι συζητήσεις με
εκπροσπους
των δανειστν έχουν
ήδη ξεκινήσει επί τυ
Ωστόσο ,
20% . Η λογική αυτή θέματος και θα κατα.
Μικρή
ανάσα- για
το λιανεμπόριο;
τον Οκτβριο
Την πλάτη στην Επιστρεπτέα Προκατα βολή 5 φαίνεται πως
γυρνούν πολλές επιχειρήσεις,
καθς,
ελάχιστα 24ωρα προτου εκπνεύσει η διο ρία για την υπο βολή
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9