Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Απόδοσις τν Θεοφανείων. Των έν Σινά και Ρaiθ
Σελήνη 2 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.39-Δύσις 5.28
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 7.
Αριθμ. φύλ , 41857
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
14 Τανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: ΣΤΑ ΑΕΙΜΟΝΟΝΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΩΓΗΣ
Έπιχείρησις-εύταξία στά ΑΕΙ:
Φρένο στίς είσβολές
άχραίων στοιχείων
Μόνο μέ ήλεκτρονική κάρτα ή είσοδος- Ίδούεται πανεπιστημιακή άστυνομία Τέλος οί αίνιοι φοιτητές-30% των είσακτέων δέν άποφοιτούν!
προχωρεί στό έπόμενο βήμα , στήν έπιχείρηση- εύταξία στά ΑΕΙ.
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μεταρρύθμιση, ή όποία έχει ς
στόχο τήν προστασία τής δημοσίας περιουσίας και του
δημοσίου χρου, τήν άξιοκρατία στά Πανεπιστήμια
και την εύρυθμη λειτουργία τους , άλλά και την καταγ γελία της νοοτροπίας τής ήσσονος προσπάθειας, άποτελεί τό νομοσχέδιο (νόμος πλαίσιο) γιά την Άντατη
Έκταίδευση που έδωσαν χθές στήν δημοσιότητα πρός
διαβούλευσινήΥπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο
Υπουργός Προστασίας τού Πολίτου Μιχάλης Χρυσο χοίδης και ό άναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Αγγελος Συρίγος. Μετά τηνάλλαγή στό καθεστς τοϋ άσύ λουτν ΑΕΙ, ή όποία έδωσε στήν Πολιτεία τήν δυνατότητα νά καθαρίσει τά πανεπιστήμια άπό έστίες άνομίας
καί παραβατικότητος, τρα ή κυβέρνησις Μητσοτάκη Νίκη Κεραμέως
Η είσοδος σέ αυτά θά έπιτρέπεται μέ ήλεκτρονική
κάρτα πού θά τοποθετείται σέ μηχανήματα άνάλογα το
Μετρό καί θά διατίθεται μόνο στούς έν ένεργεία φοιτητές, τούς πανεπιστημιακούς καί το διοικητικό προσωπικό. Σέ κανέναν άλλο. Επειδή μάλιστα τόΥπουργείο γνωρίζει έκ τν προτέρων ότι τά μηχανήματα θά
δεχθούν έπιθέσεις και θά καταστραφουν άπό τούς γνω
στούς άγνστους πού χάνουν τό δικαίωμα προσβάσε
ως στά ΑΕΙ προχωρεί όπως μαθαίνουμε στήν παραγγελία πενταπλασίων μηχανημάτων καταγραφής ήλεκτρονικής κάρτας. Και για νά έχει νά τά άντικαταστήσει
Συνέχεια στήν σελ.4
" Άγγελος Συρίγος
Ε Μχάλης Χρυσοχοίδης
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Βόμβα στήν
άνάπτυξη τό χρέος
άνω τν 600 δισ. εύρ
Ηοηχότης καί τό 2021
Προσφυγή στήν Χάγη
σημαίνει τό τέλος
των 12 μιλίων
ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΗ βόμβα στά θεμέλια
άνακάμψεως της έλληνικής οίκονομίας άποτελεί τό νέο χρέος πού δημιουργείται άπό τις άναστολές πληρωμν δο σεων όφειλν και δανείων .
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ νά είναι και ή άχρηστη πληροφο - πος που έπηρέασε μέ τήν δράση του τίς έξελίξεις
ρία της ήμέρας. Αφορά τό γνωστό μέλος τής Επι - στήν Ελλάδα, τήν Ρωσσία , την Ελβετία , τήν Γαλτροπής 2021 , καθηγητή Αριστείδη Χατζή, ό όποιος
ξεσήκωσε θύελλα άντιδράσεων πρό έτους όταν
ύποστήριξε , ότι ό Ίωάννης Καποδίστριας ήταν
αύταρχικός δικτάτωρ.
λία. Αυτή τήν φορά ό κύριος Χάτζης δέν μας έκανε νά θυμσουμε.
Τού Εύάγγελου Ανδριανού *
Μάς έκανε μέλος τής Επιτροπής του 2021 ν
να εύθυμήσουμε. Προσπάθησε νά διασκεδάσει τό
Μετά τόν σάλο που προεκλήθη καί τήν παραί - άκροατήριο του στά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
τηση της καταξιωμένης ίστορικου Μαρίας Εύθυ- μέσω ένός ίστορικου άνεκδότου για τόν Θεόδωμίου άπό τήν Επιτροπή, ο έν λόγφ κέρριξε- τούς ρο Κολοκοτρνη, ο όποιος έφέρετο νά διέκοψε
τόνους . Απε σύρθη προσωρινς είς τό βάθος της την κατανάλωση ...μπουγάτσας για νά είδοποιήσει
σκηνής. Περιορίστηκε στήν άρθρογραφία του σε τα παλληκάρια του ότι οί Τουρκοι ύποχωροϋσαν
ΑΠΟ ΤΑ μέσα ένημερσεως μαθαί νουμε ότι στίς 25-1-2021 έπαναλαμβά
νονται στήν Κωνσταντινούπολη οί διερευνητικές έπαφές Ελλάδας-Τουρκίας για το θέμα της όριοθετήσεως της
Στό ίδιωτικό χρέος πού πλέον ξεπερνά τά 234 δισ. εύρ συμφνως πρός
Η τίς έπίσημες έκτιμήσεις και έχει δημιΗ ουργηθεϊ άπό τίς όφειλές τν πολιτν
άπέναντι στίς έφορίες , τά άσφαλιστικά ταμεία και τίς τράπεζες , έρχεται νά
προστεθεί τό νέο χρέος πού έχει προκύψει άπό τό πρτο Ιοckdown καί αύξάνεται συνεχς . Πρόκειται κυρίως για
τίς άναστολές πού έχουν δοθεί καί θά
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
στό Βαλτέτσι . Που νά ξέρει ο άξιότιμος κύριος κακυριακάτικη έφημερίδα πασχίζοντας άπό έκει νά
μας πείσει πόσο σημαντική ήταν ή συμβολή όρι - θηγητής ότι ό Κολοκοτρνης έτρωγε πελοποννησιακή <μπογάτσα (πίττα στά κάρβουνα) καί όχι
σμένων άγγλόδουλων Έλλήνων πολιτικν που
πολέμησαν τόν Καποδίστρια σέ κάθε του βημα . μπουγατσ . Αγνωστη πιθανς ή βαθειά Ελλάς
σέ έκεινον. Θά μπορούσε όμως νά διερωτηθεϊ πς
Η άπόπειρα άποκαθήλωσης του πρωτου κυβερ-διάβολο ύπηρχε μπουγάτσα τόν 19ο αίνα στήν
νήτη τελικς άπέτυχε, ή τρέχουσα βιβλιΟγρα-Πελοπόνησσο, την στιγμή που δέν υπήρχε καν
φία κινείται μακριά άπό τίς έπιδιξεις του. Συ- στήν Θεσσαλονίκη καθς αυτή είσήχθη για πρωνιστ μάλιστα άνεπιφύλακτα, έκτός των βιβλίων τη φορά στίς Σέρρες έναν αίνα μετά τά γεγονότα στά όποϊα πρωταγωνίστησε ό Κολοκοτρνης.
τν άξιοθρήνητων
του Α. Π.Δημόπουλου*.
πού σας προτείνει κάθε έβδομάδα ή έμπειρη συνεργάτις μας Χαρίκλεια Δημακοπούλου, τό νεοεκδοθέν Πικρό Ποτήρι της Λένας Λιβάνη (έκδόσεις
ΞΕΡΕΤΕ.. μπορεϊ κανείς νά τοποθετήσει τούς μισούς όπαδούς το
Trump, σέ αυτό, πού άποκαλ "ό κάλαθος των άξιοθρήνητων". Σωστά;
Ρατσιστές, σεξιστές , όμοφοβικοί, ξε
νοφοβικοί, Ίσλαμοφοβικοί-πέστε το
όπως θέλετε. Και δυστυχς ύπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Καί τούς έχει
άνυψσει "Εχει δσει φωνή στίς ίστοσελίδες, πού είχαν 11.000 άνθρπους
καί τρα έχουν 11 έκατομμύρια. Στέλ
νοντας και ξαναστέλνοντας προσβλητικά , μισαλλόδοξα καί κακοήθη τουίτο. Καί ισως βέβαια ή τότε ύποψήφια
τν Δημοκρατικν Hillary Clinton νά
μήν φανταζόταν, λέγοντας τά παραπάνω, σέ δείπνο χρηματοδοτικής της
ένίσχυσης, λίγο πρίν τίς προεδρικές
Ή Εθνοφρουρά
ατέλαβε τό Καπιτλιο
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
Δίνω σημασία σέ αυτό το άσήμαντο περισταΠατάκη) . Υποτίθεται έστιάζει στήν άλληλογραφία τικό όχι γιατί ένας καθηγητής ίστορίας ήταν τόσο άπρόσεκτος-στόν καθένα μπορεί νά τύχει έν
του Κάποδίστρια μέ τόν άνεκπλήρωτο έρωτά του ,
τήν Λωξάνδρα, ή όποία ήταν Κυρία έπί των Τιμν πάση περιπτσει-άλλά διότι δυστυχς δείχνει
στήν τσαρική αύλή, στόσο μέσα άπό τίς σελίδες την έλαφρότητα μέ τήν όποία έξακολουθούν νά
Συνέχεια στήν σελ. 3
του ξεπροβάλλει ο Εύρωπαΐος ήγέτης . Ο άνθρω
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κατέρρευσε
ή ίταλική κυβέρνησις
λόγω Ρέντσι
Το Ελληνικό "Ιδρυμα.
Πολιτισμου σέ τέσσερεις
νέες χρες
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Σάλος έχει ξεσπάσειστήν Βρεταννία μετά τήν
είδηση ότι ή όμάς Τής Ούέστ Χάμ προσέλαβε τήν
Εμμα Μπέντον-Χιούζ ς Γενική Διευθύντρια. Καί
ό λόγος είναι ότι ή Μπέντον-Χιούζ είναι διάσημη ς πορνοστάρ καί σκηνοθέτης έρωτικν ται.
νιν, μέ τό ψευδόνυμο "β Βόρλευ (Εve Vorley) .
Η 55χρονη πιά Βόρλευ ξεκίνησε τήν καρριέρα της
σάν ένα κορίτσι Τής 3ης σελίδας (όπου οί βρεταννικές λαϊκές έφημερίδες φιλοξενούν άποκαλυπτικές
φωτογραφίες νέων γυναικν) και άργότερα μεταπήδησε στόν χρο του πορνό . Είναι σέ σχέση
έδ καί χρόνια μέ τόν Νταίηβιντ Σάλιβαν , πρόεδρο τής Ούέστ Χάμάπό τό 2010.
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ή κυβέρνησις συνασπισμού στήν
Ιταλία, καθς ό Ματτέο Ρέντσι άνεκοίνωσε τήν άπόφασή του νά άποσύρει τούς ύπουργούς του . Όίδιος
έτόνισε ότι ή άπόφασίς του δέν ήταν εύκολη , άλλά
μήνες τρα ύπέβοσκε ή κρίσις . Δέν παίζουμε μέ τούς
θεσμούς, διότι ή Δημοκρατία δέν είναι τηλεοπτικό
Συνέχεια στήν σελ.5
ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ προσωπικότητες διευρύνουν τήν οίκογένεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στό έξω
τερικό και ένισχύουν τό έργο τής πολιτιστικής διπλωματίας, προκειμένου νά διαδσουν τήν δραστηριότητα
του ΕΠ , ς θεσμικού φορέως άναδείξεως του έλλην κούπολιτισμού, γλσσης και γραμμάτων σέ τέσσερεις
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Μία διεθνής όμάδα άστρονόμων άνεκάλυψε Τό
πιό μακρινό και άρα πιό πριμο κβάζαρ (λαμπρό ένεργό γαλαξιακό πυρήνα ) στό διάστημα, σέ άπόσταση 13,03 δισεκατομμυρίων έτν
φωτός άπό την Γή . Τό κβάζαρ, πού εύρίσκεται
στόν γαλαξία J0313-1803 καί είναι τούλάχιστον
1.000 φορές πιό λαμπρό άπό όλον τόν δικό μας,
τροφοδοτείται ένεργειακά άπό μία τεράστια μαύρη τρύπα ίσοδύναμη μέ τήν μάζα περισσοτέρων
τν 1,6 δισεκατομμυρίων ήλίων . Τό άπρόσμενα μεγάλο μέγεθός της για τόσο πριμη μαύρη
τρύπα έξέπληξε τους έπιστήμονες , οι όποίοι δυσκολεύονται νά έξηγήσουν τήν ύπαρξή της σέ
μία Τόσο νεαρή φάση του σύμπαντο, καθς θε
ωρητικά δέν ύπήρχε άρκετός χρόνος γιά νά άνα
πτιχθεί.
Όταν ό Τσαρούχης έκανε πς είναι ο Διόνυσος..
ποσς ένδιαφέρεται γιά τήν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάν χθές, τό 1910, γεννή- ρός Γιάννης, δμως , είχε ήδη διασταύρωση τν όδν
θηκε στόν Πειραιά ό Γιάννης <ζυμωθείν μέ τόν Πειραιά , μέ Γεωργίου Α' και Βασιλίσ-τύχη αύτού του κομψοτεΤσαρούχης. Ο μέγας αυτός τό Θέατρο Σκιν και μέ τά
καλλιτέχνης και θυμόσοφος . πανέμορφα κτίρια του έπι- Στρέφω τήν κεφαλή άριστ μπαινόβγαινεν καθημεΗ οίκογένεια του ζωγρά-νείου, τά όποία Εσπευσε νά ρά και άντικρύζω τήν οίια ρινά ό μικρός Τσαρούχης ,
φου καταγόταν άπό τά
Υαρά . Γονείς του, ό Άθανάσιος Τσαρούχης και ή Μαρία Μοναρχίδου.Ή οίκογ
νεια Τσαρούχη Εφυγε άπό
τόν Πειραιά τό 1927. Όνεασης Σοφίας , στόν Πειραιά .
χνήματος . Στό σπίτι αύτό
13:00-15:00
"Δύο απ' όλα!,
ακαταπιείν ή χωρίς μέτρο Σπυρίδωνος και Αγγελου άφου ή σύζυγος Μεταξα
ήταν άδελφή τής μητέρας
του! Γεννήθηκα στό τελευταίο πάτωμα ένός σπιτιού
Μεταξά, έργον Τσίλερ, άνακαινισμένη και κλειδωμένη
έδ και χρόνια , καθς έχει
Κάθε μέρα σχεδόν μέ περιέλθει στό <χαρτοφυσταματά τό φανάρι στήν λάκιο Τραπέζης, ή όποία
άστυφιλία, πού ξερράγη>
μετά τόν Πόλεμο ..
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
14-1-2021