Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Σάββατο 16-Κυριακή 17
Ιανουαρίου 2021
Η προσκύνησις της τιμίας άλύσεως του άποστόλου Πέτρου
Σελήνη 4ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 739-Δύσις 5.30
ΑΙΚΗ Βροχές ή χιονόνερο και άνατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 8β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χιονοπτσεις και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 46
Άριθμ. φύλ. 41859
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
ΞΕΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ:ΘΑΤΟΝΕΧΟΥΜΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ,
Στόχος ή Κυπριακή Δημοκρατία
όχι ό Νίκος Άναστασιάδης
Πχρύβεται πίσω άπό τήν έπιχείρηση διασυρμού του Προέδρου τής Κύπρου
για τις χουσές βίζερ-Τό Κατάρ, ή διαδοχή, ή έπόμενη μέρα σέ Αίγαίo- Mεσόγειο καί ή Νέα Γιάλτα
θείας , άλλά στό διά ταύτα μετά άπό χρό- μέλλον στήν περιοχή χωρίς τήν άσφάλεια
νια συνήθως δέν άποδεικνύεται . Μικρόν
τό κακό όμως. Το διακύβευμα δέν είναι ή ωγραφικής της θέσης-θυμηθείτε πόσο θο
άλήθεια άλλά ή έξόντωση ήγετν . Τό διακύβευμα δέν είναι ή διαφάνεια άλλά δ έξα
ναγκασμός σέ έθνική υποχρηση . Καί βε- τήν μύτη τους τά άόρατα F6 στήν Πάφο),
βαίως ή κατάλυση της έθνικής άνεξαρτη- τοποθετ λοιπόν τά γεγονότα στην σειρά
σίας . Αύτός είναι συνήθως δ στόχος των
|σκανδάλων . Επειδή λοιπόν όλα όσα θά
ζήσουμε προσεχς στήν Κύπρο (ίσως και
στήν Ελλάδα σέ δεύτερο χρόνο) συνδέονται εύθέως μέ την έξέλιξη τν έθνικν
μας θεμάτων (άφελής ή προδότης όποιος ετίας στήν Μεγαλόνη σο. Ο Υπουργός
πιστεύει πς ή 'Ελλάς μπορεί νά σταθεί στό
Του Μανλη Κοττάκη
καταγγελίες τοπικν δημοσιογράφων για
φερόμενες έξομολογήσεις του στόν πρην
ΟΤΑΝ μερικά πράγματα μοιάζουν άκα- Πρωθυπουργό Άλέξη Τσίπρα.Ότι τά κέρτανόητα και άσύνδετα ή πρτη μου έπι - δη του γραφείου του άπό τις βίζες αυτές
άνηλθαν σέ 300 έκατομμύρια εύρ , πς σέ
νά δ όλο τό έπεισόδιο άπό την άρχή. Κα- βάθος χρόνου θά φθάσουν τό 1 δισ. εύρ
και δτι όλα άποστέλλονται άεροπορικς
χρόνος και ή τάξη είναι χρήσιμοι σύμμα - στίς Σευχέλλες. Η έμπειρία μου άπό τά
δποια σκάνδαλα καί τίς έπακόλουθες πολισου έχουν διαφύγει . Πάντοτε. Αναφέρομαι τικές κρίσεις στήν πατρίδα μας στήν Ελλάδα δείχνει δότι ή σκανδαλολογία έμφανίζεστήν Κύπρο μέ έπίκεντρο τόν Πρόεδρο της ται αίφνης κάθε φορά πού έπίκεινται κρίσιμες άποφάσεις στά έθνικά θέματα . Πατω)
θεση μέ τίς χρυσές κινεζικές βίζες και τίς συνήθως πάνω σέ μία έλαχίστη βάση άληπού της παρέχει ή Κύπρος μας λόγωτής γερυβήθηκαν οί Τουρκοι όταν ο άρχηγός ΓΕ
ΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλρος έστειλε κάτω
λογή είναι νά γυρίσων πίσω τό φίλμ και
ρέκαρέ! Από την ακάμερα άσφαλείας)!Ο
μέ βάση τό ήμερολόγιο:
χοι γιά νά έντοπίσεις λεπτομέρειες πού
-Στίς 18'Ιουνίου τού 2020 παραιτείται
αίφνης άπό τό άξίωμά του ένα άπό τά πλέον
σημαντικά πρόσωπα τής τελευταίας έπταστήν πρωτοφανή κρίση πού έχει ξεσπάσει
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη , τήν ύπό
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Κστα Κόλμερ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
συνάντησιν κορυφής
Μητσοτάκη -Ερντογάν
Τό Ντόμινο του Έγκλωβισμού
Παρέμβασις Σαμαρά
για τά 12 μίλια στό Αίαίο
ΔΙΠΛΗ βύθιση του είσοδήματος στήν περιοχή του άρχίσει νά έπηρεάζει δυσμενς τήν δημοσία οίκοεύρ άναμένεται τό πρτο 6μηνο του νέου έτους νομία μέ τήν ραγδαία κάμψη των φορολογικν έσό
πού θά έχει έπιπτσεις ντόμινο () στήν Ελληνική δων-και συνεπς, νά δυσχεραίνει τίς μεταβιβαστιοίκονομία, ή όποία ήδη δοκιμάζεται άπό νέον, δίμη- κές πληρωμές του κράτους (έπιστροφές, έπιδοτήνο έγκλωβισμό.
PΑΓΔΑΙΕΣ άναμένεται νά είναι οί έξελίξεις στά έλληνοτουρκικά τις έπόμενες
ήμέρες . Γιατί έκτός άπό τίς προκλητικές
άπαιτήσεις και ένέργειες τν Τούρκων ,
χθές ό Ταγίπ Ερντογάν άπεκάλυψε όι
ύπάρχει άνταλλαγή μηνυμάτων γιά συνάντησή του μέτόν Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Άμέσως μετά τήν προσευχή
της Παρασκευής, ό Σουλτάνος είπε δτι
Συνέχεια στήν σελ.3
σεις, έπενδύσεις ) .
Στήν Ελληνική όριζόντια οίκονομία οί έπιδράΗ Double Dip στίς χρες του εύρ προβλέπεται νά έπιβραδύνει έκ νέου τήν οίκονομία της περι - σεις Ντόμινο του εύρ είναι άκόμη βαρύτερες για οχής , νά περιορίσει τό περιφερειακό είσόδημα και τί ή έξωστρέφεια είναι πεπερασμένη και ή οίκονοσυνεπς τίς συνολικές δαπάνες . Ως γνωστόν, ή δα- μία , βασιζομένη στίς ύπηρεσίες κυρίως, άδυνατεί
πάνη του νός είναι είσόδημα του έπομένου .
ν αποθεματοποιήσει τό άδιάθετο έγχριο προϊόν
όπως κάνουν στίς έκβιομηχανισμένες χρες της
Η Δημήτρης
Βαρτζόπουλος
Η Ανδρέας
Κατσανιτης (σελ.)
οι έπιδράσεις περιστολής της δαπάνης θα μετα- ΕΕ.Στήν προσπάθεια τν έπιδημιολόγων νά έλέγ φερθουν, δίκην πτσεως Ντόμινο έν σειρααπο ξουν τήν έξάπλωση της Πανδημίας μέ άποκλειτομέα είς τομέα . Ξεκινντας οί άποκλεισμοί άπό τις σμούς, άγνόησαν τό φαινόμενο Ντόμινο, όπου όο
έπενδύσεις, μεταφέρονται στόν καταναλωτικό τζ- κατρακύλισμα ένός κλάδου π.χ. τοϋ λιανικού έμπορο των μαγαζιν και άπό τή μικρότερη έργασιακή ρίου μεταφέρεται στόν τομέα της άπασχολήσεως
άπασχόληση στίς λιγότερες είσαγωγές/έξαγωγές, καί των παραγγελιν κι άπό έκει στήν παραγωγή
φθάνοντας μέχρις του Τουρισμου. Τουτο έπηρεά- καί στίς πληρωμές (έπιταγές ) έπηρεάζοντας και τίς
ζειτίς έλπίδες άνακάμψεως της οίκονομίας, έφέτος Τράπεζες.
καί έμμέσως τήν πολιτική κατάσταση.
Επιδημία. . .πτσεως
κυβερνήσεων στήν ΕΕ
Ήναυτική
πολεμική
ίστορία μας
σέ ποιητικό λόγο
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
Μπορει οί ίδιωτικές καταθέσεις ν' αύξάνονται
Παράδειγμα: Όταν στά τέλη του 19ου αίνος άλλά καί τ ' άπλήρωτα δάνεια. Οι έπιχειρηματικές
έπεσε ή ζήτηση της μαύρης σταφίδας άπό τήν είσπράξεις χάνονται άλλ' όχι και οιύποχρεσεις
Άγγλία έριξε την κυβέρνηση τουΧαρ. Τρικούπη, ο πού συσσωρεύονται διά της μεταθέσεως στό μέλόποιος είπε τό Δυστυχς έπτωχεύσαμεν- τό 1873. λον . Το ίσοζύγιο της οίκονομίας γέρνειν και οί προΠΕΝΝΙΕΣ
του Τίτου Τω. Άθανασιάδη
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ο έγκλωβισμός του Ελληνικού καταναλωτικού οπτικές άποκαταστάσεως κάποιας ίσορροπίας στήν
κοινού διά δευτέρα φορά έφέτος έχει ήδη πλήξει οίκονομία άπομακρύνονται.
τήν ίδιωτική οίκονομία (δαπάνη/κατανάλωση) κι έχει
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ στήν παγκόσμια ίστορία
πολιτιστικής φύσεως παράδοση συνοδεύει τό Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό: Η
λογιοσύνη πολλν στελεχν του. Έλληνες ναυμάχοι, στόλαρχοι και γενικά ναυτικοί πολεμικοί ήγέτες, άπό τήν έποχχή του
Θεμιστοκλή που μέ τίς περίφημες χορηγίες του για τά έργα του Φρύνιχου προσπαθούσε νά συνεγείρει στούς ύπέρ πατρίδος άγνες τόν Άθηναϊκό λαό , άλλά
καί ναυτικοί της γέφυρας, της πλρης και
του άλμπουρου, έκτός της προσφοράς
τους πρός το"Εθνος, έχουν συμβάλει, μέ
τή συγγραφή, μετά τήν άποστρατεία τους
κυρίως , είτε άπομνημονευμάτων είτε τεκμηριωμένων άναλύσεων, στήν καλύτερη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 7
. Ένα σχέδιο
του Τίν Τέν, Τό
όποίο παρέμενε
για χρόνια δι πλωμένο σέ ένα
συρτάρι, πωλήθηκε σέ δημοπρασία στό
Παρίσι ένανι
του ποσού τν
3,175 έκατομ μυρίων εύρ.
Τό σχέδιο είναι
έργο του έλγου είκονογράφου Ζρζ Pεμύ, γνω στου μέ τόλογοτεχνικό ψευδνυμο Herge , πού
ήταν ό συγγραφεύς τν βιβλίων κόμικ μέ πρωταγωνστή τόν Τέν Τέν. Απεβίωσε τό 1983 Ο Ερζέ
είχε δσει τό σχέδιο στόν έκδότη του ς προτεινόμενο έξφυλλο για τό τεύχος Ο Μπλέ Λωτό.
Ό έδότης άπέρριψε τό σχέδιο, άποφασίζοντας να
χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο για τό συγκεκριμένο έξφυλλο. Αργότερα ό Ζρζ Pεμύ προσέφερε
τό σχέδιο ς δρο στόν Ζάν Λουί Καστερμάν, τον
κληρονόμο του έκδοτικού oίκου πού δημοσίευε τά
βιβλία τού Τέν Τίν.
Άνοίγει τό λιανεμπόριο
καθυστερεί τό έμβόλιο
Μεινονται τά ένοίκια
τν έπιχειρήσεων
ΠΛΗΡΗΣ κάλυψη τν ένοικίων τον έπιχειρήσεων
πού είναι κλειστές κατά τό πρτο δεκαπενθήμερο του
τρέχοντος μηνός και τόν Φεβρουάριο, έξήγγειλε δ
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άπό τό βήμα
τής Βουλής. Τό μέτρο τού ακουρέματος) τν ένοικων κατά 100% ίσχύει ήδη για τά ένοίκια τοϋ Ιανουαρίου, όπότε θά έπαναλη φθεί τό συγκεκριμένο μοντέλο. Δέν θά πληρσουν ένοίκιο: έπιχειρήσεις του
ΑΠΟΜΕΘΑΥΡΙΟ Δευτέρα θά λειτουργήσει έκνέου
τόλιανεμπόριο, τά κομμωτήρια-βιβλιοπωλεία , καθς
τάκρούσματα, οί θάνατοικαι οί διασωληνωμένοι έχουν
μειωθεί σημαντικά . ΗΕπιτροπή Λοιμωξιολόγων ένέ
κρινε τό μερικό άνοιγμα τής άγοράς, τό όποίο προανήγ
γειλε άπό τό βήμα της Βουλής ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ό όποίος συνέδεσε την μείωση τν
κρουσμάτων μέ τήν χαλάρωση τν μέτρων.
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.4
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τό φονικό κομματικό έρεβος τν Όμοσπονδιν"
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
καί μέ φίλησε . Έγ πάγωσα, δέν ήξερα πς νά άντιδράσω, δέν περίμενα ποτέ
Ηβασίλισσα Τής Aίγύπτου Νεφερτίτη θεωρείται
διαχρονικς πρότυπο γνακείας όμορφιά Ήπροτομή της,ή όποία εύρέθη τό 1912 είναι έργο που
έγγίζει τήν τελειότητα, καθς είναι σμιλεμένη κατά
Τς άναλογίs που άνταποκρίνονται στήν λεγομένη
Χρυσή Τομή . Τρα στήν άναπαραγωγή μιας προ
τομής της ρόλο είχαν καί οί μέλισσε Έγιναν συνεργάτε στήν τελευταία δημιουργία του Tomas
Libertiny πού έφτιαξε μιά προτομή άπό κηρήθρα .
Συγκλονιστική ή Όλυμπιονίκις Μαρία Μπεκατρου, ή όποία βρήκε τό θάρρos καί τήν δύναμη και άφηγήθηκε δημοσίως τήν κακοποίηση τήν όποία ύπέστη
άπό κπαράγοντο τής ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας .
κα. Συνέχισα νά προχωρ Έγ άρνήθηκα καί πήγα νά
μέ ταχύτερο ρυθμό, κάνοντας κλείσω τήν πόρτα . Έκείνος
πάντα εύγενικά και μέ χανά κάνει μία τέτοια κίνηση . βη , άν και του το άνέφερα , μόγελο μέ ρτησε άν τν
Γιά μένα ό Χάντιπροσπευε λέγοντάς του ότι δέν περί- φοβάμαι και τότε του άπά
ντησα πς όχι, άλλά ότι δέν
του. Φτάνοντας στό ξενοδο- ύπήρχε λόγος να πάω μαλους δέν μάς πολεμούσε μέ - χείο μας , στό άσανσέρ, πρίν 4 στό δωμάτιό του. Έκείνος,
πάει στό δωμάτιό του , μού προσπαθντας να μέ πείσει,
Συνέχεια στήν σελ. 7
πς δέν κατάλαβα ότι συνέ
13:00-15:00
απ' όλα!
τό πατρικό πρότυπο, ήταν
ένας άνθρωπος που έπί τέ μενα ποτέ μία τέτοια κίνησή
<Κάποια στιγμή , όπως
μιλούσαμε μέ τόν X , γύρισε ήθελε τό καλό μας, σκέφτη- ζήτησε νά τον άκολουθήσω.
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
σα στήν Ομοσπονδία καί
Συνέχεια στήν σελ. 5
16-01-2021