Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 187 6
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ
Δευτέρα
18 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. φύλ . 41860
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Αθανασίου και Κυρίλλου πατριαρχν Αλεξανδρείας
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μέχιονόνερο καί άνατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 6β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 3β.
Σελήνη 5 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 7.38-Δύσις 5.33
ΙΓΡΑΦΕΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΤΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΤΗΝΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όχύριος Μπουτάρης ζητεί συγγνμη
άπό τούς Ποντίους καί τούς Βορειοηπειρτες!
υτάοης
Πήγωσα τό θυμικό τους, τούς προκάλεσε άποστροφή καί πίκρα
<Μέ ένοχλεί πού πιστεύουν τόν Κυριάκο Βελόπουλο καί άπεχθάνονται έμέναν
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ βιβλίο του τέως Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη άποτελεί μία άληθινή έκπληξη. φάλαιο φέρει τόν τίτλο Είναι τό Κε"Όχι μόνο γιατί μέ άφορμή την διήγησή φάλαιο , Ήλίθιεν καί ό έπιχειρηματίτου γιά τά κέξήντα χρόνια τρύγου περιγράφει γλαφυρά στήν Μαρία Μαυρι - κός γιά τό πς έγίνετο κατά τά λεγόμεκάκη τήν ζωή στήν έλληνική ύπαιθρο ,
σκιτσάρει τήν ήθογραφία της άστικής άνθρωπο. Ούτε μόνον έπειδή σε ένα
Θεσσαλονίκης, φωτίζει τίς έπιχειρη- βιβλίο για τόν οίνο (έκδόσεις Πατά
ματικές πρακτικές του άκόμη και σέ
σημείο του να όμολογεί πς κέρρι - τεράστιες δυνατότητες τής έλληνικής
χνεν τούς έργάτες ή τούς άμπελοπαρα- γής , ότέως Δήμαρχος κάνει έκτεταμέ
γωγούς στίς διαπραγματεύσεις για τά
ήμερομίσθια ή τίς τιμές. Σέ συνεννόηφό του, την μητέρα του και την πρτη ξία στίς όποίες κάνει έκτεταμένες άνασύζυγό του , οί όποίες πέρασαν ίσχυρό-φορές. Ίσως τό γεγονός ότι μικρός ντυνόταν παπαδάκι κάθε Κυριακή κρατντας τά έξαπτέρυγα κατόπιν άπαιτήσεως
της οίκογενείας του νά τόν καταπίεσε
και νά τόν όρισε .Ως πρός τά πρτα , τά
έθνικά θέματα , φαίνεται ότι δ κύριος
Μπουτάρης νοιθει την άνάγκη νά πεϊ
συγγνμη μέ τόν τρόπο του γιά τις προσβολές του . Στούς Ποντίους άναφέρε
ται δύο φορές μέσα στό βιβλίο και δεί
χνει ότι τό λάθος του τό κουβαλά. Στήν
σελ. 195 του κέξήντα χρόνια τρύγο9 δ
ση μέ άλλους οίνοπαραγωγούς, όπως ό
Εύάγγελος Τσάνταλης. Τό σχετικό κετατες διακυμάνσεις.
Τό βιβλίο αύτό είναι ένδιαφέρον γιατίδ τέως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δε
χνει πς θέλει να κλείσει τούς λογαριασμούς του έπίθεμάτων γιά τά όποία έλαβε θέσεις συχνά άμφιλεγόμενες προκα
λντας τήν μήνιν τν συμπολιτν του .
Άναφερόμεθα στά έθνικά θέματα και
στά θέματα ταυτότητος . Στήν Γενοκτονία τν Ποντίων καί τό Βορειοη πειρωτικό . Και δευτερευόντως στίς σχέσεις
του μέ την Εκκλησία και την Ορθοδοας Μπουτάρης είναι λίαν έξομολογητι
νά του κή έκμετάλλευση άνθρπου άπό
κην ) , πλούσιο σέ πληροφορίες γιά τίς
νες αύτοκριτικές άναφορές στίς σχέσεις του μέ τόν πατέρα του , τόν άδελΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
δικαινει
Ό Δένδιας καίεν χωρικά-εύθυδικία
Έμβόλια μέ λίστα
προτεραιότητος
βάσει νοσημάτων
την <Εστίαν
ΠΡΙΝ -κάν
στεγνσει τό
μελάνι άπό τό
πρωτοσέλιδο
της Εστίας
για την στοχοποίηση της
Κυπριακής
Δημοκρατίας,
μέσω του Προέδρου της , άπό
ξένα κέντρα
και χρες μέ
πρόσχημα.
τίς (χρυσές βίζες , ή τουρκική έφημερίς Χουρριέτν, φερέφωνο του Ερντογάν, έπιβεβαινει τήν έφημερίδα μας
Η ΤΟΥΡΚΙΑ είναι πάντοτε προβλέψιμη, Μιά σειρά ψιμη, σέ αύτήν τήν φάση τούλάχιστον, είναι ή
κινήσεν της τήν προηγούμενη έβδομάδα μας Ελλάς. Κωδικοποι μέ προσοχή τίς παρεμβάσεις .
προϊδεάζει για τήν νέα άναπροσαρμοσμένη τακτι
κή της σέ αύτή τήν φάση της κρίσης στίς σχέσεις τν έλληνοτουρκικν και έπί τν βαλκανικν, καί
τςη μέ τήν Δύση . Ένσπείρει ζιζάνια στήν Κύπρο ή έντύπωση πού άποκομίζω είναι έξαιρετική . Ό
( άποκαλυπτικό και τό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα Υπουργός τν Εξωτερικν:
της <Χουριέτ κατά του Προέδρου Άναστασιάδη),
ένσπείρει ζιζάνια στήν Θράκη (άπο καλυπτικες οι Εξωτερικν Υποθέσεων της Βουλής θύμισε στίς
δηλσεις του Μουφτή Ξάνθης κατά του Αρχιεπι- Βρυξέλλες καί τό Βερολίνο ότι ή Σύμβαση για τό
σκόπου έπειδή ό Ιερνυμος άπο κάλεσε το Ισλαμ Δίκαιο της Θαλάσσης έχει ύπογραφεϊ άπό την
απολιτικό κόμμαν) , ύποκρίνεται πς ζητά διάλο-Εύρωπαϊκή Ενωση καί άποτελεί τμήμα του εύρωγο σέ έπίπεδο έμπειρογνωμόνων στίς διερευνη- παϊκου κεκτημένου. Άρα δεσμεύει κάθε χρα τής
τικές έπαφές άλλά στό τέλος σπεύδει νά τόν κα
πελσειν πρίν κάν άρχίσει. Είτε μέ διαρροές Τσα
βούσογλου για δήθεν έπικείμενες συναντή σεις
του μέ τόν Νίκο Δένδια στά Τίρανα είτε μέ δηλσεις του Προέδρου Έρντογάν έξω άπό τήν Άγία κτήρισε ίστορική τήν πρόσφατη τοποθέτηση
Σοφία για πιθανή συνάντησή του μέ τόν "Ελληνα του Ρσσου Υπουργού Έξωτερικν Σεργκέι ΛαΠρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. "Εξω άπό τήν βρφ υπέρ τοΰ δικαιματος της Έλλάδος νά έπεΑγία Σοφία! Το σημεινω γιατί δέν είδα και κανέ - κτείνει τά χωρικά της ύδατα στά 12 μίλια της
ναν νά συγκινεϊται. Προβλέψιμοι λοιπόν οί γείτο-στό Αίγαίο . Απορρίπτοντας μάλιστα μέ ξεκάθαρο
νες . Σηκνουν σκόνη> γιά νά κρύψουν τά τερά- τρόπο το casus belli των Τούρκων , έκμεταλλευόμεστια οίκονομικά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν , νος ότι σέ αύτήν τήν φάση, ή Άγκυρα διστάζει νά
λέγεται πς ό μισός τουρκικός λαός άδυνατεί να κλιμακσει λόγω Μπάιντεν.
άγοράσει κρέας.
του Υπουργού Έξωτερικν Νίκου Δένδια και έπί
TΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ς πρός τόν τρόπο μέ τον
όποίο πρέπει νά έμβολιασθούν οί ύπερήλικες
κατά του κορωνοϊού προτείνουν τά μέ
λη τής Επιτροπής τν Επιστημόνων. Συμ
φνως πρός πληροφορίες της Εστίας , οί
λοιμωξιολόγοι έχουν έλθει σέ έπικοινωνία
μέ τά 'Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας
1. Μέ την όμιλία του στήν Διαρκή Επιτροπή
Συνέχεια στήν σελ.4
Η Τόπρωτοσέλιδο
τής Χουρριέτ
ΕΕ , όχι μόνο τήν Έλλάδα στίς σχέσεις της μέ τρίτες χρες. Μέ τήν Τουρκία , <καλή ρα .
2. Μέ τήν ίδια όμιλία ό κύριος Δένδιας χαραΠροβλέψεις
για άνάκαμψη
της έλληνικής
οίχονομίας έφέτος
Συνέχεια στήν σελ.3
του Γιργου Κουρή
ΌΆρμιν Λάσετ διάδοχος
τής Άγγελα Μέρχελ
3. Μέ δηλσεις του ένπιον του Πορτογάλου
ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ δανεισμου ίστορικά χαμηλό σήμερα (έπιτόκιο 5ετους όμόλογου στό 0,053 % και 10ετους 0,655 %)
τό Ελληνικό Δημόσιο μπορεί νά τροφοδοτεϊ μέ άγοραστική δύναμη τήν
έσωτερική άγορά για σημαντικό διάστημα. Τόνωση της ένεργής ζήτησης
πολλν δισ. εύρ έπίσης δημιουργειται άπότά Ταμεία της Κοινότητας
καίτήν Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μνημόνιο δέν ύφίσταται, ένω οί έλεγ
χοιγιά τά δημοσιονομικά άνοίγματα
όλων τν Εύρωπαϊκν χωρν έχουν
μπεί στό ψυγείο καί γιά έφέτος."Ενα
Μέ ίκανοποίηση διαπιστνω τήν τελευταία ομολόγου κυρίου Αugusto του στήν Λισσαβνα
έβδομάδα όμως ότι αύτή που δέν είναι προβλέΛεπτομέρειες στήν σελ . 5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Σύγκρουσις Τουρκίας
Τερωνύμου για τό Ίσλάμ
Oί πρτες προκηρύξεις
γιά τό Ταμείο Ανακάμψεως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΗΔΗΛΩΣΙΣ του Αρχιεπισκόπου Άθηνν κ.κ. Ιερωνύμου, δτι τό Ισλάμ δέν είναι θρησκεία άλλά ένα πολιτικό κόμμα και όσοι τό έκπροσωπούν είναι άνθρω
ποι τού πολέμου, προεκάλεσε άντιδράσεις στό έσωτερικό της χρας άλλά και στήν Τουρκία. Τήν έντονη ένόχλησή τους έξέφρασαν οί νόμιμοι μουφτήδες
Ξάνθης και Διδυμοτείχου άλλά και ό Τουρκος έπί κεφαλής των Θρησκευτικν Ύποθέσεων Άλί Ερμπάς.
ΜEΧΡΙ τό τέλος Φεβρουαρίου θά πραγματοποιηθούν
οί πρτες έντάξεις έργων πού περιλαμβάνονται στό
εθνικό σχέδιο του Ταμείου Ανακάμψεως , ένω θά έπι
ταχυνθεί ή έκδοσις προκηρύξεων, Η Κυβέρνησις
άναλάβει άρχικς τήν χρηματοδότηση μέ έθνικούς πό-.
ρους, ένω τράπεζες και ίδιτες σύμβουλοι θά άξιολογήσουν ολα τά ίδιωτικά έπενδυτικά σχέδια πού θά διεκδι
κήσουν χρηματοδότηση.
. Ενα ίδιωτικό νησί σέ ένα πανέμορφο νορβηγικό
φιόρδ πού ήταν παλιά φυλακή πωλείται γιά 32
έκατομμύρια δολλάρια! Τόνησί Ulvsnes έχει πανοραμική θέα σέ ένα άπό αυτά τά διάσημα φιόρδ, Τό
Sorforden , έν είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμο
άπό τό Μπέργκεν, μία άπό Τις μεγαλύτερες πόλεις
τής χρας . Ή δέ ίστορία του άκρως ένδιαφέρουσα.
Τό νησί χρησίμευσε ς οίκοτροφείο για κάτακτα
άγόριαν μέχρι τό 1982 , όπότε μετετράπη σέ σωφρονιστική έγκατάσταση χαμηλής άσφάλειας. Το
ίδιωτικό νησί, Τό όποίο διαθέτει 30 κτίρια, μονοπά
Τια πεζοπορίας καί γήπεδο ποδοσφαίρου , κάποτε
άνήκε στήν νορβηγική βασιλική οίκογένεια, πρίν τό
άποκτήσει ή έκλησία Γιά πάνω άπό έναν αίνα,
άπό τό 1881 έως τό 1982, τό νησί χρησίμευσε ς
oίκοτροφείο για άτακτα άγόριαν , όπως προανεφέρθη . Γιά αύτόν τόνλόγο , οί ντόπιοι του είχαν
δσει τό παρατσούκλι Devils slandy (Τό Νησί του διαβόλου ) . Συμφνως δέ πρός τόν τοπικό
μύθο, οί μητέρες συνήθιζαν νά άπειλούν τά παιδιά
του, ότι θά τά στείλουν στό νησί, άν δέν συμπεριφέρονταν καλά Όπως έμείς έχουμε τόν μπαμπουλαή τόν κακό λύκο .
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.3
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ELLADA
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Νά διαφυλάξουμε τό κύρος τής Τστιοπλοΐας
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κάθε τόσο χαιρετιόμαστε
μέ τους γονείς που περιμέ- καφέ μας στό μπαλκόνι του
νουν τά παιδιά τους νά γυ - Έντευκτηρίου του ΝΟΕκαι
Είναι τό άθλημα που τιριά
ζει στόν "Ελληνα , είναι ή θά
λασσα , τό πανί, τό σκάφος,
τό κύμα.
Τό σπίτι μας άπέχει δια
κόσια μέτρα άπό Τις έγκαταστάσεις τν μεγαλύτερων
Ίστιοπλοϊκν Ομίλων τής ρίσουν άπό τήν προπόνηση, θουμάζουμε τήν όμορφιά, μέ
χρος. Ο περίπατός μας είνα
τό Μικρολίμανο και ή κατάληξη oί έγκαταστάσεις του
Ναυτικού Όμίλου Έλλάδος,
του Ίστιοπλοϊκού Όμίλου
Περαιs, τού Όλυμπιακού.
Απολαμβάνουμε τον
13:00-15:00
Εξω άπό τίς έγκαταστάσεις τά σκαφάκια , μέ τά πανάτου ΝΟΕ , όπου δεσπόζει ό
Νηρεύς τν Όλυμπικονικν , Διαδόχου Κωνστα
ντίνου, Όδυσσέα Έσκιτζόγλου καί Γιργου Ζαήμη .
Δύο απ' όλα!ν
Τό έχει μέσα του ό κάθε
κια στό γαλάζιο του Σαρω- γονιός , νά δεί τό παιδί του
νά δαμάζει τά κύματα . Είναι
στό αίμα μας , στό DNA
μας τό πανίω, και δέν είναι
νικού, νά όργνουν τήν θάλασσα .
. Μετά τήν ύπόθεση του παιδόφιλου διάσημου
άναλυτού και πολιτικού Όλιβιέ Ντιαμέλ, χιλιάδες
θύματα αίμομειξίας γράφουν άνοικτά γιά τό δικό
Είναι μεγάλη ύπόθεση ή
Ίστιοπλοtα . Πολύ μεγάλη!
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 5
18-1-2021