Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τρίτη
19 Τανουαρίου 2021
Μακαρίου όσ . του Αίγυπτίου. Αρσενίου Κερκύρας
Σελήνη 6 ήμερων Ανατολή ήλίου 7.37-Δύσις 5.34
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καιβορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 8β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 5β.
Αριθμ. φύλ. 41861
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΙΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΣΤΕΛΕΧΗΣΕ ΑΤΥΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΜΕ
Τέλος στίς άναστολές συμβάσεων μετά
το έλλειμμα μαμμούθ τν 18,2 δισ. εύρ!
Το Ύπουργείο Οίκονομικν θά σταματήσει νά καταβάλλει τίς μισθοδοσίες ίδιωτικν
έπιχειρήσεων καί λοιτά έτιδόματα-Έπιχείρησις άποσωληνσεως τής οίκονομίας
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΑΚΟ τέλος τν άναστολν
συμβάσεων έργασίας άκόμη και άπό τόν
ου. Συγκεκριμένως, άφήνουν άνοικτό τό
ωτικού τομέως, τν όποίων συνεχίζεται ή
ρων μηνν στήν οίκονομία άναλόγως πρός βερνητικής στρατηγικής όσον άφορά την
ένδεχόμενο άπό τόν έπόμενο μήνα οί άνα- άναστολή λειτουργίας τους μέ έντολή δη- τήν πορεία τν έμβολιασμν, οί παρεμβά - διαχείριση τν παρενεργειν της πανδησεις θά είναι πιο στοχευμένες, δέν θά έχουν μίας έδωσε άντατος παράγων του " Υπουργείου Οίκονομικν τονίζοντας ότι φέτος
θά είναι καλύτερη χρονιά άπό δ,τι τό 2020.
θά είναι μία χρονιά πού χρειάζεται μέτρο
για νά μπορέσουμε νά διαχειριστούμε τή
έπόμενο μήνα όδηγούν τά περιορισμένα στολές συμβάσεων να άφορουν άποκλει - μοσίας άρχής και προέρχονται άπό τούς
δημοσιονομικά περιθρια για μέτρα στη
στικς τίς κλειστές έπιχειρήσεις καί όχι κλάδους του τουρισμού , έποχικής ή μή όριζόντιο χαρακτήρα και θά άφορούν έκεί
νους πού εύρίσκονται σέ δυσμενέστερη θέ
ση συγκριτικς πρός τούς ύπολοίπους .
ρίξεως, άλλά κυρίως ή άνησυχία του οίκο- τούς πληττομένους κλάδους τής οίκονομί-λειτουργίας , τν άεροπορικν και άκτοας. Στήν ίδια λογική κινείται και ή άπόφα - πλοϊκν μεταφορν, τν χερσαίων μεταφορν έπιβατν, του έπισιτισμού, του πολιτισμού καί του άθλητισμού καθς και κά
θε άλλου κλάδου πού πλήττεται σημαντι 3
νομικού έπιτελείου νά μήν ξεπεράσει τό
έλλειμμα το 3,8% του ΑΕΠ-όπως προβλέπει ό Προϋπολογισμός-τήν ρα πού μή του ΦΠΑ γιά τόν μήνα Ιανουάριο, όπως
τό 2020 έκλεισε μέ έλλειμμα μαμμούθ 18,2 συνέβη τόν περασμένο Νοέμβριο και ότως
δισ. εύρ . Λαμβάνοντας ύπ όψιν καί τήν άνέμενε ή άγορά .
έπαναλειτουργία της άγοράς, θά άξιολογηθεϊ ή παράτασις μέτρων τύπου άποζημισε
ων είδικου σκοπού τόν Φεβρουάριο, άναφέρουν τηγές του οίκονομικού έπιτελεί - μένους σέ έπιχειρήσεις-έργοδότες του ίδισις νά μήν ύπάρξει κπάγωμαν στην πληρωΤο σχέδιο τν μέτρων στηρίξεως δέν
έχει όριστικοποιηθεί καί θά έξαρτηθεί μετάαβαση άπό μία περίοδο πού τό κράάπό τίς έξελίξεις στήν ύγειονομική κρίση ,
τος έπρεπε νά στηρίξει τή δραστηριότητα τν έπιχειρήσεων καί να κρατήσει τίς
θέσεις έργασίας ζωντανές σέ μία περίοδο
πού τό κράτος θά πρέπει νά περάσει στή
στήριξη της άνακάμψεως της οίκονομίας
κά, βάσει ΚΑΔ, όπως θά καθορισθοϋν μέ την πορεία τής οίκονομίας και τίς άνάγκες
Δέν άποκλείεται νά έπανέλθει τό μοντέ
λο πούίσχυε πρίν άπό τό δεύτερο Ιockdown,
ήτοινά άφορά άποκλειστικς τους έργαζο-ν
νέα άπόφαση άπό τό Υπουργείο Οίκονομικν . Το μόνο βέβαιον, ότι παρά τό γεγονός δτι τό οίκονομικό έπιτελείο έπισημαίνει ότι θά ύπάρχει στήριξις τριν ή τεσσά πού ύπάρχουν . Βασικτερος λόγος είναι
έάν ύπάρξει ένα τρίτο lockdown, ένω κάθε κίνησις πρέπει νά γίνεται τήν κατάλληλη χρονική στιγμή . Το στίγμα της νέας κυΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στίς καλένδες
τό ραντεβού
Μητσοτάκη - Έρντογάν
Η σιωπηρή συμφωνία
Λεηλάτησαν τό έλληνικό μνημείο
πεσόντων του Α ' Παγκοσμίου
Πολέμου στήν Λιέγη
ΜΕ τούς χειρότερους οίωνούς βαδίξετή χρα πρός τις διερευνητικές έπαφές μέ τηνΤουρκία λόγω τν έντεινομένων προκλήσεων άλλά και της άδιαλλαξίας πού έπιδεικνύουν Τουρκοι άξιωματούχοι . Οι Τουρκοι κατηγορούν τούς
"Ελληνες δτι κάνουν στρατιωτικές άσκήσεις όπου θέλουν στό Αίγαίο, άρνούνται
νά άναγνωρίσουν τήν τουρκικήν μειονότητα στήν Θράκη, θέλουν δικό τους τό
Καστελλόριζο, έν στό στόχαστρό τους
Η μπήκε καίό Άρχιεπίσκοπος Αθηνν κ.κ.
Τερνυμος μέ άφορμή τίς δηλσεις του
γιά τό 'Ισλάμ. Κατά συνέπεια ή έλληνική
Κυβέρνησις δέν προτίθεται να άσχολη θεϊ μέ την πρόταση του Ερντογάν νά συναντηθεί μέ τον Ελληνα Πρωθυπουργό .
ΕΚΛΟΓΩΝ έπαγγελματικής διαστροφής παρακο- ράπράγματα, ή χροιά της φωνής του είναι άσθενής.
λουθ πάντοτε μέ προσοχή τίς συνεδριάσεις του Οδεύτερος λόγος πού έστιάζω στόν Τσίπρα είναι
Κοινοβουλίου τό όποτο έπί τωνήμερν της πρωθυ- οι έκτιμήσεις πού υπάρχουν στόν χρο τής κεντροπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει άναβαθμι- δεξιας . Κορυφαϊα στελέχη της θεωρούν τόν ΣΥΡ στεί. Άκολουθντας πιστά τήν οίκογενειακή παρά- ΖΑ πελατάκιν τόν όποιο θάνικήσουν μέ είκοσι μοδοση του πατρός του Κωνσταντίνου χωρίς νά δια- νάδες διαφορά. Χωρίς νά πολυσκέπτονται ποιόν ΣΥθέτει τήν έκπληκτική ρητορική δεινότητά του (και ΡΙΖΑ, αύτόν ή έναν άλλο καί χωρίς νά άναλογίζονται
ποιός όμως άπό τούς νυν τήν διάθετε ) άλλά μέ τήν ότι οί πρτες έκλογές θάγίνουν μέ άπλή αναλογική.
αυτή μετριοπάθεια καί ψυχραιμία, ό Πρωθυπουρ- 130 έδρες θάλάμβανε ή ΝΔ μέ τό ποσοστό του 2019.
γός ένημερνει τακτικά τήν έθνική άντιπροσωπία γιά τήν πολιτική του. Σάς λέω λοιπόν ότι ή ύποΤί παρατηρω λοιπόν : Κατ' άρχάς ότι ό άρχηγός
της άξιωματικής Άντιπολίτευσης στά βασικά συναι μονετική παρακολούθηση των συνεδριάσεων της νεί. Από το καλοκαίρι του 2019 τό κόμμα του λείΒουλής άποζημινειν, Άς μήν κάνουμε τούς έξυ- τουργεϊ ς συγκυβερνσα άντιπολίτευσην. Ψήπνους.Όλο καί κάτι έχεις νά μάθεις άν παρακολου-φισε ή δήλωσε παρνν τίς συμφωνίες για τίς ΑΟΖ
( σελ. 7)
θείς τά στρατεύματα παρατεταγμένα.
Έλλάδος-Αίγύπτου, ψήφισε τά 12 μίλια στο Ίόνιο ,
Στό σημερινό σημείωμα θά έστιάσω τήν προσο- ψήφισε τά Ραφάλ, ψήφισε έπιμέρους διατάξεις του
χή μου στόν άρχηγό της άξιωματικής Αντιπολιτεύ- Συντάγματος και ίδίως τήν ψήφο των Αποδήμων,
σεως Άλέξη Τσίπρα . Γιά δύο λόγους: Πρτον, διότι Ψήφισε τους νόμους γιά τήν πανδημία, ψήφισε τόν
νόμο για τήν ψηφιακή διακυβέρνηση, ψήφισε την
ριάζει μέ τήν έσωκομματική κρίση που διέρχεται τό μείωση του ΕΝΦΙΑ καί άλλα μέτρα κοινωνικής πολικόμμα του . Άρχηγοί πού άμφισβητούνται συνή θως τικής, ζήτησε έως και οίκουμενικό Ύπουργό Ύγεί
ας. Καί τό άποκορύφωμα: Προχθές συνόδευσε τό
Πιστοποιητικό
Ύγείας
Συνέχεια στήν σελ. 3
τό μετριοπαθές άντιπολιτευτικό ύφος του δέν ταιτου Κστα Κόλμερ
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό πρακτορείο Μπλούμπεργκ τν Βρυξελλν , ή πρόταση
του Κυριάκου Μητσοτάκη για έκδοση <πιστοποιητικού έμβολιασμοϋ
είς όσους κάνουν χρήση τν έμβολίων κατά του Κινεζοϊου της Πανδημίας, κατέλαβε έξάπήνης τίς άρχές τής
Εύρωπαϊκής Ένσεως και κάπεσφράγισε τήν φιάλη μέ τό τελνιον πού θά
έλεγε ό Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης
ή "τό Τζίνι άπ' το μπουκάλιν κατά τά
σύγχρονα μέσα κοινωνικής παραπληροφόρησης.
Μόνη κερδισμένη ή Κίνα
άπό την πανδημία
άξιοποιουν τό βήμα τής Βουλής καί αύξάνουν κατακόρυφα τούς τόνους για νά συσπειρνουν τήν βά - αιτη μά του για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικν
ση τους καί νά σκεπάζουν τά προβλήματά τους. Αρχηγων μέ ένα ρήμα: "Νά συναποφασίσουμε!",
Δύο σχεδόν χρόνια τρα όμως, ό Τσίπρας πλήν μί- είπε άπευθυνόμενος στόν Πρωθυπουργό. Προσεκτικοί παρατηρητές του πολιτικοϋ χρου, πού
ας φοράς , συμπεριφέρεται στόν Μητσοτάκη μέ τό σεκτικοί παρατηρητές του πολιτικού χρου, πού
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ασείς και μέ το "σας ν. Ακόμη καί όταν λέει σκληΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ό Τρλανδός Φιλέλλην άγωνιστής
ΤζαίημςΈμερσον καί ή παραδοσιακή . .
φεσάρα τουναυάρχου Μιαούλη
Οί νέες προοπτικές τοϋ
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ή πρόταση κατά τό σοφόν πρακτορείο θά άπέδιδε έλευθέρας νά
ταξιδεύουν οί προνομιουχοι κάτοχοι
του πιστοποιητικού και θά λειτουργουσε ς κίνητρο γενικεύσεως τού
Του Ελευθερίου Γ Σκιαδά
. Στά λευκά και ή έρημος Σαχάρα; Καί όμως ένα
κσεντόνιν χιονιού καλύπτει τους άμμόλοφους κοντά
στήν άλγερινή κωμόπολη Άν Σέφρα στήν Σαχάρα όπου ό θερμόμετρο έδειχνε-3 βαθμούς Κελσίoυ! Χιόνι έκάλυψε όμως καί περιοχές της Σαουδικής
Άραβίας, όπου ό ύδράργυρος έπεσε στούς-2 βαθμούς Κελσίου . Οί καιρικές συνθήκες ήσαν άσυνήθιστες Τόν Ιανουάριο στις περιοχές αύτές πού βρίσκο
νται κοντά στά σύνορα μέ τήν Ίορδανία . Πάντως
έρευνητές πού μελετούν ις άλλαγές στήν συχνότητα τον βροχοπτσεων στήν Σεχάρα διεπίστωσαν
σημαντική αύξηση Τής βλαστήσεως λόγω τής κλι ματικής άλλαγής . Καί κάτι καλό δηλαδή!
ΜΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ και αίσιοδοξία καλωσορίζει τό
2021 τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θεωρντας ς
πρόσκληση γιά καινοτομία τίς άνατροπές πού έπέφερεή πανδημία της cοvid- 19 στήν Τέχνη. Ενω πέρυσι
στόχος του Μουσείου ήταν νά μείνει όσο τό δυνατόν
πιο κοντά στό κοινό , έστω και διαδικτυακς , δημιουργντας νέους τρόπους έπικοινωνίας, άπό έδ και
είς τό έξής ή στρατηγική του έστιάζει στό phygitalb
Συνέχεια στήν σελ. 6
(σελ.4)
Συνέχεια στήν σελ . 7
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Στό Έθνικό Πάρκο Ρέντγουντ στήν Καλιφόρνια
ένα δέντρο , και συγκεκριμένως μιά γιγαντιαία σεκόγια, Υλύτωσε τήν ύλοτόμηση χάρη στήν Τζού
λια Μπατερφλάυν Χίλλ Τό 1997ή 23χρονη το Τε άκτιβίστρια έζησε γιά 738 ήμέρες-έως τόν Δε
κέμβριο τού 1999-πάνω σέ ένα δέντρο 1.500 έτν
καί ύψους 60μ, μέ τόόνομα Λούναν . Η Τζούλια
τά έβαλε μέ μία πανίσχυρη έταιρεία , τήν Pacific
Lumber Company, πού είχε άγοράσει τήν έκταση
και είχε άρχίσει να τήν άποψιλνει . Φυσικά αύτή
ή προσπάθειά της δέν ήταν εύκολη . Έδωσε τέλος
στήν έπαναστατική αύτή κίνησή της, όταν συνήφθη συμφωνία μέ τήν έταιρεία γιά τήν διάσωση του
δέντρου καί μιας ζνης προστασίας 61 σχεδόν μέτρων που τό περιβάλλει.
Νάμήν νικήσει ή ύπερβολή, νά μήν χαθεΐή μπάλα!
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κανέναν δέν φελεϊ ή
ύπερβολή . Τς περισσότερες έργολάβων
φορές ,σχεδόν πάντα , προκαλεί τό άντίθετο άποτέλεσύντομα έπεξετάθη και στό
τηλεοπτικό τοπίο, ή ύπερβολή έγινε πανίσχυρο πολιΤικό δπλο.
ας πέρασαν στά χέρια τν
ριξε μέ φανατισμό, ό Κστας Καραμανλής συνετρίβη
μέ άνυπαρκτα (ς άπεδείχθη
τελικς στήν Δικαιοσύνη)
κσκάνδαλαω τά όποία είχαν
κάνει κσημαίαν και <μονοθεματικά δελτία τά ίδιωτικά
<κανάλια , δ Γιργος Παπανδρέου έξαυλθηκε άπό
13:00-15:00
Καθς οι άμυνες του δημοσιογραφικού κόσμου έχαν
μειωθεί άπό τήν άκατάσχε
Στήν χρα μας ή ύπερ- τη παραγωγή <μέσων, κασμα άπό τό έπιδιωκόμενο.
Ό Άνδρέας Παπανδρέου κονιορτοποιήθηκε άπό
βολή ήταν, άνέκαθεν, πρό-θς ή δημοτική ραδιοφωνία τόΣκάνδαλο Κοσκωτάν , ό
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
πρωτοκαθεδρία ή ραδιοφω- διαλύθηκε άπό τά δια ίδιωτικά <μέσα τά όποία στήΔύο απ' όλα
βλημα. Έγινε πολύ μεγα- ύποχωρούσε και έπαιρνε τήν
λύτερο , άπό τήν ρα πού
τά μέσα μαζικής έπικοινων!ο Κστας Πανουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
νία τν συμφερόντων, που
Συνόχεια στήν σελ . 4
19-1-2021