Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
33 νεκροί
328 διασωληνωμένοι
599 νέα κρούσματα
33 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
2 στην ΠΕ Αράμας
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝ_H.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
-19 στην Π.Ε. Έβρου
Εκκλησία Ελλάδος:
γιατί θέλω να έχω μέλλον
Σποτ για τα 200 χρόνια
από το 1821
Εκλησία της Ε- Ταυτότητος λίου , Αχαρ- χρoνιά , με την nροτροπή κής nαγκοσμιonούησης
λάδος , παρουσία νν και Πετρουπόλεως και την έγκριση του Μα- όπου η αξία του ανθρ .
1Lτου Μακαριωτά- κ. Αθηναγάρας, Ζακύν. καρωτάτου Αρχιεπισκό- που θα κινδυνούει διαρ.
του Αρχιεπισκόπου θου κ . Διονύσιος . Επ nou Αθηνν και nόσης κς από τις δυνάμεις λατρεία Είναι αναστοχ τίστηκε μια naτpίδα χωΑθηνν και πόσης Ελ
λάδος κ . Ιερωνύμου, εκδήλωση ο Αρχιγρα .
προέβη στην επίσημη ματεύς της Ιεράς Συνό
προβολή της πρτης δου της Εκκλησίας της νουν τη μνήμη των Ελλή διαφημιστικής ολιγολέ- Ελλάδος Θεοφλέστατος νων και να τους πpοσφ μόνον του σποτ, αλλά και νούμε καττεροι πατέ- μένο napελθόν , Είναι και
πτου τανίας για τα 200 Επίσκοπος Ωρεν κ . Φ
έτη από την Ελληνική λόθεος και ο ΓραμμαΕπονάστοση του 1821.
την ελευθερία από τυ .
Η Τμή στους προγοραννικές και σκοτοδιση.
κές δυνάμεις και οραμα.
των tους.
νους δεν aνα προγονο .
σης , παρέστησαν στην
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου
και της Ιεράς Συνόδου, Τισμού και του ατομμm γόναυς γεννά το φυλότι Υραφές και αδελφικό μ .
με σκοιτό να αναθερμά . μού
του άκρατου καταναλω ρίς αnοκλεισμούς , διαμο Ποu δεν είναι άλλο σος.
Βασικό μήνυμα , όχι από την άρrηση να φα .
Η ιστορία δεν είνα
ρων και μητέρων που πυξίδα για ο μέλλον,
Γι. αυτό, 'θυμάμαι,
τεύς της Εδικής Συνοδ. στο μέλλον Ηδη , η υνο - στημονικν εκδηλσεων αγνα εναντίον δυνάμε . γιατί θέλω να έχω μέλ.
ρουν όραμα για την πο ρεία της πατρίδος μας Καλλτεχνικν και Eπi
όλων των Εκδοτικν,
κής Επιτροπής Πολιτι δικη Επτponή Ποληστι .
Η προβολή έγινε στικής Ταυτότητος Αρ κής Ταυτότητος , aπό το
στην 'Αίθουσα nολλα - χμ.
πλν εκδηλσεων του Αντωνίου- Τριαντοφυλλ ρά 10 Δεθνν Επιστημο- χρονιάς από την Εκκλη- θήκον , εξοπλίζει τς εn δικού Μεγάρου πορ Συνοδικού Μεγάpευ Το δης.
μήνυμα της ταινίας Ου
μάμαι, γιατί θέλω να
έχω μέλλον" αφορά στις λή της Ταινίας, ο Σεβα - νάσταση του 1921. Τα aξιαλόγηση των οραμά.
261 Συνοδικές και Περι σμιτατος κ . Ιγνάτιος rρακτυκά των 10 αυτν των και των κατορβωμά . χάρσε στην Ελλάδα μας μέτρων .
φερειακές Εκδηλσεις χαιρέτησε τους παρευ - Συνεδρον κυκλοφορούν
που έχει προγραμματ- ρισκομένους , αναφέpο - σε τόμους με τη συμβοσει η Εκκλησία της Ελ. ντας Τα εξης
λάδος στις κατά τοπου
Ιερές Μητροπόλεις της λάδος παρουσιάζει το
για τη συμπλήρωση των τηλεoπτικό σποτ πoυ θα
δύο αινων από την προβάλλει τις nοικίλες rpooφορά της ετοιρείας
Βαρθολομαίος 30 12 oρyάνωσε μία σει
στεί και θα λάβουν χρα θρωτου δουλους
κατά τη διάρκεια της
Πέρα από η6ικό καΣτον χρο του Συνοσταντο εκπρόσωποι.
μελετηθεί σε βάθος η ττμή nρος τους πρυ γό, δυσμα naτης στον Θό του Τύπου , με την τη.
Πριν από ην προβο - Τουpκοκρατία και η Επα - νους και η arτικεμενική και αγάτης για την πa - ρηση όλων των απαι τρίδα , συνδυσομό nou τουμενων υγειονομικων
νικν Συνεδρίων για να
σία της Ελλάδος , είναι η μεν ες γενεtς με το συν
Αν.Μ.Θ.:
λή των εκδόσεων 'Αρχο 'Η Εκκλησία της Ελ νταρίκ ".
Επιστολή από τους κτηνοτροφικούς
συλλόγους στη νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ
Το τηλεοπτικό αυτό
έναρξη του Αγνος του δραστηριότητές της για nαραγωγής -ViewMas1821.
ter , η αποία έχει σναλά το επετειακό έτος των
διακοσίων χρόνων anό βε: και την nαραγωγη σπουδαιότερο nαpaγωγικό
την Επανάσταση του
" Το ΥΠΑΑΤ είναι το
Τον Μακαριτατο συ
νέδευαν οι Σεβασμιωτατοι Μητροπολίτες Δημη- 1521.
τριάδος και Αλμυρού κ
Ιγνάτιος , Πρόεδρος της εκδηλσεων , ο oποίες κληθεί να aναψητησει την Εκάστοτε πολιτική ηγεσία
Ειδικής Συνοδικής Επ- npoeroμάστηκαν ουστη. εθηκή της ταυτότητα σε
τροnης Πολιτιστικής ματικά εδ και αρκετά επoχές μιας ισοπεδωτ- s ατμοας μας, τονίΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΣΟΜΑΤΕΙΩΝ
Καταδικάζουμε
της ταινίας Αγιος ΝΕκτα unouργείο και με την ανά .
ριος, έχει κύριο αnοδ .
πε να το αντιμετωπίζει, η
ζουν σε επιστολή τους οι
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι
Ιαν.Μ.Θ. στη νέα ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάππυξης και Τροφψων
Με την sTiστολή ενημερνουν για τα σημαντκότερα θέματα που τους.
κάθε κίνηση
αναβάθμισης
ή επέκτασης
της υφιστάμενης
δομής του ΚYΤ
Φυλακίου
Υποχρεωτική σύναψη συμφωνητικν στις αγοραπωλησίες γάλακτος , με
αναγραφή τμής
Παρατηρήσεις στη διαβούλευση για τις αθέμτες εμπορικές πρακτικές.
ΥΠομνήματα σχετικά με τις anoημισες για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου .
Υπομνήματα σχετικά με τις ενισχύσεις για τον οοia-19
Καταρρούκός nuρετός 2020.
Την επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων , και οι κτηνοτροφικοί σύλλο
γοι Ξάνθης, Ιάσμου, Αρριανν,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα