Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
(Κθιμερινή οικονομική ειδική cςημρίδα Διακηρύξων Δημοηρισν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7263
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
ΕπιδόματαΠαροχές:
Εννέα μεγάλες
πληρωμές
μέχρι τέλη
Ιανουαρίου
Εξοικονομ: Ποιεs είναι
οι αλλαγές στην πλατφόρμα
υποδοχής αιτήσεων
νάντησης που είχε με
το Τεχνικό Επμελητήσεων στην πλατφόρμα ριο Ελλάδας , έλαβε
υπόψη του τις rαρατηρήσεις για την ανάγκη
διορθωτικν παρεμβάσεων στην πλατφόρμα
του "Εξοικονομ-Αυτονομων στε να είναι
τάχιστα τις διευρυμένη η συμμεπελατν τοχή ιδιοκτητν κατοι
κιν στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τηγές
από την αγορά των μη .
χανικν , μεγάλα τεχνικά γραφεία που
Κόφτη- στην υποβολή μαζικν αιτήτου Εξοικονομ-Αυτονομν από μεγάλα
τεχνικά γραφεία που
έχουν καταφύγει στη
χρήση λογισμικν με
αποτέλεσμα να καταΕπιδόματα-Παροχές
"Μια σειρά πληρω - χωρούν
μν θα πραγματοποι.
προτάσεις
ηθεί σε δικαιούχους τους έναντι φυσικν
μέχρι τα τέλη Ιανουα ρίου.
Από το επ δομα θέρμανσης έως αναδρομικά κληρονόμων και
από αποζημίωση ειδι
συνέχεια στην 11
προσπων και μικρότερων
έργου , αναζητά το
υπουργείο Περιβάλ .
λοντος και Ενέργειας.
Αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος , για
τον οπίο ονέος
υπουργός
Σκρέκας αποφάσισε να
παρατείνει κατά δο
εβδομάδες τις προθεσμίες των υπολοίπων
συμβούλων
να ρίχνουν αυτόματα κασίας υποβολής αιτήαναλαμβάνουν
στην πλατφόρμα τις
προτάσεις των πελα κέλων και την υποβολή τν τους. Έτσι, δεν
άλλοι
υποψήφιοι, είτε απλοί
γραμμα επιδότησης πολίτες είτε μηχανικοί
με μικρότερα γραφεία ,
να πατήσουν γρήγορα
το ακλικο για την απο στολή των αιτήσεων.
Είναι χαρακτηριστικό
με βάση και τις ανακοι νσεις του ΥΠΕΝ για
την πορεία της διαδισεων στις περιφέρειες
όπου μέχρι στιγμής
έχει ανοίξει η πλατ φόρμα , πως σε πολλές
περιπτσεις αυτή κλεί .
νει σε διάστημα ακόμη
και 15 ή 20 λεπτν . Η
μαζική αποστολή ατήσεων δεσμεύει τα δια.
θέσιμα κονδύλια κι
έτσι το σύστημα δεν
δέχεται άλλες .
Το πρόβλημα αυτό
συνέχεια στην 10
προετοιμασία των φα .
φυσικν
προσπων στο πρό
προλαβαίνουν
αιτήσεων
Κστας
Voucher
για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κατοι .
κιν , έχουν επενδύΠεριφερειν , καθς σει στην προμήθεια
λογισμικν που τους
επιτρέπει να συμπληρνουν πολύ γρήγορα
τα δικαιολογητικά και
για αγορά
tablet , laptop | και για τις πολυ κατοι .
ή desktop
κίες . Πηγές αναφέρουν ότι ο κ . Σκρέκας
κατά τη διάρκεια συΕπιδότηση
Ενα πρόγραμμα επ δότησης
tablet , laptop ή desktop
υπολογιστή ,
ενός νουcher ύψους
200 ευρ , βάζουν
μπροστά τέσσερα συναρμόδια υπουργεία .
Οπως ανακοίνωσε η
νέα υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή ,
συνέχεια στην 2
αγοράς
από τοΕΣΠΑ
για e-shop
Σελίδα 9