Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μoann A Δούκας ( 1916-1932) .
Κστος Μ Δούκος ( 1932-1970). Μoαnλ Κ . Δούκας ( 1970-1997) , Κστος Μ Δούκος ( 1997-2007)
ιδοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής - Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανόκης
Αρ. φυλλου: 4259
Σάμος, Σάββατο 16 Ιανουορίου 2021
ε 1.00
| Μητροπολίτης Ευσέβιος:
κ. δύναμη καί έλπίδα νά συνεχίσουμε τον άγνα
καί όλα νά γίνουν καλύτερα άπό πρτα .ν
Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί
στη Σάμο!
Με πτήσn της Aegan , έφτασαν tη Δευτέρα 11 ανουαρίου, στο νησ μος , τα
Συνέντευξη με τον Σεβοσμάτστο Μπτρooniτη Σάμου , iκορίος & Κοpοεν κκ Ευσέβιο. Μά στον διευθυντή του -Σομιακού Brήματος , Μόνο Στεφανάκη , 2.5 μήνες
ια noέs ήμέρς nοuν εκ των νo. Bρε0nκoτε μα να βtnstε an
Πολτν καί Στρτωτικν λφχν κοντό το μέγεθος της κατοστροφή
Υπουγγού Παιδεiς κας Νίης nou εnerov nεpi στήριξης tχouν
μαρτιχεoς στν όπουν tis
πασηοντικούς Εωτεφικν κ . Γtγγιo Aάνο
εμβοnοστικό κέντρο του νοοκομείου εμβοnoστεί 51 στομο και ουνεκοu .
Σάμου.
με Σύμφωνο με τον δοκπτή tou
καί καταστίγηκαν Σοφς όμως από τον κατωστηεπτιοό σεσμό .
ένopξη των εμβολιοσμν υνεονομκν έει δnλuoει συμμετα
Eίμοστε έτοιμο , όnη η ομόδα tou noοστό nou ουξάνεται διορκς ο
M tt uμι5 δ muτνημε
Το πρτο βαρο πλήγμα είναι ό ιρoς bοις ουμnσ τoν tοaγuo
nό του Kέντρου ντίος θα εμβολια.
στεί στον χρο του νοοοκομείου .
καν με τον διοκπτή του δρύματος, κ.
cε συτούς nou npopntnετa να εμβολ .
1) Σεβοσμτατε , οpού onς ευxαρ
. Η ΕΙκόνα nou tκανr toν νiρo εω εκpνυεντα νpο για την Νnc) Κεμήpiως m Θιοτοου
στην ιστορική εφομερίδα μοςς θα ος ενημέρωσης έντυno , nλεκτρονικό
102.4, στον Μόνο Στεφoνorη ο κ
πλείστο των tv Σpω 1cν Νtν,
Τρν Μονν κai Πagακαυηρίων τκαί την aποκατάσταση άνν των
μα, ies καί το 85 αιτν, tπληγη ημν του Νηνού μας
κί την άποκατυταrη 6 ων τν
Καθηγητής Κστας Συνολάκης:
Αναγκαιότητα η εκπαίδευση
ένον σγν εnovoκτηoης ouτων no opapc Πpouς έκτυπήθαν Χnpωμε βuς με την noσκενη
χόοομε cε μια στηγμn . Minnστε μας
αντίδρασης σε ακραια φαινομενα ατην την οβομασταν ον η τuφoνματ με nρτo αυτό της νετa wo συμtn μnd Σβουμυντατε σημνμε
ο αοδοpaίκός , κοmς Φυοκν Κατοστροφν κ δυ0υντtς των σκο - | στά ραptia της Περός Μητρπόλεως φς Aίνας Μενδνη Υπουγγού μακραά.
Λεw του ΕΛhmvooμερκνικού Εκnoδευτικού sppaτος κoέyio Avν. | n aμέους ίξη0αμε στον δρόμο Πairμού καi iναλούθως το
Koaέγo Ψuακού , Intermaciona Baccalauresne και Nnιογωγείο M. Κοpρόφ κ πικολούμενο την βοθεκ του Μακορωστάτου Αρχπισκόπου μες Οκτωβρίου , ο Πρωθυπουργός κ. κυ - Enναγάα μας.
στά τοοpείaτης lερός Μηπωπόλεως ps Aίvaς Μενδν Τπουγού μεκρά,
πον λδυλν λρχερίωv καί poκος Μητοοτάκης επισκέπτοντον το
Τρεις γενικοί γραμματείς στη Σάμο
κανέρηυρο oυ 10 εκ. ευρ για υποδομές & έργα
στην ορκή της εpδομόδος rεpιoές της Σάμου.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Μαζική έξοδος
cno το rεωδυνομικό νστπoύτο Εenό ΠoMtκnς και συντονστής των ενεργεν για την anoκnτόστοου tuν ημν οno ro σειopoκ χρήστος
ΜεΑής δυμουντη ερευνν του Γεω κογoννης κοι ο γενακος ypαμματέος Αμένων, Αμνικής noλτκής ΜοντMoκν Enεvδύσων κ tuoν
δυναμικου νoτtούτου , Εoνκού Αστε .
poσκοnείου Α0ηνν και ο κ Βοonnc
νελος Κυραξόπουλος, συνοδευόμενοι ano toν βουλευτή. Σάμου , κ Χρστόδουno Eτεφανόδη .
χές του noou napστηpντος και ου .
νουν ano το κοθεστς Ερτογάν της γετονrής κωpος
φανομένου μετά τmν σουpn σεσμκή
έξοδος στη κρα μας αντrdλwν του Ερντονάν on ήταν 182 και το 2014 μόλς 73 εν το 2016 tφθοoαν
εK 515 και το 2017 υς 2.758. ΜΟλστα , το 2018 υnnptε
4 προκατασκευασμένες σχολικές
αίθουσες στη Σάμο
Eεις , με τον αpιθμό τους να μενετα για npuτη φορά
ΑΕ. μετά anό ειonνpon tου διευθύνοντα συμβούλου κ Αθανάσιου novopa
tόμου κ . rεaprou Στάντζου και του δημορου νομικής nonmκής του unoυργείου Οκονομκν κ.
42 Α0ουον npoκίνακ mοmm στήo oiaν συγpoεμότων υτκής άμου κ ΑΜisvopou υμntsn s0rxr pnotoc Τpοτonοunoς t 4uοστε ιδ νo νο
ων 6' m 15 WC rρων toεων dmm και 9 1ομου
χρίς να εντοαξονται / καταγρόφοντα .
της Ιομου.
μλη του konoκού Ευμβουniou κος κα μέλη μν , to μέτρο στηρηςτων εnoεp0εuν . tων
η0ηκev στη γείtoνο 172 Τούρrο , to 2017 177 και το
2018 348 Για την nερίοδο 2019-2020 δεν uπόpοuν
cno κοντά το μέγε0ος των ξημν nou υntστη n
ΕΛΛάδα ήτηoov n0λτκό όουo 17 Τούρκο, το 2014
pono κτipο και να δούμε τις onoκατοστόσες nou
41, to 2015 42, to 2016 189 , to 2017 1.826, έν το
2018 ο αριθμός τους έφτoσε tς 4.425 και το 2019 tς
3.795. Δnnoon δaπoτνεται όu nocoστό 4005-60%
nopouoia των ανωτέρω στην non tης Σάμου και
βοομτατο Μnτponoitn Σάμου & κορίος κκ Eυ - σοημοες εroεφήoεων . Είμoστε σε ουνεργοoίο
Οκονομκν εμοστε εδ γο vα xρnμετοδοτnoουμε
μος στο nλαίoo tης στενής συνεργοσίος nou έon
Ο βουλευτής Σάμου σε ονακοίνωσή του ανοφέρει Euκοριστ Cερμά τον δε μέρος του , εξατίος του κοτοστοφικού σεσμού εργαζόμαστε γιο να rpoupήουν οι δοδικοσίες για
και της μετοοεομής δροστηριότητος , η onoia
βρίσετοι σε εξέn και onatείτoι ατόμη διoίτερη έχoντος μηροστά μια οζόν και να διαμορφοουμε
ευκοριστ τον unoupύ Υnoδoμν και Μετοφορν κ K . Kopoμovn ιο τη Ye .
νκότερη ουμβολή του στην tninuση npophnμάτων της Εομου nou oποντα της Χρήστος Τριoντonouoς . .εψοστε εδ γo να στο νmo .
ως ακτβστές και αντκυβερνητικοί ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα