Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βυκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΠΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6880-12.273
0,50 ε
| Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχη
Αγροικής Οικονομίας στον n.Τs
|Προσπαθούν να διορθσουν
το λάθος του ΟΣΔΕ
για να απο ζημιωθούν
οι παραγωγοί πατάτας
στο Νευροκόπι
411 συνολι κά
τα εμβόλια μέχι
και το Σάββατο
σε ηλικιωμένους
συμπολίτες μας
άνω των 85 ετν
| Αντιπεριφερειάρχης Δράμας
Καθ' όλα έτοιμο
το Χιονοδρομικό
Κέντρο Φαλακρού
Δράμας
Δόξα Δράμας
Αδικο μια ομάδα που
δεν έχει κανένα χρέος
με πεντακά θα ρα
οικονομικά στοιχεία
να μην μπορεί να αγωνιστεί
στο πρωτάθλημα ..
Άνοιξε χθες και η αγορά της Δράμας
Ζεστό χρή μα στην αγορά της Δράμας μέσω επενδύσεων του Leader
Στηρίζουμε τις τοπικές
επιχειρήσεις για να παραμείνει
ο τόπος μας ζωντανός
Υπέγραψαν οι πρτοι 9 επιχειρηματίες
από τους 53 που εντάσσονται
στο CLLD Leader N. Δράμας
Παπαδόπου λος: Μπαίνουμε σε οικονομική πανδημία...>
ΦΩΤΟ Π.Τ.
νοιξε χθες η αγορά και στο νομό τήσουμε ανοκτή , στε όταν αλοκληρω
της Δράμας , έπεπα από την άρση θεί ο εμβολιασμός εντός του 2021, να
των μέτρων και οι πρτου κατανα- επιστρέψουμε στην κανονικότητα .
λωτές έκαναν από νωρίς την εμφάνισή
τους . Σίγουρα , το κρύο δεν ήταν σύμμα - συνανθρπους μας προστατεύοντας την
χος στην έξρδο των καταναλωτν για τα υγεία τους
πρτα ψνα , ωστόσο ηαγορά στο κέντρο της πόλης της Δράμας και όχ μόνο ρίζουμε την τοπική μας ακονομία . Εύχοπαρουσίασε μια σχετική κίνηση
Τα καταστήματα ήδη έχουν μπει σε κα και καλές δουλειές σε όλους-.
θεστς εκπτσεων , γεγονός που θα Το μήνυμα του Εμπορικού Σuλλόγου
προσελκύσει περισσότερο κόσμο , καθς Δράμας
η αγορά ήταν κλειστή δυο εβδομάδες Ο Επορικός Σύλλογος Δράμας, από
μετά τις γιορτές , περίοδο κατά την οποία την πλευρά του τονίζει ότι ο κόσμος θα
η ίνηση δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.
Το σίγουρο είναι ότι οι καταστηματάρ- σεις και να τηρήσει όλα τα υγειονομικά
χες έχουν ανάγκη από την στήριξη των μέτρα για να παραμείνει
καταναλωτν στην ταπική αγορά περισ - χτήν.
σότερο από Ποτέ , καθς θα πρέπει σιγά
σγά να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθ- θητο άνογμα στο λιανεμπόριο είναι
μού .
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δρά - νηση να ανακοιννει το πλαίσιο με το
μας , κ . Στέφανος Γεωργάδης, τόνσε γα
την επανεκκίνηση της αγοράς ότι: Από ταστήματα .
χθες έχουμε την επανεκκνηση στην λει τουργία της αγοράς με τα καταστήματα σει" τις τοπικές οικονομίες , όπως έγνε
λιανικού εμπορίου , τα κομμωτήρια και και στη Δράμα , με την ελπίδα πλέον να
κάποωων ακόμη υπηρεσιν.
Χαιρετίζουμε ως πολλή θετική την από - οικονομικές ζημιές που προκάλεσε η
φαση της Κυβέρνησης και του Υπουρ - πανδημία.
γείου Ανάπτυξης, ιδιαίτερα τρα που
εναι μια κρίσιμη περίοδος , για τον εμπο - θεση, στε η τοπική οικονομία να δείξει
ρικό κόσμο , αυτή των χεμερνν εκπτ σημάδια ζωής: Να τηρηθούν τα υγειονο
Τηρούμε τα μέτρα , σεβόμα στε τους
κρατάμε την αγορά μας αναικτή , στηΦΩΤΟ Π.Τ.
μαι με την επανεκκίνηση Καλή Δύναμη
Ψυχή , μεταποίηση και εμπορία αγροτικν προϊόντων,
βιοτεχνία , οικοτεχνία , και παραγωγή ειδν μετά την 1η
μεταποίηση, παροχή υπηρεσιν για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων της περιοχής , πολυλειτουργικά αγροκτή ματα και δασοκομικές τεχνολογίες Κάτω από τους ανω .
τέρω τομείς υπάρχουν επενδύσεις όπως : εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής , τουριστικές επενδύσεις καταλυμάπουί στην των , αναψυκτηρίων και θεματικν πάρκων , ονοπαιεία .
συσκευαστήρια φρούτων κα λαχανικν , μονάδες παρα ΦΩΤΟ Π.Τ
Του Θανάση Πολυμένη
-0 ΠΡΩ της Δευτέρας 18 ίανουαρίου , υπεγράφησαν οι πρτες 9 συμβάσεις επιχειρηματιν του
1 Νομού Δράμας , από το σύνολο των 53 που εντάσ σονται στο CLLD LEADER.
Οι επχειρηματίες , συναντήθηκαν χθεςΤ
atθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακης γωγής χυμν και αλλαντικν , βιοτεχνίες χάρτινων και
Ενότητας Δράμας , υπό την παρουσία του προέδρου της πλαστικν συσκευασιν , παραγωγής σκυροδέματος και
Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας ΑΕ που χερίζεται το
LEADER και αντιτεριφερειάρχη Δράμας κ. Παποδό- κατασκευης μηχανημάτων και μεταλλικν κατασκευν,
πουλο , καθς και 1
ρείας κ . Χατζόπουλο .
οον αφορά τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα κατατέθη- ας ηλκωμένων αλλά και ιατρεί .
Η καν και αξιολογήθηκαν 87 προτάσεις συνολικού προ - Τκά σήματα , τα οποία θα λεπουργήσουν επικουρικά
oπολογισμού 19.949213,79 ευρ και δημόσιας των μεμονωμένων επιχειρήσεων αναφορικά με την του δαπάνης 11 652.710,64 ευρ και έλαβαν απόφαση έν1 ταξης 53 προτάσεις συναλικού προϋπολογισμού ριστική ανάπτυξη , τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανό11.668.230,52 ευρ και δημόσιας δαπάνης 6.60797052 τητας των επιχειρήσεων και τη σύνδεση της
ευρ . Για να εππευχθεί η ένταξη τόσων noλλν έργων ανεπιστημιακής έρευνας με την τοπική επιχειρηματπικό .
εξασφαλίστηκε γενναία επιλέον χρηματοδοτηση Παποδόπουλος: Μπαίνουμε σε οικονομική πανδη3.536.910 ευρ, που συνιστά μια αύξηση της τάξης του
115%. Επιλαχούσες παραμένουν 23 προτάσεις προϋπολονσμού 5.088.687 3852 ευρ και δημόσιας δαπάνης πρέπει να σημεκοθεί ότι τηρήθηκαν όλα οι κανόνες κι
3.002.509 ,98 ευρ.
Θα καταβληθεί προσπάθεα να εξασφαλιστούν οι επιπλέον πόροιστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα όες οι φερειαρχης κ . Πaπαδόπουλος , ζήτησε από τους επιχε
θετικά αξιολογημένες επενδυτκές προτάσεις συνολκής δηλαδή Τς εργασίες για τς επενδύσεις τους , στε να
Δημόσιας Δαπάνης 9.610.480,32 ευρ .
Τα έργα που εντάχθηκαν αφορούν σε δάφορους το - μπορέσουν να αναθερμάνουν και την δια την αγορά.
μείς της οικονομίας , όπως διαμονή , εστίαση και ανα πρέπει να στηρίξει την τοπικές επιχεφή
Δράμα "ανο
Αναλυτικά , η ανακοίνωση: Το πολυπόπλέον γεγονός από χθες , με την κυβέρδευθύνοντα σύμβουλο της Ετα- βοτεχνα ωοτροφν , συνεργεία οχημάτων , εδαφολογκά εργαστήρια , μονάδες φυσικοθεραπείας και φρονοποίο θα λειτουργήσουν και πάλι τα καΕντάχθηκαν επίσης δράσεις κατάρτισης και συνεργ περιοριστούν σε ένα βαθμό οι τεράστιες
Υπάρχει όμως μα απαρατητη προύπό α ναι
τητα.
μικά μέτρα από όλους. Καταστηματάρ χες και πελάτες . Αυτό άλλωστε
μία .
Κατά τη μκρή τελετή των πρτων 9 υπογραφν , θα
σεων.
Όμως τρα είναι και η ρα να τηρή
σουμε αυστηρά τα μέτρα όλοι μας, για επισήμαναν καιοι εκπρόσωπα του εμπο
να μην επανέλθουμε στα lockdown , που ρικού κόσμου . Αν από σήμερα δείξουμε
ήσαμε ήδη δύο φορές από τις αρχές σημάδια χαλαρότητας και δεν προστατου 2020.
Έμπορο, επαγγελματίες , καταναλω - νομού Δράμας , τότε σύντομα θα ενταχ
τές, όλοιπρέπει να σεβαστούμε τους κα - θούμε στις "κόκκινες" περιοχές και θα
νόνες που προβλέπει η επανεκκίνηση της γυρίσουμε πίσω στο Συνέχεεα καθεστς
αγοράς . Μόνο έτσι μπορούμε να την κρα - περιορισμν .
τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοίού . Ο αντιπερτεύσουμε την υγειονομκή εκόνα του
ρηματίες να ξεκινήσουν από αύρο κόλας , σήμερα
| σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα