Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
15 Ιανουαρίου 2021
Παύλου όσ του Θηβαίου και Ιωάννου του καλυβίτου
Σελήνη 3 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.39-Δύσις 5.29
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καίνοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 12β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χιονοπτσεις καί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 4β.
Άριθμ. φύλ. 41858
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
H<ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΣ. ΗΚΛΗ ΠΙΣΤΗ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Η ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Ανοίγει ο φάκελος τν άποζημισεων
τν απ
ίδιωτικν έπιχειρήσεων λόγω πανδημίας
100 έκατομμύρια εύρ ζητεί έταιρεία έξ αίτίας τής πτσεως κινήσεως
τν άεροδρομίων κατά 69% -Αποζημίωση ζητούν καί οί έταιρείες διαχειρίσεως έθνικν όδν
ζονται τίς άδειες έθνικές δδούς , νονισμού δέν φαίνεται νά τις καλύείναι οί πρτοι πού σπεύδουν στά
Υπουργεία Οίκονομικν και Υποδομν και άπαιτουν άπό τίς άρμό- άναλόγως τής περιπτσεως .
διες ύπηρεσίες τους άποζημισεις
Έπικαλούμενες άνωτέρα βία.Έτσι
άποκαλούν τόν covid-19: Ανωτέρα
βίων. Οί σχετικές διαρροές τής Κυ- μικά θέματα και ένα έξόχως πολιτιβερνήσεως ότι πλήν τής έπιστρεπτέας προκαταβολής όρισμένες με - θέμα είναι ότι οί ένισχύσεις σέ
γάλες έπιχειρήσεις πού είχαν μείω-εταιρείες αυτου του είδους παρά τό
ση του κύκλου έργασιν κατά 30% μονοπωλιακό χαρακτήρα τν ύπηθά ένισχυθουν έκάστη μέ 3 έκατομ - ρεσιν τους θεωρούνται ακρατική
μύρια εύρ βάσει κοινοτικού κακατά τά πρότυπα της Αegean. ΠοΗ ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ αίσιοδοξία πού
έξέπεμψε στήν τελευταία συνέ - λύ δέπερισσότερο πού άρκετές άπό
ντευξή τουδ Πρωθυπουργός Κυ ριάκος Μητσοτάκης, ότι ό δρίζων
τής πανδημίας σιγά-σιγά καθαρί - και έχουν νομικό έρεισμα γιά νά διζει και ότι τό καλοκαίρι ή οίκονο- εκδικήσουν άποζημίωση μέ έπιχεί
μία θά άρχίσει νά είσέρχεται σέ φάση δειλής άνακάμψεως-λόγω τουρισμού- κινητοποιεί πλέον μικρές ρεΐες όπως ή γερμανική Fraport, ή
και μεγάλες έπιχειρήσεις, οί όποίες όποία είδε την κίνηση στά περιφε προχωρούν σέ άπογραφή και άπο - ρειακά αεροδρόμια της χρας τής
τύπωση της ζημίας τους. Αλλά καί
σέ ύποβολή έπισήμων αίτημάτων κρημνίζεται κατά 69% άλλά και κοιάποζημισεως πρός τό Δημόσιο νοπραξίες έταιρειν πού διαχειρίπτουν , γι 'αυτό και προσφεύγουν
άπό τρα στό άρμόδιο 'Ύπουργείο
αυτές είναι κδεμένες μέ τό Δημόσιο μέ συμβάσεις παραχωρήσεως
Όμως τά πράγματα δέν είναι
εύκολα . Υπάρχουν τρία βασικά νο ρημα τίς κυβερνητικές άποφάσεις
γιά την πανδημία (ockdown). Έταικό πού τά περιπλέκουν . Το πρτο
όποίας είναι διαχειριστής νά κατα" Τό άεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
" ΗΕθνική όδός Μ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δένδιας: Δέν
ήσασταν παρόντες
στήν έκστρατεία
του Μ. Αλεξάνδρου
Η κατάρρευσις των
θεμελίων
Πτσις 13 δισ. στήν άξία
τν είσηγμένων
Ο ΒΙΑΙΟΣ ξυλοδαρμός του σταθμάρχη του . Μετρό- δίκη , κάθος. Καθότι οί βασικοί μάρτυρες παθαίάπό δύο δεκαεννιάχρονους μπροστά στά έκπλη- νουν άμνησία . Αρνουνται να έπαναλάβουν τίς κακτα μάτια δεκάδων έπιβατων, οι όποιοι παρακολου-ταθέσεις τους χωρίς κάλυψη άπό τήν πολιτεία και
θουσαν άπό τούς συρμούς, δέν πρέπει νά μας σο- τελικς τά αγυρίζουνν. Άνακαλοϋν. Εχω οίκογέκάρει . Ούτε νά μας έντυπωσιάζει . Λυπάμαι, άλλά θά
είμαι μός σήμερα . Ζουμε σέ μιά κοινωνία, ή όποία
καθημερινς έκπέμπει άπολύτως συγκεκριμένο μηνυμα: ή βία είναι έπιλογή καί το νταβαντζηλίκιν νόμος. Ή βία προστατεύεται. Ή βία άποσιωπάται . Η στημιουπολη, συνέλαβαν, κλείδωσαν , κράτησαν
βία ένίοτε έχει πολιτική κάλυψη . "Εως και διαδηλ- ομηρο και έξευτέλισαν τόν Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ.
σεις όργαννονται ύπέρ του δικαιματος άκραίων
στοιχείων να είσβάλλουν στά πανεπιστήμια και νά θεροι Οταν λοιπόν παντοϋ στήν κοινωνία ή βία γί
τά ρημάζουν. (Κατά τήν καθ' ήμάς Άριστερά. όσοι
είσέβαλαν στό Καπιτλιο είναι φασίστες άλλά όσοι ηλεοράσεις μεταδίδονται άποκρουστικές σκηνές
είσβάλλουν και καταστρέφουν τά πανεπιστήμια
είναι δημοκράτες.) Καί βεβαίως- το κυριότερο- ή βεβαίως σέ πλεϊστες όσες περιπτσεις ή διαλυμένη
βία παραμένει άτιμρητη . Είτε διαιτητή ξυλοκοτή- οικογένεια δέν έχει καμμία έπιρροή στήν διαμόρφω σεις, είτε πολιτικό άρχηγό άπειλήσεις πς θά ξυλο- ση της προσωπικότητας τν μελν της , τί περιμέκοπήσεις , είτε πανεπιστημιακό χτίσεις,, είτε σταθμάρχη ξυλοκοπήσεις, είτε πεντάχρονη βιάσεις, είτε ματους 19άρηδες; Χαμένες ύποθέσεις είναι Καί νά
τόν ξυλοδαρμό δεκαπεντάχρονης διατάξεις (συ- συλληφθούν και νά τιμωρηθοϋν έχουν ήδη διαμορνέβη πρό έβδομάδος στήν Έρμου μέ έντολή δε - φωθεί ως χαρακτήρες . Είναι σέ πορεία δίχως έπικαεξάχρονης!), είτε σέ σχολική κατάληψη βιάσεις, στροφή. Δύσκολα διορθνεται ή ζημιά. Επαναλαμ είτε Βουλευτή χαστου κίσεις, είτε λιμενικο προπ τόν νόμο. Πού κανείς δέν σέβεται τόν νόμο. Ο κι λακίσεις (πολιτικός άρχηγός ν ) , το νομικό άποτέ
λεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο: Προσήχθη στήν δυνος σύλληψης για τόν δράστη είναι άδιάφορος
δικαιοσύνη καί άφέθηκε έλεύθερος μέ περιοριστι
κούς όρους. Καί όταν μετά δύο τρία χρόνια γίνει ή
ΚΑΤΕΡΕΥΣΕ κατά 13 διο. (-28 η χρηματιστηριακή άξία τν είσηγμένων τό
τρτο έξάμηνο του 2020.Ωστόσο ή άνακοίνωσις τν θετικν είδήσεων σχετικς πρός
τόν έμβολιασμό συνέβαλε σέ άνάκαμψη , ή
όποία όδήγησε σέ αύξηση της τάξεως του
13% έως τά τέλη Νοεμβρίου, δπως άναφέρε
ται στήν μελέτη της PwCΕλλάδος μέ τίτλο
νεια καί παιδιά! .
Τό ίδιο δέν συνέβη καίπροχθές άλλως τε μέ τούς
- εξωσχολικούς", οί όποιοι είσέβαλαν στήν ΠανεπιΕίτε συνελήφθησαν, είτε όχι, ένα καί τό αύτό. ΈλεύΣυνέχεια στήν σελ. 2
νεται άνεκτή καιί όταν παντοϋ στό διαδίκτυο και στίς
Η ΧΘΕΣΙΝΗ έπίσκεψις του Σκοπιανου ύπουργού Εξωτερικν στήν Αθήνα
Μπουγιάρ Οσμάνι έγινε σέ καλό κλίμα ,
στόσο δ Νίκος Δένδιας μέ διπλωματι κή εύγένεια του κατέστησε σαφές ότι
δέν πρόκειται να γίνουν άποδεκτές άπό
τήν έλληνική Κυβέρνηση οί ίστορικές
άνακρίβειες στίς όποίες έμμένουν Σκοπιανοί πολιτικοί .
βίας σάν καί αυτές πού είδαμε στό Μετρόν καί όταν
Ή άλήθεια γιά
τίς κέξεγέρσεις
νουμε άραγε άπό τούς αύθάδεις καί μάλλον άγράμΓράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
Αμερική-Άμερική,
καλά μουλέγαν μερικοί,
πς είσαι χρα μαγική/τραγική.
Πρτη μου φορά είδα
τέτοια πράγματα
άπό τή μιά τά θαύματα
καί άπό τήν άλλη δράματα.
(Τραγούδι του Γιργου Κοινούση, 1974)
Συνέχεια στήν σελ.3
βάνω: Ζουμε σέ μια χρα πού κανείς δέν φοβάται
Ανήλικοι πρόσφυγες
οί δράστες της έπιθέσεως
κατά του σταθμάρχου
όταν ή πιθανότης έγκλεισμού σέ σωφρονιστικό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΓΡΙΕΣ άνισότητες, πελρια συσσρευση πλούτου, άδυσπητη άδικία και έν τέλει άσφυξία του φτωχου ,
είναι οι αίτίες που γεννούν τίς έξεγέρσεις. Καμμία ρητορική κανενός δημαγωγού δέν άρκει άπό μόνη της νά γεννήσει μια έξέγερση τού έξαθλιωμένου
λαού. Άμα ήταν έτσι θά έβγαιναν έπί
σκηνής πολιτικής κλόουν καί ζογκλέρ
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Διάλογος μέ νάρκες
στήν Κωνσταντινούπολη
Ψήφος στά Rafale
καί άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ
ΠΕΝΝIΕΣ
ΔΕΚΑ ήμέρες πρίν άπό τήν μετάβαση τής έλληνικής
άντιπροσωπίας στήν Κωνσταντινούπολη προκειμέ
νου νά συμμετάσχει στόν 61ο γύρο τν διερευνητικν
έπαφν , ή τουρκική Προεδρία έπαναφέρει τό θέμα
της Γαλάζιας Πατρίδο και ζητημάτων άσχέτων
πρός τόν διάλογο. Ο έκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, διευθυντής έπικοινωνίας της Προεδρίας, Φαχρετίν Άλτούν , δήλωσε χθές μέ προκλητικό τρότο ότι κή
Συνέχεια στήν σελ.5
ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ συναίνεση έψηφίσθη χθές στήν Όλομέλεια της Βουλής τό νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης για τίς συμβάσεις άγοράς τν γαλλικν Rafale , μετά την άναδίπλωση, της τελευταίας
στιγμής, άπό τον ΣΥΡΙΖΑ. Τό νομοσχέδιο κατεψήφι
σαν τό ΚΚΕ και τό ΜέΡA25.Ό είσηγητής τοϋ ΣΥΡΙΖΑ
Γιργος Τσίτρας άνεκοίνωσε χθές τήν άλλαγή στάσε
ως του κόμματός του , σπεύδοντας όμως νά πεϊ ότι οί
Συνέχεια στήν σελ .3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 5
. Η Κωνσταντινούπολις κινδυνεύει νά ξεμείνει άπό
νερό μέσα σέ 45 ήμέρες καθς ή Τουρκία ύποφ ρει άπό Τήν χειρότερη ξηρασία τής τελευταίας δε
καετίας. Ή στάθμη του νερού στό φράγμα Όμέρλι, Τήν κυρια τηγή νερου Τής Κωνσταντινουπόλε
ω, είναι στά χαμηλότερα έπίπεδα τν Τελευταίων 15 έτν μέ μόλις 20% Τής χωρητικότητός του
νά καλύπτεται . Τήν ίδια στιγμή , στήν πρωτεύουσα Τής χρας, Τήν Άγκυρα, ό δήμαρχος Μανσούρ
Γιαβάς δήλωσε ότι άπομένουν μόνο 110 ήμέρες wρούσέ φράγματα καί ταμιευτήρες , Ή κατάστασις
είναι τόσο δραματική πού άπό Τόν Δεκέμβριο έχει
ζητηθεί άπό τά τζαμιά νά προσεύχονται γιά βροχή. Ωστόσο, τά άποθέματα νερού έξακολούθησαν
νάμεινονται, μέ Τις βροχοπτσεις νά σημεινου
μείωση κατά 49% καί άπό τότε.
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά καθάρματα της Ομονοίας καί ό Κιούμπρικ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
πησαν άγρίως στόν σταθμό
τής Ομονοίας . Ούδόλως μάς
ούτε ταινία μέ τόν Μπρούς λετρείς μπράβου νά σπάσουν στό ξύλο μια άντίζηλό της! Στήν όδό Ερμού μέρα
Έπειδή έχουμε ύποστεί πλέον συντριπτικά κατάγματα πέφτοντας συνεχς άπό τά σύννεφα , έπιτρέψτε μας νά άναφέρουμε βη . Είναι σχεδόν βέβαιο ότι
ότι ούδόλως μάς έξέπληξε άρκετοί θά παρακολούθησαν μερινότητός μας. Τήν βλέ - άρχίσουμε άπό τόν τρόπο μέ
δ άγριος ξυλοδαρμός του τήν σκηνή του ξυλοδραμού
άτυχούς ύπαλλήλου τν
Γούλλις δέν έχει τέτοιο ξύλο ,
εξέπληξε έπίσης τό γεγονός δικέ μουν μπορεί νά έλεγαν!
13:00-15:00
Η βία, δυστυχς , έχει γίνει μεσημέρι! Βία, άπό τό σχολέίο μέχρι τήν οίκογένεια! Aς
δτι ούδείς διερχόμενος έπενέ
Η έποχή έερε Τς μάσκες, όπότε προέκυψε και
ή . ξυπνη μάσκα Προσφέρει προστασία, μέ άπο σπμενους και έπαναφορτιζόμενους άνεμιστήρες,
καθς και Smart Pods τά όποια ρυθμίζουν τήν ροή
του άέρα γιά τήν άνεση άναπνον του χρήστη. Ή
μάσκα είνα διαφανής, διαθέτει φωτισμό καί ένισχυτή φωνής για νά σας άκούγεται δυνατά καί καθαρά ή φωνή αύτού που τήν φοράει.
Δύο απ'όλα!ν
άπό χρόνια μέρος τής κοθηπουμε, Τήν νοιθουμε σέ κάπτυχή τής κοινωνικής μας
ΗΣΑΠ άπό τά νεαρά καθάρ - ζαν έκτου μακρόθεν: <Κοίτα , ζωής . Μόλις πρό ήμερν, κοματα, τά δποία τόν ξυλοκό- τόν κλωτσάει στό πρόσωπο. ρίτσι δέκα πέντε έτν, έβατόν όποίο μεταδίδοντα στά
<κανάλιαν οί (6 Θεός νά τις
κάμει ) είδήσεις . Μέ μουσική
οΚστας Γawoυλόπουλος
olΜάνοςσαγκαράκης
του Ελεγκτού και θά σχολία- θ
Συνέχεια στήν σελ. 4
15-1-2021