Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5oC, 14:00

9oC, 20:00

5oC - Υγρασία 54%-70% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:59 - Δύση ηλίου: 17:41

€0.80

Ïé ôñåéò ðñïûðïèÝóåéò ôùí äéáëüãùí êáé ôùí áíáëýóåùí

Αναλύοντας ένα ερώτημα θα πρέπει
να διακρίνουμε σαφώς το πεδίο του.
Εάν και κατά πόσον, δηλαδή η ανάλυσή μας θα είναι αμιγώς θεωρητική, χωρίς πρακτικές συνέπειες ή το συμπέρασμά της συνεπάγεται συγκεκριμένες δράσεις μας -και ποιες- ή, εάν όχι άμεσα τις δράσεις μας, αναδιαμορφώνει έστω την προσδοκία μας ως προς συγκεκριμένα
συμβάντα που θα διαπεράσουν τους βλεννογόνους των αισθητηρίων μας (ενώ χωρίς την ανάλυση και το συμπέρασμα, θα αναμέναμε αισθητηριακά συμβάντα άλλα). Η ανάλυση θα πρέπει επίσης να διακρίνει το εύρος των λεκτικών εννοιών της. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5276

ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΟΔΩΡΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ

Ðåäßï ìÜ÷çò ï ÖÏÄÓÁ Éïíßùí
• ¸ôóé èá ãßíåé ôï
åñãïóôÜóéï, ×ÕÔÕ
& áíáêýêëùóç;

Η Σοφία Μπεκατώρου
μπαίνει επικεφαλής
σημαιοφόρος στους
ολυμπιακούς του Ρίο 2016

ÄéäÜóêåé êáé
áðåëåõèåñþíåé
ç Óïößá ìå ôçí
óôÜóç ôçò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η λύση του προβλήματος δεν είναι η υποταγή της Αυτοδιοίκησης σε αμφίβολης νομιμότητας ρυθμίσεις, που διαιρούν ακόμα
και τις επάλξεις στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, σχολιάζουν
έμπειροι αυτοδιοικητικοί.
Αναγκαία η εμφάνιση γεφυροποιού
σε ρόλο «από μηχανής θεού». Άλλως πως, μια ακόμα τραγωδία απειλεί το περιβάλλον και τη δημόσια
εικόνα της Κέρκυρας και των Ιονίων νήσων όσον αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών.

Ôüëìçóå ç
ïëõìðéïíßêçò Óïößá
Ìðåêáôþñïõ íá êáôáããåßëåé ôçí óåîïõáëéêÞ
âßá óôïõò áèëçôéêïýò
÷þñïõò, êñáôþíôáò
øçëÜ ôç óçìáßá ôçò áîéïðñÝðåéÜò ôçò 15»

Σελίδες 5&10»

ÐñÝðåé íá åðéâÜëïõìå
äçìïêñáôéêÝò õðï÷ñåþóåéò óôïõò
ìåãÜëïõò øçöéáêïýò ðáßêôåò »
4

Óå 20 ìÝñåò ï íÝïò ãéáôñüò
óôïõò Ïèùíïýò - Ôåóô
êïñïíïúïý óôá Äéáðüíôéá »

Äýï ìÞíåò êáèõóôåñåß
Þäç ç áíåñãßá
ôùí îåíïäï÷ïûðáëëÞëùí

9

4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα