Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ .
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΛΟΓΑ ΤΑΝ ΑΥΣΤΗΡΑΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
των εορτν, εν η tnaνηλθav χθες τα χθούν και naλi neλάτες vοnεπουργία των κατα Χθες η κiίνηση στην στηματων γίνετα με συ
στηρους κανόνες και με
τον φόβοόυ μηορεί ανά
s λειτουργία εna - στουν για να υnoo .
εμπορικα κατα
στήματα της nρe . κεντρική αγορό της Πρ .
βεζος μετά ano δίμηνη βεξος ήtαν σε μέτρια ε
καραντίνα Τα καταστή. ninεδa
ματα nροετοιμάστηκαν
καθ, όλη tn διάρκεια μηορεί να ουγκρι0εί με στήματ .
Eαββατοκύρισκο όλες χρονιές, κα0ς n.
npοκειμένου να ετοιμα . δη έαι αeεί η ηερίοδος
FAMOUS
Tinoτa βεβοο δεν τεβόουν ρολά τα κατ .
Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετν
Των χωρν του covid-19 Manage ment Group
|διάσκεψη των ηγετν
| των χωρν του 0VIDManagement
Από το κακό στο χειρότερο n διαχείριση
των Ζων από τον Δήμο!
Κύριε Γεωργάκο δεν Πάει άλλο .
Ένα ενδιαφέρον περιστατικό με ηpωταγωνιστή τον χρήστο Σταίκούρα ανα.
δείχθηκε , στο onoίo ο υnouργός οικο
νομικν . κάλεσε ο ίδιος npaίtες npo Αnό to κακό στο χειρο .
τερο οδεύει η αντιμετn .
ση των ζων αnό την Δη .
μοτική Αρχή . Πέραν της
άθλιας κατάστασης nou
βρίσκεται to Καταφύγιο
Νεοχωρίου, φαίνεται ότ
ανέκυψν σοβαρά προ βλήματα και στο θέμα της
κειμένου να συζητήσει μαζί τους nροβλήματα nou αντιμετηιζαν με το ηρ .
γραμμα "rέφυρ .
σίτισης των ζων.