Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5oC, 14:00

10oC, 20:00

€0.80

8oC - Υγρασία 54%-87% - Άνεμοι: ΝΔ - ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:59 - Δύση ηλίου: 17:39

Ôá åýóçìá óôï Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï

Θα πρέπει να την παινέψουμε ώστε να ενθαρρύνουμε την εξωστρεφή στάση, που επιδεικνύει εσχάτως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπό τις νέες πρυτανικές του Αρχές. Είναι φανερό ότι επιθυμεί να σφραγίσει με την δραστηριότητα του και κυρίως της επιστημονική του αρωγή πλευρές και δράσεις της δημόσιας ζωής στην Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρει γνώση, τεχνογνωσία αλλά και πόρους στην
υπόλοιπη δημόσια δραστηριότητα. Κάτι που είναι θετικό διότι εκτός των άλλων μπολιάζεται ανέλπιστα η δημόσια ζωή με το αντικειμενικά ξεχωριστό ήθος των ανθρώπων του πανεπιστημιακού Ιδρύματος, τώρα και στο Μέλλον. 3»

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5274

ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΑΤΣΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ìáßíåôáé ç êüíôñá ãéá ôïí ÖÏÄÓÁ
ÊÝñêõñá êáé
ÊåöáëïíéÜ åðéìÝíïõí
íá áìöéóâçôïýí ôïí
äéáâáèìéäéêü ÖïñÝá

Óôïí Óðáñôýëá, ïé ðñïêÜô ó÷ïëéêÝò áßèïõóåò

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Επιστολή Υδραίου και Μιχαλάτου, που δεν μετέχουν στο δυναμικό του ΦΟΔΣΑ
και αποφάσεις με ισχνή συμμετοχή και πλειοψηφία για την
προκήρυξη σημαντικών έργων σε
Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Μια
εκκρεμότητα, που καλά πληροφορημένες πηγές, πιστεύουν ότι
θα χρειαστεί εκ νέου νομοθετική
ρύθμιση ώστε να μπορέσει να
λειτουργήσει.
Σελίδα 4»

Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων σχολικών εγκαταστάσεων για την στέγαση των παιδιών στην οποία θα πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί με γενναίες χρηματοδοτήσεις, δηλώνει η Μ. Ζερβού. Σελίδα 11»

ÅðÝóôñåøå óôá
ìçäåíéêÜ êñïýóìáôá
ç ÊÝñêõñá ôçí
ÔåôÜñôç (13/1) »
6

Ìíçìüíéï óõíåñãáóßáò
ôïõ êåíôñéêïý ÄÞìïõ
ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï êáé
ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ »

ÁíáêÜëõøáí
êáôáóêåõáóôéêÝò
ï
áóôï÷ßåò óôï 6
Äçìïôéêü »

5

10

Ç åðáíåêêßíçóç ôçò áãïñÜò
åîáñôÜôáé áðü ôçí åéóÞãçóç ôùí
åéäéêþí, åßðå ï ðñùèõðïõñãüò »
8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα