Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 14.01.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7523
29 χρόνια
Γρ. Εμπορίου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΕΤοιμοι για άνοιγμα, με click awaγν και >( Τελ.
Οι προκλήσεις και οι προτάσεις
Κακή χρονια
Το 2021
για τον ακτοπλοϊκό κλάδο
θα χρειασθούν ουλάχιστον Τρία χρόνια για να επανέθει η ακτοπλοϊα στα επίτεδα του
2019, μετά το τυπημαν Που δέχθηκε από τΟΥ κορωνοίό και Τιςζημίες άνω των 120 εκτ.
ευρ που θα καταγράψει το 2020.Τα παραπάνω αναφέρθηκαν από ΤΟΥ Πρόεδρο του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Μαυτλίας (ΣΕΕΝ) κ. Ηικάλη Σακέλλη, κατ την Παρ
ουσίαση μελέτης του 10ΒΕ με θέμα <Η επιβατηγός ναυπλία στην Ελλάδα την περiοδο
2016-2020: Επιδόσεις, συμβολή στην οικονομία και Προοπτικέςο
Όπως είπε ο κ Σακέλλης , αναφε
ρόμενος στο τρέον έτος , το
2021 αναμένουμε ότι Το Πρτο
εξάμηνο λόγω της πανδημίας η
κίνηση θα είναι στα επίπεδα του
2020. Στη συνέχεια, αν και τα
ερωτήματα Που αφορούν την
τουριστική κνηση είναι πολλά, αν
φτάσουμε στο 50%-60% της
κίνησης του 2019, θα είναι οπωσδήποτε μια μεάλη βοήθεια
τον κλάδο.
φιεst: Πιάσνο φως από ΔΣγα αγορί ιδιων μετοχν
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest την
8.01.202 1,
26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων με την καττατη τιμή αγοράς το ένα 1 ευρ και
οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχν αντατη τα είκοσι ευρ (20 ευρ ) ανά
αποφάσισε ότι η Εταιρεία, στο χρονικό μετοχή.
διάστημα
31.12.2021 θα μπορεί να προβαίνει σε
σε εφαρμογή της από αγορές ιδίων μετοχν,
συνολικού αριθμού μέχρι 500.000, με
μεταξύ
8.01.2021
το νέο Ταμείο
Εγυοδοσίας
Πειραις κεφαλής Εσωτε-αιςΕΙΡ
κ Παναγιτης ε πωνυμία
<ΤΡΑΠΖΑ
Financial ρικού Ελέγχου 2,47% Α.Ε. στις Τσουκάτος,
της Εταιρείας, με 30. 12.2020 , η οΠοίος, κατόπιν
Holdings
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ανακοιννει ότι ημερομηνία τοποίa μετά τη της διάσπασης Αννυμος Εταιρείαν (εφεξής η
<Επωφε
<Πειραις κής δραστηριότ- λούμενη >),
και συνεχίζει στην
Επωφελούμενη
ως Επικεφαλής
του Εσωτερικού
την Ελέγχου αυτής
διάσπαση μετο
Διοικητικό ισχύος του
Συμβούλιο της λόγω ορισμού νομάσθηκε
Εταιρείας ενέκρι- την 30.12.2020.
με απόσχιση του
κλάδου τραπε
Finan cial ητάς της
30.12.2020 Τον
ισμό της κας.
Παυλίνας
ζηλαίου ως Επ νε
Επισημαίνεται Holdings A.Ε.>, εισφορά του σε
ότι μέχρι τη διά- Επικεφι
ής σύσ
μτοχν από 1512
σπαση της Τρά- Εσωτερικού τραπεζικής εται
ρείας με
ΒΙTπεζα
Πειρ- Ελέγχου ήταν ο
Created by Universal Document Converter